Phiếu bài tập Toán 6 - Lớp 6A2 - từ 20/04/2020 đến 25/04/2020

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

ÔN TẬP HÌNH

Bài 1: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho xOy 700

350

xOz .

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz; tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz.

c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Bài 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ax, vẽ hai tia Ay và Az sao cho

 65 ;0  1300

xAyxAz  .

a) Trong ba tia Ax, Ay, Az tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính zAy ?

c) Tia Ay có là tia phân giác của xAzkhông? Vì sao?

d) Vẽ tia At là tia đối của tia Ax. Tính yAt ?

Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho

700

xOy , xOz1400. a) Tính yOz.

b) Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOz không?

c) Kẻ tia đối Ot của tia Ox. Tính zOt

d) Vẽ tia Om là phân giác của zOt . Tính mOy

Chúc các con làm bài tốt!

Yêu cầu HS làm ra vở để chiều thứ 4 GV sẽ chữa trên Zoom.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now