Toán 2 - Tuần 30- Luyện tập

20  Download (0)

Full text

(1)
(2)

1m = ...dm 1m = ...cm

1km = ...m 1cm = ...mm 10

100

1000

10

(3)

luyÖn tËp

(4)

Bài 1: Tính.

13m + 15m = 5km x 2 = 66km – 24km = 18m : 3 = 23mm + 42mm = 25mm : 5 =

28m 42km 65mm

10km

6m

5mm

(5)

Bài 2: Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki – lô – mét ?

Tóm tắt:

Nhà Thị xã Thành phố

18km 12km

Bài giải:

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km

? km

(6)

Bài 3:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo

như thế cần bao nhiêu mét vải ?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

C. 3m

(7)

Bài 4: Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình đó.

Bài giải:

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 5 + 4 = 12 ( cm )

Đáp số: 12 cm

3 cm 4 c m

5 cm A

B C

(8)

16

Trò chơi

GHi nhanh kết quả đúng

(9)

Huê Chi Giao Đạt N Hằng Q Hiếu Chiến Kiệt

Bảo Đào T Hằng Nhân M Long Đ Thiện

Yến Đ Hiếu Uyên Thái Quân H Long Thanh

Quỳnh Pháp T Thiện Dung T Hằng Thảo

Nhung Quý

(10)

a) b)

Hỡnh nào đó khoanh vào số con thỏ ? 1 5

17

Đáp án đúng: Hình a

(11)

Huê Chi Giao N Hằng Q Hiếu Chiến Kiệt

Bảo Đào T Hằng Nhân M Long Đ Thiện

Yến Đ Hiếu Uyên Thái Quân H Long Thanh

Quỳnh Pháp T Thiện Dung T Hằng Thảo

Nhung Quý

Đạt

(12)

Số ong đã bay đi là: ; ; ; . 1 2

1 3

1 4

1

5 18

Đáp án đúng:

1 5

Số ong bay đi là

(13)

Huê Chi Giao Đạt N Hằng Q Hiếu Chiến Kiệt

Bảo Đào T Hằng Nhân M Long Đ Thiện

Yến Uyên Thái Quân H Long Thanh

Quỳnh Pháp T Thiện Dung T Hằng Thảo

Nhung Quý

Đ Hiếu

(14)

Hình nào đã tô màu số ô ?

A B C D

5 1

17

Đáp án đúng: Hình a, c

(15)
(16)

vÒ nhµ

bµi tËp 3-4-5

(17)
(18)
(19)
(20)

hÑn gÆp l¹i

hÑn gÆp l¹i

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in