Lop 2 - TOAN - Tuan 21 - Bai - Duong gap khuc, Do dai duong gap khuc

29  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KIỂM TRA BÀI CŨ:

A B C

(3)

KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Đoạn thẳng AD dưới đây được tạo thành bởi:

a. 3 đoạn thẳng

A B C D

b. 2 đoạn thẳng c. 4 đoạn thẳng

(4)

KIỂM TRA BÀI CŨ

2 / Độ dài đoạn thẳng AD dưới đây là:

a. 7cm b. 10cm

c. 12cm

A B C D

3cm 3cm 4cm

(5)

3/ Tính độ dài đoạn thẳng BE sau bằng cách nhanh nhất:

B C D E

4cm 4cm 4cm

(6)
(7)

A B C D

. . . .

(8)
(9)

A

B

C

D

. .

Đường gấp khúc ABCD

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng:

AB, BC và CD

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD:

2cm

2cm 4cm

3cm

.

.

4cm 3cm 9cm

+ + =

(10)

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

2 + 4 + 3 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm

(11)

Luyện tập

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a/ Hai đoạn thẳng b/ Ba đoạn thẳng

. .

A

.

B

C

. . .

A

C

.

B

D

(12)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

.

.

M

N

P

Q

3cm 2cm 4cm

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

3 + 2 + 4 = 9 ( cm)

Đáp số: 9cm

Mẫu:

a)

(13)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

b)

. .

A C

B

5cm 4cm

(14)

Bài 3: Có một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

4cm 4cm

4cm

(15)

v

(16)

Luyện tập

Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

a/ Hai đoạn thẳng

. .

B

.

C A

. .

B

.

C

A

.

.

B

.

C A

(17)

b/ Đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng

. . .

A

C

.

B

.

D

. .

A

C

.

B

D

. . .

A

C

.

B

D

. . .

A

C

.

B

D

. . .

A

C

.

B

D

(18)

Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu)

Bài giải

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 4 = 9 ( cm)

Đáp số: 9cm

b)

. .

A C

B

5cm 4cm

(19)

Bài 3: Có một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

4cm 4cm

4cm

(20)
(21)
(22)

L

(23)

M

(24)

N

(25)

V

(26)

W

(27)
(28)

Hoạt động nối tiếp:

_ Vẽ các đường gấp khúc tạo bởi 2, 3 hoặc 4 đoạn thẳng theo nhiều cách khác nhau rồi tính độ dài các đường gấp khúc vừa vẽ.

_ Sưu tầm thêm một số tranh ảnh có ứng dụng đường gấp khúc để trang trí.

(29)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in