Kể chuyện 2 - Tuần 20 - Ông Mạnh thắng thần gió

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

ÔNG MẠNH THẮNG THẦN GIÓ

(Trang 15)

(3)

Bài 1: Xếp lại thứ tự các tranh sau theo đúng nội dung câu chuyện

Ông Mạnh thắng Thần Gió

(4)
(5)
(6)

Bài 2: Kể lại toàn bộ câu chuyện

(7)
(8)

Thật độc

ác !

(9)
(10)

Mở cửa ra!

Không ! Sáng ta sẽ mở cửa

mời ông vào

(11)
(12)
(13)

Bài 3: Đặt tên khác cho câu chuyện Ông Mạnh và Thần Gió

Bạn hay thù

Thần Gió và ngôi nhà nhỏ

Con người chiến thắng Thần Gió Chiến thắng Thần Gió

(14)

CỦNG CỐ :

Truyện Ông Mạnh thắng Thần Gió cho con biết điều gì?

Truyện Ông Mạnh thắng Thần Gió cho con biết con người có khả năng chiến thắng Thần Gió, chiến thắng thiên nhiên nhờ quyết tâm và lao động. Nhưng con người cũng sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên.

(15)

KÍNH CHÀO THẦY CÔ

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in