Lop 2 - TOAN - Tuan 24 - Bai - Mot phan tu

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

a. 12 : 4 6 : 2

b. 28 : 4 2 x 3

=

>

… …

TOÁN

(3)

TỐN

+Hình vuông được chia mấy hình tam giác?

+Hình vuông được chia thành 4 hình tam giác.

+So sánh 4 hình tam giác ?

+ Vậy Thầy đã chia hình

vuông trên thành mấy phần bằng nhau?

+ 4 hình tam giác bằng nhau.

+ Thầy đã chia hình vuông trên thành 4 phần bằng

nhau

(4)

+Phần tô màu là một phần mấy hình vuông?

+Phần tô màu là một phần tư hình vuông.

+ Hình vuông trên được

chia thành mấy phần bằng nhau?Mỗi phần là một

phần mấy hình vuông?

+ Hình vuông trên được

chia thành bốn phần bằng nhau.

+ Mỗi phần là một phần tư hình vuông.

(5)

+ Hình vuông được chia làm bốn phần bằng nhau.

+ Lấy ra một phần , được một phần tư

hình vuông.

1 4

1

4 1 4

1 4

(6)

+ Đọc là: Một phần tư

+ Một phần tư viết là :

1

4 1

4 1

4 1 4

1 4

1 14 14 4

1 4

(7)

MỘT PHẦN TƯ

Toán

(8)

* THỰC HÀNH:

Bài tập 1: Đã tô màu 1/4 hình nào?

(9)

Bài tập 3: Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con thỏ?

A B

(10)

Tròchơi :Khoanh vào mấy con vật ở hình A và hình B để được 1/4 con vật?

A: 2 4 8 B: 2 3 4

(11)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in