Bài giảng; Giáo án - Trường TH Yên Đức #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-ro

Văn bản

(1)

PHÒNG GD&ĐT - THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---o0o---

GIÁO ÁN TIỂU HỌC

TÊN BÀI: UNIT 10: MY HOUSE LESSON 1

Người soạn : Cao Thị Giang Tên môn : Ngoại ngữ

Tiết : 61

Ngày soạn : 27/04/2021 Ngày giảng : 26/04/2021 Ngày duyệt : 10/05/2021

(2)

UNIT 10: MY HOUSE LESSON 1

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiến thức

2. Kỹ năng

3. Thái độ

II. CHUẨN BỊ

1. Công tác chuẩn bị của giáo viên

2. Yêu cầu chuẩn bị của học sinh

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Ngày soạn: 27/04/2021

Ngày giảng: 26/04/2021 Tiết thứ: 61

Đã duyệt 1

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now