Chính tả 2 - Tuần 30 - Ai ngoan sẽ được thưởng

Download (0)

Full text

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨ

xám xịt, sà xuống, xơ xác, sủi bọt.

(2)

Ai ngoan sẽ được thưởng

(3)

Ai ngoan sẽ được thưởng

Một buổi sáng, Bác Hồ đến thăm trại nhi đồng. Vừa thấy Bác, các em nhỏ đã chạy ùa tới, quây quanh Bác. Ai cũng muốn nhìn

Bác cho thật rõ.

Bác đi giữa đoàn học sinh, tay dắt hai em nhỏ nhất. Mắt Bác sáng, da Bác hồng hào.

Đoạn văn cho ta biết điều gì?

Đoạn văn cho ta biết Bác Hồ đến thăm các cháu nhỏ ở trại nhi đồng. Những tên riêng có trong bài là:Tìm những tên riêng có trong bài?

Bác Hồ, Bác.

Tìm những tiếng dễ viết sai có trong bài?

tới quây quanh ùa

da dắt

(4)

a) (chúc, trúc): cây , mừng (chở, trở) : lại, che

(2). Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống?

trúc

chở chúc trở

b) (bệt, bệch): ngồi ……… , trắng ………

(chết, chếch) :chênh ………, đồng hồ

……

bệt bệch

chếch chết

(5)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in