• Không có kết quả nào được tìm thấy

Tiếng Anh 5_Tuần 10_Unit 6 How many lessons do you have today_Lesson 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Tiếng Anh 5_Tuần 10_Unit 6 How many lessons do you have today_Lesson 2"

Copied!
18
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)
(2)

Lesson 2

(3)

Team A Team A Team B Team B

(4)

1 1 2 2 3 3

4 4 5 5

6 6

(5)
(6)
(7)
(8)

3. Let’s talk

Ask and answer questions about the lessons you have today and how often you have each lesson.

How many lessons do you have today ?

I have it __________

How often do you have ?

I have Maths, Vietnamese and EnglishEnglish

twice a week.

Unit 6: How many lesson do you have today?

(Lesson2)

(9)

Timetable

(10)

a

a

b a

(11)

5. Write about you

Unit 6: How many lesson do you have today?

(Lesson2)

1. How many lesson do you have today?

________________________________________

2. What’s your favourite lesson?

________________________________________

3. How often do you have your favourite lesson?

________________________________________

4. How often do you have English?

________________________________________

5. Do you like English? Why ? Why not ?

(12)

I have _______ _____________

(13)

1. Learn by heart the sentence pattern.

2. Practice the sentence at home

3. Prepare next lesson Unit 6: lesson 3

Homework

(14)

Thanks for your attendance.

Good bye!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

You have 3-4 minutes to talk about the following topic:.. Talk about your

By the end of the lesson Ps will be able to: use the words and phrases related to the topic School lessons; ask and answer questions about school lessons, using How many lessons

Em gái của tôi có một cái diều và một quả bóng.. Peter có một cái máy bay

2 (trang 32 sách bài tập tiếng Anh lớp 4) Complete with the words above and say the sentences (Hoàn thành với những từ trên và đọc to với những câu

Write the full sentence based on given words b - He has Maths and Art on Monday and Friday... e - His sister has Music and Science

Look, read and colour. (Nhìn,  đọc và tô màu)..

LET'S TALK (CÙNG NÓI) Suggested answer (Câu trả lời gợi

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 3 Chương trình mới Unit 15 DO YOU HAVE ANY TOYS?.

Nghe và khoanh tròn a hoặc b Sau dó đọc lớn những câu sau

trang 24 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 5 mới..

By the end of the lesson pupils can use the words and phrasers related to the topics school lessons , ask  questions and answers with the correct sentences stress..

Trung cũng thích tán gẫu trực tuyến với những người bạn nước ngoài của cậu ấy như Akiko, Tony, Linda

Tớ học Tiếng Anh bởi vì tớ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài của tớ.. Label the pictures ( Dán nhãn cho những

(Bạn học bao nhiêu môn học hôm nay? - Mình học năm môn: Toán, Công nghệ Thông tin, Khoa học, tiếng Việt, tiếng Anh.)b. How many lessons do you

- Asking and answering questions about the importance of learning English, using:... Point

Teacher: Nguyen Thi Hien...

Secondly, I really like Maroon 5 because I admire Adam of this band who is handsome and has good voice.. One more reason makes me interested in it is that the songs such as

What’s your favourite lesson3. How often do you have your

Teacher: Hoang Thi Hong.. Ai Mo A

2.Vẫn dụng mẫu câu để hỏi đáp đồ chơi trong phần

Place: địa điểm Plum: quả mận Plant: thực vật..

What’s your favourite lesson3. How often do you have your

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the