TOÁN 5- TUẦN 33- LUYỆN TẬP CHUNG (TR 169 )

10  Download (0)

Full text

(1)

TOÁN

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC THỤY

LUYỆN TẬP CHUNG

TRANG 169

(2)

LUYỆN TẬP CHUNG LUYỆN TẬP CHUNG

( TRANG 169)( TRANG 169)

(3)

Bài cũ:

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 1,2m.

S xung quanh : 1,2 x 1,2 x 4 = 5,76 (m2) S toàn phần : 1,2 x 1,2 x 6 = 8,64 (m2)

(4)

TOÁN

LUYỆN TẬP CHUNG

(5)

1. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15 kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người Ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

? Kg rau

Diện tích ..? Kg/1m2

dài rộng 15 kg 10m2

Nửa chu vi Chu vi

Nửa chu vi là: 160 : 2 = 80 (m) Chiều dài là : 80 - 30 = 50 (m)

Diện tích là : 50 x 30 = 1500 (m2) 1m2 thu là : 15 : 10 = 1,5(kg)

Cả đám thu là: 1,5 x 1500 = 2250(kg)

Đáp số: 2250 kg

(6)

2. Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết Diện tích xung quanh của hình hộp là 6000 cm2.

S xung quanh = Chu vi đáy x cao Cao = S xung quanh : chu vi đáy

Chu vi đáy là: (60 + 40) x 2 = 200 (cm) Chiều cao là: 6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số : 30m

(7)

Bài 3:Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 1000 ( xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó

Tóm tắt:

4cm

5cm

3c m

2,5cm 2,5cm

Tỉ lệ 1: 1000 P = ? cm

S = ? cm

2

A B

C

D

E

(8)

Bài 3: Giải

Độ dài cạnh AB trong thực tế là:

5 x 1000 = 5000 (cm) = 50m Độ dài cạnh BC trong thực tế là:

2,5 x 1000 = 2500 (cm) = 25m Độ dài cạnh CD trong thực tế là:

3 x 1000 = 3000 (cm) = 30m Độ dài cạnh DE trong thực tế là:

4 x 1000 = 4000 (cm) = 40m

(9)

Chu vi mảnh đất là:

50 + 25 + 30 + 40 + 25 = 170 (m)

Diện tích của phần đất hình chữ nhật ABCE là:

50 x 25 = 1250 (m

2

)

Diện tích của phần đất hình tam giác CDE là:

30 x 40 : 2 = 600 (m

2

)

Diện tích cả mảnh đất hình ABCDE là:

1250 + 600 = 1850 (m

2

)

Đáp số: 170m và 1850m

2

(10)

DẶN DÒ:

MỘT SỐ DẠNG BÀI TOÁN ĐÃ HỌC

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in