• Không có kết quả nào được tìm thấy

Lop 2 - TOAN - Tuan 24 - Bai - Mot phan tu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Lop 2 - TOAN - Tuan 24 - Bai - Mot phan tu"

Copied!
11
0
0

Văn bản

(1)
(2)

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

a. 12 : 4 6 : 2

b. 28 : 4 2 x 3

=

>

… …

TOÁN

(3)

TỐN

+Hình vuông được chia mấy hình tam giác?

+Hình vuông được chia thành 4 hình tam giác.

+So sánh 4 hình tam giác ?

+ Vậy Thầy đã chia hình

vuông trên thành mấy phần bằng nhau?

+ 4 hình tam giác bằng nhau.

+ Thầy đã chia hình vuông trên thành 4 phần bằng

nhau

(4)

+Phần tô màu là một phần mấy hình vuông?

+Phần tô màu là một phần tư hình vuông.

+ Hình vuông trên được

chia thành mấy phần bằng nhau?Mỗi phần là một

phần mấy hình vuông?

+ Hình vuông trên được

chia thành bốn phần bằng nhau.

+ Mỗi phần là một phần tư hình vuông.

(5)

+ Hình vuông được chia làm bốn phần bằng nhau.

+ Lấy ra một phần , được một phần tư

hình vuông.

1 4

1

4 1 4

1 4

(6)

+ Đọc là: Một phần tư

+ Một phần tư viết là :

1

4 1

4 1

4 1 4

1 4

1 14 14 4

1 4

(7)

MỘT PHẦN TƯ

Toán

(8)

* THỰC HÀNH:

Bài tập 1: Đã tô màu 1/4 hình nào?

(9)

Bài tập 3: Hình nào đã khoanh vào 1/4 số con thỏ?

A B

(10)

Tròchơi :Khoanh vào mấy con vật ở hình A và hình B để được 1/4 con vật?

A: 2 4 8 B: 2 3 4

(11)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

a/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa ba bieåu thöùc... b/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai

a/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa ba bieåu thöùc... b/ Tính vaø so saùnh giaù trò cuûa hai

[r]

Soá naøo nhaân vôùi 1 cuõng baèng chính soá ñoù.. Soá naøo chia cho 1 cuõng baèng chính

[r]

[r]

Baøi taäp 3: Hình naøo ñaõ khoanh vaøo5. 1 soá

[r]

Chuùc caùc em coù buoåi hoïc thuù vò vaø

Mét phÇn

[r]

Luyện Đọc. Một phần

[r]

- Chuaån bò baøi: OÂn taäp veà ñaïi löôïng. Kính chúc quí Thầy Cô

Muốn biết số bé bằng một phần mấy số lớn, ta lấy số lớn chia cho số bé để tìm xem.. số lớn gấp mấy lần số bé. Từ đó tìm được số bé

- Vieát daáu phaåy vaøo beân phaûi thöông ñaõ tìm ñöôïc tröôùc khi laáy chöõ soá ñaàu tieân ôû phaàn thaäp phaân cuûa soá bò chia ñeå tieáp tuïc thöïc hieän

Chia hình vuoâng thaønh hai phaàn baèng

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số. - Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực

[r]

Moät cöûa haøng, buoåi saùng baùn ñöôïc 100 hoäp söõa, buoåi chieàu baùn ñöôïc ít hôn buoåi saùng 24 hoäp söõa.. Hoûi buoåi chieàu cöûa haøng ñoù baùn

Sè trßn chôc trõ ®I

[r]

[r]