Chương 1: Tổng quan về sự hình thành giá cả

171  Tải về (0)

Văn bản

3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành và vận động của giá. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và vận động của giá.

Các khâu hình thành giá và phân loại giá cả

 • Phân loại giá cả
 • Các chỉ tiêu của hệ thống giá cả
 • Bức tranh giá cả trong nền kinh tế thị trường
 • Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của môn học
 • Đối tượng nghiên cứu

Giá cả chênh lệch: Là sự khác nhau về giá cả của hàng hóa do sự khác nhau về chất lượng, thời gian, không gian tiêu thụ sản phẩm và sự hình thành giá cả. Những vấn đề liên quan đến sự hình thành và vận động của giá cả thị trường trong một thời gian và không gian nhất định 2.

CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ

QUY LUẬT GIÁ TRỊ VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG

CỦA GIÁ CẢ

Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả

Nội dung

Quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả

Khái niệm chi phí sản xuất

Theo nghĩa hẹp, chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi phí lao động và vật liệu cần thiết phát sinh trong quá trình chế biến nguyên vật liệu thành sản phẩm hoàn chỉnh. Theo nghĩa rộng: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ những hao phí về vật chất và lao động cần thiết phát sinh trong quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Các loại chi phí

Chi phí sản xuất với sự hình thành và vận động của giá cả Vận động của giá cả. Các chỉ báo chủ yếu liên quan đến sự hình thành và chuyển động của giá.

Các chỉ tiêu chủ yếu có liên quan đến hình thành và vận động của giá cả

 • Phương pháp xác định chi phí
  • Nguyên tắc chung xác định chi phí
  • Phương pháp xác định chi phí sản xuất xã hội cần thiết
 • Vai trò của chi phí với sự hình thành và vận động của giá cả
 • Nội dung và hình thức biểu hiện của quy luật giá trị 1. Nội dung của quy luật giá trị
  • Hình thức biểu hiện của quy luật giá trị
 • Vai trò của quy luật giá trị
 • Quy luật giá trị với sự hình thành và vận động của giá cả 1. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản
  • Giá trị thị trường, giá cả thị trường và giá cả sản xuất xã hội
  • Giá trị quốc tế và giá cả quốc tế

Chi phí xã hội cần thiết là cơ sở trực tiếp của giá cả thị trường. Giá sản xuất: Một hình thức tồn tại của giá trị hàng hóa.

CUNG CẦU HÀNG HÓA VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ VẬN ĐỘNG

Cơ chế cung cầu và cân bằng thị trường

Cầu

Cung

Cân bằng thị trường

Cầu hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả

Định lượng về cầu thị trường

Nhu cầu về hàng hóa với sự hình thành và chuyển động của giá cả Sự chuyển động của giá cả. Nhu cầu về hàng hóa với sự hình thành và chuyển động của giá cả Sự chuyển động của giá cả.

Quan hệ giữa cầu thị trường và giá cả

 • Tác động của giá cả đến cầu thị trường

Trong giai đoạn hình thành: giá cả hàng hóa đạt mức cao nhất - Trong giai đoạn phát triển: giá cả tương đối ổn định. Trong giai đoạn bão hòa và suy giảm: giá có xu hướng giảm và giảm rất nhanh khi các sản phẩm thay thế trở nên phổ biến. Giá cả thị trường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nhu cầu thị trường, giá cả và sản xuất có mối quan hệ tích cực.

Mối quan hệ nghịch biến giữa lượng cầu thị trường và mức giá: Khi giá tăng, lượng cầu thị trường giảm. Khi giá tăng thì lượng cầu tăng và ngược lại (đối với hàng Giffen).

Cung hàng hóa với sự hình thành và vận động của giá cả

Hàng hóa các yếu tố đầu vào là không giới hạn hoặc có giới hạn nhưng không đáng kể

 • Trong dài hạn

Sản lượng thay đổi như thế nào phụ thuộc vào độ dốc của đường cung và đường cầu. Cung hàng hoá với sự hình thành và vận động của giá cả Vận động giá cả. Với đường cầu D1, lượng cung giảm làm dịch chuyển đường cung sang trái (đường cung ít co giãn), giá tăng từ P1=>P2, lượng cung giảm từ Q1 xuống Q2.

Nguồn cung ảnh hưởng đến giá theo cách tương tự như sự gia tăng nguồn cung đột ngột trong ngắn hạn. Đối với hàng hóa bị giới hạn bởi yếu tố đầu vào từ quá trình sản xuất.

Đối với hàng hóa bị giới hạn bởi các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất

Dưới đường giới hạn sản lượng, chi phí cận biên tăng trên mỗi đơn vị chậm và đường cung co giãn cao. Khi mức sản lượng vượt quá giới hạn, chi phí cận biên trên mỗi một đơn vị sản lượng rất nhanh, phần này của đường cung rất kém co giãn, thậm chí gần như không co giãn. Sự ảnh hưởng của cung đến sự hình thành và vận động của giá trong trường hợp này.

Khi cung thấp hơn đường giới hạn sản xuất, giá thị trường là giá cân bằng của cung và cầu. Khi cung vượt quá giới hạn sản xuất, mức giá sẽ tăng lên rất nhanh do hình dạng của đường cung đối với hàng hóa đó.

LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG

SẢN PHẨM

Lý thuyết định giá trong cấu trúc thị trường sản phẩm

Định giá theo sức mạnh thị trường – Định giá chuyển nhượng phân biệt đối xử về giá và định giá trong khu vực công.

Các dạng cấu trúc thị trường sản phẩm

Tiêu thức phân loại cấu trúc thị trường

Sự hình thành và vận động của giá cả trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Sự hình thành và vận động của giá cả trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các hãng gặp phải đường cầu nằm ngang (D trùng với MR) – mức giá tối đa hóa lợi nhuận. Quy tắc tối đa hóa lợi nhuận cho tất cả các thị trường là doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên (MR=MC).

Sự hình thành và vận động của giá cả trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Khi một kích thích làm tăng nhu cầu thị trường, đường cầu thị trường dịch chuyển sang phải.

Sự hình thành giá cả trên thị trường độc quyền bán

Xác định mức giá tối đa hóa lợi nhuận

Doanh nghiệp độc quyền luôn hoạt động trong điều kiện thuê giá với cầu co giãn để đảm bảo tăng tổng doanh thu, ED >= 1. Giá trên thị trường độc quyền sẽ dao động từ mức giá cận biên thấp đến mức giá cận biên cao.

Định giá trong thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Định giá trong thị trường cạnh tranh có tính độc quyền

 • Cạnh tranh về giá khi có hơn hai DN trong ngành

MCq* là chi phí cận biên của hãng dẫn đầu tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. MCq* là chi phí cận biên của hãng tại mức sản lượng tối đa hóa lợi nhuận. Doanh nghiệp này thường bắt chước các doanh nghiệp khác về chiến thuật sản phẩm cũng như chiến thuật định giá.

Sự cạnh tranh giữa những người tham gia thị trường khiến giá thị trường xoay quanh giá của công ty dẫn đầu. Các công ty trong ngành hàng hợp tác với nhau để áp đặt giá sao cho tổng lợi nhuận trong ngành là cao nhất, lợi nhuận của mỗi công ty cũng tăng lên.

Xác định mức giá ngăn chặn nhập ngành

Đặt giá giới hạn đầu vào khi có quy mô kinh tế. Đường cong LATC là chi phí trung bình dài hạn mà cả ngành và những người mới tham gia phải trải qua, cho thấy tính kinh tế theo quy mô tương đối lớn. Giá tối đa mà không có quyền truy cập chi nhánh có thể được đặt là Pl.

Định giá khi có thế lực thị trường Phân biệt giá

 • Phân biệt giá cấp 1
 • Phân biệt giá cấp 2
 • Phân biệt giá cấp 3
 • Phân biệt giá thời kỳ
 • Phân biệt giá thời điểm
 • Định giá gộp
 • Định giá chuyển giao
 • Định giá chuyển giao và định giá cho khu vực công cộng
  • Định giá chuyển giao có thị trường cạnh tranh hoàn hảo cho sản phẩm trung gian
  • Định giá cho các doanh nghiệp công cộng

Chia khách hàng thành các nhóm khác nhau với các hàm cầu khác nhau, được định giá khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Chuyển giá (định giá giữa các doanh nghiệp) là việc định giá cho các giao dịch giữa các bộ phận trong công ty. Chuyển giá và định giá đối với khu vực công.

Chuyển giá có thị trường hàng hóa trung gian cạnh tranh hoàn hảo cho sản phẩm trung gian. Tuy nhiên, không có giải pháp hoàn toàn thỏa đáng cho việc định giá trong khu vực công.

LÝ THUYẾT ĐỊNH GIÁ TRONG THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT

Lý thuyết định giá trong thỊ trường yếu tố sản xuất

 • Bản chất của cầu về yếu tố sản xuất
  • Mức cầu đối với yếu tố sản xuất là mức cầu thứ phát
  • Cầu về yếu tố sản xuất là cầu phụ thuộc lẫn nhau
 • Xác định mức giá dựa vào cung cầu trên TT yếu tố cạnh tranh
  • Cầu thị trường
  • Xác định cung các yếu tố sản xuất
  • Xác định giá yếu tố dựa vào cung cầu trong thị trường yếu tố cạnh tranh
 • Xác định giá trong thị trường yếu tố với sức mạnh độc quyền mua
  • Xác định vị trí các đường trên đồ thị
  • Xác định giá mua yếu tố sản xuất của nhà sản xuất độc quyền mua
 • Xác định giá trên thị trường độc quyền bán về yếu tố sản xuất
  • Xác định mức giá lao động với sức mạnh độc quyền bán
  • Mô hình hai khu vực về việc làm cho người lao động
  • Độc quyền song phương trên thị trường lao động

Đường cầu lao động của ngành là tổng theo chiều ngang của các MRL của công ty đối với các yếu tố sản xuất. Đường cầu lao động của ngành khi giá giảm ít co giãn hơn so với đường cầu ban đầu. Nếu nhà sản xuất có quyền lực độc quyền, số lượng công nhân được thuê là L* và mức lương tương ứng là W*.

Đường cầu thị trường về lao động (DL) là tổng theo chiều ngang của các đường cầu của ngành trong cạnh tranh về lao động. Các công đoàn sử dụng quyền lực độc quyền của họ để tăng lương cho công nhân công đoàn, với ít công nhân được tuyển dụng hơn.

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH MỨC GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ

TRƯỜNG

Những căn cứ chủ yếu của việc xác định mức giá của HH-DV

 • Căn cứ vào mục tiêu của việc định giá
 • Căn cứ vào hình thái thị trường mà hàng hóa hoặc dịch vụ tham gia
 • Căn cứ vào cầu thị trường 2.4. Căn cứ vào chi phí
 • Căn cứ vào chất lượng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh 2.6. Những yếu tố khác trong môi trường kinh doanh

Căn cứ vào hình thức thị trường mà hàng hóa, dịch vụ tham gia cung ứng dịch vụ đó.

Các phương pháp xác định mức giá cả hàng hóa dịch vụ

 • Phương pháp xác định mức giá dự kiến từ chi phí cho một đơn vị sản phẩm
 • Phương pháp xác định mức giá dựa vào chi phí biến đổi và giảm thiểu thiệt hại về chi phí cố định
 • Phương pháp xác định mức giá dựa vào chi phí sử dụng và giá trị sử dụng của sản phẩm
 • Phương pháp xác định dựa vào cầu thị trường
 • Xác định mức giá dựa trên cơ sở cạnh tranh 1.Các yếu tố ảnh hưởng đến xác định mức giá
 • Xác định mức giá dựa trên cơ sở khách hàng
 • Định giá theo chiến lược phân hóa giá của DN

ATC là chi phí sản xuất trung bình cho mỗi đơn vị sản phẩm - pb là tỷ suất lợi nhuận trung bình trong ngành. ATCb là chi phí sản xuất trung bình của ngành trên mỗi đơn vị sản phẩm. ATC là chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm của nhà độc quyền.

Xác định mức giá trong thị trường cạnh tranh độc quyền. ATCI là chi phí sản xuất bình quân trên một đơn vị sản phẩm tương ứng với nhu cầu thị trường qi.

Thay đổi giá cả của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh

 • Doanh nghiệp chủ động thay đổi giá
 • Doanh nghiệp phản ứng lại sự thay đổi giá của đối thủ cạnh tranh

Những thay đổi về giá của công ty trong một thị trường cạnh tranh. Các hãng phản ứng với sự thay đổi giá tại các đối thủ cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh. Dự đoán điều gì sẽ xảy ra nếu công ty không phản hồi - Phản hồi của các đối thủ cạnh tranh khác.

Những thay đổi về giá của công ty trong một thị trường cạnh tranh.

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ

Sự cần thiết khách quan phải quản lý nhà nước về giá cả

 • Xu hướng vận động của giá cả trong nền kinh tế thị trường
 • Các xu hướng về quản lý giá
 • Sự cần thiết phải quản lý nhà nước về giá

Trong trường hợp giá có xu hướng dịch chuyển trở lại trạng thái cân bằng. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về giá về giá. Thứ hai: Quản lý giá góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc dân.

Thứ tư: Quản lý giá bảo đảm thực hiện đồng bộ các mục tiêu kinh tế vĩ mô. Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước về giá về giá.

Mục tiêu quản lý nhà nước về giá cả

 • Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống và thực hiện công bằng xã hội
 • Điều chỉnh cơ cấu sản xuất
 • Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
 • Nâng cao sản lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

3.Hình thức và công cụ quản lý nhà nước về giá cả

 • Quản lý và bình ổn giá cả bằng hình thức định giá trực tiếp
 • Quản lý và bình ổn giá theo hình thức gián tiếp
 • Các biện pháp khác sử dụng trong công tác quản lý giá cả
 • Những nội dung cơ bản quản lý nhà nước về giá trong cơ chế thị trường
  • Thực hiện những biện pháp bình ổn giá thị trường đối với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ quan trọng trong nền kinh tế
  • Phân loại hàng hóa hoặc dịch vụ và xác định những mặt hàng được đưa vào diện bình ổn giá
  • Thẩm định giá
  • Kiểm soát giá độc quyền
  • Kiểm soát chi phí sản xuất của các sản phẩm độc quyền
  • Đảm bảo quyền tự chủ trong việc định giá của DN theo luật định
  • Xây dựng chính sách chống bán phá giá hàng nhập khẩu vào Việt Nam

Điều tiết biến động giá cả thị trường bằng chính sách tiền tệ. Điều tiết biến động giá cả thị trường thông qua chính sách thu nhập. Điều tiết quan hệ cung cầu và giá cả thị trường thông qua chính sách kinh tế đối ngoại.

Nhà nước có thể sử dụng bộ máy cưỡng chế của chính phủ để kiểm soát giá cả. Thứ hai, thực hiện cơ chế giá thị trường có sự quản lý của nhà nước đối với toàn bộ hệ thống giá.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại