LTVC- Tuần 17- Dung - Website Trường Tiểu Học Lê Dật - Đại Lộc - Quảng Nam

14  Tải về (0)

Văn bản
(1)

Môn: Luyện từ và câu

Người thực hiện: Nguyễn Thị Mỹ Dung

(2)

Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

(3)

Bài tập 1: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó:

nhanh, chậm, khoẻ, trung thành.

(4)

khoẻ chậm

trung thành

nhanh

khỏe như trâu chậm như rùa

trung thành như chó nhanh như thỏ

(5)

Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:

- đẹp, cao, khoẻ;

- nhanh, chậm, hiền;

- trắng, xanh, đỏ.

M: đẹp đẹp như tiên

Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014 Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

(6)

Thứ sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

- đẹp, cao, khoẻ;

- nhanh, chậm, hiền;

- trắng, xanh, đỏ.

M: đẹp đẹp như tiên Luyện từ và câu

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ?

Bài tập 2: Thêm hình ảnh so sánh vào sau mỗi từ dưới đây:

đẹp như hoa

(7)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

khỏe nh voi khỏe nh trâu khỏe như hựm

- đẹp, cao, khoẻ;

đẹp nh tiên đẹp nh tranh đẹp nh hoa

cao nh núi

cao nh cái sào

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và cõu

(8)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

chậm nh rùa

chậm nh sên

nhanh nh sóc nhanh nh cắt nhanh nh chớp nhanh nh điện

- nhanh, chậm, hiền

hiền nh đất hiền nh Bụt

hiền nh cô Tấm Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(9)

Bài tập 2: Thờm hỡnh ảnh so sỏnh vào sau mỗi từ dưới đõy:

- trắng, xanh, đỏ

trắng nh tuyết trắng nh bông

trắng nh trứng gà bóc trắng như bột lọc

xanh nh tàu lá

đỏ nh gấc đỏ nh son Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(10)

a) Mắt con mèo nhà em tròn…

b)Toàn thân nó phủ một lớp lông màu tro, mượt…

c) Hai tai nó nhỏ xíu…

M: M¾t con mÌo nhµ em trßn ... M¾t con mÌo nhµ em trßn nh hßn bi ve.

Từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và câu

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau

(11)

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

M: Mắt con mốo nhà em trũn như hũn bi ve.

Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

(12)

b) Toàn thõn nú phủ một lớp lụng màu tro, mượt như nhung.

c) Hai tai nú nhỏ xớu như hai bỳp lỏ non.

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ? Luyện từ và cõu

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

(13)

a) Mắt con mốo nhà em trũn…

b)Toàn thõn nú phủ một lớp lụng màu tro, mượt…

c) Hai tai nú nhỏ xớu…

Luyện từ và cõu

Từ ngữ về vật nuụi. Cõu kiểu Ai thế nào ?

Bài tập 3: Dùng cách nói trên để viết tiếp các câu sau:

(14)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại