• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bµi Reo vang b×nh minh

Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bµi Reo vang b×nh minh"

Copied!
67
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)

Bộ giáo dục và đào tạo

Hoàng Long(Chủ biên) −Lê Minh Châu−Hoàng Lân Lê Đức Sang −Lê Anh Tuấn

(Tái bản lần thứ tám)

Nhà xuất bản giáo dục Việt nam

(3)

B¶n quyÒn thuéc Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc ViÖt Nam - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.

01-2014/CXB/98-1062/GD M· sè : 1H506T4

(4)

Ôn tập một số bài hát đã học

Ôn tập một số bài hát đã học

Quốc ca Việt Nam

Em yêu hoà bình

Chúc mừng

Thiếu nhi thế giới liên hoan

Trình bày các bài hát trên bằng hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca.

1

(5)

Bội ệảc thếm

Bịc Hă vắi bội hịtKạt ệoộn

Sau cịc cuéc mÝt tinh lắn hoẳc sau cịc buữi nãi chuyỷn vắi nhẹn dẹn, Bịc Hă thđêng cỉng mải ngđêi hịt bội Kạt ệoộn. Khi Bịc lÊy giảng ệÓ tÊt cờ cỉng hịt, tiạng hịt cựa Bịc cã nhỡp ệiỷu râ rộng, mỰch lỰc, dÔ hịt theo. Ai nÊy ệÒu vui vĨ, phÊn khẻi hịt vang bội ca mét cịch tù nhiến bỪng tÊt cờ nhiỷt từnh cựa mừnh.

Nẽm 1960, ẻ Thự ệề Hộ Néi cã tữ chục mét dỰ héi lắn tỰi vđên Bịch Thờo.

Dộn nhỰc giao hđẻng găm hển 100 nhỰc cềng ệỷm cho dộn hĩp xđắng thanh niến Thự ệề trến 800 ngđêi. Bịc Hă cỉng mét ệoộn ệỰi biÓu tắi vộ Bịc ngăi trến thờm cá nghe nhỰc nhđ mải ngđêi. Chđểng trừnh biÓu diÔn kạt thóc, Bịc bđắc lến bôc chử huy giọa tiạng hoan hề vang dẺy. Bịc ra hiỷu

ệÓ mải ngđêi im lẳng răi cẵm ệòa chử huy cựa nhỰc trđẻng ệiÒu khiÓn dộn nhỰc vộ ệéi hĩp xđắng cỉng hịt bội Kạt ệoộn.

Kạt ệoộn lộ sục mỰnh, cã ệoộn kạt thừ mắi thộnh cềng. Sục mỰnh ệoộn kạt cựa hộng triỷu ngđêi dẹn Viỷt Nam ệăng sục, ệăng lưng xung quanh Bịc Hă ệ‚ lộm nến nhọng chiạn cềng vỵ ệỰi : ệịnh thùc dẹn Phịp, ệuữi phịt xÝt NhẺt, thớng ệạ quèc Mỵ...

Ngộy nay chóng ta cưn thÊy bục ờnh Bịc Hă kÝnh yếu cẵm ệòa chử huy nhđ mét ngđêi nhỰc trđẻng quen thuéc vắi dộn nhỰc.

bội tẺp

Em h‚y kĨ khuềng nhỰc, ệảc tến nèt vộ chĐp lỰi bội tẺp sau :

(6)

Bịc Hă vắi Dộn nhỰc Giao hđẻng Viỷt Nam.

(7)

Hảc hịt :

Bội Reo vang bừnh minh

R

Reeoo vvaanngg bbừừnnhh m miinnhh

Võa phời −Trong sịng NhỰc vộ lêi : Lđu Họu Phđắc

& b 42 jỳ jỳ

Reo vang

ỳ jỳ jỳ

reo ! Ca vang

.ỳ Jỳ

ca ! CÊt

Jỳ J ỳ jỳ jỳ

tiạng hịt vang rõng

& b ỳ . jỳ jỳ

xanh, vang

jỳ jỳ

ệăng ! La bao

ỳ jỳ jỳ

la, tđểi xanh

.ỳ jỳ

tđểi, ịnh

& b jỳ jỳ jỳ jỳ

sịng tđng bõng hoa

ú

lị.

Jỳ ả jỳ jỳ

Cẹy rung

ỳ jỳ jỳ

cẹy, hoa ệua

& b .ỳ jỳ

hoa. Khớp

jỳ jỳ jỳ jỳ

nểi bừnh minh rớc

.ỳ jỳ jỳ

gieo hđểng

jỳ jỳ

năng. Giã ệãn

& b jỳ jỳ jỳ

giã, sịng chiạu

.ỳ jỳ

sịng. Bừnh minh sịng

jỳ jỳ jỳ jỳ

ngẺp hăn

& b ú

ta.

ỳ ả jỳ

LÝu

ỳ Jỳ jỳ

lÝu lo

ỳ ả jỳ

lo ! Ta

ỳ Jỳ jỳ

ca hịt say

ỳ ả ả

jỳ

sđa. Hịt

& b jỳ jỳ jỳ jỳ

lến chộo mõng trêi

ỳ jỳ jỳ

xuẹn luền luền

ú

tđểi

ỳ ả ả

jỳ

sịng. La

& b ỳ Jỳ jỳ

la la

ỳ ả jỳ

la ! Ta

ỳ Jỳ jỳ

ca hịt say

ỳ ả ả

jỳ

sđa. Hịt

& b jỳ jỳ jỳ jỳ

lến chộo mõng bừnh

ỳ jỳ jỳ

minh sịng muền

ú

nẽm.

ỳ Ĩ

2

(8)

Bội hịt Reo vang bừnh minh lộ mét bội trong ca kỡch Diỷt sãi lang cựa nhỰc sỵ Lđu Họu Phđắc, ệđĩc sịng tịc nẽm 1947. Giai ệiỷu trong sịng, tđểi vui, lêi ca giộu hừnh ờnh, bội hịt nhđ bục tranh phong cờnh buữi sịng ệẵy mộu sớc rùc rì vộ ẹm thanh lềi cuèn, hÊp dÉn.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Em biạt bội hịt nộo vÒ phong cờnh buữi sịng hoẳc thiến nhiến nãi chung.

2. Hảc thuéc bội hịt Reo vang bừnh minh.

(9)

ấn tẺp bội hịt : Reo vang bừnh minh TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 1

1. ấn tẺp bội hịt : Reo vang bừnh minh

− ậoỰn 1 tõ Reo vang reoệạn sịng ngẺp hăn ta : mét ngđêi hịt.

ậoỰn 2 tõ LÝu lÝu lo lo ệạn sịng muền nẽm : ệăng ca.

− Chia thộnh cịc nhãm hịt ệèi ệịp.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

TậN sè 1 :

C Cỉỉnngg vvuuii cchhểểii

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. ậảc nhỰc kạt hĩp gâ phịch bội TậN sè 1.

2. TẺp chĐp bội TậN sè 1.

3

&

w w w

w

& 42 jỳ jỳ jỳ jỳ

Cẵm tay nhau ta

ỳ ỳ

ệi chểi,

jỳ jỳ jỳ jỳ

ệộn ai ệang ngẹn

ú

nga.

& jỳ jỳ jỳ jỳ

Cẵm tay nhau ta

ỳ ỳ

vui hịt,

jỳ jỳ jỳ jỳ

ngộn tia nớng chan

ú

hoộ.

Vui tđểi

(10)

Hảc hịt :

Bội Hởy giọ cho em bẵu trêi xanh

H

Hởởyy ggiiọọ cchhoo eem m bbẵẵuu ttrrêêii xxaannhh

Nhỡp ệi NhỰc vộ lêi : Huy Trẹn

4

& # 42 Ĩ . ..

Jỳ Rỳ

Hởy(Hởy xua chẳn)

ỳ Jỳ . rỳ

tantay nhọng mẹy

ệiến

.ỳ jỳ

cuăngmỉ ệen hiạu

& # ú

chiạn.tèi.

Jỳ ả .jỳ rỳ

ChoậÓ bẵu bẵy

trêi

ỳ ỳ

em tđểi cớp

ỳ jỳỳ jỳ

sịchmởi mét

tắi trđêngmộu

& # ú

xanh.

vui.

jỳ ả .Jỳ Rỳ

HởyHởy bay bay

ỳ ỳ

lếnlến chim chim

ỳ ỳ ỳ

băbă cẹu cẹu

& # ú

trớng.

trớng.

Jỳ ả .jỳ rỳ

ChoCho bẵy trĨ

em

ỳ ỳ

thể ca ca

ỳ .jỳ rỳ

hịthịt dđắi

khớp trêi hộnh

& # ú

xanh.

tinh.

ỳ Ĩ Jỳ ỳ Jỳ

La la la

ỳ ỳ

la la,

& #

Jỳ Jỳ Jỳ Jỳ

la la la la

ú

la.

Jỳ ỳ Jỳ

La la la

ỳ ỳ

la la,

& # .jỳ rỳ . jỳ rỳ ..

la la la la

ú

la.

jỳả .Jỳ Rỳ

Hởy chẳn ...

ú

... la.

ỳ Ĩ

( )

1. 2.

(11)

Chử khi nộo trến Trịi ậÊt cựa chóng ta khềng cã tiạng bom, tiạng sóng thừ mải trĨ em mắi cã ệđĩc cuéc sèng yến vui, hỰnh phóc. Hừnh ờnh nhọng cịnh chim bă cẹu bay lđĩn trến trêi xanh tđĩng trđng cho khung cờnh hoộ bừnh,

ệã còng lộ đắc mể cựa mải ngđêi. Bội hịt Hby giọ cho em bẵu trêi xanh cựa nhỰc sỵ Huy Trẹn ệ‚ nãi lến từnh cờm vộ khịt khao ệã cựa cịc em.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. KÓ tến mét sè bội hịt vÒ chự ệÒ hoộ bừnh mộ em ệ‚ ệđĩc hảc.

2. Hảc thuéc bội hịt Hby giọ cho em bẵu trêi xanh.

ấn tẺp bội hịt :

Hởy giọ cho em bẵu trêi xanh TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 2

1. ấn tẺp bội hịt : H0y giọ cho em bẵu trêi xanh

−Trừnh bộy bội hịt bỪng cịch hịt ệèi ệịp, ệăng ca : Nhãm 1 : Hby xua tan nhọng mẹy mỉ ệen tèi.

Nhãm 2 : ậÓ bẵu trêi tđểi mbi mét mộu xanh.

Nhãm 1 : Hby bay lến chim bă cẹu trớng.

5

(12)

Nhãm 2 : Cho bẵy em ca hịt dđắi trêi xanh.

Nhãm 1 vộ nhãm 2 ệăng ca : La la ... la la la.

−Trừnh bộy bội hịt kạt hĩp vẺn ệéng phô hoỰ.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− Nèt trớng ngẹn dội bỪng 2 nèt ệen (tđểng ệđểng 2 phịch) :

h

=

q q

− Nèt trớng chÊm dềi ngẹn dội bỪng 3 nèt ệen (tđểng ệđểng 3 phịch) :

h.

=

q q q

TậN sè 2 :

M Mẳẳtt ttrrêêii llếếnn

Võa phời −Nhỡp nhộng

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. ậảc nhỰc kạt hĩp gâ phịch bội TậN sè 2.

2. TẺp chĐp nhỰc bội TậN sè 2.

&

w w w w

w

& 43 ỳ ỳ ỳ

Mẳt trêi võa

ú ỳ

lến chim

ỳ ỳ ỳ

ca hãt khớp

nểi.

& ỳ ỳ ỳ

CÊt bđắc tắi

ú ỳ

trđêng tiạng

ỳ ỳ ỳ

hịt vang yếu

ệêi.

(13)

Học hát :

Bài Con chim hay hót

C

Coonn cchhiim m hhaayy hhóótt

Nhạc :Phan Huỳnh Điểu

Vui −Hơi nhanh Lời : Theo đồng dao

6

& b 42 ọ jẽ

Con

ẽ ẽ

chim hay

jẽ Jẽ Jẽ Jẽ

hót. Nó đứng nó

ẽ ẽ ẽ

hót cành

& b ẽ ọ jẽ

đa.

ẽ ẽ

ra cành

jẽ jẽ jẽ jẽ

trúc. Nó rúc nó

ẽ ẽ ẽ

rúc cành

& b ỳ

tre.

jẽọ ẽ ẽ

.ẽ jẽ

hót le

jẽọ ẽ ẽ

te.

.ẽ jẽ

hót la

& b jẽ ọ ẽ ẽ

ta.

Jẽ jẽ jẽ jẽ

hót le te la

.jẽ rẽ ẽ ẽ

ta (mà)

ẽ ẽ

bay vô

& b ẽ jẽ jẽ

nhà. ấy

ẽ ẽ

ra ruộng

.ẽ jẽ

lúa. Nó

ẽ ọ jẽ

múa,

& b ẽ jẽ jẽ

chơi. Ơi chim

ẽ ẽ

ơi, chim

jẽ jẽ Jẽ jẽ

ơi ới chim

ẽ ẽ

ơi, chim

& b jẽ jẽ Jẽ jẽ

ơi ới chim

ẽ jẽ jẽ

ơi, ơi chim

ơi.

ẽ ẻ

(14)

Dùa trến lêi bội ệăng dao dđắi ệẹy, nhỰc sỵ Phan Huúnh ậiÓu ệ‚ sịng tịc bội hịt Con chim hay hãt. NĐt nhỰc giờn dỡ thẺt dÔ thđểng. Bội hịt vui, sinh ệéng, rÊt gẵn gòi vắi từnh cờm cựa cịc em nhá.

Con chim hay hãt Nã hãt cộnh ệa Nã ra cộnh tróc Nã róc cộnh tre Nã hãt le te Nã hãt la ta Nã bay về nhộ Nã ra ruéng lóa Nã móa nã chểi Chim ểi chim ểi.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. KÓ tến mét vội bội hịt nãi vÒ loội vẺt mộ em biạt.

2. Hảc thuéc bội hịt Con chim hay hãt.

(15)

ấn tẺp bội hịt : Con chim hay hãt

ấn tẺp TậN sè 1, sè 2

1. ấn tẺp bội hịt : Con chim hay hãt

− Hai cẹu hịt ệẵu tiến, tõ Con chim ệạn cộnh tre :ệăng ca.

−Tõ cẹu Nã hãt le te ệạnvề nhộ : lỵnh xđắng.

−Tõ cẹu Êy nã ra ệạnểi chim ểi : ệăng ca.

2. ấn tẺp TậN sè 1

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Lộm quen vắi cịch ệịnh nhỡp 24.

Sể ệă ệịnh nhỡp : ậđêng nĐt thùc tạ :

− ậảc nhỰc, hịt lêi bội TậN sè 1 kạt hĩp tẺp ệịnh nhỡp 24. 3. ấn tẺp TậN sè 2

− Luyỷn tẺp cao ệé :

7

&

w w w w w w w w

w

w

(16)

− Lộm quen vắi cịch ệịnh nhỡp 34.

Sể ệă ệịnh nhỡp : ậđêng nĐt thùc tạ :

− ậảc nhỰc, hịt lêi bội TậN sè 2 kạt hĩp tẺp ệịnh nhỡp 34.

Bội ệảc thếm

Chiạc căng cựa nọ thẵn A-tế-na

HĐc-quyn lộ con trai cựa thẵn Dắt vộ hoộng hẺu An-kmen. Chộng ệđĩc thẵn HĐc-mĐc cho bó trém dưng sọa bÊt tỏ cựa nọ thẵn Hế-ra. HĐc-quyn lắn rÊt nhanh vộ trẻ thộnh mét ngđêi cã sục khoĨ về ệỡch.

HĐc-quyn ệ‚ lẺp nến nhiÒu kừ tÝch, chộng chiạn thớng con m‚nh thó hung

ịc ẻ Nế-mế, con m‚ng xộ bờy ệẵu dọ tĩn ẻ Hi-ệrể, con lĩn rõng nguy hiÓm ẻ nói ặ-ri-mẽng-tể ệÓ cụu nhọng ngđêi dẹn trong vỉng.

Vua ầ-ri-xtế, ngđêi luền ganh ghĐt vắi tội nẽng vộ lưng dòng cờm cựa HĐc-quyn, ra lỷnh cho HĐc-quyn ệi tiếu diỷt ệộn ịc ệiÓu ẻ hă Xtanh-phan.

Vộo mét buữi chiÒu, HĐc-quyn ệạn gẵn hă, nểi ệẹy bỡ bao phự bẻi mộu tang tãc ghế rĩn : nhọng con voi, sđ tỏ, lĩn rõng... bỡ nhọng chiạc lềng cụng nhđ mòi tến cựa ệộn ịc ệiÓu bớn chạt, nỪm ngữn ngang. HĐc-quyn từm ệạn nhộ nhọng ngđêi dẹn trong vỉng. Mét cô giộ nãi vắi chộng : Ộậ‚

cã nhiÒu dòng sỵ ệạn ệẹy ệÓ chiạn ệÊu vắi bẵy ịc ệiÓu nhđng ệÒu bỡ chóng giạt chạt bỪng nhọng chiạc lềng cụng. Ban ngộy, mải ngđêi vộ loội vẺt ệÒu phời trèn trịnh, Èn nịu, ệếm tèi mắi dịm ệi lỰi, lộm ẽnỢ.

HĐc-quyn xin nghử lỰi mét ệếm, chộng rÊt lo cho sè phẺn ngđêi dẹn ẻ

ệẹy. Trong giÊc ngự, chộng mể thÊy thẵn Dắt ệạn nãi : ỘCon h‚y ệạn cẵu xin nọ thẵn A-tế-na gióp ệìỢ. Tửnh dẺy, HĐc-quyn từm ệạn nọ thẵn A-tế-na.

Nọ thẵn trao cho chộng mét chiạc căng bỪng ệăng vộ dẳn cịch sỏ dông.

1

2

3 1 3

2 1

2

3 1 3

2

(17)

HĐc-quyn xịch chiạc căng vộ chỰy nhđ bay ệạn hă Xtanh-phan. Chộng vung dỉi, khua ba hăi chÝn tiạng. ằm thanh vang rÒn lộm bẵy ịc ệiÓu nịo loỰn. Chóng rêi tữ vộ lao vÒ phÝa HĐc-quyn, con ệẵu ệộn phãng vÒ phÝa chộng nhọng chiạc lềng cụng, cờ ệộn cỉng phãng theo, lềng chim bay nhđ tến bớn, dộy ệẳc nhđ mđa rộo. HĐc-quyn giể căng lến ệì. LỰ thay, chiạc căng tù xoay quanh ngđêi chộng nhđ chiạc lị chớn kừ diỷu, khềng chiạc lềng nộo lảt qua ệđĩc. Lềng chim va vộo lị chớn tỰo thộnh ẹm thanh kừ lỰ, lò ịc ệiÓu cộng thếm ệiến cuăng, chóng bay thÊp xuèng vộ dăn dẺp phãng nhọng chiạc lềng cưn lỰi.

Chê bẵy ịc ệiÓu khềng cưn lềng cụng nọa, HĐc-quyn liÒn giđểng cung bớn liến tiạp. Con ệẵu ệộn bỡ chạt, nhiÒu con rểi xuèng, cờ ệộn tan tịc mẫi con mét phđểng bay mÊt.

HĐc-quyn chiạn thớng, nhọng ngđêi dẹn trong vỉng mẻ cỏa ra ệãn chộng.

Hả coi HĐc-quyn nhđ vỡ thẵn cụu mỰng. Chộng nãi cho hả biạt tịc dông cựa chiạc căng thẵn. Nhê chiạc căng cựa nọ thẵn A-tế-na, chộng mắi thớng nữi bẵy ịc ệiÓu.

Tõ ệã, ngđêi dẹn vỉng ven hă Xtanh-phan trẻ lỰi cuéc sèng thanh bừnh vộ hỰnh phóc. Hả mêi thĩ lộnh nghÒ vÒ ệóc nhọng chiạc căng khịc. Hả coi căng lộ mét vẺt thiếng liếng nhđ lị bỉa hé mỷnh. VÒ sau, ngđêi ta dỉng căng lộm lị chớn trong lóc chiạn ệÊu. Tiạng căng cưn ệđĩc vang lến trong nhọng ngộy héi mõng chiạn thớng. Ngộy nay, căng lộ mét nhỰc khÝ cựa nhiÒu dẹn téc.

TheoTruyỷn cữ Hy-lỰp, NguyÔn Vẽn Khoờ, NXB Vẽn hảc, 2004.

(18)

ấn tẺp 2 bội hịt : Reo vang bừnh minh, Hởy giọ cho em bẵu trêi xanh

Nghe nhỰc

1. ấn tẺp bội hịt : Reo vang bừnh minh

−TẺp hịt ệèi ệịp vộ ệăng ca.

−TẺp biÓu diÔn bội hịt theo hừnh thục tèp ca.

− KÓ tến mét sè bội hịt cựa nhỰc sỵ Lđu Họu Phđắc.

− Nãi cờm nhẺn cựa em vÒ bội hịt Reo vang bừnh minh.

2. ấn tẺp bội hịt : H0y giọ cho em bẵu trêi xanh

−TẺp hịt râ lêi, thÓ hiỷn khÝ thạ cựa bội hịt theo nhỡp ệi.

−TẺp biÓu diÔn bội hịt theo hừnh thục tèp ca, ệạn chẫ cã lêi ca La la la...

võa hịt võa vẫ tay theo tiạt tÊu lêi ca.

−Trong bội hịt, hừnh ờnh nộo tđĩng trđng cho hoộ bừnh ?

− Hịt mét cẹu hoẳc cờ bội mét bội hịt khịc vÒ chự ệÒ hoộ bừnh.

3. Nghe nhỰc

Nghe mét bội hịt thiạu nhi hoẳc mét bội dẹn ca hay mét trÝch ệoỰn nhỰc khềng lêi.

8

(19)

Hảc hịt :

Bội Nhọng bềng hoa nhọng bội ca

N

Nhhọọnngg bbềềnngg hhooaa nnhhọọnngg bbộộii ccaa

Tđểi vui −Nịo nục NhỰc vộ lêi : Hoộng Long

9

& 42 Ĩ ỳ

Cỉng (Thẵy)

ỳ ỳ

nhau cề

cẵm dỰy

ỳ Jỳ Jỳ

tay em

ệi mong

ệạn chóng

Jỳ J ỳ jỳ jỳ

thẽm em

cịc sỳ

thẵy cỉng

cịc lắn

& jỳ ả ỳ

cề.

khền.

Lêi Hảc

ỳ ỳ

hịt tèt

rén hảc

ỳ jỳ Jỳ

rở

mởi bao

ghi nhắ

jỳ jỳ jỳ jỳ

em trong

bđắc nhọng

trến trang

ệđêng vẻ

& jỳ ả ỳ

mắi.

phè. Ngộn Mỉa

ỳ ỳ

hoa thu

nẻ

ệứp

ỳ Jỳ Jỳ

tđểi tđểi

khoe bao

sớc đắc

Jỳ J ỳ

Jỳ jỳ

hđểng mể

dđắi sịng

ịnh gđểng

mẳt mẳt

& jỳ ả ỳ

trêi.

ngđêi. Nhắ Nịo

.ỳ jỳ

nục mởi

tiạng cềng

ỳ ỳ

cđêi thẵy

say nhắ

.ỳ

sđa mởi

yếu

ển

& ú

ệêi.

nộy.

ỳ ỳ

Nhọng Nhọng

ệoị

khóc

ỳ ỳ

hoa ca

tđểi bao

ỳ ỳ

mộu lêi

ệứp

ệứp

&

ỳ Ĩ Ĩ

nhÊt, nhÊt,

Jỳ Jỳ ỳ

chóng chóng

em em

xin xin

.ỳ Jỳ

Jỳ

tẳng tẳng

cịc cịc

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

thẵy thẵy

cịc cịc ...

ú ú

cề. Thẵy ...

... cề.

1. 2.

(20)

HỪng nẽm, cã mét ngộy héi tđng bõng cựa cịc thẵy, cề giịo. ậã lộ ngộy 20 thịng 11 _ Ngộy Nhộ giịo Viỷt Nam. NhỰc sỵ Hoộng Long ệ‚ thÓ hiỷn lưng kÝnh yếu vộ từnh cờm biạt ển ệèi vắi nhọng ngđêi dỰy dẫ, chẽm lo cho cịc em trong bội hịt Nhọng bềng hoa nhọng bội ca. Giai ệiỷu cựa bội hịt vui tđểi, trong sịng, gĩi lến nhỡp bđắc chẹn rén rộng cựa cịc em

ệạn thẽm thẵy cề giịo trong ngộy héi vui ệẵy ý nghỵa ệã.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. H‚y nãi cờm nhẺn cựa em khi hịt bội Nhọng bềng hoa nhọng bội ca.

2. Hảc thuéc bội hịt Nhọng bềng hoa nhọng bội ca.

(21)

ấn tẺp bội hịt :

Nhọng bềng hoa nhọng bội ca

Giắi thiỷu mét sè nhỰc cô nđắc ngoội

1. ấn tẺp bội hịt : Nhọng bềng hoa nhọng bội ca

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ hảc thuéc lêi ca.

− Hịt kạt hĩp vẺn ệéng phô hoỰ.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng hừnh thục song ca, tèp ca.

2. Giắi thiỷu mét sè nhỰc cô nđắc ngoội

− Sớc-xề-phền (Saxophone).

−Tê-rềm-pĐt (Trompette).

− Phể-luýt (Flute).

− Cê-la-ri-nĐt (Clarinette).

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. TẺp biÓu diÔn bội hịt Nhọng bềng hoa nhọng bội ca.

2. KÓ tến mét vội nhỰc cô khịc cựa nđắc ngoội mộ em biạt.

10

Trompette

Clarinette Flute

Saxophone

CMYKTr : 20

(22)

Tập đọc nhạc : TĐN số 3 Nghe nhạc

1. Tập đọc nhạc

−Luyện tập cao độ :

−Luyện tập tiết tấu :

TĐN số 3 :

T Tôôii hháátt S Soonn LLaa S Soonn

Vừa phải Nhạc và lời : Vũ Thanh

2. Nghe nhạc

Nghe một bài dân ca chọn lọc.

11

&

w w w w

w

& 42 ẽ ẽ

Son Son

Son.

ẽ ẽ ẽ ẽ

Tôi hát Son La

Son.

& ẽ ẽ ẽ

Bè trầm tôi

ẽ ẽ

hát Đô

ẽ ẽ

Rê Mi

Đô.

ẽ ẽ

Múa hát

nào.

(23)

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. TẺp ệảc kạt hĩp gâ phịch bội TậN sè 3.

2. Em h‚y tù tẺp ệảc :

Hảc hịt : Bội đắc mể

ẩắắcc m mểể

NhỰc Trung Quèc

Thiạt tha, trừu mạn Lêi Viỷt : An Hoộ

22

12

& b c ỳ ỳ ỳ ỳ

Giã vên cịnh hoa

ỳ ỳ ỳ ú

bay dđắi trêi.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

ậộn bđắm xinh dỰo

& b w

chểi.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Trến cộnh cẹy chim

ỳ ỳ ỳ ú

ca lÝu lo.

& b jỳ jỳ jỳ jỳ ỳ ỳ ỳ

Nhđ hịt lến bao lêi mong

w

chê.

.ỳ Jỳ ỳ ỳ

Em khao khịt đắc

& b Jỳ Jỳ Jỳ Jỳ ú

mể khớp nểi bừnh yến.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Cuéc sèng tđểi ệứp

w

thếm.

& b ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Cho ệộn em tung

ỳ ỳ ỳ ú

tẽng móa ca,

& b jỳ jỳ jỳ jỳ ỳ ỳ ỳ w

(24)

Bội hịt đắc mể viạt ẻ nhỡp 44, giai ệiỷu nhứ nhộng, vui tđểi. Bội hịt nãi lến đắc mể cựa cịc bỰn nhá mong muèn nhiÒu ệiÒu tèt ệứp ệạn vắi mải ngđêi.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. H‚y nãi cờm nhẺn cựa em vÒ bội hịt đắc mể.

2. Hảc thuéc bội hịt đắc mể.

& b c ỳ ỳ ỳ ỳ

Giã vên cịnh hoa

ỳ ỳ ỳ ú

bay dđắi trêi.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

ậộn bđắm xinh dỰo

& b w

chểi.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Trến cộnh cẹy chim

ỳ ỳ ỳ ú

ca lÝu lo.

& b jỳ jỳ jỳ jỳ ỳ ỳ ỳ

Nhđ hịt lến bao lêi mong

w

chê.

.ỳ Jỳ ỳ ỳ

Em khao khịt đắc

& b Jỳ Jỳ Jỳ Jỳ ú

mể khớp nểi bừnh yến.

ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Cuéc sèng tđểi ệứp

w

thếm.

& b ỳ ỳ ỳ ỳ ỳ

Cho ệộn em tung

ỳ ỳ ỳ ú

tẽng móa ca,

& b jỳ jỳ jỳ jỳ ỳ ỳ ỳ

trong nớng xuẹn tề ệứp muền

w

nhộ.

(25)

ấn tẺp bội hịt : đắc mể

TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 4

1. ấn tẺp bội hịt : đắc mể

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

−Trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục ệển ca, song ca.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

TậN sè 4 :

N Nhhắắ ểểnn B Bịịcc

(TrÝch)

Võa phời NhỰc vộ lêi : Phan Huúnh ậiÓu

13

&

w w w w w

w

& 42 ỳ Jỳ Jỳ

A ! Cã Bịc

ỳ ỳ

Hă ệêi

jỳ jỳ ỳ ỳ

em ệđĩc Êm

ú

no.

& ỳ jỳ Jỳ

Chóng em móa

ỳ ỳ

ca cộng

jỳ jỳ jỳ jỳ

nhắ cềng ển Bịc

ú

Hă.

(26)

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. TẺp mét vội ệéng tịc phô hoỰ cho bội hịt đắc mể.

2. Cẹu hịt Ai yếu nhi ệăng bỪng Bịc Hă ChÝ Minh. Ai yếu Bịc Hă ChÝ Minh bỪng chóng em nhi ệăngẻ trong bội hịt nộo ?

ấn tẺp 2 bội hịt :

Nhọng bềng hoa nhọng bội ca, đắc mể

Nghe nhỰc

1. ấn tẺp bội hịt : Nhọng bềng hoa nhọng bội ca

−Trừnh bộy bội hịt bỪng cịch hịt ệèi ệịp, ệăng ca :

Nhãm 1 : Cỉng nhau cẵm tay ệi ệạn thẽm cịc thẵy cịc cề.

Nhãm 2 : Lêi hịt rén rb bao bĐ em bđắc trến ệđêng phè.

Nhãm 1 : Ngộn hoa nẻ tđểi khoe sớc hđểng dđắi ịnh mẳt trêi.

Nhãm 2 : Nịo nục tiạng cđêi say sđa yếu ệêi.

Nhãm 1 vộ nhãm 2 ệăng ca : Nhọng ệoị hoa tđểi ệạn cịc thẵy cịc cề.

−Trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục tèp ca, cã vẺn ệéng phô hoỰ.

14

(27)

2. ấn tẺp bội hịt : đắc mể

−Trừnh bộy bội hịt kạt hĩp móa phô hoỰ.

−Trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục ệển ca, song ca.

3. Nghe nhỰc

Nghe mét bội hịt thiạu nhi hoẳc mét bội dẹn ca hay mét trÝch ệoỰn nhỰc khềng lêi.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Hảc thuéc hai bội hịt ệ‚ ền tẺp.

2. TẺp biÓu diÔn hai bội hịt vắi mét vội ệéng tịc phô hoỰ.

ấn tẺp TậN sè 3, sè 4 KÓ chuyỷn ẹm nhỰc

1. ấn tẺp TậN sè 3

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 3.

2. ấn tẺp TậN sè 4

− Luyỷn tẺp cao ệé :

15

&

w w w w

w

&

w w w w w

w

(28)

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 4.

3. KÓ chuyỷn ẹm nhỰc

Nghỷ sỵ cao Vẽn Lẵu

Nghỷ sỵ Cao Vẽn Lẵu (Sịu Lẵu) sinh nẽm 1892 tỰi Gia ậỡnh trong mét gia ệừnh nhộ nho nghÌo. Khi thộnh Gia ậỡnh thÊt thự vÒ tay quẹn Phịp,

ềng néi cựa ềng cỉng gia ệừnh tờn cđvÒ tửnh Long An vộ mÊt ẻ ệẹy.

CẺu bĐLẵu ệđĩc hảc chọ nho do ngđêi cha dỰy. CẺu ệạn trđêng hảc chọ

quèc ngọ nhđng do nhộ nghÌo nến sắm phời thềi hảc. Vắi bờn chÊt thềng minh, ham hảc, khi ệđĩc cha gỏi ệạn hảc nhỰc vắi ềng thẵy ệộn tến lộ NhỰc Khỡ _ mét nghỷ nhẹn nữi tiạng trong vỉng, cẺu bĐ Lẵu ệđĩc hảc ệự cịc mền nhđ : ệộn tranh, ệộn kừm, ệịnh trèng vộ ca.

ThÊy Sịu Lẵu lộ mét hảc trư giái lỰi ngoan ngo‚n, ềng thẵy rÊt yếu quý vộ ệ‚ tẺn từnh truyÒn dỰy nhọng hiÓu biạt cựa mừnh. Thẵy trư NhỰc Khỡ vộ Cao Vẽn Lẵu gớn bã suèt gẵn mđêi nẽm. Trong ệịm bỰn bÌ cỉng hảc, Cao Vẽn Lẵu lộ ngđêi hảc giái nhÊt, nữi tiạng lộ ngđêi hịt hay, ệộn giái.

Lắn lến, ềng lộm viỷc ẻ Toộ sụ BỰc Liếu vộ vÉn thđêng xuyến tham gia cịc nhãm ệộn ca tội tỏ ẻ ệẹy. Tịc phÈm nữi tiạng nhÊt cựa Cao Vẽn Lẵu lộ bờn DỰ cữ hoội langra ệêi khoờng nẽm 1919− 1920. Theo lêi nghỷ sỵ Ba Du kÓ, vộo khoờng thêi gian nộy ẻ Huạ cã mét ệoộn nhỰc găm nhọng nghỷ nhẹn tến tuữi ệi du lỡch vộo Nam Bé. Sau khi tham quan, trao ệữi nghỷ thuẺt vắi cịc nhãm tội tỏ miÒn ậềng vộ miÒn Trung Nam Bé, nhãm tội tỏ Huạ cã ệạn gẳp nhãm tội tỏ BỰc Liếu. Trong nhọng buữi hoộ nhỰc thẹn

ịi, giảng ca tiạng ệộn ệ‚ ệÓ lỰi cho nhãm tội tỏ BỰc Liếu nhọng Ên tđĩng ệứp

ệỳ. ậÓ ghi lỰi cuéc gẳp gì ệẳc biỷt ệã, nhãm tội tỏ BỰc Liếu phẹn cềng ềng Sịu Lẵu sịng tịc mét bờn nhỰc trong thêi gian ngớn ệÓ kỡp tẳng lỰi nhãm tội tỏ Huạ vộ ệăng thêi còng cã ý nhđ ệÓ ệịp lỰi bờn Hộnh vẹn, mét bờn nhỰc hay nhÊt cựa nhãm nhỰc Huạ. Sau khi ệđĩc phẹn cềng lộm viỷc

(29)

ệã, ềng Sịu Lẵu rÊt lo, suy nghỵ miến man mộ chđa ra mét nĐt nhỰc nộo.

Mét hềm, nhđ thđêng lỷ, ềng lộm nhiỷm vô ệụng gịc bến cỰnh Toộ sụ.

Giọa lóc ệếm khuya vớng vĨ, tỵnh mỡch, thửnh thoờng chử nghe tiạng trèng

ệiÓm canh bến cỰnh nhộ tỉ, ềng xóc ệéng nhắ ệạn hừnh ờnh ngđêi thiạu phô ệếm khuya tùa gèi trềng chăng vộ ềng bớt ệẵu nghỵ ra mét bờn nhỰc lÊy tến lộ DỰ cữ hoội lang.

DỰ cữ hoội langcã mét nhỰc ệiỷu buăn thđểng nhđng ệẵy nĐt chẹn thẺt, trong sịng, khềng sđắt mđắt, ự rò, bạ tớc nhđ mét sè bờn nhỰc khịc sau nộy. Cã ngđêi cho rỪng, bội ca nhđ tẹm sù cựa nhọng thiạu phô cã chăng

ệi lÝnh cho Phịp trong cuéc Chiạn tranh thạ giắi lẵn thụ hai. Tuy nhiến, bội ca vÉn chụa chan niÒm hi vảng. Nẫi buăn ệau riếng ệ‚ ệđĩc nẹng lến thộnh nẫi ệau chung, do vẺy bội DỰ cữ hoội langệ‚ ệi vộo lỡch sỏ ẹm nhỰc dẹn téc, trẻ thộnh bội vảng cữ ệđĩc yếu thÝch cho tắi hềm nay vộ ệăng bộo Nam Bé coi nhđ mét tội sờn tinh thẵn về giị.

Tịc giờ bội DỰ cữ hoội langmÊt ngộy 13 − 8 − 1976. Tến tuữi Cao Vẽn Lẵu trong lỡch sỏ ca nhỰc cời lđểng ệ‚ ệđĩc khỬng ệỡnh vộ nhẹn dẹn cưn ghi nhắ m‚i. ẻ tửnh BỰc Liếu cã mét ệđêng phè mang tến Cao Vẽn Lẵu.

TheoMinh Hời, ậớc NhÉn, Ngảc Thắi.

Hảc bội hịt do ệỡa phđểng tù chản

16

(30)

ôn tập Và KIểM TRA 2 Bài hát : Reo vang bình minh,

Hãy giữ cho em bầu trời xanh

ôn tập TĐN số 2

1. Ôn tập bài hát : Reo vang bình minh

− Nêu tên tác giả bài hát Reo vang bình minh.

− Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

− Biểu diễn bài hát theo hình thức tốp ca.

2. Ôn tập bài hát : H0y giữ cho em bầu trời xanh

− Nêu tên tác giả bài hát Hby giữ cho em bầu trời xanh.

− Hát đúng giai điệu và thuộc lời ca.

− Nói cảm nhận của em về bài hát.

17

(31)

3. ấn tẺp TậN sè 2

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 2.

ấn tẺp vộ kiÓm tra 2 Bội hịt :

Nhọng bềng hoa nhọng bội ca, đắc mể

ền tẺp TậN sè 4

1. ấn tẺp bội hịt : Nhọng bềng hoa nhọng bội ca

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

− Cờ lắp ệăng ca bội hịt, thÓ hiỷn tÝnh chÊt vui tđểi, trong sịng vộ hịt vắi nhỡp ệé hểi nhanh.

&

w w w w w w w w

w w

18

(32)

2. ấn tẺp bội hịt : đắc mể

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

− BiÓu diÔn bội hịt kạt hĩp vẺn ệéng.

3. ấn tẺp TậN sè 4

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 4.

&

w w w w w w w

w w

w

w

(33)

Hảc hịt : Bội Hịt mõng

H

Hịịtt m mõõnngg

Dẹn ca Hrế (Tẹy Nguyến)

Rén rộng −Tha thiạt ậẳt lêi : Lế toộn hỉng

Bội Hịt mõngthÓ hiỷn từnh cờm tha thiạt, niÒm vui cựa ngđêi dẹn Tẹy Nguyến trđắc cờnh ệữi thay cựa buền lộng. Cuéc sèng hoộ bừnh, Êm no vắi nhọng mỉa béi thu hoộ cỉng tiạng căng chiếng reo vui vộ lêi hịt rén rộng.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Em biạt nhọng bội hịt nộo vÒ Tẹy Nguyến ?

2. Hảc thuéc bội Hịt mõng vộ từm mét vội ệéng tịc phô hoỰ cho bội hịt.

19

& #

42 jỳ

Cỉng

ỳ ỳ

móa hịt

jỳ

.ỳ jỳ

nộo, cỉng

ỳ ỳ

cÊt tiạng

& #

jỳ

.ỳ jỳ

ca, mõng

ỳ ỳ

ệÊt nđắc

jỳ

.ỳ Jỳ

ta sèng

jỳ

ỳ ỳ

vui hoộ

ỳ ả jỳ

bừnh. Mõng

& # ỳ ỳ

Tẹy Nguyến

.ỳ jỳ

mừnh ệêi

ỳ ỳ

sèng Êm

jỳ

.ỳ jỳ

no, nữi

& #

ỳ ỳ

tiạng trèng

jỳ

.ỳ jỳ

chiếng ệã

ỳ ỳ

ệẹy chộo

.ỳ ả

mõng.

(34)

ấn tẺp bội hịt : Hịt mõng TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 5

1. ấn tẺp bội hịt : Hịt mõng

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng cịch hịt ệèi ệịp, ệăng ca : Nhãm 1 : Cỉng móa hịt nộo, cỉng cÊt tiạng ca.

Nhãm 2 : Mõng ệÊt nđắc ta sèng vui hoộ bừnh.

Nhãm 1 : Mõng Tẹy Nguyến mừnh ệêi sèng Êm no.

Nhãm 2 : Nữi tiạng trèng chiếng ệã ệẹy chộo mõng.

Nhãm 1 vộ nhãm 2 ệăng ca : Cỉng móa hịt nộo, cỉng cÊt tiạng ca.

Mõng ệÊt nđắc ta sèng vui hoộ bừnh.

Cẹu hịt Mõng ệÊt nđắc ta sèng vui hoộ bừnhnhớc lỰi 2 lẵn.

−TẺp hịt kạt hĩp ệéng tịc phô hoỰ.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

_ Nèt ệen chÊm dềi ngẹn dội bỪng 3 mãc ệển (tđểng ệđểng mét phịch rđìi) :

20

&

w w w w w w

(35)

T§N sè 5 :

N N¨¨m m cc¸¸nnhh ssaaoo vvuuii

(TrÝch)

Nh¹c : Hµ h¶i

NhÞp võa − Vui Lêi : Phong Thu − hµ h¶i

C©u hái vµ bµi tËp

1. Häc thuéc bµi H¸t mõng vµ tËp h¸t diÔn c¶m.

2. TËp chÐp nh¹c bµi T§N sè 5.

Häc h¸t :

Bµi Tre ngµ bªn L¨ng B¸c

& 42 jÏ jÏ Ï Ï

N¨m c¸nh sao

.Ï JÏ

Êy kÕt

Ï Ï

thµnh b«ng

ú

hoa.

& jÏ jÏ Ï Ï

tªn

.Ï jÏ

gäi ch¸u

Ï Ï Ï

ngoan B¸c Hå.

ú

21

(36)

T

Trree nnggộộ bbếếnn LLẽẽnngg B Bịịcc

Tha thiạt NhỰc vộ lêi : Hộn Ngảc BÝch

Cẹy tre ngộ ệ‚ bao ệêi thẹn thuéc vắi lộng quế ta, lị tre xanh mộ thẹn tre thừ ệẺm mét sớc vộng ãng ờ... Cã nhọng khãm tre ngộ ệứp nhđthạ ệđĩc quẵn tô cỉng hoa cá trẽm miÒn vÒ bến Lẽng Bịc. Tre ệụng ệã ệÓ ệđĩc rừ rộo m‚i

ệiỷu hịt ru cựa giã.

Bội hịt Tre ngộ bến Lẽng Bịc cã giai ệiỷu ệu ệđa, nhÌ nhứ nhđ tiạng vâng ru...

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Hảc thuéc bội Tre ngộ bến Lẽng Bịc vộ thÓ hiỷn từnh cờm cựa bội hịt.

2. H‚y nãi cờm nhẺn cựa em khi hịt bội Tre ngộ bến Lẽng Bịc.

& ## 83 jỳ jỳ ỳ ỳ

Bến Lẽng Bịc

ỳ jỳ

Hă cã

jỳ .jỳ rỳ

ệềi khãm tre ngộ.

.ỳ

& ## j ỳ jỳ jỳ

ậãn giã ệẹu

ỳ rỳ j . jỳ

vÒ mộ ệu

ỳ jỳ

ệđa, ệu

.ỳ

ệđa.

jỳ jỳ jỳ

ậãn nớng ệẹu

& ##

.jỳ rỳ jỳ

vÒ mộ thếu

ỳ jỳ

hoa, thếu

.ỳ

hoa.

ỳ Jỳ Jỳ

RÊt

Jỳ . rỳ Jỳ

trong lộ tiạng

ỳ Jỳ

chim, tiạng

& ## jỳ .jỳ rỳ

chim chuyÒn ngẹy

ỳ jỳ

thể. RÊt

.jỳ rỳ

xanh tiạng sịo

ỳ jỳ

diÒu, tiạng

jỳ .jỳ rỳ

sịo trêi ngẹn

& ## .ỳ

nga.

ỳ jỳ

Mét

j

ỳ ỳ j . rỳ

khoờng trêi quế

ỳ jỳ

hđểng thẹn

jỳ .jỳ rỳ

yếu vÒ bến

& ## ỳ jỳ

Bịc, cho

jỳ .jỳ rỳ

em vÒ ca

.ỳ

hịt

ỳ ả ỳ jỳ

dđắi mịi

j .

ỳ rỳ jỳ

tãc tre

.ỳ

ngộ.

(37)

ấn tẺp bội hịt : Tre ngộ bến Lẽng Bịc TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 6

1. ấn tẺp bội hịt : Tre ngộ bến Lẽng Bịc

− H‚y hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng hừnh thục ệển ca, song ca, tèp ca.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

TậN sè 6 :

C Chhóó bbéé ệệééii

(TrÝch)

Vui tđểi −NhÝ nhờnh NhỰc vộ lêi : Hoộng hộ

22

& 42 ỳ ỳ

Chó bé

ỳ jỳ jỳ

ệéi chóng chịu

ỳ ỳ

yếu chó

ú

lớm.

& ỳ jỳ jỳ

Sóng chớc trong

ỳ jỳ jỳ

tay chó canh

jỳ jỳ ỳ

giọ cho hoộ

ú

bừnh.

(38)

Câu hỏi và bài tập

1. Tập đọc nhạc và ghép lời ca bài TĐN số 6.

2. Tập chép bài TĐN số 6.

Ôn tập 2 bài hát : HáT MừNG, Tre ngà bên Lăng Bác

Ôn tập TĐN số 6

1. Ôn tập bài hát : Hát mừng

−Học thuộc lời ca.

−Hát kết hợp vận động.

2. Ôn tập bài hát : Tre ngà bên Lăng Bác

− Trình bày theo hình thức đơn ca, tốp ca. Khi hát thể hiện một vài động tác đu đða theo nhịp 38.

−Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 38 hoặc một số động tác phụ hoạ cho bài hát.

23

(39)

3. ấn tẺp TậN sè 6

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 6. Trừnh bộy theo nhãm, cị nhẹn.

Hảc hịt :

Bội mộu xanh quế hđểng

M

Mộộuu xxaannhh qquuếế hhđđểểnngg

Theo ệiỷu Sa-ri-ẽng Dẹn ca Khmer (Nam Bé)

Hểi nhanh ậẳt lêi mắi : Nam Anh

24

& # 42 ả jỳ jỳ jỳ ..

Xanh(Bay xanh xa quế

bay)

jỳ jỳ jỳ jỳ

hđểng xa ai

theo trăng ngộn hộng

lêi

ỳ jỳ jỳ

cẹyca ệang trến lắn

khớp

& # j ỳ jỳ Jỳ jỳ

dẵnmiÒn xanh sềng tèt

nói nểi quế

jỳ jỳ jỳ jỳ

ệẹy.ta. Lung Bay linh

cao lung bay

jỳ jỳ jỳ jỳ

linhcao khi lị Mẳt

Trêi vộng

& # ỳ jỳ Jỳ

lếnsao cho

trong cịnh nớng

jỳ jỳ Jỳ jỳ

ệănghăng ngề

cển lóa giã tđểi

lao

jỳ jỳ jỳ jỳ

thếm.

xao. Rung Xanh rinh

tđểi rung

& # ỳ

jỳ

ỳ ỳ

xanh

rinhtđểi chộo

lộng cẹy

ỳ ỳ ỳ ỳ

xãmlị bến quế

jỳ jỳ jỳ jỳ

đêng.

mừnh. Tung

ấi tẽng bao tung

yếu

& # ỳ

jỳ

ỳ ỳ ..

thtẽngđểng ệộn

Tữem

ỳ ỳ ỳ ỳ

quècbĐ tắi thanh ...

1.

U jỳ jỳ jỳ jỳ

trđêng. Bay xa bay ...

2.

.ỳ ả

... bừnh.

(40)

Quế hđểng xanh tđểi vắi nhọng cịnh ệăng ngề lóa, nhọng hộng cẹy bến

ệđêng, cã ệộn em bĐcớp sịch tắi trđêng gĩi lến khung cờnh yến vui thanh bừnh. Mộu xanh quế hđểng ệđĩc ệẳt lêi mắi tõ bội dẹn ca Khmer (Nam Bé). TÝnh chÊt bội hịt vui tđểi, rén rộng.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Hảc thuéc bội hịt Mộu xanh quế hđểng.

2. TẺp trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục tam ca.

ấn tẺp bội hịt : mộu xanh quế hđểng TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 7

1. ấn tẺp bội hịt : Mộu xanh quế hđểng

− Hịt ệóng giai ệiỷu vộ thuéc lêi ca.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng hừnh thục ệển ca, tam ca, tèp ca.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

25

&

w w w w w

w

(41)

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

TậN sè 7 :

E Em m ttẺẺpp llịịii ềề ttềề

Vui tđểi −NhÝ nhờnh NhỰc vộ lêi : ậoộn Phi

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Trong bội TậN sè 7 cã nhọng hừnh nèt vộ kÝ hiỷu nộo ?

2. H‚y sớp xạp cịc nèt nhỰc trong bội TậN sè 7 tõ nèt thÊp nhÊt ệạn nèt cao nhÊt trến khuềng.

& 42 jỳ jỳ jỳ jỳ

Po pÝ po po

ỳ Ĩ

po,

jỳ jỳ jỳ jỳ

tềi lịi xe ề tề.

ỳ Ĩ

& jỳ jỳ ỳ

Po po,

jỳ jỳ ỳ

tềi lịi xe,

jỳ jỳ jỳ jỳ

ai ệi khềng

ỳ Ĩ

nộo ?

(42)

41

Hảc hịt :

Bội Em vÉn nhắ trđêng xđa

E

Em m vvÉÉnn nnhhắắ ttrrđđêênngg xxđđaa

Vui Ờ Tha thiạt NhỰc vộ lêi : Thanh Sển

& 42 Ĩ jỳ jỳ ..

Trđêng (Từnh lộng

quế)

jỳ jỳ jỳ jỳ

hđểngem

gớn hộng

liÒn tre yếu

& ỳ Rỳ Jỳ Jỳ j .

xanh, thđểng, cẹy

bao rĩp

mỉa bãng mđa

Jỳ Jỳ jỳ Jỳ

nớngmịt yếu em ệêi

vÉn yến

ệạn

ỳ jỳ jỳ

lộnh.

trđêng. Nhỡp Thẵycẵu

cề

& jỳ jỳ jỳ jỳ

treem lèi

ệở dỰy nhộ

cho

.jỳ rỳ

rỳ jỳ jỳ

em,em, qua yếu rÉy

nđắcnđểng yếu ...

1.

jỳ jỳ jỳ jỳ

xanh thÊy vui ếm

& ỳ jỳ jỳ ..

ệÒm. Từnh quế ...

2.

jỳ jỳ jỳ jỳ

... quế vộ yếu gia

ú

ệừnh.

& .. Jỳ Jỳ Jỳ R ỳ .

Tre

Rỳ

Em xanh

siếng kia

nẽng sỳ gớng

hảc

jỳ jỳ ỳ j

ngộyhộnh răi

ngộy giộ,

ngộy, chăi răi

& jỳ jỳ jỳ Rỳ rỳ

nonmai vđển

sau lến

ệẹy thớm sỳ cẹy

nến

jỳ jỳ ỳ

vđên

ngđêi mđĩt thộnh mộ.

tội.

& rỳ rỳ rỳ rỳ jỳ jỳ

Trđêng

Dỉ hảc

cuéc nộy

ệêi lộ nhỡp cẹy

thoi hoa,

ệđa,

rỳ rỳ rỳ rỳ jỳ jỳ

tõngcưn mỉa cđêi

lộ

tõng hđểng cển hoa

mđa ...

&

1.

Jỳ R . ỳ Jỳ Jỳ ỳ Ĩ ..

2.

Jỳ R . ỳ Jỳ jỳ ú

26

(43)

Mịi trđêng lộ nểi về cỉng thẹn thđểng vộ gớn bã vắi mẫi hảc sinh. Nểi Êy cịc em ệđĩc hảc bao ệiÒu mắi lỰ, bao ệiÒu tèt, ệiÒu hay. Hừnh ờnh mịi trđêng sỳ cưn m‚i lớng ệảng lỰi trong tẹm hăn chóng ta...

Ngộy mai dỉ ệi xa, khóc hịt Em vÉn nhắ trđêng xđa sỳ ệđa cịc em trẻ lỰi vắi khung cờnh thanh bừnh vộ thẹn quen cựa mịi trđêng, nhớc cịc em ghi nhắ cềng ển thẵy cề ệ‚ dỰy dẫ, nẹng bđắc chóng ta khi cưn tuữi thể.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. KÓ tến nhọng bội hịt vÒ chự ệÒ nhộ trđêng.

2. Hảc thuéc bội hịt Em vÉn nhắ trđêng xđa.

& 42 Ĩ jỳ jỳ ..

Trđêng (Từnh lộng

quế)

jỳ jỳ jỳ jỳ

hđểngem

gớn hộng

liÒn tre yếu

& ỳ Rỳ Jỳ Jỳ j .

xanh, thđểng, cẹy

bao rĩp

mỉa bãng mđa

Jỳ Jỳ jỳ Jỳ

nớngmịt yếu em ệêi

vÉn yến

ệạn

ỳ jỳ jỳ

lộnh.

trđêng. Nhỡp Thẵycẵu

cề

& jỳ jỳ jỳ jỳ

treem lèi

ệở dỰy nhộ

cho

.jỳ rỳ

rỳ jỳ jỳ

em,em, qua yếu rÉy

nđắcnđểng yếu ...

1.

jỳ jỳ jỳ jỳ

xanh thÊy vui ếm

& ỳ jỳ jỳ ..

ệÒm. Từnh quế ...

2.

jỳ jỳ jỳ jỳ

... quế vộ yếu gia

ú

ệừnh.

& .. Jỳ Jỳ Jỳ R ỳ .

Tre

Rỳ

Em xanh

siếng kia

nẽng sỳ gớng

hảc

jỳ jỳ ỳ j

ngộyhộnh răi

ngộy giộ,

ngộy, chăi răi

& jỳ jỳ jỳ Rỳ rỳ

nonmai vđển

sau lến

ệẹy thớm sỳ cẹy

nến

jỳ jỳ ỳ

vđên

ngđêi mđĩt thộnh mộ.

tội.

& rỳ rỳ rỳ rỳ jỳ jỳ

Trđêng

Dỉ hảc

cuéc nộy

ệêi lộ nhỡp cẹy

thoi hoa,

ệđa,

rỳ rỳ rỳ rỳ jỳ jỳ

tõngcưn mỉa cđêi

lộ

tõng hđểng cển hoa

mđa ...

&

1.

Jỳ R . ỳ Jỳ Jỳ ..

bay toờ khớp quế

ỳ Ĩ

nhộ.

2.

Jỳ R . ỳ Jỳ jỳ

... em vÉn nhắ trđêng

ú

xđa.

(44)

ấn tẺp bội hịt :

Em vÉn nhắ trđêng xđa TẺp ệảc nhỰc : TậN sè 8

1. ấn tẺp bội hịt : Em vÉn nhắ trđêng xđa

−Trừnh bộy bội hịt bỪng cịch hịt cã lỵnh xđắng, ệèi ệịp, ệăng ca kạt hĩp gâ ệỷm.

Lỵnh xđắng : Trđêng lộng em cã hộng tre xanh ệạnthÊy vui ếm ệÒm.

Nhãm 1 : Từnh quế hđểng gớn liÒn yếu thđểng.

Nhãm 2 : Bao mỉa mđa nớng em vÉn ệạntrđêng.

Nhãm 1 : Thẵy cề em ệb dỰy cho em.

Nhãm 2 : Yếu nđắc yếu quế vộ yếu gia ệừnh.

ệăng ca : Tre xanh kia ệạnem vÉn nhắ trđêng xđa.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng hừnh thục tèp ca.

2. TẺp ệảc nhỰc

− Luyỷn tẺp cao ệé :

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

TậN sè 8 :

M Mẹẹyy cchhiiÒÒuu

Võa phời _ Nhỡp nhộng

&

w w w w w w w

w

& 43 ú ỳ

Tiạng sịo

ú ỳ

diÒu vảng

ỳ ỳ ỳ

qua luủ

tre.

& ú ỳ

Trong mẹy

ú ỳ

chiÒu ệộn

ỳ ỳ ỳ

chim Đn bay

vÒ.

27

(45)

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. ậảc nhỰc, hịt lêi vộ tẺp ệịnh nhỡp bội TậN sè 8.

2. TẺp chĐp nhỰc bội TậN sè 8.

ấn tẺp 2 bội hịt : mộu xanh quế hđểng, Em vÉn nhắ trđêng xđa

KÓ chuyỷn ẹm nhỰc

1. ấn tẺp bội hịt : Mộu xanh quế hđểng

Trừnh bộy bội hịt Mộu xanh quế hđểng bỪng hừnh thục tèp ca cã móa phô hoỰ.

28

(46)

2. ấn tẺp bội hịt : Em vÉn nhắ trđêng xđa

Trừnh bộy bội Em vÉn nhắ trđêng xđa theo cịch hịt cã lỵnh xđắng vộ

ệăng ca.

3. KÓ chuyỷn ẹm nhỰc

khóc nhỰc dđắi trẽng

Mét ệếm trẽng ệứp giọa mỉa thu, tỰi mét thỡ trÊn ẻ nđắc ậục, nhỰc sỵ BĐt-tề-ven dỰo bđắc trến hÌ phè. Cịc thịp chuềng nhộ thê nhản hoớt vđển lến nÒn trêi. Cờ thỡ trÊn ệ‚ chừm trong tỵnh mỡch.

BĐt-tề-ven nghe vỬng ra tõ mét ngâ hĨm tiạng ai chểi ệộn dđểng cẵm (pi-a-nề) bờn Mể-nuy-ạt cựa mừnh. NgỰc nhiến, ềng rỳ vộo ngâ nhá vộ dõng chẹn trđắc cỏa mét ngềi nhộ cò kỵ. Sau mét lịt lớng nghe, tiạng dđểng cẵm yến lẳng vộ BĐt-tề-ven nghe thÊy tiạng nãi cựa ngđêi con gịi :

− Cha ểi, liỷu cã ệự tiÒn mua vĐệi nghe hoộ nhỰc tèi mai khềng ?

− Cha ệ‚ chọa nẽm ệềi giộy răi mộ chđa ệự tiÒn. May ra chử mua ệđĩc mét vĐcho con thềi.

Trong nhộ lỰi im lẳng sau tiạng thẻ dội cựa ngđêi con gịi. Nhđ cã ệiÒu gừ thềi thóc, BĐt-tề-ven khỳ gâ cỏa. Ngđêi ệộn ềng ệụng tuữi bđắc ra mẻ cỏa, cưn cề gịi vÉn ngăi yến lẳng trđắc ệộn.

− Thđa ềng, tềi ệi qua ệẹy, nghe tiạng dđểng cẵm nến xin phĐp vộo thẽm.

− Mêi ềng vộo. Con gịi tềi ham thÝch ẹm nhỰc, nhđng chịu chểi ệộn cưn kĐm cái lớm !

BĐt-tề-ven mỰnh dỰn :

− Thđa ềng, tềi cã biạt mét chót ẹm nhỰc, nạu ềng vộ cề cho phĐp, tềi xin

ệộn mét khóc.

− ă thđa ềng, xin ềng cụ tù nhiến.

Ngđêi con gịi véi ệụng dẺy ệÓ nhđêng ệộn cho khịch, tay cề lẵn theo thộnh cẹy ệộn, ịnh mớt nhđ nhừn vộo về ệỡnh. Lóc ệã, BĐt-tề-ven nhẺn ra

ệã lộ mét cề gịi mỉ. NiÒm thđểng cờm trộo lến trong lưng, BĐt-tề-ven chểi ệộn vắi sù xóc ệéng m‚nh liỷt vộ từnh cờm chẹn thộnh, day dụt...

CMYKTr : 45

(47)

− Thđa ềng, chớc hỬn ềng lộ nhỰc sỵ BĐt-tề-ven nữi tiạng ? − Cề gịi mỉ ngẺp ngõng hái khỳ, chđa thÊy cẹu trờ lêi, cề chẺm bđắc ệạn cỏa sữ ệÈy nhứ cịnh cỏa. ịnh trẽng vộng trộn vộo gian phưng nhá. Trến nÒn trêi cã nhọng ngềi sao lÊp lịnh. Hộng cẹy dđểng liÔu vộ nhọng nãc nhộ thê cữ kÝnh hiỷn ra trđắc mớt BĐt-tề-ven. NhỰc sỵ lđắt nhứ hai tay trến hộng phÝm

ệộn, mét giai ệiỷu võa xuÊt hiỷn trong ệẵu. Nhọng ẹm thanh vang lến bẻi cờm xóc chĩt ệạn khi ềng chểi ệộn trong cẽn phưng lỰ, giọa khềng gian huyÒn ờo cựa ịnh trẽng vộ trđắc sù ngỰc nhiến cựa cề gịi mỉ. Hiạm khi BĐt-tề-ven chểi ệộn say sđa ệạn thạ, ẹm thanh bay lến nhđ hoộ tan trong

ịnh trẽng, theo lộn giã toờ khớp mộn ệếm. Tiạng ệộn ệ‚ im tõ lẹu, hai cha con ngđêi thĩ giộy mắi nhđchĩt tửnh...

− Thđa nhỰc sỵ BĐt-tề-ven, xin cờm ển ềng ệ‚ mang ịnh sịng ệạn cho chóng tềi. − Ngđêi thĩ run run chộo vỡ khịch ệang bđắc ra cỏa.

− Thđa ềng, chÝnh tềi mắi lộ ngđêi chỡu ển ềng vộ cề. Tềi xin phĐp ệđĩc mêi ềng vộ cề tèi mai ệi nghe hoộ nhỰc tỰi nhộ hịt.

CMYKTr : 46

(48)

Rêi khái xãm lao ệéng nghÌo, BĐt-tề-ven rờo bđắc vÒ nhộ, ềng muèn ghi lỰi nĐt nhỰc võa xuÊt hiỷn. Ngay ệếm Êy, nhộ soỰn nhỰc thiến tội ệ‚ hoộn thộnh tịc phÈm tuyỷt vêi : Bờn Sề-nịt ịnh trẽng.

TheoTỰp chÝ ằm nhỰc.

Ghi chó : Lót-vÝch Van BĐt-tề-ven (1770 −1827) lộ nhỰc sỵ thiến tội ngđêi

ậục. Bờn Sề-nịtịnh trẽng lộ mét trong rÊt nhiÒu tịc phÈm nữi tiạng cựa ềng.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Em h‚y nãi tến nhọng nèt nhỰc ẻ khuềng nhỰc ệẵu trong bội Em vÉn nhắ trđêng xđa.

2. TẺp trừnh bộy bội hịt Em vÉn nhắ trđêng xđa theo nhãm.

ấn tẺp TậN sè 7, sè 8 Nghe nhỰc

1. ấn tẺp TậN sè 7

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 7. Trừnh bộy bội TậN sè 7 theo nhãm hoẳc cị nhẹn.

2. ấn tẺp TậN sè 8

− Luyỷn tẺp tiạt tÊu :

− ậảc nhỰc, hịt lêi kạt hĩp gâ ệỷm theo phịch bội TậN sè 8. Trừnh bộy bội TậN sè 8 theo nhãm hoẳc cị nhẹn.

29

(49)

3. Nghe nhỰc

Nghe mét bội dẹn ca chản lảc.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. Trừnh bộy bội TậN sè 7 vộ gâ ệỷm theo phịch.

2. Trừnh bộy bội TậN sè 8 vộ gâ ệỷm theo nhỡp.

Hảc hịt :

Bội Dộn ệăng ca mỉa hỰ

D

Dộộnn ệệăănngg ccaa m mỉỉaa hhỰỰ

NhỰc : Lế Minh Chẹu

Vui −Trong sịng Lêi : Pháng thể NguyÔn Minh Nguyến

48

30

& b 42 ỳ j

ChỬng

jỳ ỳ jỳ

nhừn thÊy ve

ỳ ả jỳ

ệẹu, chử

jỳ ỳ jỳ

rẹm ran tiạng

& b ỳ ả jỳ

hịt, bÌ

jỳ ỳ jỳ

trẵm hoộ bÌ

ỳ ỳ

cao trong

jỳ ỳ jỳ

mộn xanh lị

ú

dộy.

& b ỳ ả jỳ

Tiạng

jỳ ỳ jỳ

ve ngẹn trong

ỳ ả jỳ

veo, ệung

jỳ ỳ jỳ

ệđa rẳng tre

ỳ ả jỳ

ngộ, lêi

& b jỳ ỳ jỳ

dỡu dộng thđ ểng

ỳ ỳ

yếu mang

jỳ ỳ jỳ

bao niÒm tha

ú

thiạt.

ỳ ỳ

Lêi

ú

ve

& b ỳ ỳ ỳ

ngẹn da

ú

diạt,

ỳ ỳ

se

ú

sĩi

ỳ ỳ ỳ

chử ẹm

ú

thanh,

ỳ ỳ

khẹu

ỳ ỳ

nhọng

& b ỳ ỳ ỳ

ệđêng rỰo

ỳ ỳ

rùc vộo

ú

nÒn

ỳ ỳ ỳ

mẹy biạc

ú

xanh.

ỳả jỳ

Dộn

& b jỳ ỳ jỳ

ệăng ca mỉa

ỳ ả jỳ

hỰ, ngẹn

jỳ ỳ jỳ

trong lị suèt

ỳ ả jỳ

ngộy, mẳt

jỳ ỳ jỳ

ệÊt trộn tiạng

& b ỳ ỳ

nhỰc dẺy

jỳ ỳ jỳ

nghe nộo mẵm

ỳ ả jỳỳ

cẹy. Ve

jỳỳ ỳỳ jỳỳ

ve ve ve

ỳỳ ả jỳỳ

ve. Ve

& b jỳỳ ỳỳ jỳỳ ỳỳ ả jỳỳ jỳỳỳỳ jỳỳ ỳỳ ả jỳỳ jỳỳ ỳỳ jỳỳ úú

(50)

Hoa phđĩng vộ tiạng ve lộ mộu sớc vộ ẹm thanh bịo hiỷu mỉa hÌ tắi.

Khi tiạng ve rẹm ran, vang vảng lộ lóc cịc em sớp chia tay ngềi trđêng ệÓ

ệãn mét mỉa hÌ vui.

Cẹu hái vộ bội tẺp

1. TẺp trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục tèp ca.

2. KÓ tến mét vội bội hịt vÒ chự ệÒ mỉa hÌ.

& b 42 j

ChỬng

jỳ ỳ jỳ

nhừn thÊy ve

ỳ ả jỳ

ệẹu, chử

jỳ ỳ jỳ

rẹm ran tiạng

& b ỳ ả jỳ

hịt, bÌ

jỳ ỳ jỳ

trẵm hoộ bÌ

ỳ ỳ

cao trong

jỳ ỳ jỳ

mộn xanh lị

ú

dộy.

& b ỳ ả jỳ

Tiạng

jỳ ỳ jỳ

ve ngẹn trong

ỳ ả jỳ

veo, ệung

jỳ ỳ jỳ

ệđa rẳng tre

ỳ ả jỳ

ngộ, lêi

& b jỳ ỳ jỳ

dỡu dộng thđ ểng

ỳ ỳ

yếu mang

jỳ ỳ jỳ

bao niÒm tha

ú

thiạt.

ỳ ỳ

Lêi

ú

ve

& b ỳ ỳ ỳ

ngẹn da

ú

diạt,

ỳ ỳ

se

ú

sĩi

ỳ ỳ ỳ

chử ẹm

ú

thanh,

ỳ ỳ

khẹu

ỳ ỳ

nhọng

& b ỳ ỳ ỳ

ệđêng rỰo

ỳ ỳ

rùc vộo

ú

nÒn

ỳ ỳ ỳ

mẹy biạc

ú

xanh.

ỳả jỳ

Dộn

& b jỳ ỳ jỳ

ệăng ca mỉa

ỳ ả jỳ

hỰ, ngẹn

jỳ ỳ jỳ

trong lị suèt

ỳ ả jỳ

ngộy, mẳt

jỳ ỳ jỳ

ệÊt trộn tiạng

& b ỳ ỳ

nhỰc dẺy

jỳ ỳ jỳ

nghe nộo mẵm

ỳ ả jỳỳ

cẹy. Ve

jỳỳ ỳỳ jỳỳ

ve ve ve

ỳỳ ả jỳỳ

ve. Ve

& b jỳỳ ỳỳ jỳỳ

ve ve ve

ỳỳ ả jỳỳ

ve. Ve

jỳỳỳỳ jỳỳ

ve ve ve

ỳỳ ả jỳỳ

ve. Ve

jỳỳ ỳỳ jỳỳ

ve ve ve

úú

ve.

(51)

ấn tẺp bội hịt : Dộn ệăng ca mỉa hỰ Nghe nhỰc

1. ấn tẺp bội hịt : Dộn ệăng ca mỉa hỰ

−Trừnh bộy bội hịt theo hừnh thục ệển ca, song ca.

−Trừnh bộy bội hịt bỪng cịch hịt cã lỵnh xđắng, ệèi ệịp, ệăng ca.

−TẺp hịt kạt hĩp ệéng tịc phô hoỰ vộ biÓu diÔn bội hịt trđắc lắp.

2. Nghe nhỰc

Nghe mét bội hịt thiạu nhi hay mét bội dẹn ca hoẳc mét trÝch ệoỰn nhỰc khềng lêi.

Bội ệảc thếm

Ngđêi bỰn thẹn thiạt cựa chóng ta

Ngđêi ta ai còng trời qua tuữi Êu thể. Sau nộy, khi ệ‚ lắn lến hoẳc trẻ vÒ giộ, thửnh thoờng nhọng kử niỷm thêi xa xđa vÉn hiỷn vÒ trong tẹm trÝ chóng ta nhđmét cuèn phim rÊt ệẫi thẹn thđểng. Nhọng hừnh ờnh vÒ ngđêi, vÒ cờnh cã thÓ ệ‚ bỡ nẽm thịng cựa cuéc ệêi sau nộy lộm cho mê nhỰt khi chóng ta nhắ lỰi thêi mừnh vÉn cưn lÉm chÉm biạt ệi, bẺp bứ hảc nãi, nhđng cã nhọng cịi vÉn hỪn sẹu khị râ nĐt trong kÝ ục cựa mẫi ngđêi. ậã lộ ẹm than

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Nh-îc ®iÓm: ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v-ît khÈu ®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh

Nh-îc ®iÓm: ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v-ît khÈu ®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh

C¸c chÊt cã liªn kÕt ion dÔ tan trong n−íc vµ kh«ng hoÆc Ýt tan trong dung m«i h÷u c¬, dung dÞch cña chóng dÉn ®iÖn.. Ng−êi ta nhËn

T¹p chÝ X· héi häc còng ®· lµ diÔn ®µn quen thuéc cña c¸c c¸n bé nghiªn cøu cña ViÖn, th­êng xuyªn ®¨ng c¸c bµi viÕt nghiªn cøu lý luËn vµ øng dông trong nh÷ng

KÕt cÊu thÐp cã tÝnh ®µn håi cao, kh¶ n¨ng chÞu biÕn d¹ng lín nªn rÊt thÝch hîp cho viÖc thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng chÞu t¶i träng ngang lín.. Khung cã thÓ

Nh-îc ®iÓm: ChiÒu cao dÇm vµ ®é vâng cña b¶n sµn rÊt lín khi v-ît khÈu ®é lín, dÉn ®Õn chiÒu cao tÇng cña c«ng tr×nh lín nªn g©y bÊt lîi cho kÕt cÊu c«ng tr×nh

§iÒu nμy trong Tin Lμnh gi¸o biÓu hiÖn ë lêi nãi viÖc lμm lÊy nhu cÇu “tÝnh phæ thÕ” ®Ó chèng l¹i “tÝnh b¶n ®Þa” hoÆc nguyªn t¾c “tam tù”, trong C«ng gi¸o biÓu hiÖn ë yªu cÇu kh«i phôc

C¸c nh©n vËt nµy sinh ra vµ lín lªn vµo cuèi thêi TrÇn khi mµ ®¹o PhËt cã nhiÒu lóc suy vi, Nho häc ®· cã nhiÒu dÞp ph¸t triÓn nªn viÖc bµi xÝch PhËt gi¸o kh«ng chØ thÊy ë bia Nói Dôc