Mặt khác để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để tăng cường nguồn vốn

89  Tải về (0)

Văn bản

CƠ SỞ LÝ LUẬN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

Khái niệm, phân loại và vai trò của vốn kinh doanh

 • Khái niệm vốn kinh doanh
 • Phân loại vốn kinh doanh
  • Phân loại vốn theo nguồn hình thành
  • Phân loại vốn theo hình thức chu chuyển
  • Phân loại vốn theo thời gian huy động
 • Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp

Tài sản cố định doanh nghiệp giữ hộ, giữ hộ nhà nước. Vốn cố định của doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong sản xuất kinh doanh.

Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ

Đây là cơ sở để doanh nghiệp đầu tư mở rộng phạm vi sản xuất, thâm nhập thị trường và nâng cao uy tín, vị thế của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải nhận thức đúng vai trò của vốn kinh doanh, để doanh nghiệp huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả, luôn tìm mọi cách để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở mọi thời điểm trong sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp

 • Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn
 • Mục tiêu của việc phân tích tình hình hiệu quả sử dụng vốn
 • Tài liệu cần thiết cho việc phân tích
  • Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Bảng cân đối kế toán
 • Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
  • Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
  • Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
  • Nhóm chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán
  • Nhóm hệ số về cơ cấu tài chính
  • Nhóm chỉ số về hoạt động

Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ hiệu quả sử dụng TSCĐ càng cao. Chỉ tiêu này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cố định càng cao.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn

 • Những nhân tố khách quan
 • Những nhân tố chủ quan

Đây là một trong những yếu tố đầu tiên liên quan trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

Nội dung, phương pháp dùng trong phân tích

 • Nội dung phân tích hiệu quả sử dụng vốn
  • Phân tích hiệu quả sử dụng tổng vốn
  • Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định
 • Phương pháp phân tích
  • Các chỉ tiêu sử dụng trong phân tích vốn sản xuất kinh doanh
  • Các phương pháp phân tích

Thứ hai là phân tích sự thay đổi cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp trong kỳ. TSCĐ của doanh nghiệp bao gồm nhiều loại trong đó thiết bị sản xuất là bộ phận quan trọng nhất quyết định năng lực.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN TẠI CHI

Một số nét khái quát về chi nhánh xăng dầu Hải Dương

 • Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh
 • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động sản xuất kinh doanh của
 • Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
  • Mô hình cơ cấu tổ chức của Chi nhánh xăng dầu Hải Dương
  • Một số đặc điểm cơ bản của chi nhánh xăng dầu Hải Dương
 • Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh xăng dầu Hải Dương
  • Thuận lợi
  • Khó khăn
 • Hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Đặc điểm về hàng hoá
  • Sơ đồ công nghệ vận chuyển hàng hoá trong quá trình nhập xuất
  • Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp
 • Tình hình tài chính của Chi nhánh
  • Cơ cấu tài sản của chi nhánh
  • Một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Sản xuất và hoạt động của chi nhánh xăng dầu Hải Dương + Về mặt hàng. Vận tải xăng dầu bằng đường bộ cho các chi nhánh và vận chuyển thuê cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Tổ chức, quản lý và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh.

Báo cáo cơ quan quản lý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Phó giám đốc kinh doanh: Là người giám sát các hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Hơn nữa, mô hình này còn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh hiện tại của chi nhánh.

Qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 ta thấy - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của chi nhánh.

Thực trạng tình hình sủ dụng vốn tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương

 • Tình hình sủ dụng vốn kinh doanh của chi nhánh
  • Kết cầu vốn kinh doanh của chi nhánh
  • Nguồn hình thành vốn kinh doanh của Chi nhánh xăng dầu HD
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn kinh doanh
 • Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Kết cấu vốn lưu động của chi nhánh
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
 • Phân tích chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn cố định
  • Kết cấu tài sản cố định
  • Kết cấu vốn cố định của chi nhánh
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của chi nhánh
 • Đánh giá chung về tình hình tài chính của chi nhánh

Nếu đi sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh ta thấy: Qua số liệu trên cho thấy trong tổng nguồn vốn kinh doanh của chi nhánh thì vốn cố định chiếm tỷ trọng lớn. Tỷ lệ doanh thu thuần của chi nhánh đạt giá trị dương trong năm 2008.

Ta thấy vốn lưu động của chi nhánh chiếm một phần lớn trong tổng số vốn công ty. Các mặt hàng kinh doanh trong ngành bao gồm xăng trong suốt, gas dầu nhờn và bếp gas. Tuy nhiên, khả năng sinh lời vốn lưu động của chi nhánh trong năm 2008 đã có những chuyển biến tích cực.

Nhà cửa và công trình kiến ​​trúc chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tài sản cố định hiện có của chi nhánh. Qua phân tích trên ta thấy các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của chi nhánh chưa cao. Nợ vay cao là vấn đề lớn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và lợi nhuận của chi nhánh.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ

Những thuận lợi và khó khăn của chi nhánh

 • Những kết quả đạt được
 • Hạn chế và nguyên nhân tồn tại

Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tuy hàng năm đều tăng nhưng kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng vốn có của chi nhánh. Đối với công tác quản lý hàng tồn kho, chi nhánh gặp khó khăn về mức tồn kho và chi phí lưu kho. Đây cũng là nguyên nhân làm hạn chế năng suất và hiệu quả kinh doanh của chi nhánh.

Do đó, chi nhánh gặp khó khăn trong việc thu nợ và tăng chi phí thu nợ. Chính sách tín dụng thương mại chưa hợp lý: Cán bộ nhân viên chi nhánh chưa quan tâm đúng mức đến việc gắn kết giữa bán hàng với hiệu quả kinh doanh và bảo toàn vốn. Ngoài ra, chi nhánh chưa có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực thẩm định tài chính để phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng muốn cho vay thương mại.

Nếu cứ tình trạng như hiện nay, thiếu hàng tồn và con nợ thì chi nhánh sẽ ngày càng tụt hậu so với các đối thủ đang mạnh lên và có nguồn vốn được sử dụng hợp lý để đưa chúng đến với khách hàng.

Phương hướng hoạt động của chi nhánh giai đoạn 2009 – 2010

Nguồn vốn huy động chưa đa dạng: ngày nay thị trường tài chính nước ta đang dần phát triển, trong khi chi nhánh chưa có hoạt động đầu tư vào các loại chứng khoán ngắn hạn và coi đây là loại chứng khoán có tính thanh khoản cao. Sự ra đời của thị trường chứng khoán sẽ là kênh đầu tư huy động vốn quan trọng. Những hạn chế nêu trên đối với chi nhánh trong nền kinh tế thị trường hiện nay khó có thể giúp chi nhánh giữ vững và phát triển vị thế của mình trên thị trường khi hiệp định AFTA từng bước được thực hiện.

Trước tình hình cạnh tranh gay gắt hiện nay, đòi hỏi chi nhánh phải có những định hướng và giải pháp chiến lược nhằm mục tiêu tối đa hóa giá trị vốn chủ sở hữu, mở rộng thị phần và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh được duy trì và tăng trưởng.

Mục tiêu phát triển của chi nhánh trong các năm tới

 • Kế hoạch sản lượng
 • Kế hoạch tài chính

Nhà nước xóa bỏ hoàn toàn cơ chế bù trừ kinh doanh xăng dầu và thực hiện theo cơ chế thị trường. Các đơn vị nghiên cứu kỹ phương án, quy định mới về tiếp thị xăng, dầu diesel và chủ động xây dựng các giải pháp đấu tranh để sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao. Về chi phí 3 khoản mục (chi phí công cụ dụng cụ; chi phí văn phòng, đi lại; chi phí quảng cáo, chiêu đãi) kinh doanh xăng, dầu và các loại hình kinh doanh khác, các tỷ lệ, chỉ tiêu đơn vị xây dựng phù hợp với thực tế tại đơn vị, cung cấp . Kế hoạch nợ: Trong năm 2009, các đơn vị phải tuân thủ các quy định của nhà nước và doanh nghiệp.

Để đạt được các mục tiêu và phương châm hoạt động như trên cần có các biện pháp giải quyết công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lựa chọn các nguồn tài trợ phù hợp để đảm bảo kinh doanh có lãi và đạt mục tiêu tối đa hóa giá trị gia tăng cho chủ sở hữu. .

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại chi

 • Biện pháp 1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
  • Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng
  • Tổ chức tốt khâu thanh toán tiền hàng và thu hồi nợ
 • Biện pháp 2: Giải pháp giảm lượng hàng tồn kho

Đối với ngành hiện nay, khi số nợ xấu lên đến 2,5 tỷ đồng (theo một báo cáo năm 2008) thì việc đánh giá năng lực tài chính của khách hàng là rất quan trọng. Chi nhánh nên có biện pháp khuyến khích khách hàng thanh toán sớm như chiết khấu thanh toán. Hiện nay, phần lớn các khoản phải thu của chi nhánh chủ yếu là phải thu khách hàng.

Nếu khách hàng thanh toán ngay sau khi mua hàng, chi nhánh có thể sử dụng chiết khấu 1,1% giá trị hàng hóa. Nếu khách hàng thanh toán trong vòng 15 ngày, chi nhánh sẽ chiết khấu cho khách hàng 0,5%. Nếu khách hàng trả chậm trong vòng 25 ngày, chi nhánh có thể chiết khấu cho khách hàng 0,1% giá trị lô hàng.

Chi nhánh phải có chiến lược sản phẩm hợp lý và tổ chức bán hàng tốt.

Một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thực hiện các giải pháp

Nhà nước cần tạo cơ chế tài chính thông thoáng, hợp lý để các công ty dược hoạt động dễ dàng và hiệu quả hơn. Thủ tục hành chính vẫn là bài toán nan giải đối với các công ty hoạt động trong nước và các công ty nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một trong những vấn đề luôn được các nhà quản lý tài chính doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ của các bộ phận trong doanh nghiệp, cũng như sự hỗ trợ từ phía nhà nước, các bộ, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Qua một thời gian tìm hiểu thực trạng quản lý vốn tại chi nhánh xăng dầu Hải Dương cho thấy chi nhánh đã nỗ lực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đã đạt được những thành công nhất định như: tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế cao, tăng luân chuyển vốn hoặc tăng khả năng sinh lời của vốn kinh doanh..Tuy nhiên cũng như nhiều doanh nghiệp khác, chi nhánh không tránh khỏi những hạn chế về mặt sử dụng và quản lý.vốn. Ngoài ra, những biến động về tình hình dầu mỏ trên thế giới và các chính sách kinh tế của chính phủ cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng vốn của các công ty, cụ thể là vòng quay hàng tồn kho và vòng quay các khoản phải thu.

5) “Quản trị tài chính doanh nghiệp” PTS Nguyễn Duy Hào, Nguyễn Quang Ninh – Nhà xuất bản thống kê.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại