• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán 5 - Tuần 10 - Cộng hai số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Toán 5 - Tuần 10 - Cộng hai số thập phân. Tổng nhiều số thập phân"

Copied!
16
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)
(2)
(3)

?

a) 12,34 + 12,66 …… 12,66 +12,34

=

b) 56,07 + 0,09 …… 52,39 + 4,09

<

c) 15,82 + 34,57 …… 21,78 + 23,98

>

>

<

=

(4)
(5)

a)

Ví dụ: Có 3 thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5 lít, thùng thứ hai có 36,75 lít, thùng thứ ba có 14,5 lít.Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

27,5 + 36,75

14,5 78,75

Ta phải tính : 27,5 +36,75 + 14,5 = ? ( lít )78,75

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân - Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt

thẳng cột với.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

(6)

b)Bài toán : Người ta uốn một sợi dây thép thành hình tam giác có độ dài các cạnh

lần lượt là 8,7dm ; 6,25dm ; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

8,7dm 6,2 5dm 10dm

Bài giải:

Chu vi của hình tam giác là : 8,7 + 6,25 + 10 = 24,95(dm) Đáp số : 24,95dm.

(7)

Luyện tập:

b) 6,4 + 18,36 + 52 a) 5,27 + 14,35 + 9,25

d) 0,75 + 0,09 + 0,8 c) 20,08 + 32,91 +7,15

Bài 1. Tính:

(8)

Luyện tập

Bài 1. Tính:

a) 5,27 + 14,35

9,25

b) 6,4 + 18,36 52

c) 20,08

+ 32,91 7,15

d) 0,75 + 0,09

0,8

28,87 76,76

60,14 1,64

(9)

Luyện tập:

Bài 1. Tính:

a) 5,27 + 14,35 + 9,25 b) 6,4 + 18,36 + 52 c) 20,08 + 32,91 +7,15 d) 0,75 + 0,09 + 0,8

= 28,87

= 76,76

= 60,14

= 1,64

(10)

Luyện tập

Bài 2:

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) + c và a + (b+c):

a b c (a+b) + c a + (b+c)

2,5 6,8 1,2

1,34 0,52 4

Phép cộng các số thập phân có t/c kết hợp:

Khi cộng tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

(2,5+6,8)+1,2 2,5+(6,8+1,2)

= 10,5 = 10,5

(1,34+0,52)+4 1,34+(0,52+4)

= 5,86 = 5,86

(a+b) +c = a + (b+c)

Nhận xét:

(11)

Luyện tập

Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a)12,7 + 5,89 + 1,3 ; b)38,6 + 2,09 + 7,91 ;

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 ;

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 ;

(12)

Luyện tập

Bài 3: Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 =

Ta sử dụng tính chất giao hoán c

ủa phép cộng

khi đổi chỗ 5,89 và 1,3.

b) 38,6 + 2,09 + 7,91 =

Ta sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để thay 2,09 + 7,91 bằng tổng của chúng.

12,7 + 1,3 + 5,89

= 14 + 5,89 = 19,89

38,6 + ( 2,09 + 7,91 )

= 38,6 + 10 = 48,6

(13)

Luyện tập

Bài 3. Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2 = (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2) = 10 + 9

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55 =(7,34 + 2,66)+(0,45 + 0,55) = 10 + 1

= 19

= 11

(14)

Củng cố :

- Muốn cộng tổng nhiều số thập phân ta làm thế nào ?

- Nêu tính chất kết hợp của phép cộng các

số thập phân .

(15)

Về nhà làm bài tập trong vở bài tập.

Chuẩn bị bài : luyện tập.

(16)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

 Muốn đọc một số thập phân, ta đọc lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp: trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu.. “phẩy”, sau đó đọc

- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân. Dặn dò tiết

- - Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng... Tính chu vi của hình tam

- Mỗi số thập phân gồm hai phần: phần nguyên và phần thập phân, chúng được ngăn cách với nhau bởi dấu phẩy.. - Những chữ số ở bên trái

Tỉ số phần trăm của số học sinh cấp I với số học sinh cấp II là:.. Một trường Trung học cơ sở có 250 học sinh

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.. TIẾT HỌC

- Phép cộng hai số thập phân có dấu phẩy còn phép cộng hai số tự nhiên không có dấu phẩy. Muốn cộng hai số thập phân ta làm như

Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện.... - Cộng như cộng các số

Người ta muốn nẹp xung quanh tấm bằng đó bằng

+ Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Nên ta dịch chuyển dấu

Muoán ñoïc moät soá thaäp phaân, ta ñoïc laàn löôït töø haøng cao ñeán haøng thaáp :. * Tröôùc heát ñoïc soá thuoäc phaàn nguyeân vaø ñoïc daáu “phaåy” , sau ñoù

CÙNG NHAUKHÁM PHÁ CÁC

• Bước 1: Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.. • Bước 2: Cộng như cộng các số

- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy - Phần thập phân viết bên phải

+ Nếu số dương lớn hơn hoặc bằng số đối của số âm thì ta lấy số dương trừ đi số đối của số âm. + Nếu số dương nhỏ hơn số đối của số âm thì ta lấy số đối của số âm trừ đi

- Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Muốn nhân một số

+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ?. số là được

Bước 2 : • -Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ

hơn số chữ số phần thập phân của số trừ, ta có thể viết thêm chữ số thích hợp chữ số 0 vào bên phải. phần thập phân của số

a) Dấu hiệu mà bạn lớp trưởng quan tâm là: “Môn học ưa thích của các bạn nữ” trong lớp 7A.. Trang 6 c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tính tần số

Biết sử dụng các tính chất của phép cộng các số thập phân để tính theo cách thuận tiện.... - Cộng như cộng các số

Mét can nhùa chøa 10 lÝt

[r]