• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2021 - 2022 trường THCS Trạch Mỹ Lộc - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Đề khảo sát chất lượng Toán 9 năm 2021 - 2022 trường THCS Trạch Mỹ Lộc - Hà Nội - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
5
0
0

Văn bản

(1)

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG THCS TRẠCH MỸ LỘC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

MÔN: TOÁN 9 Năm học 2021 – 2022

Thời gian làm bài:120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm) : Cho hai biểu thức 7 A 8

x

2 18

3 3 9

B x

x x x

với x0,x9.

a) Tính giá trị của A khi x = 36. b) Chứng minh 8

3 B x

x

c) Tìm tất cả giá trị của x để biểu thức P = A.B có giá trị là số nguyên.

Câu 2 ( 2 điểm) : Cho hàm số y = ( m – 1)x + 3 với m là tham số, m1. a) Tìm m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ 2.

b) Vẽ đồ thị hàm số với giá trị m vừa tìm được.

c) Gọi N là giao điểm của đồ thị vẽ ở câu 2 với trục tung. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới đường thẳng MN.

Câu 3 ( 1 điểm) : Giải phương trình:

a. 4x24x13x4 b. 4x202 x 5 9x4512 Câu 4 (4,5 điểm) :

1. Một khúc sông rộng khoảng 320 m. Một con thuyền di chuyển vượt khúc sông nước chảy mất 8 phút. Tính vận tốc của con thuyền biết rằng đường đi của

con thuyền tạo với bờ một góc 35 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 0

2. Cho đường tròn

 

O từ điểm A nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến ,

AB ACvới đường tròn (B C, là tiếp điểm). Gọi Hlà trung điểm củaBC.

a) Chứng minh ba điểm A O H, , thẳng hàng và các điểm A, B, C,O cùng thuộc một đường tròn.

b) Kẻ đường kính BDcủa

 

O . Vẽ CKvuông góc vớiBD. Chứng minh AC CD. CK AO. .

c) Tia AO cắt đường tròn ( )O tại M (M nằm giữa AO). Chứng minh M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

d) Gọi I là giao điểm của ADCK. Chứng minh I là trung điểm của CK. Câu 5 (0,5 điểm) : Cho các số dương x, y, z thỏa mãn: x + y + z = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

        

C x xy y y yz z z zx x

--- Hết --- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

ĐỀ CHÍNH THỨC

(2)

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Nội dung Điểm

Câu 1(2,0 điểm)

a) Thay x36 (thỏa mãn điều kiện) vào biểu thức 7 A 8

x

ta được

7 7 1

14 2 36 8

A

0,5

b) Chứng minh 8

3 B x

x

  

  

3 2 3 18

3 3

x x x

B

x x

   

xx53



xx243

  

xx 33



xx 83

8 3 x x

(đpcm).

c) Tìm tất cả giá trị của x để biểu thức P A B có giá trị là số nguyên.

1

P A B 7 7

0 3

3 P

x   

, mà P nguyên nên P1 hoặc P2 P1 x   3 7 x 16 (thỏa mãn điều kiện)

P2 7 1

3 2 4

x x

    (thỏa mãn điều kiện) Vậy để P nguyên thì x16 hoặc 1

x 4.

0,5

Câu 2 ( 2 điểm)

a) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm M có hoành độ 2 thì M

 

2;0 .

Thay tọa độ điểm M vào hàm số y

m1

x3 ta tìm được 1

m 2 (thỏa mãn điều kiện).

Với 1

m 2 thì 3 3

y 2x cắt trục tung tại N

 

0;3 , cắt trục hoành tại M

 

2;0

0,75

b) Vẽ đồ thị

Vẽ hệ trục tọa độ Oxy đúng quy định, biểu diễn đúng 1 trong 2 điểm

 

2;0

M hoặc N

 

0;3

Vẽ hoàn thiện đồ thị hàm số 3 3 y 2x .

0,75 c) Gọi N là giao điểm của đồ thị vẽ ở câu 2 với trục tung. Tính khoảng cách

từ gốc tọa độ O tới đường thẳng MN.

Vẽ OH MN tại H. Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông OMN ta có 1 2 1 2 1 2

OH OM ON

Từ đồ thị hàm số vẽ ở câu 2 ta có OM 2,ON3 (đvđd).

Từ đó tính được 6 13

OH 13 (đvđd) và kết luận.

0,5

(3)

Câu 3( 1 điểm)

a) 4x2 4x13x4(2 1) 3 4 2 1 3 4

2

x x x

x

TH1: x 21 Giải ra được x = 1 (T/m) TH2: x <21 Giải ra được x = 3 ( k t/m )

Vậy S =



1

0,5

b. ĐKXĐ: x 5

4x202 x 5 9x45 12

   

4 x 5 2 x 5 9 x 5 12

 

2 x 5 2 x 5 3 x 5 12

      3 x 5 12

  5 4

x 

  x 5 16

 x 11 (thỏa mãn)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S  11

0,5

Câu 4 (4,5 điểm) 1. (1 điểm)

Gọi độ rộng khúc sông là AB = 320m, quãng đường con thuyền đã di chuyển là AC.

Xét ABC, B90o

ta có: sin 320 558 0,558

sin sin 35o

AB AB

C AC m km

AC C

     

Đổi 8 phút = 2 15h

Vận tốc của thuyền là: 0,558 : 2 4, 2

/

15 km h

1

2. ( 3,5 điểm) Vẽ hình đúng đến câu a

0,25

a) Chứng minh ba điểm A O H, , thẳng hàng và các điểm A, B, C, O cùng thuộc một đường tròn.

(4)

Ta có AB AC(Vì AB AC, là tiếp tuyến của

 

O )

OBOCR

Nên OA là trung trực của BC. Suy ra OABC

Ta có: OBC cân tại O, OH là đường trung tuyến nên OH BC Suy ra: ba điểm , ,A O H thẳng hàng

Ta cóAB, AClà tiếp tuyến của

 

O nên ABO ACO90o

ABO vuông tại B nên ba điểm , ,A B O cùng thuộc đường tròn đường kính AO

ACO vuông tại C nên ba điểm , ,A C O cùng thuộc đường tròn đường kính AO Vậy ba điểm A, B, C, O cùng thuộc một đường tròn.

0,5

0,5 b)Kẻ đường kính BD của

 

O . Vẽ CKvuông góc với BD. C/m AC CD. CK AO. .

DCB vuông tại C nên CDBDBC90o

OHB vuông tại H nên HOBHBO90o CDB HOB

HOBHOC (tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau) CDB HOC

hay CDK AOC

c/m được: KDC COA (g – g )

. .

KC DC

KC OA DC CA CA OA

1

b) Tia AO cắt đường tròn ( )O tại M (M nằm giữa AO). Chứng minh M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Ta có : MBA90oOBM ; MBC90oOMB OBM OMB (vì OBM cân tại O) MBAMBC

Khi đó BM là phân giác của ABC

 

1

Mặt khác AM là phân giác của BAC(tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau)

 

2

Từ

 

1 và

 

2 suy ra: M là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC

1

c) Gọi I là giao điểm của ADCK. Chứng minh I là trung điểm của CK.

Ta có CK AB// (vì cùng vuông góc với BD) Xét ABD, theo định lý Ta lét ta có:

. .

IK DK

IK DB AB DK AB DB

 

3

Dễ thấy ABOCKD (g – g)

. .

CK DK

CK OB AB DK AB OB

 

4

Từ

 

3 và

 

4 suy ra IK DB. CK OB.

DB2.OB IK OB.2 CK OB. 2.IK CK Vậy I là trung điểm của CK.

0,25

Câu 5 . ( 0,5 điểm)

Ta có: 2. 2x2xy2y2 4x22xy4y2

x y

23

x2 y2

.

Áp dụng BĐT Cosi, ta có: 2 2

 

2 3

2 2

3

2

2 2

xy

x y x y x y

0,5

(5)

 

2 3

2 2

5

2

xy x y 2 xy

 

2

 

2 2 5 5

2. 2 2 .

2 2

x xy y xy xy . Tương tự: 2. 2 2 2 2 5 2 5. 

2 2

y yz z y z y z

 

2

 

2 2 5 5

2. 2 2 .

2 2

 

z zx x z x z x .

Suy ra:

     

2 2 2 2 2 2 5 5 5

2. 2 2 2. 2 2 2. 2 2 . . .

2 2 2

         

x xy y y yz z z zx x x y y z z x

2 2 2 2 2 2

5

2. 2 2 2 2 2 2 .

x  xy y y  yz z z  zx x 2 x y y z z x    

 

5 5

2. .2. .2 10

2 2

Cx y z    C 5

Dấu “=” xảy ra

2 2

2 2

2 2

1 3 1

 

   

   

x y

y z

x y z z x

x y z

(thoả mãn điều kiện).

Vậy min 5 1

   3

C x y z .

Học sinh trình bày theo cách khác mà đúng vẫn tính điểm tối đa

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tính chiều cao AH của mái nhà (đơn vị: mét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Tính độ dài các đoạn thẳng BH AH ,.. +) Các cách làm khác nếu đúng

Tứ giác ABDC có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đường nên ABDC là hình bình hành.. Lại có góc A vuông nên ABDC là hình

Giải hệ phương trình đã cho với

Bác An và bác Bình cùng gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng với tổng số tiền là 600 triệu đồng. Sau một năm, tổng số tiền lãi mà hai bác nhận được là 40

Hai vòi cùng chảy vào một bể không có nước thì sau 1 giờ 20 phút đầy bể. Tính thời gian mỗi vòi chảy một mình đầy bể?.. 2) Một chiếc nón có đường kính đáy

Họa tiết trên bóng lấy cảm hứng từ tinh thần thi đấu rực lửa của các chiến binh sao vàng và tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt Nam dành cho môn

Tuy nhiên khi đóng vở vào các thùng, có 3 thùng bị hỏng không sử dụng được nên mỗi thùng còn lại phải đóng thêm 10 tập vở nữa mới hết.. Tính số thùng carton ban đầu

Trong 8 ngày đầu họ thực hiện đúng định mức đề ra, những ngày còn lại họ đã làm vượt định mức đề ra mỗi ngày 5 sản phẩm, nên đã hoàn thành công việc sớm

Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng d lớn nhất... Bài II điểm

Biết diện tích của một hình vuông bằng diện tích của một hình chữ nhật có kích thước 14m và 3,5m thì cạnh hình vuông (đơn vị tính bằng mét)

thao tác đo thu được kết quả như hình vẽ. Hãy tính chiều cao của tháp. Cho ΔABC có đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB tại D. Chứng minh rằng ΔAED đồng dạng với ΔABC

Tuy nhiên, nhờ cải tiến phương pháp nên mỗi ngày xét nghiệm được thêm 300 người.. Vì thế, địa phương này hoàn thành xét nghiệm sớm hơn kế

Lúc sắp khởi hành, đội được giao thêm 14 tấn hàng nữa. Do đó phải điều thêm 2 xe cùng loại và mỗi xe phải chở thêm 0,5 tấn hàng so với dự định. b) Chứng minh

Tính vận tốc riêng của ca nô tuần tra và vận tốc dòng nước khi di chuyển trên khúc sông này, biết vận tốc ca nô và vận tốc dòng nước đều không thay đổi. 2) Từ

Nếu ca nô ấy chạy xuôi dòng 40km và ngược dòng 80km cũng trên khúc sông đó, cả xuôi và ngược thì hết 7 giờ.. Tính vận tốc riêng của ca nô và

Một công ty dự định điều động một số xe để chuyển 180 tấn hàng từ Hải Phòng về Hà Nội, mỗi xe chở khối lượng hàng như nhau.. Do nhu cầu thực tế cần chuyển thêm 28

2.. 2) N ếu học sinh có cách giải đúng mà khác với hướng dẫn chấm thì giáo viên thống nhất chia điểm d ựa vào hướng dẫn chấm dành cho câu hay ý đó. 3) Giáo viên

Để ủng hộ các gia đình gặp khó khăn tại một số địa phương do ảnh hưởng của dịch Covid -19, một số tổ chức thiện nguyện dự định chở 180 tấn hàng chia đều bằng

Nhưng họ chỉ làm chung trong 3 giờ thì người thứ nhất được điều đi làm việc khác, người thứ hai xây tiếp bức tường còn lại trong 2 giờ nữa thì xong.. Vẽ bán

Trước vấn đề đặt ra đó, tôi đã quyết định chọn đề tài “KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA HỌC VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Ở TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MỸ ĐỨC”, để nhằm

Câu 47: Có bao nhiêu số tự nhiên có tám chữ số trong đó có ba chữ số 0, không có hai chữ số 0 nào đứng cạnh nhau và các chữ số khác chỉ xuất hiện nhiều nhất một

Nếu hai đội làm riêng thì đội thứ hai cần nhiều hơn đội thứ nhất 5 ngày mới làm xong công việc đó.. Lưu ý: Học sinh có cách giải khác đúng,

[r]