• Không có kết quả nào được tìm thấy

Các c ng ty có quy m l n có kh n ng s c ng b nhi u th ng tin h n nh m c g ng làm gi m chi phí này

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Các c ng ty có quy m l n có kh n ng s c ng b nhi u th ng tin h n nh m c g ng làm gi m chi phí này"

Copied!
6
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)
(2)

cs., 2005. Theo l thuy t i di n (Jensen và Meckling, 1976), chi phí i di n có li n quan n s tách r i gi a quy n qu n l và quy n s h u, th ng th ng xu t hi n nh ng c ng ty có quy m l n. Chi phí y nhi m có xu h ng gia t ng c ng v i quy m c a c ng ty (Hossain, 1995). Các c ng ty có quy m l n có kh n ng s c ng b nhi u th ng tin h n nh m c g ng làm gi m chi phí này.

Ngoài ra, theo l thuy t ti t ki m chi phí th ng tin, chi phí là gánh n ng cho các doanh nghi p khi mu n thi t l p và t ch c h th ng th ng tin nói chung và k toán nói ri ng cung c p th ng tin tài chính minh b ch, c n nh c l i ích - chi phí là v n quan tr ng mà các doanh nghi p ph i c n nh c khi mu n t ng c ng s minh b ch báo cáo tài chính.

2 1 2 Hành c a nhà qu n tr

Theo Healy và c ng s (2001) nghi n c u v l thuy t th ng tin b t c n x ng, c ng b th ng tin và các th tr ng v n th tính minh b ch BCTC c a doanh nghi p s b thay i và gi m ch t l ng do nh h ng c a nhà qu n tr trong quy t nh ph ng pháp k toán. K t qu nghi n c u cho th y, ph c v cho m c ích qu n tr c a m nh, nhà qu n l có kh n ng can thi p vào c ng tác k toán và BCTC c a doanh nghi p. M c ích can thi p BCTC c a nhà qu n tr theo c 2 xu h ng l i gi - l th t và l gi - l i th t (Tr nh c Vinh, 2016).

2 1 3 ng l c nh n n k toán

Các nghi n c u tr c ó c ng ch ra r ng có s t ng thích gi a vi c hi n di n c a các nh n vi n k toán chuy n nghi p v i m c minh b ch h th ng BCTC trong doanh nghi p (Ismail and King, 2007) hay s hi n di n c a các nh n vi n k toán chuy n nghi p giúp cho doanh nghi p hoàn thi n h n minh b ch h th ng BCTC (McChlery và c ng s , 2004).

2 1 4 Các qu nh pháp l k toán Các quy nh pháp l v k toán bao g m Lu t K toán, h th ng các chu n m c k toán, ch k toán, các v n b n pháp l li n quan nh m làm c s nh h ng d n c ng vi c k toán vi n trong c ng tác k toán và l p báo cáo tài chính. Theo Holthausen (2009) v th c thi chu n m c k toán và k t qu báo cáo tài chính th chu n m c k toán có nh h ng tích c c n ch t l ng báo cáo tài chính. Nghi n c u ch ra r ng, vi c áp d ng b t bu c chu n m c k toán ch x y ra nh ng doanh nghi p có ng l c minh b ch th ng tin k toán và nh ng n c có h th ng pháp lu t hoàn thi n.

2 1 5 ch c k m toán

Theo Tr n nh Kh i Nguy n (2010) n u doanh nghi p c ki m toán b i m t t ch c ki m toán có quy m l n và uy tín cao, th doanh nghi p ó s quan t m nhi u n vi c v n d ng các chu n m c và ch k toán, ch t l ng th ng tin BCTC s cao và minh b ch h n so v i các doanh nghi p kh ng có y u c u ph i ki m toán nghi m kh c. H n n a, l thuy t th ng tin h u ích kh ng nh r ng, do c i m m t c n i v m t th ng tin gi a các i t ng b n trong và b n ngoài doanh nghi p, th ng là các nhà u t có xu h ng d a vào th ng tin ki m toán nh m t tài li u quan tr ng cho vi c ra các quy t nh kinh t .

2 1 6 H th ng k toán

L Th M H nh (2016) cho r ng h th ng k toán là ph ng ti n/c ng c ph n ánh quá tr nh ho t

ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Các s li u/ th ng tin này s c t p h p và tr nh bày d i h nh th c c a các báo cáo tài chính theo quy nh c a B Tài chính. S minh b ch Báo cáo tài chính càng cao ph thu c vào s ch quan, tính trung tr c c a doanh nghi p trong vi c l p, tr nh bày và c ng b th ng tin tài chính.

2 1 7 Ch t l ng ph n m m k toán

Tr n Ph c (2009) nghi n c u th c tr ng c a vi c ng d ng ph n m m k toán trong các doanh nghi p Vi t Nam và vai trò c a nó trong vi c n ng cao ch t l ng t ch c trong các doanh nghi p s d ng ph n m m k toán. K t qu nghi n c u cho th y vi c s d ng ph n m m k toán giúp gia t ng tính h u ích c a vi c cung c p th ng tin y , tin c y và k p th i. y chính là bi n lu n cho th y nh n t ph n m m k toán có nh h ng n tính minh b ch báo cáo tài chính.

2 1 Chính sách thu

Giám sát c a c quan thu nh h ng n ch t l ng th ng tin tài chính v tính minh b ch và tin c y c a báo cáo tài chính (Hanlon, Hoopes, and Shroff, 2014). Nguy n Xu n H ng và Ph m Qu c Thu n (2016) nghi n c u tác ng c a nh n t b n ngoài doanh nghi p n tính thích áng c a ch t l ng th ng tin k toán tr n BCTC. K t qu nghi n c u cho th y nh n t áp l c t thu tác ng n ch t l ng th ng tin tài chính v tính minh b ch BCTC.

M h nh ngh n c u

Qua vi c t ng quan các k t qu nghi n c u và bi n lu n nh ng gi thuy t v tính minh b ch h th ng báo cáo tài chính, có r t nhi u nh n t nh

(3)

h ng n m c minh b ch h th ng báo cáo tài chính. Các nh n t ó c xem xét nhi u góc t v m nh h th ng kinh t , chính tr , v n hóa n vi m nh các c i m tài chính hay c i m qu n tr c ng ty. Nh ng do Trà Vinh là m t trong nh ng t nh ang phát tri n và có nh ng nét c tr ng ri ng v v ng mi n, a l . Do v y, m h nh nghi n c u

c xu t nh h nh sau:

MBBCTC o + 1 QMDN + 2 Q PL + 3 H NQT + 4 CLPMKT + 5 HTKT+ 6TCKT+

7 NLKT + 8 CST

2 2 Ph ng pháp ngh n c u

2 2 1 Ph ng pháp thu th p s l u Trong nghi n c u này, m u c ch n theo ph ng pháp l y m u thu n ti n, y là ph ng pháp ch n m u

phi xác su t. i t ng c a kh o sát là các k toán tr ng, giám c tài chính, k toán vi n làm vi c t i các doanh nghi p t nh Trà Vinh.

2 2 2 Ph ng pháp u tra ch n m u Trong ph n nghi n c u này, tác gi s d ng ph ng pháp ph n tích nh n t khám phá EFA, s d ng ph ng pháp ph n tích EFA kích th c m u ít nh t g p 05 l n t ng bi n quan sát (n 5m, v i m là s bi n quan sát trong m h nh). Trong nghi n c u này, t ng bi n quan sát là 41, v y n 5 x 41 = 205. Do v y, d phòng có phi u tr l i kh ng h p l n n tác gi ch n c s m u l n là 230.

2 2 3 Ph ng pháp x l s l u Tác gi th c hi n ph ng pháp th ng k m t m u nghi n c u, ki m nh, ánh giá thang

o b ng c ng c h s Cronbach Alpha, ph n tích nh n t khám phá (EFA) và ph n tích h i quy a bi n xác nh các nh n t nh h ng n tính minh b ch c a báo cáo tài chính t i các doanh nghi p t nh Trà Vinh.

3 K T QU TH O LU N

C n c vào k t qu th ng k cho th y, ng i tr l i có m c hi u bi t trung b nh v tính minh b ch báo cáo tài chính là 86/230 (chi m 37,4%), có 59,1% ng i tr l i có s hi u bi t khá rõ v v n này. Tuy nhi n, có 3,5% ng i tr l i có s hi u bi t h n ch v tính minh b ch c a báo cáo tài chính. i v i th m ni n làm vi c: có 56,5% ng i tr l i có kinh nghi m trong ngh t 01 n 05 n m, 38,7% có kinh nghi m làm vi c t 06 n 10 n m, còn l i 4,8% v i th m ni n làm vi c t 11 n 15 n m.

C n c tr n 29 bi n quan sát c gi l i sau ki m nh thang o, nghi n c u s d ng ki m nh KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) và Barlett s Test of Sphericity ánh giá m c t ng quan các bi n v i nhau trong vi c gi i thích khái ni m nh n t .

K t qu b ng 3 cho th y h s KMO = 0,670>0,5 có th s d ng ph ng pháp ph n tích nh n t cho các bi n. Bartlett s Test of Sphericity (Sig.) = 0,000 là các bi n có t ng quan v i nhau trong t ng th . Giá tr Eigenvalues >1,0. Sau khi lo i b nh ng ch báo kh ng th a m n i u ki n, k t qu ph n tích nh n t cho th y có 8 nh n t c rút trích, 8 nh n t gi i thích c 81,4% t ng ph ng sai c a 29 bi n quan sát.

ình Mô hình nghiên cứu u

Nguồn g ng u u m của oanh nghiệp

ác u nh pháp nh vi của nh u n t

h t ng ệ th ng kế toán Minh

ch h h ng

c i ch nh

ch c ki m toán

ăng c nh n vi n kế toán hính ách thuế

Bản 1: Tổn hợp các n c p c n

TT T n n h ch n n n

n n

1 Quy mô doanh nghiệp

Lý thuyết ngẫu nhiên;

Lý thuyết tiết kiệm chi phí thông tin

Ma in ong h ung c ng

ad u y

ng inh c ng h m Qu c hu n

Lik t m c

c uy nh

ph p ý kế to n Lý thuyết tín hiệu

guy n nh ng Lê h M nh

h m Qu c hu n guy n h i u oa

Lik t m c nh i c a

nh u n t Lý thuyết i diện

guy n h i u oa nh c inh Lê h M nh

Lik t m c h t ng ph n

m m kế to n

Lý thuyết ý thông tin

h m Qu c hu n

guy n h i u oa Lik t

m c ệ th ng kế to n Lý thuyết

ngẫu nhiên

o t u hman c ng guy n nh ng Lê h M nh

Lik t m c

ch c ki m to n

Lý thuyết thông tin h u ích

o t u hman c ng guy n nh ng Lê h M nh

h m Qu c hu n Lê h M nh

Lik t m c

ng c nh n iên kế to n

Lý thuyết khuếch t n k thu t

Lê h M nh guy n h i u oa h m Qu c hu n

Lik t m c

hính ch thuế Lý thuyết tín hiệu

o t u hman c ng han Minh guyệt

guy n h i u oa guy n u n ng

h m Qu c hu n

Lik t m c Nguồn g ng u

(4)

C n c vào b ng 4, k t qu m h nh nghi n c u t ng th có d ng:

M NHBACHBCTC 0,011+ (0,222)* QU NH PH P LÝ + (0,20 )*H NH NH QU N TR + 0,08 *CH NH S CH THU + 0,309*QU M DOANH NGH P + 0,232*

PH N M M K TO N + (0,331)* T CH C K M TO N + (0,11 )*H TH NG K TO N + 0,227*NĂNG L C K TO N

* i v i nh n t qu m c a doanh nghi p:

Nh n t này có nh h ng thu n chi u n tính minh b ch h th ng báo cáo tài chính v i h s

= 0,309. Các doanh nghi p có quy m l n th càng quan t m n vi c u t cho b máy k toán, có quy tr nh k toán rõ ràng, h th ng ki m soát n i b ch t ch nh m h n ch r i ro trong c ng tác k toán góp ph n n ng cao tính minh b ch báo cáo tài chính. K t qu này ph h p v i k t qu nghi n c u tr c y c a Cheung và c ng s , 2005 L Tr ng Vinh, 2008 L Th M H nh, 2015 Nguy n Th Ki u Hoa, 2016 Ph m Qu c Thu n, 2016.

* N ng l c c a nh n n k toán Nh n t này có nh h ng thu n chi u n tính minh b ch h th ng báo cáo tài chính v i h s = 0,227. Nh n vi n k toán có kinh nghi m trong vi c l p báo cáo tài chính, tu n th o c ngh nghi p k toán, s góp ph n làm n ng cao ch t l ng th ng tin BCTC v tin c y, k p th i, trung th c. H n n a, nh n vi n k toán c p nh t th ng xuy n v s thay i c a các chu n m c, ch k toán và các quy nh pháp lu t có li n quan th tin c y c a báo cáo tài chính s cao h n. K t qu nghi n c u ph h p v i (Tr n nh Kh i Nguy n, 2010 L Th M H nh, 2013 Nguy n Th Ki u Hoa, 2016).

* Ph n m m k toán Nh n t này có nh h ng thu n chi u n tính minh b ch h th ng báo cáo tài chính v i h s = 0,232, t c là khi ph n m m k toán t ng l n 1 n v th m c minh b ch báo cáo tài chính c a doanh nghi p t nh Trà Vinh s t ng l n 0,232 n v . K t qu nghi n c u ph h p v i L Th M H nh, 2013 Nguy n Th Ki u Hoa, 2016 Ph m Qu c Thu n, 2016.

* Chính sách thu Nh n t này có nh h ng thu n chi u n tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính v i h s = 0,085, th c t , doanh nghi p tu n th nh ng chính sách thu , nh ng quy nh và nh ng chính sách h tr dành cho doanh nghi p th ch t l ng th ng tin tr n BCTC v tính minh BCTC càng cao. K t qu nghi n c u ph h p

v i Robert Bushman và c ng s , 2001 Nguy n nh H ng, 2010.

* H th ng k toán B máy k toán c a các doanh nghi p ch t p trung vào c ng tác thu th p, x l và cung c p th ng tin tài chính cho vi c t ng h p, ch a có b ph n k toán ri ng ph c v cho c ng tác qu n tr c ng nh ph n tích t nh h nh kinh doanh c a doanh nghi p. Doanh nghi p x y d ng b máy k toán càng ch t ch th tính minh b ch h th ng báo cáo tài chính c a doanh nghi p càng hoàn thi n.

* Hành c a nhà qu n tr: Nh n t này có nh h ng ngh ch chi u n tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính v i h s = - 0,205, th c t , các hành vi can thi p báo cáo tài chính c a nhà qu n tr nh h ng r t nhi u n tính trung th c, tin c y c a báo cáo tài chính.

K

TT T

uy m anh n hi p ( bi n quan át) ác quy đ nh pháp v k t án ( bi n quan át)

ành vi c a nhà qu n t ( bi n quan át) h t n ph n m m k t án ( bi n quan át)

thốn k t án ( bi n quan át) ch c ki m t án ( bi n quan át) n c nhân vi n k t án ( bi n quan át) hính ách thu ( bi n quan át)

inh b ch bá cá tài chính ( bi n quan át)

t t

3 K K O

i n a t tt

iá t chi b nh ph n p

c t

n h a thốn k i

t t

Bản 4: Kết quả ước lượn mô hình hồi quy Mô hình Các h hồi quy

hôn chu n h Các h hồi quy chu n h iá t

i m nh t i chu n B t

n 0,011 0,033 0,341

Quy định pháp lý* (0,222) 0,033 (0,273) ( ,73 ) Hành nhà u n ị* (0,20 ) 0,033 (0,2 1) ( ,204)

h nh á h hu ** 0,0 0,033 0,104 2, 72

Quy nh n h p* 0,30 0,033 0,3 0 ,3 7

h n án* 0,232 0,033 0,2 7,022

h án* (0,331) 0,033 (0,407) (10,02 )

H h n án* (0,11 ) 0,033 (0,141) (3,4 0)

n l án* 0,227 0,033 0,27 , 70

H số R2:0,

H số s : ,

:

Kế

(5)

* Qu nh pháp l k toán K t qu nghi n c u cho th y, nh n t các quy nh pháp l v k toán có nh h ng n tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính t i các doanh nghi p t nh Trà Vinh.

K t qu nghi n c u này ph h p v i nghi n c u c a Robert Bushman và c ng s , 2001 Nguy n nh H ng, 2010 Võ V n Nh và c ng s , 2011 L Th M H nh, 2013 Nguy n Th Ki u Hoa, 2016. Th c t , trong i u ki n hi n nay th h th ng v n b n pháp lu t v k toán ch a th ng nh t, Chu n m c k toán l c h u, ch k toán ban hành các m u bi u l p và tr nh bày báo cáo tài chính kh ng linh ho t theo t ng lo i h nh doanh nghi p. i u này d n n s thi u minh b ch h th ng báo cáo tài chính.

* T ch c k m toán Các c ng ty ki m toán l n th ng c g ng n ng cao uy tín và ch t l ng c a m nh c ng nh n ng cao ch t l ng ánh giá c a các báo cáo hàng n m b ng cách y u c u khách hàng c ng b th m th ng tin c n thi t. Trong khi ó, c ng ty ki m toán nh th ng ch u s ph thu c kinh t nhi u vào khách hàng, vi c b m t khách hàng s g y khó kh n cho h , do ó i khi h có th kh ng ki n quy t ho c th ng làm ng trong vi c y u c u khách hàng cung c p th m th ng tin.

i u này d n n vi c c ng b k t qu ki m toán báo cáo tài chính c a các doanh nghi p thi u khách quan, tin c y. K t qu nghi n c u này ph h p v i nghi n c u c a Robert Bushman và c ng s , 2001 Nguy n nh H ng, 2010 L Th M H nh, 2013 Ph m Qu c Thu n, 2016.

4 Hàm c a k t qu ngh n c u

4 1 ng l c c a nh n n k toán Doanh nghi p c n t o i u ki n cho nh n vi n k toán có c h i c trau d i, b i d ng ki n th c c p nh t nh ng th ng t chính sách m i v k toán, chính sách thu hi n hành góp ph n n ng cao tính chuy n m n và n ng cao minh b ch th ng tin tài chính m b o tin c y, k p th i, y c a th ng tin. Ngoài ra, doanh nghi p c n t ch c ph n c ng rõ ràng nhi m v c a t ng nh n vi n nh m m b o vi c l p và tr nh bày BCTC. C n ph n chia rõ ng i th c hi n, ng i xét duy t, các kh u ki m tra, i chi u ch ng t trong c ng tác k toán c a n v . B n c nh ó, doanh nghi p c n x y d ng quy tr nh tuy n d ng i ng k toán minh b ch, c ng khai thu hút nh ng nh n vi n có tr nh , có nghi p v chuy n m n v ng ch c, có ph m ch t o c, có tinh th n trách nhi m v ngh nghi p góp ph n m b o báo cáo tài chính có s minh b ch và tin c y cao.

4 2 B má k toán Trong doanh nghi p th b máy k toán c xem là nh n t tác ng m nh n tính minh b ch h th ng BCTC. V v y, báo cáo tài chính m b o tính minh b ch th c n hoàn thi n h n b máy k toán, c th là chú tr ng ào t o b i d ng n ng cao tr nh chuy n m n cho b ph n k toán, t o i u ki n cho k toán tham gia t p hu n, b i d ng nh ng th ng t , chính sách k toán thay

i c c p nh t k p th i.

4 3 C ng ngh th ng t n u t ng d ng c ng ngh th ng tin vào t ch c c ng tác k toán, giúp c i thi n các kh u t thu th p th ng tin, x l c ng nh l p và c ng b báo cáo tài chính k p th i.

Các doanh nghi p tr c khi l a ch n ph n m m k toán c n t m hi u k nh ng th ng tin ph n m m có uy tín, ch t l ng và l a ch n nh ng ph n m m

c ki m nh ch t l ng.

4 4 Qu nh pháp l k toán

Khung quy nh pháp l v k toán có tác ng khá l n n c ng tác k toán c a doanh nghi p, c bi t v v n minh b ch h th ng báo cáo tài chính.

Do v y, t ch c ban hành chính sách c n c n nh c ban hành khung pháp l c b n th ng nh t và hoàn ch nh doanh nghi p có th d dàng áp d ng. Tác gi xu t, h i ng ban hành chính sách pháp l v k toán c n tham kh o nghi m túc ki n óng góp c a các h i ngh nghi p k toán, chuy n gia, gi ng vi n các tr ng i h c, cao ng ban hành các khung pháp l v k toán ph h p h n v i t nh h nh ho t ng kinh doanh, nhu c u th ng tin qu n l n i b doanh nghi p c ng nh nhu c u th ng tin c a các ch th li n quan n doanh nghi p. B n c nh ó, khung pháp l v k toán (chu n m c k toán, lu t k toán,...) c n h n ch c p các n i dung mang tính ph c t p, kh ng th c t , kh ng kh thi.

4 5 ch c k m toán

i v i nh n t c ng ty ki m toán: K t qu nghi n c u cho th y quy m c ng ty ki m toán hay m c uy tín c a c ng ty ki m toán nh h ng n m c minh b ch c a h th ng BCTC t i các doanh nghi p. i u ó cho th y, ch t l ng ki m toán c nhà u t ánh giá cao khi xem xét m c minh b ch BCTC. Do v y, t ng c ng ch t l ng ki m toán hay n ng cao ti u chu n ch t l ng c a các c ng ty ki m toán khi ki m toán cho các doanh nghi p là m t trong nh ng gi i pháp quan tr ng.

Ngoài ra, ban hành y các chu n m c ki m toán Vi t Nam c ng nh ti p c n d n chu n m c ki m toán Vi t Nam v i chu n m c ki m toán qu c t nh m n ng cao ch t l ng c a các cu c ki m toán

(6)

c ng là n i dung quan tr ng mà c quan ch c n ng, c th là B Tài chính c n l u . c bi t, c i thi n báo cáo tài chính, c n b sung các quy nh x ph t hành chính i v i các tr ng h p ch nh l ch s li u tr n BCTC tr c và sau ki m toán. Do nh ng n m g n y nhi u doanh nghi p có m c ch nh l ch gi a BCTC tr c và sau ki m toán r t l n, g y b t l i cho các i t ng s d ng th ng tin tài chính.

4 6 Qu m doanh ngh p

Quy m doanh nghi p là nh n t b n trong c ng tác ng c ng chi u n tính minh b ch c a h th ng BCTC. Quy m doanh nghi p càng l n th ch t l ng th ng tin tài chính v tính minh b ch và tin c y cao h n th ng qua ki m toán.

B n c nh ó, i v i doanh nghi p có quy m l n th ngu n tài chính m nh h có quy tr nh ki m soát ch t ch th ng qua vi c u t x y d ng h th ng ki m soát n i b , i u này th r t ít x y ra i v i doanh nghi p nh . T ng t , doanh nghi p có quy m l n b t bu c ph i x y d ng và tu n th ch t ch quy tr nh k toán, x y d ng b máy k toán chuy n nghi p và lu n có s ph n c ng trách nhi m rõ ràng nh m n ng cao tính minh b ch h th ng BCTC. Ngoài ra, doanh nghi p l n c n b sung nh n l c ph h p v i qui m c a t ng doanh nghi p, t ng c ng ào t o ki n th c cho i ng k toán chuy n nghi p, t o i u ki n nh n vi n phát huy n ng l c là h t s c thi t th c.

4 7 Chính sách thu

Chính sách thu có nh h ng áng k n ch t l ng th ng tin tài chính v tính minh b ch BCTC t i các doanh nghi p. V th m b o c ng b th ng tin tài chính trung th c, tin c y òi h i các doanh nghi p ph i tu n th t t chính sách thu i v i nhà n c, nh ng v n ph i m b o úng quy nh v k toán th khi ó m i ph n ánh úng b n ch t th ng tin k toán. Ph n l n các doanh nghi p ghi chép và l p BCTC u theo m c ti u c a thu t c là doanh nghi p ph i ghi s y các hóa

n thu u vào khi tính vào chi phí, hóa n u ra y khi bán hàng hóa, d ch v , rõ ràng và trung th c. Ngoài ra, n ng cao vai trò c a c quan thu trong vi c ki m tra BCTC c a doanh nghi p, c ng khai các bi n pháp x l i v i nh ng doanh nghi p vi ph m vi c c ng b th ng tin tài chính thi u tính minh b ch.

4 Hành c a nhà qu n tr

Vi c qu n tr l i nhu n c a nhà qu n tr có nh h ng khá l n n tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính. Chính i u này ng i s d ng

th ng tin tài chính c a doanh nghi p kh ng th an t m khi a ra các quy t nh c a h . M t s gi i pháp góp cho hành vi này g m: doanh nghi p c n t ng c ng ch t l ng ki m toán, c ng v i ó là t ng c ng hoàn thi n h th ng pháp l v k toán, ki m toán, c ng b th ng tin theo chu n m c k toán, c ng nh y m nh các ho t ng thanh, ki m tra, nh m n ng cao ch t l ng BCTC nói ri ng, qu n tr c ng ty nói chung, góp ph n n ng cao tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính.

K T LU N

N ng cao tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính là r t c n thi t i v i các doanh nghi p trong n n kinh t h i nh p và phát tri n nh hi n nay. Th ng qua ó giúp cho ng i s d ng th ng tin báo cáo tài chính c a doanh nghi p có th ng tin áng tin c y và ra các quy t nh ph h p. Nghi n c u này t p trung xác nh các nh n t tác ng n tính minh b ch c a h th ng báo cáo tài chính c a các doanh nghi p tr n a bàn t nh Trà Vinh.

Th ng qua d li u thu th p và các c ng c h tr , k t qu ph n tích h i quy cho th y có 08 nh n t : (i) quy nh pháp l v k toán, (ii) hành vi c a nhà qu n tr , (iii) chính sách thu , (iv) quy m doanh nghi p, (v) ph n m m k toán, (vi) t ch c ki m toán, (vii) h th ng k toán, (viii) n ng l c k toán.

Tà l u tham kh o

Cheung., J. Thomas Connell ., L nda hou., Piman Limpapha om. (2005). Determinants of Corporate Disclosure and Transparenc : Evidence from Hong Kong and Thailand Determinants of Corporate Disclosure and Transparenc : The link with achievement. International Corporate Responsibilit Series, 3, 313 - 342.

L Th M H nh. (2015). Minh b ch th ng tin tài chính c a các c ng t ni m t tr n th tr ng ch ng khoán Vi t Nam.

(Lu n án Ti n s kh ng xu t b n). i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh, Vi t Nam.

Robert Bushman., Jose Piotroski. Abbie J. Smith. (2003).

Transparenc , nancial accounting information and corporate governance: The link with achievement.Economic Polic Review - Federal Reserve Bank of New York, 65-87.

Robert Bushman., A.Smith. (2004). What Determines Corporate Transparenc : The link with achievement. Journal of Accounting Research,2, 207-252. http://dx.org/10.1111/j.1475- 679X.2004.00136.x

Hoàng Tr ng. Chu Ngu n M ng Ng c. (2007). Th ng k ng d ng trong kinh t - x h i. Hà N i: Nhà xu t b n Th ng k .

L Tr ng Vinh, Hoàng Tr ng. (2008). Các u t nh h ng n m c minh b ch th ng tin c a doanh nghi p ni m t theo c m nh n c a nhà u t . T p chí phát tri n kinh t , 12, 79-91.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

In [1 2] the physics problem was restricted for degenerate semiconductors in the case of m onophoton ahsorptioii Tho rpsnlts of works [1,^] iìuliraí-o th at tho

[r]

Bệnh không lây nhiễm, theo WHO, là các bệnh mạn tính, không lây từ người này sang người khác, bệnh mắc lâu dài và tiến triển chậm (Noncommunicable diseases

điểm lâm sàng của viêm phổi do phế cầu không có sự khác biệt so với lâm sàng của viêm phổi do một s nguyên nhân khác (viêm phổi do vi khuẩn không điển hình, h n hợp phế

Chúng tôi đã cài đặt thử nghiệm cho thuật toán IMBN_Detection được đề xuất ở trên, bởi ngôn Visual C++ 9.0, với cấu hình máy intel pentium dual core > = 2.0.2GB RAM.

Tập huấn kỹ thuật đã cung cấp khái niệm thống nhất của WHO về nguyên nhân tử vong, bao gồm nguyên nhân chính (Underlying Cause of Death), nguyên nhân trực

Capital structure and rm performance: evidence from an emerging econom.. The Business

¾Là những túi lớn, nhỏ nằm trong tế bào chất, chứa đầy chất dịch (gồm nước và các chất hoà tan) gọi là dịch tế bào.

Tuy nhiên, chƣa có nghiên cứu nào đánh giá sự thay đổi sớm của các thông số sức căng sau can thiệp ĐMV và các yếu tố liên quan đến sự thay đổi này cũng nhƣ giá trị dự báo

Đến năm 1989, Richard Wlodyga cho ra đời kính thế hệ thứ 3 với thiết kế 4 đƣờng cong, cùng với đổi mới chất liệu thấm khí (reverse geometry rigid gas permeable

[r]

[r]

(2005), Econometric Analysis of Panel Data, West Sussex, England, John Wiley

Các vạt da tự do có nối mạch vi phẫu là những vạt da được thiết kế dựa trên những động mạch có nhánh xuyên ra da, vạt được bóc rời khỏi nơi lấy vạt và được chuyển

This paper presents the application of using AHP alogarithm in analyzing, evaluating, and selecting the level of e ect of various criteria on ood risk on Lam River Basin..

The orthogonal matrix L 9 (3 4 ) consisted of 9 experiments to optimize the influence factors such as hydrogen peroxide concentration, temperature, time, and pH. Keywords

The purpose of this study was to formulate and evaluate paracetamol tablets 325 mg at the laboratory scale with available equipment of the Faculty of Pharmacy, Nguyen Tat

The study also pointed out some characteristics of the aging population in Vietnam such as: rapid aging rate, differs by region, rural aging is high and

BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG TẬP LUYỆN CÁC MÔN THỂ THAO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ

In conclusion, it can be seen that God always play an important role in legends, spiritual and cultural life, and in Vietnamese mind particularly and most of the

The paper provides a genre description of the argumentative essay in the literary genre system and in the 2018 Vietnamese language and literary educational curriculum, and

Roberto Bolaño and the theme of writers and critics (in the novels: By night in Chile and

The acquisition and creativity of Tran Quang Nghiep's stories are expressed through a process trend based on a spiritual basis, way to resolve conflicts and human behavior of