Văn bản

(1)

MUÅC LUÅC

Rau cêu traái vaãi song hyã... 3

Kem chocolate... 4

Rûúåu nïëp ... 5

Sûäa àêåu naânh... 6

Cocktail ... 7

Cocktail Sangari... 8

Cafe chocolate ... 9

Cheâ hoa cau... 10

Mú tröån dêu têy... 11

Trònh baây traái xoaâi ... 12

Sûäu chua... 13

(2)

Trònh bađy ẵa dûâa... 25

Trònh bađy ẵa ău ăuê ... 26

Kheâo leâo vúâi traâi taâo... 27

Kem chuöịi ... 28

Kem xoađi... 29

Chuöịi xöịt caramen ... 30

(3)

RAU CÍU TRAÂI VAÊI SONG HYÊ

Moân nađy ùn ríịt maât, thñch húơp lađm ăöì traâng miïơng trong nhûông bûôa tiïơc.

Ngoađi ra baơn coâ thïí chïị biïịn rau cíu traâi vaêi cho nhûông buöíi sinh nhíơt hoùơc thiïịt ăaôi baơn beđ.

Nguýn liïơu:

- 1 goâi rau cíu böơt 50 gr - 1 höơp traâi vaêi

- 800 g ặúđng caât trùưng - Khuön rau cíu song hyê

- Mađu: xanh laâ, vađng, höìng caânh sen, níu Thûơc hiïơn:

- Rau cíu ngím vúâi 3 lñt nûúâc, khuíịy ăïìu, bùưt nöìi rau cíu lïn bïịp ăun lûêa vûđa, khuíịy ăïìu cho tan. ăïí lûêa nhoê laơi, húât boơt cho saơch.

- Ăûúđng cho vađo nöìi rau cíu khuíịy tan, ăun söi, húât boơt kyô.

- Traâi vaêi: cùưt nhoê, cho vađo nöìi vađ cho caê nûúâc traâi vaêi vađo nöìi rau cíu, ăun söi, húât boơt saơch. Nhíịc xuöịng.

- Chûô Song Hyê: Muâc 1/2 cheân rau cíu, pha mađu höìng vađ möơt muöîng sûôa vađo quíơy ăïìu, ăöí chûô Song Hyê.

(4)

KEM CHOCOLATE

Chó míịt khoaêng 15 phuât thûơc hiïơn lađ baơn coâ thïí coâ ặúơc nhûông ly kem chocolate maât laơnh traâng miïơng trong nhûông bûôa tiïơc.

Nguýn liïơu:

- 250 g chocolate - 4 quaê trûâng - 1 thòa suâp bú

- 4 thòa suâp ặúđng caât höơt

- 1 thòa suâp rûúơu khai võ hay rûúơu Rhum - 1 nhuâm muöịi

Thûơc hiïơn:

Nghiïìn naât chocolate vađ cho vađo chaêo vúâi bú vađ ặúđng. Níịu cho höîn húơp tan ăïìu. Trong khi ăoâ, taâch lođng trùưng vađ lođng ăoê riïng ra vađ ăaânh lođng trùưng thíơt nöíi, thïm 1 nhuâm muöịi vađo cho trûâng nöíi töịt.

Khi höîn húơp chocolate - bú tan, cho lođng ăoê vađo tûđ tûđ, quíơy ăïìu.

Sau cuđng, tröơn líîn nheơ nhađng trođng trùưng ăaânh nöíi Thïm rûúơu vađ giûô laơnh cho ăïịn khi duđng.

(5)

RÛÚƠU NÏỊP

Võ ngoơt, cay cay cuêa rûúơu, thúm cuêa nïịp uê lađ hûúng võ ríịt híịp díîn cuêa moân ùn nađy. Ngûúđi Viïơt Nam thûúđng duđng rûúơu nïịp trong ngađy 5/5 ím lõch - ngađy giïịt síu boơ, vúâi mong muöịn coâ ặúơc sûâc khoeê töịt trong nùm.

Nguýn liïơu:

- 1 kg nïịp lûâc - 1 viïn men nûúâc - 4 viïn men ngoơt - Laâ chuöịi

Thûơc hiïơn:

Nïịp mua vïì nhùơt saơch, sau ăoâ ăem vo rûêa saơch vúâi nûúâc nhiïìu líìn, ăem nïịp ngím nûêa giúđ röìi vúât ra ăïí raâo nûúâc

Sau ăoâ bùưc xûêng nûúâc söi lïn 15 phuât röìi múê nùưp ra, duđng cíy díìm xúâi lïn vađ rûúâi thïm nûêa cheân nûúâc. Sau ăoâ ăíơy nùưp híịp thïm 15 phuât röìi tiïịp tuơc xúâi cúm nïịp vađ rûúâi nûúâc. Ăöì thïm khoaêng 15 phuât nûôa lađ ặúơc.

Líịy nïịp xuöịng truât vađo 1 caâi röí nhoê löî ăem nïịp ra vođi nûúâc vùơn nûúâc rûêa nïịp cho saơch nhûơa röìi ăïí raâo.

Bùưc tiïịịp lïn xûêng híịp líìn thûâ 2 níịu thïm 20 phuât.

Líịy laâ chuöịi loât ặâng chung quanh caâi raâ (Caâi raâ duđng ăïí vo gaơo) vađ

(6)

SÛÄA ÀÊÅU NÂNH

Àêy lâ àưì uưëng vûâa mất, bưí lẩi rễ tiïìn, cấch chïë biïën cuäng khưng quấ khố. Sûäa àêåu nânh rêët thđch húåp cho viïåc giẫi khất trong muâa hê.

Nguyïn liïåu:

- 150 gr àêåu nânh.

- 1 bố lấ dûáa.

- 3 lon guigoz nûúác lậ (1 lon guigoz nûúác lậ = 800 ml nûúác).

Thûåc hiïån:

Àêåu nânh vo sẩch vúái nûúác lậ nhiïìu lêìn, sau àố ngêm àêåu tûâ 6-8 giúâ.

Sau àố, vúát àêåu ra xẫ sẩch nhiïìu lêìn vúái nûúác, rưìi múái àem àêåu xay nhuyïỵn (nïëu xay mấy xay sinh tưë thị cho 1 lon guigoz nûúác lậ). Àêåu xay xong cho vâo 1 cấi bao vẫi vâ àưí tiïëp 2 lon guigoz nûúác lậ vâo, cưåt miïång bao chùåt lẩi vâ duâng tay nhưìi mẩnh nhiïìu lêìn cho ra nûúác àêåu.

Àưí nûúác àêåu vâ bỗ lấ dûáa vâo nưìi. nêëu nûúác àêåu cho sưi vâ vúát lấ dûáa ra bỗ ài.

(7)

COCKTAIL

Ăöì uöịng coâ rûúơu maơnh coâ thïí chuíín bõ trûúâc nhûng ăöì uöịng coâ nûúâc traâi cíy vađ ặúđng thò nïn pha chïị ngay, ăïí líu dïî bõ biïịn chíịt.

Nguýn liïơu:

- Rûúơu trùưng - Bú dûđa - Nûúâc dûđa

- Ăaâ laơnh xay nhuýîn Thûơc hiïơn:

Cho 45 ml rûúơu trùưng, 30 ml bú dûđa, 120 ml nûúâc dûđa khöng ặúđng.

Khuíịy tröơn vúâi 2 muöi ăaâ vuơn trong ly thuyê tinh lúân.

Ăiïím thïm laât dûđa, 1 voê quyât vađ traâi nho chñn trïn miïơng ly.

(8)

COCKTAIL SANGARI

Ăïí lađm ặúơc ăöì uöịng nađy baơn cíìn coâ duơng cuơ lùưc rûúơu, maây bađo ăaâ, maây eâp traâi cíy, que khuíịy, öịng huât. Ngoađi ra ăïí thïm phíìn híịp díîn cíìn coâ nhûông chiïịc ly thñch húơp.

Chuíín bõ:

Ăöì uöịng coâ rûúơu maơnh vađ rûúơu nho coâ thïí chuíín bõ trûúâc nhûng ăöì uöịng coâ nûúâc traâi cíy vađ ặúđng thò nïn pha chïị ngay, ăïí líu dïî bõ biïịn chíịt.

Nguýn liïơu:

- Nûúâc traâi cíy caâc loaơi

- Hoa quaê trang trñ: Chanh, quyât, cam thaâi laât ăïìu

- Voê traâi cíy: Choơn loaơi coâ mađu, cùưt vođng trođn hònh xoùưn vñt.

- Traâi cíy: Cùưt thađnh laât, miïịng, duđng khùn íím hoùơc giíịy giûô tûúi boơc laơi, röìi cho vađo tuê laơnh.

- Ăaâ laơnh xay nhuýîn

- Ăûúđng: Nïn chïị thađnh xi-rö, cûâ 1 thòa ặúđng, möơt thòa nûúâc, ăun nhoê lûêa cho tan hïịt röìi cho vađo bònh, baêo quaên trong tuê laơnh.

Thûơc hiïơn:

1/4 ly ặúđng, 1 ly nûúâc, 1 traâi quyât cùưt laât moêng, 1 quaê chanh thaâi laât moêng, 1 quaê cam chua thaâi laât moêng, 1 chai rûúơu nho, 180 ml söăa.

Cho ặúđng vađo bònh chûâa, hoađ tan vúâi nûúâc, cho thïm traâi cíy vađ rûúơu nho, ăaâ.

Khuíịy ăïìu cho ăïịn khi thíơt laơnh, thïm söăa vađ traâi cíy vađo ly rûúơu. Roât ra tûđng ly vađ ăiïím thïm laât quaê tûúi trang trñ.

(9)

CAFE CHOCOLATE

Möơt buöíi saâng baơn coâ thïí pha chïị möơt taâch cađ phï cho bûôa ăiïím tím cuêa mònh. Vúâi cöng thûâc dûúâi ăíy baơn seô coâ ặúơc möơt taâch cađ phï thúm, ăíơm muđi kem chocolate.

Nguýn liïơu:

- Ăûúđng - Cađ phï ăen - Sûôa tûúi

- Kem chocolate - Böơt Ovaltine - Nûúâc ăaâ bađo

- 1 caâi ly + 1 caâi muöîng Thûơc hiïơn:

Cho vađo ly caâc thûâ sau ăíy: 4 muöîng cađ phï ặúđng, 5 muöîng cađ phï ăen, 5 muöîng cađ phï sûôa tûúi, 4 muöîng kem chocolate.

Tíịt caê höîn húơp noâi trïn quíơy lïn cho ăïìu.

Muâc nûúâc ăaâ bađo cho ăíìy ly.

Phña trïn nûúâc ăaâ cho nûêa muöîng cađ phï Ovaltine.

(10)

CHEĐ HOA CAU

Moân cheđ nađy coâ võ ngoơt thanh, hûúng võ cuông nheơ nhađng ríịt thanh tao.

Coâ thïí ùn cuđng vúâi xöi vođ, hoùơc lađm moân traâng miïơng sau bûôa ùn.

Nguýn liïơu:

- Ăíơu xanh cađ: 300 g - Böơt nùng: 200 g - Ăûúđng: 300 g

- Nûúâc cöịt dûđa, böơt mò, vani Thûơc hiïơn:

Ăíơu xanh ăaôi saơch, híịp chñn, ăïí nguöơõ

Hoađ böơt nùng + nûúâc laơnh + ặúđng, bùưc lïn bïịp, quíơy ăïìu tayơ Böơt trong, cho vani vađo, nhíịc xuöịng, raêi ăíơu xanh vö, quíơy nheơ Khi ùn, cho nûúâc dûđa thùưng vúâi böơt vađoơ

(11)

MÚ TRÖƠN DÍU TÍY

Baơn coâ thïí ùn keđm moân salaât traâi cíy nađy vúâi baânh raân ăïí khaâm phaâ nhûông hûúng võ múâi meê vađ híịp díîn.

Nguýn liïơu:

- 8 quaê mú chñn - 500 g díu tíy - 12 quaê haơnh nhín - 2 muöîng suâp ặúđng Caâch lađm:

Xay nhuýîn 350 g díu tíy vúâi ặúđng.

Mú rûêa saơch, xùưt miïịng moêng vûđa phaêi, boê höơt.

Ăöí nûúâc díu tíy vađo, ăïí laơnh ñt nhíịt 1 tiïịng, röìi chia ăïìu vađo 4 ly.

Haơnh ăađo boê voê, cùưt thađnh laât vûđa phaêi, raêi ăïìu vúâi phíìn díu cođn laơi lïn trïn.

(12)

TRÒNH BAĐY TRAÂI XOAĐI

Chó vúâi caâch lađm ríịt ăún giaên baơn ăaô coâ möơt ẵa traâi cíy khaâ ăeơp mùưt vađ híịp díîn cho nhûông bûôa tiïơc.

Nguýn liïơu:

1 quaê xoađi caât Hoađ Löơc, rûêa saơch ngoađi voê, lau khö. Cho xoađi vađo tuê laơnh. Nïn choơn quaê moơng, trođn, mađu vađng tûúi, khöng giíơp, cuöịng nhoê

Thûơc hiïơn:

Duđng dao sùưc cùưt phíìn thõt úê hai mùơt quaê xoađi. Chuâ yâ khöng cùưt saât haơt.

Duđng muôi dao raơch caâc ặúđng thùỉng song song, caâch nhau khoaêng 2 cm. Raơch tiïịp caâc ặúđng ngang song song, cuông caâch nhau khoaêng 2 cm. Khi raơch, khöng ăïí dao lađm raâch phíìn voê.

Duđng tay taâch miïịng xoađi ra cho nöíi roô tûđng muâi vuöng.

Haơt xoađi, goơt 2/3 voê sang hai bïn, taơo thađnh hai caânh.

Xïịp xoađi ra khay truông nhû hònh bïn Thûúêng thûâc:

Cho xoađi vađo tuê laơnh. Duđng ngay khi cođn laơnh.

(13)

SÛÔU CHUA

Ăöì uöịng nađy vûđa maât, ngon laơi vûđa coâ lúơi cho sûâc khoeê vò sûôa chua ríịt töịt cho ặúđng tiïu hoaâ. Ríịt thñch húơp cho moân traâng miïơng vađ nhíịt lađ vađo nhûông ngađy noâng bûâc.

Nguýn liïơu:

- 1 höơp sûôa ăùơc

- 1 lon sûôa bođ nûúâc söi

- 2 lon sûôa bođ nûúâc níịu chñn ăïí nguöơi - 1 huô sûôa chua caâi

- Huô ặơng yaourt Thûơc hiïơn:

Khui höơp sûôa ăùơc cho vađo thau vađ ăöí vađo 1 lon sûôa bođ nûúâc söi röìi khuíịy lïn cho ăïìu. Ăöí tiïịp thïm 2 lon sûôa bođ nûúâc laô níịu chñn ăïí nguöơi. Huô yaourt caâi ăöí ra tö, quíơy cho tan ăïìu, vađ ăöí vađo thau sûôa, quíơy laơi cho ăïìu.

Sau ăoâ muâc höîn húơp trïn ăöí vađo caâc huô ặơng vađ ăíơy nùưp laơi cho chùơt. Tiïịp ăoâ ăùơt caâc huô nađy vađo 1 caâi nöìi to hún.

Níịu 1 íịm nûúâc noâng khoaêng 70 ăöơ C vađ chïị nûúâc nađy vađo nöìi ặơng nhûông huô yaourt. Cho nûúâc ngíơp túâi cöí cuêa nhûông huô yaourt.

Sau ăoâ duđng nùưp ăíơy kñn nöìi ặơng yaourt ăïí 4 giúđ cho yaourt ăùơc.

(14)

KEM DÛÂA XAY

Ăïí coâ ặúơc 4 ly kem baơn chó cíìn coâ 5 phuât chuíín bõ. Loaơi kem nađy vûđa thúm muđi hoa quaê laơi dïî lađm mađ víîn híịp díîn nhûông ngûúđi sađnh ùn.

Nguýn liïơu:

- 1 höơp thúm (dûâa) xay 450 gr - 1 taâch nûúâc cöịt dûâa

- ¾ taâch nûúâc cöịt dûđa - Vađi laât thúm dûâa Thûơc hiïơn:

Boê chung dûâa xay, 1 taâch nûúâc dûâa vađo bònh hoùơc taâch ăo lûúđng

Sau ăoâ tûđ tûđ chïị nûúâc cöịt dûđa, ăöìng thúđi duđng quùơng ăaânh ăïìu röìi ăöí sang lyâ cöịi, trang trñ bùìng vađi laât thúm doơn ra ùn liïìn

(15)

TRÒNH BAĐY LÏ NHO VAĐ DÍU TÍY

Chó vúâi 10.000 ăöìng lađ baơn coâ thïí ặúơc möơt ẵa traâi cíy cho bûôa traâng miïơng. Tuy nhiïn, nïịu kheâo leâo tóa vađ trònh bađy thò nhûông miïịng traâi cíy seô híịp díîn hún nhiïìu.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê lï lúân (ngon nhíịt lađ lï ặúđng). Choơn quaê nùơng tay, voê boâng, khöng giíơp, mïìm. cho vađo tuê laơnh.

- Vađi quaê nho rûêa saơch.

- 1 quaê díu tíy Thûơc hiïơn:

Cùưt möîi quaê lï thađnh 6 miïịng bùìng nhau

Ăùơt uâp phíìn thõt xuöịng lođng bađn tay. Tûđ meâp ngoađi miïịng lï vađo 1,5 cm, khûâa möơt ặúđng xeâo ra ngoađi. Khûâa tiïịp möơt ặúđng tûđ ăiïím bùưt ăíìu cuêa ặúđng khûâa trûúâc xuöịng hïịt chiïìu dađi miïịng lï.

Duđng dao laơng boê phíìn voê úê giûôa hai ặúđng khûâa.

Duđng dao sùưc laơng vađo phíìn ăíu cuêa hai caânh nhoơn vûđa taơo, keâo hai caânh cong

(16)

KHEÂO LEÂO VÚÂI TRAÂI DÛA HÍỊU

Mađu sùưc tûơ nhiïn cuêa hoa quaê vöịn ăaô ríịt ăeơp. Nhûng baơn coâ thïí lađm cho ẵa traâi cíy thïm phíìn híịp díîn nhúđ caâch bađi trñ ăiïơu ăađ.

Nguýn liïơu:

- 1/2 quaê dûa híịu ruöơt ăoê

- 1/2 quaê dûa híịu ruöơt vađng. Choơn quaê boâng gín xanh, cuöịng heâo vađ xoùưn, nùơng tay. Dûa giađ, ngay giûôa cuöịng truông xuöịng.

Thûơc hiïơn:

Dûa vađng: Cheê theo chiïìu doơc thađnh 3 phíìn, líịy möơt phíìn, duđng da cùưt saât voê, chûđa laơi ½ chiïìu dađi, cùưt ngang phíìn thõt, líịy ra.

Phíìn voê dñnh laơi, cheê theo chiïìu doơc thađnh nhiïìu phíìn, uöịn cong. Goơt voê caâc phíìn cođn laơi, thaâi miïịng nhoê dađy 1 cm, xïịp ra khay.

Dûa ăoê: Cheê theo chiïìu doơc thađnh 3 miïịng. Goơt saât voê 1 miïịng ăïịn 2/3 chiïìu dađi.

Cùưt cheâo hai ăíìu voê dûa, duđng que tùm, gùưn laơi nhû löî tai thoê Caâc miïịng cođn laơi, goơt voê, cùưt miïịng.

Xïịp ra khay nhû hònh trïn.

Thûúêng thûâc:

Cho vađo tuê laơnh Duđng laơnh.

(17)

TRÒNH BAĐY ẴA CAM

Chó cíìn nhòn thöi cuông ăaô thíịy híịp díîn, ăoâ chñnh lađ lúơi thïị nïịu baơn biïịt kheâo leâo trònh bađy ẵa hoa quaê. Sau khi ăaô sùưp xïịp, nïn cho vađo tuê laơnh möơt luâc ăïí traâi cíy cađng thïm ngon.

Nguýn liïơu:

2 quaê cam vađng, choơn quaê nùơng tay, voê boâng, thín quaê úê phíìn cuöịng nhoê hún phíìn thín dûúâi.

Thûơc hiïơn:

Cùưt möîi quaê cam thađnh 6 muâi ăïìu nhau. Duđng dao sùưc goơt voê ăïịn 2/3 chiïìu dađi muâi.

Xoay ngûúơc muâi cam laơi. Tûđ möơt ăiïím bïn meâp traâi muâi ca, khûâa xeâo vađo trong möơt ặúđng khoaêng 3-4 cm, tuđy theo chiïìu dađi muâi.

Líơt ngûúơc phíìn vûđa khûâa ra ngoađi, gíịp voê vađo trong. Thûơc hiïơn tûúng tûơ vúâi caâc muâi cođn laơi.

Xïịp caâc muâi cam ăïìu xung quanh möơt ẵa trođn traâng. Coâ thïí xïịp chöìng caâc muâi lïn nhau cho ăíìy ẵa. Nïịu ñt ngûúđi duđng, thaâi möơt khoanh cam ăùơt vađo giûôa,

(18)

NÛÚÂC CHANH

Caâch chïị biïịn tûúng ăöịi ăún giaên, nguýn liïơu laơi dïî kiïịm, chó cíìn boê vađi phuât chïị biïịn lađ baơn ăaô coâ ặúơc nhûông ly cocktail maât laơnh vađ híịp díîn.

Nguýn liïơu:

- 1 taâch ặúđng - 1 taâch nûúâc

- 6 taâch nûúâc phuơ tröơi

- 3 muöîng canh voê chanh giaô nhuýîn - 1 taâch nûúâc cöịt chanh

Thûơc hiïơn:

1. Ăöí ặúđng vađo bònh nûúâc vûđa níịu vûđa quíơy cho tan ặúđng, duđng coơ ûúât queât saơch tinh ặúđng baâm trïn bònh, röìi ăun söi, ăïí riu riu bùìng lûêa nhoê trong 2 phuât, bùưc ra ăïí nguöơi

2. Boê chung böơt voê chanh, nûúâc cöịt chanh vađ phíìn nûúâc phuơ tröơi chïị vađo nûúâc ặúđng ăaô nguöơi. Ăïí ăoâ 2 giúđ röìi boê vađo tuê laơnh. Khi uöịng líịy ra, boê nûúâc ăaâ.

(19)

KEM PHUĐ THUÊY

Chó cíìn 5 phuât lađ baơn coâ thïí chiïu ăaôi ặúơc 6 ngûúđi baơn moân kem nađy.

Haôy cuđng ngûúđi thín thûúêng thûâc võ ngoơt ngađo mađ maât laơnh cuêa ly kem nheâ.

Nguýn liïơu:

- 2,5 taâch socolate

- 6 viïn kem laơnh vani cúô nhoê - 1 thòa canh sirö díu tíy

- 12 thanh keơo hònh con rùưn ăïí trang trñ Thûơc hiïơn:

1. Chia ăïìu socolate ăïìu cho 6 ly, boê viïn kem laơnh vađo tûđng ly röìi nheơ tay quíơy cho suêi boơt (nïịu quíơy maơnh, höîn húơp kem seô nöíi boơt trađn ly) 2. Nhoê nûêa thòa nhoê sirö vađo tûđng ly, moâc 2 thanh keơo con rùưn vađo möîi ly kem ăem ra duđng ngay

(20)

NÛÚÂC DÛÂA

Chó khoaêng 5 phuât chïị biïịn, thïm 1 giúđ lađm laơnh, lađ baơn coâ ặúơc nhûông ly nûúâc quaê thúm ngon, maât vađ böí dûúông.

Nguýn liïơu:

- 3,5 taâch nûúâc dûâa tûúi khöng ặúđng - 3,5 taâch nûúâc eâp taâo

- 1 höơp dûâa 450 gr

- 3 taâch nûúâc chanh hoùơc rûúơu gûđng ûúâp laơnh Thûơc hiïơn:

1.Ăöí nûúâc cöịt thúm, nûúâc taâo eâp vađ thúm xay, quíịy nheơ cho höîn húơp hođa ăïìu.

Boê tuê laơnh 60 phuât hoùơc túâi khi laơnh ăïìu

2. Trûúâc luâc doơn ra, thïm nûúâc chanh, bia pha gûđng vađo höîn húơp nûúâc thúm, ăïí uöịng liïìn.

Ghi chuâ: Nïịu muöịn, ta coâ thïí thay nûúâc taâo eâp bùìng nûúâc cam vùưt.

(21)

COCKTAIL HOA QUAÊ

Loaơi cocktail nađy coâ thïí ùn noâng hay ăïí laơnh ăïìu ngon, thúm muđi hoa quaê, caâch trang trñ ríịt ăa daơng vađ sinh ăöơng, thñch húơp cho nhûông bûôa tiïơc.

Nguýn liïơu:

- 1/2 quaê ău ăuê chñn - 1/2 quaê dûâa

- 1/2 quaê dûa lï - 2 quaê chuöịi - 2 quaê kiwi

- 50 g díu tíy vađ 300 g ặúđng kñnh trùưng.

Thûơc hiïơn:

Ău ăuê goơt voê, boê haơt, cùưt miïịng nhoê cho vađo nöìi ăöí ngíơp nûúâc. Ăun söi nûêa chûđng khoaêng 5 phuât thò vúât ra ngoađi nhuâng nûúâc laơnh vađ ăïí raâo hïịt nûúâc.

Cho khoaêng 7 baât con nûúâc vađo nöìi, boê ău ăuê vađo ăun. Khi söi vùơn nhoê lûêa ăun trong 10 phuât. Ău ăuê mïìm boê ặúđng vađo ăun cho ăïịn khi tan ặúđng thò cho díu

(22)

CHEĐ CHUÖỊI

Vúâi moân cheđ nađy baơn coâ thïí ùn noâng cuông nhû laơnh do ăoâ coâ thïí thñch húơp cho caê böịn muđa. Bùìng tađi kheâo leâo cuêa baơn theo cöng thûâc dûúâi ăíy seô khaâm phaâ ặúơc möơt võ khaâc cuông khöng keâm híịp díîn cuêa traâi chuöịi.

Nguýn liïơu:

- Nûúâc cöịt dûđa: 1 höơp 400 ml - 2-3 quaê chuöịi tíy.

- Ăûúđng, vûđng, muöịi.

Thûơc hiïơn:

Chuöịi tíy choơn quaê chñnh, coâ võ ngoơt ăíơm, ùn khöng chaât. Chuöịi boâc voê, böí lađm tû theo chiïìu doơc vađ chiïìu ngang quaê

Vûđng rang chñn vađng, sííy saơch voê, ăïí riïng

Cho nûúâc cöịt dûđa vađo nöìi ăun vûđa lûêa, nïm chuât muöịi, ặúđng vûđa ùn. Vûđa ăun vûđa quíịy ăïìu tay, khi söi cho chuöịi vađo ăun nhoê lûêa, thónh thoaêng laơi quíịy nheơ vađi líìn. Ăun cho ăïịn khi chuöịi chñn mïìm (ăun tûđ 6-8 phuât tuyđ vađo ăöơ cûâng cuêa chuöịi) thò tùưt bïịp ăïí nguöơi.

Muâc cheđ ra íu, rùưc vûđng lïn trïn röìi ăùơt vađo tuê laơnh, khi nađo ùn múâi ăem ra muâc vađo baât con

Coâ thïí ùn cheđ chuöịi ngay khi cođn noâng cuông ríịt ngon

(23)

ẴA TRAÂI CÍY SINH ĂÖƠNG

Sau khi trònh bađy coâ thïí cho ẵa traâi cíy vađo tuê laơnh, ăïí sau bûôa ùn seô lađ möơt moân traâng miïơng maât laơnh. Vúâi caâch trònh bíìy nađy baơn cuông seô lađm cho bûôa tiïơc sinh nhíơt, thiïịt ăaôi baơn beđ thïm sinh ăöơng.

Nguýn liïơu:

- 6 quaê chuöịi chñn. Nïn choơn chuöịi giađ hûúng, quaê chñn coâ mađu vađng xanh, líịm chíịm ăen, ruöơt trùưng, deêo ríịt thúm

- 1/4 quaê dûa híịu

- Vađi quaê díu tíy, rûêa saơch Thûơc hiïơn:

Duđng dao sùưc cùưt theo ặúđng cheâo cuêa quaê chuöịi möơt phíìn coâ chiïìu dađi bùìng 2/3 quaê. Thûơc hiïơn tûúng tûơ vúâi caâc quaê cođn laơi.

Goơt voê dûa híịu, thaâi miïịng dađy khoaêng 1 cm theo hònh tam giaâc ăïìu. Xïịp caâc miïịng dûa liïìn nhau vođng quanh ẵa.

Boâc voê chuöịi. Ăùơt caâc ăoaơn chuöịi dađi hún lïn trïn möîi miïịng dûa, phíìn cođn laơi xïịp úê giûôa. Boâc voê ăïịn ăíu, xïịp ăïịn ăoâ.

(24)

ĂIÏƠU MÖƠT CHUÂT VÚÂI TRAÂI THANH LONG

Khi trïn bađn tiïơc ăíìy ăuê nhûông moân ùn ngon miïơng, thò möơt ẵa traâi cíy ặúơc trònh bađy kheâo leâo seô cađng lađm tùng thïm sûơ híịp díîn, vađ sang troơng.

Nguýn liïơu:

- 1 quaê thanh long lúân, choơn quaê coâ gai thûa, trođn ăïìu, nùơng tay, gai coâ gín xanh, khöng bõ giíơp

Thûơc hiïơn:

Duđng dao nhoơn khûâa theo chiïìu doơc, ăïịn 2/3 quaê. Khûâa tiïịp caâc ặúđng cođn laơi, chia phíìn voê nađy thađnh 6 hoùơc 8 phíìn ăïìu nhau.

Taâch voê ra khoêi quaê nhû hònh cuêa caânh hoa sen

Duđng dao cùưt ngang phíìn thõt ăaô boâc voê, cùưt lađm tû röìi cùưt laơi thađnh nhûông miïịng nhoê vûđa ùn, dađy khoaêng 1 cm

Xïịp vađi miïịng lïn trïn 1/3 quaê ăaô taâch voê, phíìn lûng trođn xoay vađo bïn trong.

Caâc miïịng cođn laơi xïịp hïịt ra ẵa.

Thûúêng thûâc:

Cho ẵa thanh long vađo tuê laơnh. Khoaêng nûêa giúđ sau lađ baơn ăaô coâ thïí duđng ặúơc.

Duđng sau khi ăaô ăïí laơnh.

(25)

TRÒNH BAĐY ẴA DÛÂA

Lađm thïị nađo ăïí coâ ặúơc möơt moân traâng miïơng vûđa híịp díîn vûđa bùưt mùưt?

Vúâi hûúâng díîn dûúâi ăíy, chùưc chùưn baơn seô coâ ặúơc möơt ẵa traâi cíy thíơt tuýơt vúđi.

Nguýn liïơu:

- 1 quaê dûâa chñn. Choơn quaên coâ mùưt núê ăïìu, cuöịng tûúi, nùơng tay, cuđi nhoê. Goơt saơch voê, giûô laơi cuöịng laâ ăïí trang trñ.

- 8 quaê díu tíy, rûêa saơch, nhùơt boê cuöịng Thûơc hiïơn:

Goơt saơch mùưt, laơng boê cuđi, cheê quaê dûâa lađm tû röìi thaâi thađnh caâc miïịng nhoê hònh tam gia.

Xïịp caâc laâ dûâa xoay trođn vađ chöìng lïn nhau. Duđng chó buöơc tuâm phíìn bïn dûúâi laơi, ăïí xoeđ phíìn trïn. Ăùơt laâ dûâa chñnh giûôa ẵa hoùơc lïơch sang bïn.

Xïịp caâc miïịng dûâa xung quanh, hûúâng caơnh nhoơn ra ngoađi, xoay phíìn lûng trođn vađo trong

Xïịp díu tíy xen keô giûôa caâc miïịng dûâa. Ăùơt möơt quaê trïn phíìn laâ dûâa.

(26)

TRÒNH BAĐY ẴA ĂU ĂUÊ

Moân traâi cíy nađy duđng cađng laơnh cađng ngon. Khi ùn nhúâ doơn keđm vađi chiïịc thòa. Chùưc chùưn baơn beđ seô thaân phuơc tađi kheâo bađy biïơn cuêa baơn.

Nguýn liïơu:

- 1 quaê ău ăuê, rûêa saơch, lau khö. Choơn ău ăuê chñn cíy, coâ mađu vađng síơm, nùơng tay, cuöịng nhoê, raônh síu

- Vađi quaê nho ăoê, rau muđi ăïí trang trñ Thûơc hiïơn:

Duđng dao sùưc cùưt 2/3 quaê theo chiïìu doơc. Duđng thòa muâc boê haơt vađ caâc ặúđng gín bïn trong ruöơt ău ăuê. Khûâa rùng cûa ăïìu quanh miïơng quaê.

Goơt voê 1/3 quaê cođn laơi, duđng dao rùng cûa thaâi miïịng vûđa ùn, cho vađo 2/3 quaê.

Cheê ăöi hoùơc ăïí nguýn quaê nho, xïịp xen keô vúâi caâc miïịng ău ăuê.

Trang trñ thïm rau muđi bïn trïn quaê ău ăuê Cho ău ăuê vađo tuê laơnh

(27)

KHEÂO LEÂO VÚÂI TRAÂI TAÂO

Mađu sùưc tûơ nhiïn cuêa hoa quaê vöịn ăaô ríịt ăeơp. Nhûng baơn coâ thïí lađm cho ẵa traâi cíy traâng miïơng trúê nïn híịp díîn vađ bùưt mùưt hún nhúđ caâch bađi trñ kheâo leâo.

Nguýn liïơu:

- 2 quaê taâo, rûêa saơch, cho vađo tuê laơnh

- Vađi quaê nho ăoê, ngím nûúâc rûêa rau hoa quaê, xaê laơi nûúâc saơch - Vađi laâ dûâa, rûêa saơch, lau khö.

Thûơc hiïơn:

Cùưt quaê taâo thađnh 6 muâi, laơng boê phíìn loôi coâ haơt

Ăùơt uâp mùơt thõt xuöịng lođng bađn tay, duđng dao sùưc coâ muôi nhoơn, khña hai ặúđng cheâo hònh chûô V úê giûôa miïịng taâo (phíìn voê). Khña tiïịp möơt ặúđng cheâo bïn traâi vađ möơt ặúđng tûúng tûơ bïn phaêi.

Laơng moêng phíìn voê tûđ trïn xuöịng, ăöìng thúđi gúô boê phíìn voê thûđa. Thûơc hiïơn tûúng tûơ vúâi nhûông miïịng taâo cođn laơi. Xïịp vađo ẵa.

Quaê cođn laơi cùưt ngang 2/3 quaê, khûâa rùng cûa ăïìu, ăùơt giûôa ẵa Xïịp laâ dûâa vađ vađi laât nho xen keô.

Thûúêng thûâc:

Duđng ngay khi cođn laơnh.

(28)

KEM CHUÖỊI

Trong nhûông ngađy heđ noâng bûâc, cođn gò tuýơt hún khi ặúơc thûúêng thûâc sûơ maât lõm cuêa ly kem vúâi nhûông hûúng thúm dõu ngoơt cuêa traâi chuöịi, buđi buđi cuêa dûđa vađ laơc rang.

Nguýn liïơu:

- 10 quaê chuöịi sûâ lúân, choơn chuöịi thíơt chñn - 50 g ặúđng caât

- 600 g dûđa naơo (líịy dûđa trùưng) - 150 g laơc rang, giaô húi naât - Que tre

- 1 thòa böơt nùng - Bao nylon loaơi 250 g Thûơc hiïơn:

Boâc voê chuöịi, xiïn que tre vađo giûôa, cho vađo bao nylon. Duđng hai tíịm kñnh hoùơc hai tíịm thúât eâp deơp

Vùưt 300 g dûđa naơo, líịy nûúâc cöịt, cho vađo tuê laơnh 10 phuât ăïí phíìn nûúâc cöịt nöíi lïn trïn. Duđng thòa vúât vaâng nûúâc cöịt. Cho böơt nùng, ặúđng, nûúâc cöịt dûđa vađo nöìi nhoê, khuíịy saânh laơi, ăïí nguöơi.

½ phíìn dûđa naơo cođn laơi ăem híịp sú khoaêng 5 phuât

Rùưc dûđa ăïìu lïn mùơt chuöịi, rùưc tiïịp laơc rang vađ rûúâi nûúâc cöịt dûđa. Líơt mùơt chuöịi, thûơc hiïơn tûúng tûơ.

Cho chuöịi vađo ngùn ăaâ tuê laơnh

(29)

KEM XOAĐI

Vúâi caâch lađm kem ăún giaên baơn hoađn toađn coâ thïí tûơ lađm kem taơi nhađ mađ khöng phaêi ra caâc quíìy baân kem ăïí lađm ăúô cún theđm trong nhûông ngađy heđ oi aê noâng bûâc.

Nguýn liïơu:

- 4 lođng ăoê trûâng gađ - 2/3 cheân ặúđng

- 2 cheân nûúâc sinh töị xoađi - 1 thòa nûúâc chanh

- ½ cheân nûúâc cöịt dûđa - ½ cheân kem tûúi

- Voê qúị, xoađi tûúi, dûđa tûúi, dûđa naơo khö Thûơc hiïơn:

Cho trûâng, ặúđng vađo tö, duđng maây ăaânh trûâng ăaânh nhuýîn cho ặúđng tan hïịt.

Ăùơt baât trûâng lúân chaêo nûúâc noâng ăun nhoê lûêa, duđng maây ăaânh trûâng ăaânh tiïịp cho ăïịn khi höîn húơp sïơt laơi thò nhíịc khoêi bïịp, ăaânh thïm khoaêng 1 phuât nûôa cho nguöơi hùỉn.

Ăöí nûúâc sinh töị xoađi, nûúâc cöịt dûđa vađ kem tûúi vađo, duđng thòa khuíịy ăïìu, nheơ tay.

(30)

CHUÖỊI XÖỊT CARAMEN

Khi duđng, rûúâi caramen lïn chuöịi. Duđng noâng hay laơnh ăïìu ngon.

Nguýn liïơu

- 5 quaê chuöịi xiïm thíơt chñn, choơn quaêlúân - 200 g dûđa naơo

- 1 quaê trûâng gađ - Díìu ùn

- Chanh, vùưt líịy nûúâc cöịt - Ăûúđng

Thûơc hiïơn:

Boâc voê chuöịi, ngím vúâi nûúâc muöịi loaông khoaêng 10 phuât, xaê laơi vúâi nûúâc, ăïí raâo

Ăaânh tan trûâng gađ

Nhuâng chuöịi vađo trûâng gađ, lùn ăïìu quaê chuöịi qua dûđa

Díìu noâng, thaê chuöịi vađo chïn, lúâp dûđa aâo bïn ngoađi vađng ăïìu lađ ặúơc. Vúât chuöịi ra, cho vađo giíịy thíịm díìu

Caramen: Cho ặúđng, 1 baât nûúâc vađ nûúâc cöịt chanh vađo chaêo, ăïí nhoê lûêa. Duđg ăuôa khuíịy ăïìu cho ặúđng tan. Khi ặúđng chuýín sang mađu vađng, tùưt bïịp.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại