Tuần 14 - Kể chuyện - Lớp 2 - Câu chuyện bó đũa

11  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Câu chuyện bó đũa

(2)

1.Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn Câu chuyện

bó đũa .

(3)

Vî chång ng ưêi anh vµ vî chång ng ưêi em c·i nhau. ¤ng cô thÊy vËy rÊt ®au buån.

(4)

Một hôm …

Ông cụ lấy chuyện bẻ bó đũa dạy các con

(5)

Các ngư ời con…

Hai anh em ra sức bẻ bó đũa mà không nổi

(6)

Ông cụ lấy chuyện bẻ bó đũa dạy các con Hai anh em ra sức bẻ bó đũa mà không nổi

Các ngư ời con…

Một hôm …

(7)

Ng

ười cha

bèn …

Ông cụ bẻ gãy từng chiếc đũa một cách dễ dàng.

(8)

Những ng ời con đã hiểu ra lời khuyên ư của cha.

(9)

1.Dựa theo tranh, kể lại từng đoạn Câu chuyện

bó đũa .

(10)

2.Ph©n vai, dựng l i c©u chuy n

(c¸c vai :

ng

ườ

i dÉn chuyÖn, ng

ưêi cha, bèn ng ưêi con).

(11)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại