Tiết 26. HH: Em vẫn nhớ trường xưa | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

NhiÖt liÖt chµo mõng quý thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 5

Giáo Viên: Trần Thị Nụ

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH LÂM

(2)
(3)

Thø hai ngµy 01 th¸ng 6 n¨m 2020

©m nh¹c líp 5

(4)

TUẦN 26 – TIẾT 26

Học hát : Bµi Em vẫn nhớ trường xưa

Nh c v l i : Thanh ạ à ờ

S n ơ

(5)
(6)

* Đọc lời ca

ĐOẠN A:

Trường làng em có hàng tre xanh, cây rợp bóng mát yêu đời yên lành.

Nhịp cầu tre lối về nhà em, qua rẫy nương xanh thấy vui êm đềm.

Tình quê hương gắn liền yêu thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường.

Thầy cô em đã dạy cho em, yêu nước yêu quê và yêu gia đình.

ĐOẠN B:

Tre xanh kia sẽ có ngày rồi già, chồi non vươn lên thắm cây vườn mượt mà.

Trường học này là cây hoa, còn nụ cười là hương hoa bay tỏa khắp quê nhà.

Em siêng năng gắng học hành ngày ngày, rồi mai sau đây sẽ nên người thành tài Dù cuộc đời nhịp thoi đưa, từng mùa hè từng cơn mưa em vẫn nhớ trường xưa.

TUẦN 26 – TIẾT 26

Học hát : Bµi Em vẫn nhớ trường xưa

Nh c v l i : Thanh S n ạ à ờ ơ

(7)

TUẦN 26 – TIẾT 26

Học hát : Bµi Em vẫn nhớ trường xưa

Nh c v l i : Thanh S n ạ à ờ ơ

(8)

Đoạn A

Câu 2 Câu 1

Câu 3

Câu 4

TUẦN 26 – TIẾT 26

Học hát : Bµi Em vẫn nhớ trường xưa

Nh c v l i : Thanh S n ạ à ờ ơ

(9)

Đoạn B

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

TUẦN 26 – TIẾT 26

Học hát : Bµi Em vẫn nhớ trường xưa

Nh c v l i : Thanh S n ạ à ờ ơ

(10)

Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo phách:

Trường làng em cú hàng tre xanh Cõy rợp búng mỏt yờu đời yờn lành x x x x x x x x

Nhịp cầu tre nối về nhà em Qua rẫy nương xanh thấy vui ờm đềm x x x x x x x x

Tỡnh quờ hương gắn liền yờu thương, bao mựa mưa nắng em vẫn đến trường x x x x x x x x Thầy cụ em đó dạy cho em Yờu nước yờu quờ và yờu gia đỡnh

x x x x x x x x

(11)

Hát kết hợp gõ đệm theo phách:

Tre xanh kia sẽ cú ngày rồi già Chồi non vươn lờn thắm cõy vườn mượt mà x x x x x x x x Trường học này là cõy hoa,cũn nụ cười là hương hoa bay tỏa khắp quờ nhà x x x x x x x

Em siờng năng gắng học hành ngày ngày Rồi mai sau đõy sẽ lờn người thành tài x x x x x x x x Dự cuộc đời nhịp thoi đưa từng mựa hố từng cơn mưa Em vẫn nhớ trường xưa x x x x x x x x

(12)
(13)

5. Bài hát “ Em vẫn nhớ tr ờng x a”

muốn nhắc nhở các em điều gì?

A. Biết yêu th ơng và giúp đỡ mọi ng ời.

B. Ghi nhớ công ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ, nâng b ớc chúng ta khi còn tuổi thơ.

C. Cả A và B

Trò chơi âm nhạc

(14)

* Qua bài hát “ Em vẫn nhớ tr ờng x a” nhằm giáo dục các em điều gì?

Góp phần giáo dục tình cảm yêu quý mái tr ờng, bạn bè và thầy cô giáo.

*Về nhà: - Học thuộc bài hát “Em vẫn nhớ tr ờng x a”

- Tập gõ đệm thuần thục.

(15)

Tiết học đến đây đã kết thúc, xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo và tất cả các em học sinh.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now