• Không có kết quả nào được tìm thấy

Cã ý kiÕn cho r»ng: Ng êi miÒn nói kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam, chØ cã ng êi Kinh míi lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Cã ý kiÕn cho r»ng: Ng êi miÒn nói kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam, chØ cã ng êi Kinh míi lµ c«ng d©n ViÖt Nam. "

Copied!
35
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Gi¸o viªn: LE TH TRANGỊ

Tr êng: THCS LƯƠNG TH VINHẾ

(2)

Cã ý kiÕn cho r»ng: Ng êi miÒn nói kh«ng ph¶i lµ c«ng d©n ViÖt Nam, chØ cã ng êi Kinh míi lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

? Em cã t¸n thµnh víi ý kiÕn

nµy kh«ng? V× sao?

(3)

Câu 2: Xử lý tình huống

Ông A là người Pháp gốc Việt. Ông đi theo một tour du lịch về Việt Nam. Khi theo đòan đi tham quan, ông phải trả các chi phí dịch vụ theo mức của người nước ngoài. Ông phản đối và cho rằng ông là người Việt Nam.

Ông phản đối như vậy có đúng không ? Hãy cho biết nhận xét của em?

Ông phản đối như vậy là sai. Vì ông

là người nước ngoài, không phải là

công dân Việt Nam, ông không có

quốc tịch Việt Nam.

(4)

Nội dung đã học ở tiết 1

I. Tình huống

1.

2.

II. Nội dung bài học

1. Khái niệm.

2. Quyền có quốc tịch.

3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân

5. Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

6.Bổn phận của công dân và người học sinh.

Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)

(5)

Bài 13:Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiÕt 2)

4. Một số quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thảo luận nhóm:

Nhóm 1: Nêu các quyền của công dân mà em biết ?

Nhóm 2: Nêu các nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước mà em biết ?

Nhóm 3: Trẻ em có quyền và nghĩa vụ gì ?

Nhóm 4: Vì sao công dân phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình?

I. Tình huống 1.

2.

II. Nội dung bài học 1. Khái niệm.

2. Quyền có quốc tịch.

3. Căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam.

(6)

Quyền Nghĩa vụ

Cơng dân Trẻ em Cơng dân Trẻ em

- Học tập.

- Học tập.

- Nghiên cứu - Nghiên cứu khoa học kỹ khoa học kỹ thuật

thuật

- Hưởng chế độ - Hưởng chế độ bảo vệ sức

bảo vệ sức khỏe.

khỏe.

Tự do đi lại,cư Tự do đi lại,cư trú.trú.

- Quyền bất khả - Quyền bất khả xâm phạm về xâm phạm về thân thể ,về chỗ thân thể ,về chỗ ở...ở...

- Quyền sống - Quyền sống cịn.cịn.

- Quyền được - Quyền được bảo vệ và phát bảo vệ và phát

triển.

triển.

- Quyền được - Quyền được

tham gia vào các tham gia vào các

hoạt động xã hoạt động xã

hội...

hội...

- Nghĩa vụ học tập - Nghĩa vụ học tập - Bảo vệ Tở Quốc.

- Bảo vệ Tở Quốc.

- Tơn trọng và bảo - Tơn trọng và bảo vệ tài sản của nhà vệ tài sản của nhà nước và lợi ích nước và lợi ích cơng cộng.

cơng cộng.

- Tuân theo Hiến - Tuân theo Hiến Pháp và Pháp luật Pháp và Pháp luật - Đĩng thuế và lao - Đĩng thuế và lao động cơng ích...

động cơng ích...

- Nghĩa vụ học tập.

- Nghĩa vụ học tập.

- Vâng lời , chăm - Vâng lời , chăm sĩc Ơng Bà, cha sĩc Ơng Bà, cha mẹ...

mẹ...

Nhĩm 1 : Nêu các quyền của cơng dân mà em biết ? Nhóm 2: Nêu các nghĩa vụ c a ủ cơng dân đối với nhà nước mà em biết ?

Nhóm 3: Trẻ em cĩ quyền và nghĩa vụ gì ?

Nhĩm 4

: Vì sao cơng dân phải thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình?

Vì đĩ là quyền lợi của mỗi người và thực hiện đúng các nghĩa vụ thì quyền cơng dân mới được bảo đảm.

Vậy là cơng dân Việt Nam em phải làm gì đối với nhà nước ?

Là cơng dân Việt Nam thì được hưởng các quyền mà pháp luật quy định, đồng thời phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với nhà nước .

-Nhà nước cĩ trách nhiệm gì đối với cơng dân?

Nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo pháp luật quy định.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của cơng dân

(7)

Luật quốc tịch 1998

Điều 4: Quan hệ giữa nhà n ớc và công dân

1. Ng ời có quốc tịch Việt Nam là công dân n ớc CHXHCN Việt Nam.

2. Công dânViệt Nam đ ợc Nhà n ớc CHXHCN Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với Nhà n ớc và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hiến pháp 1992

Điều 51: Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Nhà n ớc bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà n ớc và xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định.

(8)

Họ vẫn tuân theo pháp luật Việt Nam nh ng không đăng ký qu c t ch ố ị thỡ khụng có quyền và nghĩa vụ công dân. Vì những quyền và nghĩa vụ này chỉ áp dụng đối với công dân Việt Nam.

Mà ng ời n ớc ngoài ch a phải là công dân Việt Nam.

Những ng ời n ớc ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam có các quyền và

nghĩa vụ trên không? Vì

sao?

(9)

Hiến pháp 1992

Điều 75:

Ng ời Việt Nam định c ở n ớc ngoài là một bộ phận của cộng

đồng dân tộc Việt Nam. Nhà n ớc Việt Nam bảo hộ quyền lợi chính

đáng của ng ời Việt Nam định c ở n ớc ngoài...

Những ng ời Việt Nam định c ở n ớc ngoài có đ ợc nhà n

ớc đảm bảo các quyền và nghĩa vụ không? Vì sao?

(10)

-Ng êi n íc ngoµi lµm ¨n sinh sèng l©u dµi ë

ViÖt Nam cã ® îc coi lµ c«ng d©n ViÖt Nam kh«ng ?

-Ng êi n íc ngoµi lµm ¨n sinh sèng l©u dµi ë ViÖt Nam tù nguyÖn tu©n theo ph¸p luËt và nhập quốc tịch ViÖt Nam th× ® îc coi lµ c«ng d©n ViÖt Nam.

(11)

Một ng ời phụ nữ tình cờ phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên đ ờng Nguyễn Trãi. Ng ời phụ nữ đã mang đứa bé

về nuôi. Lên một tuổi, ng ời phụ nữ thấy đứa trẻ có mái tóc vàng, mắt xanh.

- Đứa trẻ ấy có phải là công dân Việt Nam không?Vì sao?

Kể tờn một số quyền mà đứa trẻ đú được hưởng?

Tình huống

(12)

Luật quốc tịch 1998

Điều 4:Quan hệ giữa nhà n ớc và công dân

1. Ng ời có quốc tịch Việt Nam là công dân n ớc CHXHCN Việt Nam.

2. Công dânViệt Nam đ ợc Nhà n ớc CHXHCN Việt Nam bảo đảm các quyền công dân và phải làm tròn nghĩa vụ công dân của mình đối với Nhà n ớc và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hiến pháp 1992

Điều 51:Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Nhà n ớc bảo đảm các quyền của công dân; công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với Nhà n ớc và xã hội.

Quyền và nghĩa vụ của công dân do Hiến pháp và luật quy định.

Từ quỏ trỡnh tỡm hiểu trờn em cú nhọ̃n xột gỡ về mối quan hệ giữa nhà nước và cụng dõn?

(13)

Bài 13:Cụng dõn nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2)

5, Mối quan hệ giữa nhà n ớc và công dân.

- Công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ đối với nhà n ớc CHXHCN Việt Nam.

- Quyền của công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân:

+ Nhà n ớc đảm bảo quyền của công dân.

+ Công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà n ớc.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của cụng dõn II. Nội dung bài học

II. Nội dung bài học 1. Khỏi niệm.

1. Khỏi niệm.

2. Quyền cú quốc tịch.

2. Quyền cú quốc tịch.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam.

(14)

Bài 13:Cụng dõn nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2)

5. Mối quan hệ giữa nhà n ớc và công dân.

- Công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ đối với nhà n ớc CHXHCN Việt Nam.

- Quyền của công dân không tách rời với nghĩa vụ côngdân:

+ Nhà n ớc đảm bảo quyền của công dân.

+ Công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà n ớc.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của cụng dõn II. Nội dung bài học

II. Nội dung bài học 1. Khỏi niệm.

1. Khỏi niệm.

2. Quyền cú quốc tịch.

2. Quyền cú quốc tịch.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam...

6. Bụ̉n phọ̃n của cụng dõn,người học sinh.

Truyện đọc: “ Cụ gỏi vàng của thể thao việt nam”

- Học sinh phải cố gắng phấn đấu học tập tốt để xây dựng đất n ớc .

- Trở th nh những tấm g ơng đạt giải trong các kì thi à

để đem lại niềm tự hào, đem lại vinh quang cho nhà tr ờng, cho quê h ơng, đất n ớc.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn Nguyễn Khỏnh Ánh Hoàng

Vừ Nguyờn Giỏp Nguyễn Ngọc Ký

III . Bài tập:

III . Bài tập:

1. Bài tõp 1: Trắc nghiệm.

1. Bài tõp 1: Trắc nghiệm.

2. Bài tọ̃p 2: Trũ chơi.

2. Bài tọ̃p 2: Trũ chơi.

1 2

3 4

(15)

Đánh dấu  vào các quyền của công dân:

Học tập , lao động.

Bảo vệ tổ quốc, nghĩa vụ quân sự.

Bất khả xâm phạm về chổ ở.

Tự do kinh doanh, tự do đi lại và cư trú.

Tuân theo hiến pháp và pháp luật.

Tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

Khai sinh và có quốc tịch.

Khiếu nại và tố cáo.

Đóng thuế và lao động công ích.

Bất khả xâm phạm về thân thể, tính mạng, danh dự và nhân phẩm.

 

(16)

Trß ch¬i

(17)

1

6

7

4 5

3 2 8

(18)

1,

Căn cứ để xác định công dân của một nước?

Quèc tÞch

(19)

6

7

4 5

3 2 8

(20)

2, Đây là tên vị vua đã đánh thắng quân Minh giành lại độc lập cho đất n ớc. Vị vua này gắn liền với sự tích Hồ G ơm.

Lê Lợi

(21)

6

7

4 5

3 8

(22)

3. Anh là ai ? Anh đã đạt nhiều thành tích trong bóng đá Việt Nam nh :

Quả bóng vàng Việt Nam năm 1998-2000.

Vua phá l ới giải vô địch bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ xuất sắc Châu á năm 1998.

Nguyễn Hồng Sơn

(23)

6

7

4 5

8

(24)

4. Một Tấm g ơng tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội mà em đã học trong ch ơng trình công dân lớp 6?

Tr ơng Quế Chi

(25)

6

7

5 8

(26)

5. Nơi Nhà n ớc dành để nuôi dạy trẻ em mồ côi gọi là gì ?

Làng trẻ em SOS

(27)

6

7

8

(28)

6. Người lập ra vương triều nhà Lý là ai?

Lý Công Uẩn

(29)

7

8

(30)

7. §©y lµ thÇy gi¸o næi tiÕng mÉu mùc cña n íc ta. HiÖn nay «ng ®ang ® îc thê t¹i V¨n MiÕu-Quèc Tö Gi¸m.

Chu V¨n An

(31)

8

(32)

8, Đây là tên vị vua đã đánh thắng quân Thanh. Ông đ ợc nhân dân gọi bằng tên rất thân mật là: Vị vua áo vải.

Nguyễn Huệ

(33)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy các bài viết của Ng ời tại Việt Bắc

(34)

Tiết 22 Bài 13:Cụng dõn nước Cộng hoà xó hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2)

5. Mối quan hệ giữa nhà n ớc và công dân.

- Công dân Việt Nam có quyền và nghĩa vụ đối với nhà n ớc CHXHCN Việt Nam.

- Quyền của công dân không tách rời với nghĩa vụ công dân:

+ Nhà n ớc đảm bảo quyền của công dân + Công dân phải làm tròn nghĩa vụ của mình đối với nhà n ớc.

4. Một số quyền và nghĩa vụ của cụng dõn II. Nội dung bài học

II. Nội dung bài học 1. Khỏi niệm.

1. Khỏi niệm.

2. Quyền cú quốc tịch.

2. Quyền cú quốc tịch.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam.

3. Căn cứ để xỏc định quốc tịch Việt Nam...

6. Bụ̉n phọ̃n của người học sinh.

- Học sinh phải cố gắng phấn đấu học tập tốt để xây dựng đất n ớc .

- Trở th nh những tấm g ơng đạt giải trong các kì thi à

để dem lại niêmg tự hào, đem lại vinh quang cho nhà tr ờng, cho quê h ơng, đất n ớc.

III . Bài tập:

III . Bài tập:

1. Bài tõp 1: Trắc nghiệm.

1. Bài tõp 1: Trắc nghiệm.

2. Bài tọ̃p 2: Trũ chơi.

2. Bài tọ̃p 2: Trũ chơi.

Hướng dẫn về nhà - Ho n th nh b i t p. à à à ậ - Đọc tr ớc bài “ Thực hiện trật tự an toàn giao

thông”.

(35)

CẢM ƠN CÁC THẦY GIÁO,CÔ GIÁO ĐÃ VỀ DỰ GIỜ, THĂM LỚP!

KÍNH CHÚC CÁC THẦY,CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ

CHÚC CÁC EM HỌC SINH CHĂM NGOAN HỌC GIỎI!

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Từ bản vẽ trong hồ sơ và khu đất xây dựng của công trình, phải tiến hành định vị công trình theo mốc chuẩn trong bản vẽ. Xác định tim, cốt công trình: dụng cụ bao

Fo owing this pro e the ca e’s cross area could be reduced in size and affect derectly to ri ge’s sta i ity an earing capacity or even ea ing to the co apse of

[r]

Được sự đồng ý của Hội đồng khoa học bệnh viện, khoa Nhi bệnh viện K đã áp dụng phác đồ NHL - BFM 90, là một phác đồ đã được áp dụng ở 120 trung tâm điều trị ung thư trẻ

ThÞ tr−êng c¹nh tranh ®éc quyÒn lµ thÞ tr−êng trong ®ã cã nhiÒu ng−êi b¸n mét s¶n phÈm nhÊt ®Þnh nh−ng s¶n phÈm cña mçi ng−êi b¸n Ýt nhiÒu cã sù ph©n biÖt ®èi víi

The definition of “ island ” , “ archipelago ” , “ archipelagic State ” and the relating legal definitions ( “ artificial island ” , “ offshore installation

Song song víi nh÷ng thuËn lîi tµi nguyªn cßn cã khã kh¨n g× trong ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng nh©n d©n?.. S«ng

Tại Việt Nam pemetrexed kết hợp Cisplatin đ đƣợc đƣa vào điều trị cho bệnh nhân UTPKTBN, đ có một số nghiên cứu của các tác giả tại Việt Nam hiệu quả

[r]

Transparenc , nancial accounting information and corporate governance: The link with achievement.Economic Polic Review - Federal Reserve Bank of New York, 65-87.. Robert

[r]

(2005), Econometric Analysis of Panel Data, West Sussex, England, John Wiley

Lời đó không dễ nghe nhưng khó bác vì ta thấy khi xét về hình thức VBND, NBS nói rõ “Xét về mặt hình thức, văn bản nhật dụng có thể được thể hiện bằng hầu hết các thể

Các tác phẩm văn học phiêu lưu cũng chủ yếu là các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Timua và đồng đội; Các cuộc phiêu lưu của Mít đặc; Các cuộc phiêu lưu

The orthogonal matrix L 9 (3 4 ) consisted of 9 experiments to optimize the influence factors such as hydrogen peroxide concentration, temperature, time, and pH. Keywords

BẦU KHÔNG KHÍ TÂM LÝ TRONG TẬP LUYỆN CÁC MÔN THỂ THAO CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG THỂ LỰC CỦA NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN PENCAK SILAT TỈNH ĐỒNG

The paper provides a genre description of the argumentative essay in the literary genre system and in the 2018 Vietnamese language and literary educational curriculum, and

Điện cực này sẽ được khảo sát các tính chất điện hóa và sau đó đưa vào ống nhựa PVC có gắn dây Ag (sơ đồ 1e) (dây Ag này sẽ đóng vai trò là điện cực

Bµi viÕt nµy lµ cña ba t¸c gi¶ Qu¶ng T©y cã nhiÒu n¨m nghiªn cøu vÒ ViÖt Nam... NguyÔn

Sự bộc lộ một số dấu ấn hóa mô miễn dịch trong nhóm u lympho ác tính không Hodgkin tế bào B, tế bào nhỏ .... Chỉ số Ki67 trong nhóm u lympho không Hodgkin tế bào B tế bào

This paper presents the application of using AHP alogarithm in analyzing, evaluating, and selecting the level of e ect of various criteria on ood risk on Lam River Basin..

Những đặc điểm hình thái như đặc điểm thực vật học, thời gian sinh trưởng, đặc điểm của hoa được quan sát và mô tả ở các giai đoạn sinh trưởng.. Tổng thời gian