• Không có kết quả nào được tìm thấy

5 đề thi thử THPTQG môn Toán bam sát cấu trúc Đề minh họa năm 2021 của các trường chuyên có lời giải

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "5 đề thi thử THPTQG môn Toán bam sát cấu trúc Đề minh họa năm 2021 của các trường chuyên có lời giải"

Copied!
108
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

Mã đề thi: 01 (Đề gồm 4 trang, có 50 câu)

Môn Toán (đề chính thức) Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên:. . . Số báo danh:. . . Trường, trung tâm:. . . . Câu 01. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm A(−6; 7; 8)trên trụcOy có tọa độ là

A (0; −7; 0). B (6; −7; −8). C (0; 7; 0). D (−6; 0; 8).

Câu 02. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : x2+ (y+ 2)2+z2 = 9. Bán kính R và tọa độ tâm của (S) lần lượt là

A R= 3 và(0; −2; 0). B R= 9 và(0; 2; 0). C R= 3 và(0; 2; 0). D R= 9 và(0; −2; 0).

Câu 03. Trong không gianOxyz cho đường thẳngd: x−1

2 = y

−3 = z+ 4

5 ·Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương củad?

A −→u2 = (1; 0; −4). B −→u1 = (2; −3; 5). C −→u3 = (−1; 0; 4). D −→u4 = (2; 3; 5).

Câu 04. Cho hàm sốf(x) = 4x3−5. Khi đó Z

f(x)dx bằng

A 12x2. B x4−5x+C. C x4−C. D 12x4−5x+C.

Câu 05.

Z

sin 6xdx bằng A 1

6cos 6x+C· B −6 cos 6x+C. C −cos 6x

6 +C· D 6 cos 6x.

Câu 06. NếuF(x) =x4 là một nguyên hàm của hàm sốf(x) trênRthì giá trị của

1

Z

0

[2 +f(x)]dx bằng

A −3. B 6. C −6. D 3.

Câu 07. Trên mặt phẳng tọa độ, biếtM(1; −9)là điểm biểu diễn của sồ phứcz. Phần ảo của z bằng.

A −1. B 9. C 1. D −9.

Câu 08. Nếu

1

Z

0

f(x)dx= 2 và

4

Z

1

f(x)dx=−5 thì

4

Z

0

f(x)dx bằng

A −18. B −7. C −3. D 7.

Câu 09. Trong không gianOxyz, cho hai điểmA(−1; 0; 2)vàB(3; −4; 6). Trung điểm của đoạnAB có tọa độ là

A (2; −4; 8). B (1; −2; 4). C (2; −2; 2). D (−1; −2; 4).

Câu 10. Cho hai số phức z1 = 2−3ivàz2=−4 + 5i. Số phức z1−z2 bằng

A 6 + 8i. B 6−8i. C −6 + 8i. D −6−8i.

Câu 11. Nếu

2

Z

1

f(x)dx=−6 thì

2

Z

1

2f(x)dx bằng

A −3. B −12. C 12. D −4.

(2)

Câu 13. Trong không gianOxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểmA(0; −2; 0),B(3; 0; 0),C(0; 0; 1) là

A x 3 = y

−2 = z

B x

3 + y

−2+z

1 = 0· C x

3 + y

−2 +z

1 = 1· D x

−2+y 3+ z

1 = 1·

Câu 14. Cho số phức z= 2−3i. Số phứcz(1 +i) có phần thực và phần ảo lần lượt bằng A −1 và−1. B −5và −1. C 5và −1. D 5 và1.

Câu 15. Hình phẳng giới hạn bởi các đườngy= ex, y= 1, x= 1, x= 2 có diện tích bằng A e2+e−1. B e2−e−3. C e2−e−1. D e2−e+ 1.

Câu 16. Nếu

4

Z

0

f(x)dx=−12 thì

2

Z

0

f(2x)dx bằng

A 6. B −6 C −4. D −24.

Câu 17. Nếu

4

Z

1

[1 + 2f(x)]dx= 7 thì

4

Z

1

f(x)dx bằng

A 2. B −3. C −2. D 3.

Câu 18. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểmM(1; −2; 0)?

A (P2) : 2x+y+ 3z= 0. B (P4) :x−y−z+ 3 = 0.

C (P1) : 2x−y+ 3z= 0. D (P3) :x+y−z+ 3 = 0.

Câu 19. Trong không gianOxyz cho hai điểmA(0; −1; 2)vàB(3; 4; −5). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳngAB?

A −→u3 = (3; 3; −3) B −→u2 = (3; 5; −7). C −→u1 = (3; 3; −7). D −→u4 = (3; 5; 7)

Câu 20. NếuF(x)là một nguyên hàm của hàm số f(x) = 2 cos 2xthỏa mãn F(π) = 1 thìF(0) bằng

A −2. B −1. C 1. D 2.

Câu 21. Hình phẳng giới hạn bởi các đườngy= 3x, y= 0, x= 1, x= 2 có diện tích bằng A

2

Z

1

3xdx. B

2

Z

0

|3x|dx. C π

2

Z

1

9xdx. D

2

Z

1

|3x−1|dx.

Câu 22. Trong không gianOxyz, khoảng cách từ điểm M(−1; 0; 2) đến mặt phẳng (P) :x+ 2y−2z+ 11 = 0 bằng

A 1. B 6. C 3. D 2.

Câu 23. Nếu hàm sốf(x)cóf(0) = 1, f(1) = 6và đạo hàmf0(x)liên tục trên[0 ; 1]thì

1

Z

0

f0(x)dx bằng

A 6. B 5. C −5. D −6.

Câu 24. Cho hai số phức z= 1−2ivà w= 3 +i. Môđun của số phứcz.wbằng A −√

50. B

74. C

26. D 5√

2.

Câu 25. Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đườngy = 10x2, y = 0, x= 0, x= 1quay quanh trục hoành bằng

(3)

Câu 26. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(0; −1; 2), B(−2; 0; 1), C(1; 2; 0). Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng(ABC) có tọa độ là

A (1; 5; −7). B (−1; −5; −7). C (1; −5; 7). D (1; −5; −7).

Câu 27. Trong không gianOxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểmM(0; 2; −1)và vuông góc với đường thẳng x

1 = y

1 = z−1 2 là

A x+y+ 2z= 0. B x+y+ 2z+ 4 = 0. C x+y+ 2z−4 = 0. D x−y+ 2z= 0.

Câu 28. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M(−3; 6; 6) và N(3; −6; −6). Phương trình của mặt cầu có đường kính M N là

A x2+y2+z2 = 9. B x2+y2+z2= 18. C x2+y2+z2 = 324. D x2+y2+z2= 81.

Câu 29. Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm M(0; −1; 0) và N(3; 4; 5) là

A x

3 = y−1 3 = z

B x

3 = y−1 5 = z

C x

3 = y+ 1 5 = z

D x

3 = y+ 1 3 = z

Câu 30. Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm M(1; 0; 0) vuông góc với mặt phẳng(P) : 2x+y+z= 0 là

A x+ 2 2 = y

1 = z

B x−1

2 = y 1 = z

C x−2

2 = y 1 = z

D x+ 1

2 = y 1 = z

Câu 31. Trong không gianOxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(1; −2; 3) trên mặt phẳng(Oxz)có tọa độ là

A (0; −2; 0). B (−1; 0; −3). C (1; 0; 3). D (0; 2; 0).

Câu 32. Trong không gianOxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm điểmM(0; 0; 3) và song song với đường thẳng x+ 1

6 = y−2

7 = z+ 3 8 là A x

−1 = y

2 = z−3

−3 · B x

−1 = y

2 = z+ 3

−3 · C x 6 = y

7 = z+ 3

8 · D x

6 = y

7 = z−3 8 · Câu 33. Trong không gianOxyz cho mặt cầu(S) :x2+y2+z2−2x+ 4z−4 = 0. Diện tích của(S)bằng

A 324π. B 12π. C 9π. D 36π.

Câu 34. Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt cầu có tâmO và đi qua điểmM(2; −4; 4) là A x2+y2+z2 = 36. B x2+y2+z2= 6. C x2+y2+z2 = 9. D x2+y2+z2= 3.

Câu 35. Cho hàm sốf(x) =xcosx. Khi đó Z

f(x)dx bằng

A xsinx+ cosx+C. B xsinx−cosx+C. C −xsinx−cosx+C. D xsinx−cosx.

Câu 36. ChoI =

a

Z

0

xexdx, vớialà tham số thực. Khi đó I bằng

A aea−ea+ 1. B aea+ ea−1. C aea−ea−1. D aea+ ea+ 1.

Câu 37. Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm M(2; 3; 4) và vuông góc với trục Ozlà

A x+y−4 = 0. B z+ 4 = 0. C z−3 = 0. D z−4 = 0.

Câu 38. Giải phương trình x2−2x+ 10 = 0trên tập số phức được nghiệm phức có phần ảo dương là

A 1 + 9i. B −1 + 3i. C 1 + 3i. D 1−3i.

(4)

0

2x+ 1

A a+ ln (2a+ 1). B a−ln|2a−1|. C a+ ln|2a−1|. D a−ln (2a+ 1).

Câu 40. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đườngy= 24x2 vày= 24x bằng

A 4. B 2. C 3. D 6.

Câu 41. Một vật chuyển động với vận tốc10m/s thì tăng tốc với gia tốca(t) = 6t+ 12t2 (tlà thời gian). Chiều dài đoạn đường của vật đi được trong khoảng thời gian5giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng

A 850m. B 700m. C 750m. D 800m.

Câu 42. Cho số phức zthỏa mãn (z+ 6i)(z−6)là số thuần ảo. Khi đó|z−3 + 3i|bằng A 6

2. B 3

2. C 18. D 2

√ 3.

Câu 43. Trong không gian Oxyzcho điểm A(0; 2; 2). Góc giữa đường thẳngOAvà trục Oy bằng

A 60◦. B 30. C 90. D 45.

Câu 44. ChoI =

a

Z

0

2xex2dx, với alà tham số thực dương. Khi đóI bằng

A 2ea−1. B ea−1. C ea+ 1. D 2ea+ 1.

Câu 45. ChoI =

a

Z

1

4xlnxdx, với alà tham số thực dương. Khi đóI bằng

A 2a2lna+a2−1. B 2a2lna−a2−1. C 2a2lna−a2+ 1. D 2a2lna+a2+ 1.

Câu 46. Trong không gianOxyzcho hai điểmA(1; −4; 5)vàB(−1; 4; −5). Phương trình của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng ABlà

A x+ 4y+ 5z= 0. B x−4y−5z= 0. C x−4y+ 5z= 0. D x+ 4y−5z= 0.

Câu 47. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (P) : 2x−y−2z−15 = 0 có phương trình là

A x2+y2+z2 = 5. B x2+y2+z2= 225. C x2+y2+z2 = 15. D x2+y2+z2= 25.

Câu 48. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x+ 2y+z−1 = 0. Phương trình của mặt phẳng chứa trụcOz và vuông góc với (P) là

A 2x+y= 0. B 2x−y= 0. C 2x−y+ 1 = 0. D 2x−y−1 = 0.

Câu 49. Trong không gianOxyzcho ba đường thẳngd1: x+ 1 2 = y

1 = z 3;d2 : x

2 = y 1 = z

1;d3 : x−1

1 = y−2 2 = z

2· Phương trình của đường thẳng song song vớid1 và cắt cả hai đường thẳng d2 vàd3

A x−1

2 = y−2 1 = z

B x 2 = y

1 = z

C x

2 = y

1 = z−2

3 · D x

2 = y

1 = z+ 2 3 · Câu 50. Cho số phức zthỏa mãn |2z−i|=|z−2i|. Giá trị lớn nhất của|2z+ 1|bằng

A 2. B 4. C 3. D 1.

——- HẾT ——-

(5)

Mã đề thi: 01 (Đề gồm 4 trang, có 50 câu)

Môn Toán (đề chính thức) Thời gian làm bài: 90 phút

KẾT QUẢ CHỌN PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

01. C 02. A 03. B 04. B 05. C

06. D 07. D 08. C 09. B 10. B

11. B 12. B

13. C 14. C 15. C

16. B 17. A 18. A 19. B

20. C 21. A

22. D 23. B 24. D

25. B

26. D 27. A

28. D 29. C

30. B

31. C 32. D 33. D 34. A

35. A 36. A

37. D 38. C 39. D

40. A

41. D 42. B

43. D 44. B

45. C 46. C 47. D 48. B 49. D 50. C

(6)

Mã đề thi: 01 (Hướng dẫn gồm 16 trang)

Môn Toán (đề chính thức) Thời gian làm bài: 90 phút

HƯỚNG DẪN TÌM PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Câu 01. Trong không gianOxyz, hình chiếu vuông góc của điểmA(ư6; 7; 8)trên trụcOy có tọa độ là A (0; ư7; 0). B (6; ư7; ư8). C (0; 7; 0). D (ư6; 0; 8).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Hình chiếu vuông góc của điểmA(ư6; 7; 8)trên trụcOy có tọa độ là(0; 7; 0).

Câu 02. Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) : x2+ (y+ 2)2+z2 = 9. Bán kính R và tọa độ tâm của (S) lần lượt là

A R= 3 và(0; ư2; 0). B R= 9 và(0; 2; 0). C R= 3 và(0; 2; 0). D R= 9 và(0; ư2; 0).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Mặt cầu(S) :x2+ (y+ 2)2+z2 = 9 có bán kínhR= 3 và tọa độ tâm là(0; ư2; 0).

Câu 03. Trong không gianOxyz cho đường thẳngd: xư1

2 = y

ư3 = z+ 4

5 ·Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương củad?

A ư→u2 = (1; 0; ư4). B ư→u1 = (2; ư3; 5). C ư→u3 = (ư1; 0; 4). D ư→u4 = (2; 3; 5).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Đường thẳng d: xư1

2 = y

ư3 = z+ 4

5 có một vectơ chỉ phương làưu→1 = (2; ư3; 5).

Câu 04. Cho hàm sốf(x) = 4x3ư5. Khi đó Z

f(x)dx bằng

A 12x2. B x4ư5x+C. C x4ưC. D 12x4ư5x+C.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Ta cóf(x) = 4x3ư5. Vậy

Z

f(x)dx=x4ư5x+C.

Câu 05.

Z

sin 6xdx bằng A 1

6cos 6x+C· B ư6 cos 6x+C. C ưcos 6x

6 +C· D 6 cos 6x.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta có

ưcos 6x

6 +C

0

= ư(cos 6x)0

6 +C0 = ư(ư6 sin 6x)

6 = sin 6x.

Vậy Z

sin 6xdx= ưcos 6x

6 +C·

(7)

0

A −3. B 6. C −6. D 3.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta cóF(x) =x4 là một nguyên hàm của hàm số f(x) trênR

Vậy

1

Z

0

[2 +f(x)]dx= (2x+x4)

1 0

= 3.

Câu 07. Trên mặt phẳng tọa độ, biếtM(1; −9)là điểm biểu diễn của sồ phứcz. Phần ảo của zbằng.

A −1. B 9. C 1. D −9.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. VìM(1; −9)là điểm biểu diễn của sồ phứcz= 1−9inên phần ảo củazbằng−9.

Câu 08. Nếu

1

Z

0

f(x)dx= 2 và

4

Z

1

f(x)dx=−5 thì

4

Z

0

f(x)dx bằng

A −18. B −7. C −3. D 7.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta có

4

Z

0

f(x)dx=

1

Z

0

f(x)dx+

4

Z

1

f(x)dx= 2−5 =−3.

Câu 09. Trong không gianOxyz, cho hai điểmA(−1; 0; 2)vàB(3; −4; 6). Trung điểm của đoạnAB có tọa độ là

A (2; −4; 8). B (1; −2; 4). C (2; −2; 2). D (−1; −2; 4).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Vì A(−1; 0; 2) và B(3; −4; 6) nên trung điểm của đoạn AB có tọa độ là −1 + 3

2 ; 0 + (−4)

2 ; 2 + 6 2

= (1; −2; 4).

Câu 10. Cho hai số phức z1 = 2−3ivàz2=−4 + 5i. Số phức z1−z2 bằng

A 6 + 8i. B 6−8i. C −6 + 8i. D −6−8i.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Vì z1 = 2−3i vàz2=−4 + 5inên z1−z2= 6−8i.

Câu 11. Nếu

2

Z

1

f(x)dx=−6 thì

2

Z

1

2f(x)dx bằng

A −3. B −12. C 12. D −4.

(8)

Lời giải. Đáp án đúng B. Vì

1

f(x)dx=−6nên

1

2f(x)dx= 2

1

f(x)dx= 2(−6) =−12.

Câu 12. Số phức liên hợp của số phứcz= 6−7ilà

A z=−6 + 7i. B z= 6 + 7i. C z=−6−7i. D z= 7−6i.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Số phức liên hợp của số phức z= 6−7ilà z= 6 + 7i.

Câu 13. Trong không gianOxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểmA(0; −2; 0),B(3; 0; 0),C(0; 0; 1) là

A x 3 = y

−2 = z

B x

3 + y

−2+z

1 = 0· C x

3 + y

−2 +z

1 = 1· D x

−2+y 3+ z

1 = 1·

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta cóA(0; −2; 0),B(3; 0; 0),C(0; 0; 1).

Vậy mặt phẳng(ABC) có phương trình là x 3 + y

−2 +z

1 = 1·

Câu 14. Cho số phức z= 2−3i. Số phứcz(1 +i) có phần thực và phần ảo lần lượt bằng A −1 và−1. B −5và −1. C 5và −1. D 5 và1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta cóz= 2−3i. Vậyz(1 +i) = (2−3i)(1 +i) = 5−i.

Câu 15. Hình phẳng giới hạn bởi các đườngy= ex, y= 1, x= 1, x= 2 có diện tích bằng A e2+e−1. B e2−e−3. C e2−e−1. D e2−e+ 1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Hình phẳng giới hạn bởi các đường y= ex, y = 1, x= 1, x= 2 có diện tích bằng

2

Z

1

|ex−1|dx=

2

Z

1

(ex−1)dx= (ex−x)

2 1

=e2−e−1.

Câu 16. Nếu

4

Z

0

f(x)dx=−12 thì

2

Z

0

f(2x)dx bằng

A 6. B −6 C −4. D −24.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Ta có

4

Z

0

f(x)dx=−12.

I =

2

Z

0

f(2x)dx. Đặt u= 2x⇒du= 2dx⇔dx= 1 2du.

Khix= 0⇒u= 0, x= 2⇒u= 4.

(9)

2

0

2

0

Câu 17. Nếu Z4

1

[1 + 2f(x)]dx= 7 thì Z4

1

f(x)dx bằng

A 2. B −3. C −2. D 3.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Ta có

4

Z

1

[1 + 2f(x)]dx= 7⇔

4

Z

1

dx+ 2

4

Z

1

f(x)dx= 7⇔

4

Z

1

f(x)dx= 2.

Câu 18. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng nào dưới đây đi qua điểmM(1; −2; 0)?

A (P2) : 2x+y+ 3z= 0. B (P4) :x−y−z+ 3 = 0.

C (P1) : 2x−y+ 3z= 0. D (P3) :x+y−z+ 3 = 0.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Thế x= 1, y =−2, z= 0 vào phương trình của mặt phẳng (P2) : 2x+y+ 3z = 0

thỏa mãn. VậyM ∈(P2).

Câu 19. Trong không gianOxyz cho hai điểmA(0; −1; 2)vàB(3; 4; −5). Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳngAB?

A −→u3 = (3; 3; −3) B −→u2 = (3; 5; −7). C −→u1 = (3; 3; −7). D −→u4 = (3; 5; 7)

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Ta cóA(0; −1; 2) vàB(3; 4; −5).

Vậy đường thẳngAB có một vectơ chỉ phương là−→u2=−−→

AB= (3; 5; −7).

Câu 20. NếuF(x)là một nguyên hàm của hàm số f(x) = 2 cos 2xthỏa mãn F(π) = 1 thìF(0) bằng

A −2. B −1. C 1. D 2.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta có

Z

2 cos 2xdx= sin 2x+C ⇒F(x) = sin 2x+C.

Mặt khácF(π) = 1⇔C = 1. Vậy F(x) = sin 2x+ 1⇒F(0) = 1.

Câu 21. Hình phẳng giới hạn bởi các đườngy= 3x, y= 0, x= 1, x= 2 có diện tích bằng A

2

Z

1

3xdx. B

2

Z

0

|3x|dx. C π

2

Z

1

9xdx. D

2

Z

1

|3x−1|dx.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 3x, y = 0, x= 1, x= 2 có diện tích bằng

2

Z

1

|3x|dx=

2

Z

1

3xdx.

(10)

A 1. B 6. C 3. D 2.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta có(P) :x+ 2y−2z+ 11 = 0 vàM(−1; 0; 2).

Vậyd(M, (P)) = | −1 + 2.0−2.2 + 11|

p12+ 22+ (−2)2 = 2.

Câu 23. Nếu hàm sốf(x)cóf(0) = 1, f(1) = 6và đạo hàmf0(x)liên tục trên[0 ; 1]thì

1

Z

0

f0(x)dx bằng

A 6. B 5. C −5. D −6.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Vì hàm số f0(x) có một nguyên hàm trên[0 ; 1] làf(x)

nên

1

Z

0

f0(x)dx=f(x)

1 0

=f(1)−f(0) = 5.

Câu 24. Cho hai số phức z= 1−2ivà w= 3 +i. Môđun của số phứcz.wbằng A −√

50. B

74. C

26. D 5√

2.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta cóz= 1−2ivàw= 3 +i⇒z.w= (1−2i)(3 +i) = 5−5i. Vậy|z.w|= 5

√ 2.

Câu 25. Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đườngy = 10x2, y = 0, x= 0, x= 1quay quanh trục hoành bằng

A 100π. B 20π. C 20. D 2π.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Khối tròn xoay đã cho có thể tích bằngπ

1

Z

0

(10x2)2dx= 100π

1

Z

0

x4dx= 20πx5

1 0

= 20π.

Câu 26. Trong không gian Oxyz cho ba điểm A(0; −1; 2), B(−2; 0; 1), C(1; 2; 0). Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng(ABC) có tọa độ là

A (1; 5; −7). B (−1; −5; −7). C (1; −5; 7). D (1; −5; −7).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta cóA(0; −1; 2), B(−2; 0; 1), C(1; 2; 0)

⇒−−→

AB= (−2; 1; −1),−→

AC = (1; 3; −2).

Mặt phẳng(ABC) có một vectơ pháp tuyến là [−−→ AB,−→

AC] = (1; −5; −7).

Câu 27. Trong không gianOxyz, phương trình của mặt phẳng đi qua điểmM(0; 2; −1)và vuông góc với đường thẳng x

1 = y

1 = z−1 2 là

(11)

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Gọi(P) là mặt phẳng đi qua điểmM(0; 2; −1)và (P)⊥d: x

1 = y

1 = z−1 2

⇒(P)có một vectơ pháp tuyến là −→n = (1; 1; 2).

Vậy(P) có phương trình là1(x−0) + 1(y−2) + 2(z+ 1) = 0⇔x+y+ 2z= 0.

Câu 28. Trong không gian Oxyz cho hai điểm M(−3; 6; 6) và N(3; −6; −6). Phương trình của mặt cầu có đường kính M N là

A x2+y2+z2 = 9. B x2+y2+z2= 18. C x2+y2+z2 = 324. D x2+y2+z2= 81.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Gọi mặt cầu (S) có đường kính M N, với M(−3; 6; 6) vàN(3; −6; −6)

⇒(S) có tâm O(0; 0; 0) là trung điểm của M N và có bán kính R=IM =p

(−3)2+ 62+ 62 = 9nên có phương

trình làx2+y2+z2 = 81.

Câu 29. Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua hai điểm M(0; −1; 0) và N(3; 4; 5) là

A x

3 = y−1 3 = z

B x

3 = y−1 5 = z

C x

3 = y+ 1 5 = z

D x

3 = y+ 1 3 = z

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Gọidlà đường thẳng đi qua hai điểm M(0; −1; 0) vàN(3; 4; 5)

⇒dcó một vectơ chỉ phương là −−→

M N = (3; 5; 5)nên có phương trình là x

3 = y+ 1 5 = z

Câu 30. Trong không gian Oxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm M(1; 0; 0) vuông góc với mặt phẳng(P) : 2x+y+z= 0 là

A x+ 2 2 = y

1 = z

B x−1

2 = y 1 = z

C x−2

2 = y 1 = z

D x+ 1

2 = y 1 = z

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Gọidlà đường thẳng đi qua điểmM(1; 0; 0) vàd⊥(P) : 2x+y+z= 0

⇒dcó một vectơ chỉ phương là −→u = (2; 1; 1)nên có phương trình là x−1 2 = y

1 = z

Câu 31. Trong không gianOxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(1; −2; 3) trên mặt phẳng(Oxz)có tọa độ là

A (0; −2; 0). B (−1; 0; −3). C (1; 0; 3). D (0; 2; 0).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Hình chiếu vuông góc của điểm M(1; −2; 3) trên mặt phẳng (Oxz) có tọa độ là

(1; 0; 3).

Câu 32. Trong không gianOxyz, phương trình của đường thẳng đi qua điểm điểmM(0; 0; 3) và song song với đường thẳng x+ 1

6 = y−2

7 = z+ 3 8 là

(12)

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm M(0; 0; 3) song song với đường thẳng x+ 1

6 = y−2

7 = z+ 3 8

⇒dcó một vectơ chỉ phương là −→u = (6; 7; 8)nên có phương trình là x 6 = y

7 = z−3

8 ·

Câu 33. Trong không gianOxyzcho mặt cầu(S) :x2+y2+z2−2x+ 4z−4 = 0. Diện tích của(S)bằng

A 324π. B 12π. C 9π. D 36π.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta có(S) :x2+y2+z2−2x+ 4z−4 = 0⇔(x−1)2+y2+ (z+ 2)2 = 9.

⇒(S) có bán kínhR= 3 nên có diện tích bằng 4.π.32 = 36π.

Câu 34. Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt cầu có tâmO và đi qua điểmM(2; −4; 4) là A x2+y2+z2 = 36. B x2+y2+z2= 6. C x2+y2+z2 = 9. D x2+y2+z2= 3.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Gọi mặt cầu (S) có tâmO và đi qua điểm điểmM(2; −4; 4)

⇒(S) có bán kínhR=OM =p

22+ (−4)2+ 42 = 6 nên có phương trình làx2+y2+z2 = 36.

Câu 35. Cho hàm sốf(x) =xcosx. Khi đó Z

f(x)dx bằng

A xsinx+ cosx+C. B xsinx−cosx+C. C −xsinx−cosx+C. D xsinx−cosx.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Đặt

(u=x

dv= cosxdx ⇒

(du= dx v= sinx ·

Vậy Z

f(x)dx= Z

xcosxdx=xsinx− Z

sinxdx=xsinx+ cosx+C.

Câu 36. ChoI =

a

Z

0

xexdx, vớialà tham số thực. Khi đó I bằng

A aea−ea+ 1. B aea+ ea−1. C aea−ea−1. D aea+ ea+ 1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Ta cóI =

a

Z

0

xexdx.

Đặt

(u=x

dv= exdx ⇒

(du= dx v= ex ·

VậyI = (xex)

a 0

a

Z

0

exdx=aea−ex

a 0

=aea−ea+ 1.

(13)

A x+y−4 = 0. B z+ 4 = 0. C z−3 = 0. D z−4 = 0.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Gọi(P) là mặt phẳng đi qua điểmM(2; 3; 4) vuông góc với trụcOz

⇒(P)có một vectơ pháp tuyến là −→

k = (0; 0; 1)nên có phương trình làz−4 = 0.

Câu 38. Giải phương trình x2−2x+ 10 = 0trên tập số phức được nghiệm phức có phần ảo dương là

A 1 + 9i. B −1 + 3i. C 1 + 3i. D 1−3i.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta cóx2−2x+ 10 = 0(1).

Vì40 =−9 nên (1) có hai nghiệm phức là:x= 1−3i, x= 1 + 3i.

Câu 39. ChoI =

a

Z

0

2x−1

2x+ 1dx, vớialà tham số thực dương. Khi đóI bằng

A a+ ln (2a+ 1). B a−ln|2a−1|. C a+ ln|2a−1|. D a−ln (2a+ 1).

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta cóI =

a

Z

0

2x−1 2x+ 1dx=

a

Z

0

1− 2 2x+ 1

dx= (x−ln|2x+ 1|)

a 0

=a−ln (2a+ 1).

Câu 40. Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đườngy= 24x2 vày= 24x bằng

A 4. B 2. C 3. D 6.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng A. Gọi(C) vàdlần lượt là đồ thị của hai hàm số y= 24x2 vày= 24x.

Phương trình hoành độ giao điểm của(C) vàdlà 24x2 = 24x⇔

"

x= 0 x= 1·

Vậy diện tích của hình phẳng đã cho bằng

1

Z

0

|24x2−24x|dx=

1

Z

0

(24x−24x2)dx= (12x2−8x3)

1 0

= 4.

Câu 41. Một vật chuyển động với vận tốc10m/s thì tăng tốc với gia tốca(t) = 6t+ 12t2 (tlà thời gian). Chiều dài đoạn đường của vật đi được trong khoảng thời gian5giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc bằng

A 850m. B 700m. C 750m. D 800m.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Vận tốc của vật khi tăng tốc được xác định:

v(t) = Z

a(t)dt= Z

(6t+ 12t2)dt= 3t2+ 4t3+C.

Lấy mốc thời gian lúc tăng tốc nênv(0) = 10⇔C= 10. Vậy v(t) = 3t2+ 4t3+ 10.

(14)

0

(3t2+ 4t3+ 10)dt= (t3+t4+ 10t) 0

= 800m.

Câu 42. Cho số phức zthỏa mãn (z+ 6i)(z−6)là số thuần ảo. Khi đó|z−3 + 3i|bằng A 6√

2. B 3√

2. C 18. D 2√

3.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Gọi số phứcz=x+yi, vớix, y∈R.

Vậy(z+ 6i)(z−6) = (x+yi+ 6i)(x−yi−6) =x2+y2−6x+ 6y+ 6(x−y−6)i.

Do đó(z+ 6i)(z−6)là số thuần ảo ⇔x2+y2−6x+ 6y= 0⇔(x−3)2+ (y+ 3)2= 18.

Mặt khácz−3 + 3i=x−3 + (y+ 3)i⇒ |z−3 + 3i|=p

(x−3)2+ (y+ 3)2 = 3√

2.

Câu 43. Trong không gian Oxyzcho điểm A(0; 2; 2). Góc giữa đường thẳngOAvà trục Oy bằng

A 60◦. B 30. C 90. D 45.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Đường thẳng OA có một vectơ chỉ phương là−→

OA= (0; 2; 2).

TrụcOy có một vectơ chỉ phương là −→

j = (0; 1; 0).

Ta cócos (−→

OA,−→

j) = 0.0 + 2.1 + 2.0

02+ 22+ 22

02+ 12+ 02 =

√2

2 nên góc giữa đường thẳngOA và trục Oy bằng45.

Câu 44. ChoI =

a

Z

0

2xex2dx, với alà tham số thực dương. Khi đóI bằng

A 2ea−1. B ea−1. C ea+ 1. D 2ea+ 1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Ta cóI =

a

Z

0

2xex2dx.

Đặtu= ex2 ⇒du= 2xex2dx.

Khix= 0⇒u= 1, x=√

a ⇒u= ea. VậyI =

ea

Z

1

du= ea−1.

Câu 45. ChoI = Za

1

4xlnxdx, với alà tham số thực dương. Khi đóI bằng

A 2a2lna+a2−1. B 2a2lna−a2−1. C 2a2lna−a2+ 1. D 2a2lna+a2+ 1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Ta cóI =

a

Z

1

4xlnxdx.

(15)

dv= 4xdx v= 2x2

VậyI = (2x2lnx)

a 1

a

Z

1

2xdx= 2a2lna−x2

a 1

= 2a2lna−a2+ 1.

Câu 46. Trong không gianOxyzcho hai điểmA(1; −4; 5)vàB(−1; 4; −5). Phương trình của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng ABlà

A x+ 4y+ 5z= 0. B x−4y−5z= 0. C x−4y+ 5z= 0. D x+ 4y−5z= 0.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Gọi(P)là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

⇒ (P) có một vectơ pháp tuyến là −−→

AB = (−2; 8; −10) và đi qua điểm O(0; 0; 0) (là trung điểm của đoạn AB)

nên có phương trình làx−4y+ 5z= 0.

Câu 47. Trong không gian Oxyz, mặt cầu có tâm O và tiếp xúc với mặt phẳng (P) : 2x−y−2z−15 = 0 có phương trình là

A x2+y2+z2 = 5. B x2+y2+z2= 225. C x2+y2+z2 = 15. D x2+y2+z2= 25.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta có(P) : 2x−y−2z−15 = 0.

Gọi(S)là mặt cầu có tâmO và tiếp cúc với(P)⇒(S)có bán kính làR =d(O,(P)) = |2.0−0−2.0−15|

p22+ (−1)2+ (−2)2 = 5

nên có phương trình làx2+y2+z2 = 25.

Câu 48. Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x+ 2y+z−1 = 0. Phương trình của mặt phẳng chứa trụcOz và vuông góc với (P) là

A 2x+y= 0. B 2x−y= 0. C 2x−y+ 1 = 0. D 2x−y−1 = 0.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng B. Ta có(P) :x+ 2y+z−1 = 0⇒(P) có một vectơ pháp tuyến là−→n = (1; 2; 1).

Ozđi qua điểm O và có một vectơ chỉ phương là −→

k = (0; 0; 1).

Gọi(Q) là mặt phẳng chứa trụcOz và(Q)⊥(P)

⇒(Q) có một vectơ pháp tuyến là−n→1 = [−→n ,−→

k] = (2; −1; 0) và đi quaO nên có phương trình là2x−y = 0.

Câu 49. Trong không gianOxyzcho ba đường thẳngd1: x+ 1 2 = y

1 = z 3;d2 : x

2 = y 1 = z

1;d3 : x−1

1 = y−2 2 = z

2· Phương trình của đường thẳng song song vớid1 và cắt cả hai đường thẳng d2 vàd3

A x−1

2 = y−2 1 = z

B x 2 = y

1 = z

C x

2 = y

1 = z−2

3 · D x

2 = y

1 = z+ 2 3 ·

. . . . Lời giải. Đáp án đúng D. Ta cód1: x+ 1

2 = y 1 = z

3 ⇒d1 có một vectơ chỉ phương là−→u = (2; 1; 3).

d2 : x 2 = y

1 = z 1 ⇔



 x= 2t y=t z=t

, t∈Rvà d3 : x−1

1 = y−2 2 = z

2 ⇔





x= 1 +s y= 2 + 2s z= 2s

, s∈R.

(16)

Giả sửABkd1 ⇒−−→

AB cùng phương với −→u ⇔ 1 +s−2t

2 = 2 + 2s−t

1 = 2s−t

3 ⇔t= 1 vàs=−1.

NênA(2; 1; 1), B(0; 0; −2).

Từ đó đường thẳng thỏa mãn bài toán làAB có phương trình: x 2 = y

1 = z+ 2

3 ·

Câu 50. Cho số phức zthỏa mãn |2z−i|=|z−2i|. Giá trị lớn nhất của|2z+ 1|bằng

A 2. B 4. C 3. D 1.

. . . . Lời giải. Đáp án đúng C. Gọi số phức z=x+yi, với x, y∈R.

Ta có|2z−i|=|z−2i| ⇔ |2x+ (2y−1)i|2 =|x+ (y−2)i|2⇔4x2+ (2y−1)2=x2+ (y−2)2⇔x2+y2 = 1.

Vậy|2z+ 1| ≤2|z|+ 1 = 3, dấu bằng xảy ra khiz= 1. Do đó max|2z+ 1|= 3.

(17)

Câu 1: Với

a

là số thực dương tùy ý,

lg5 lg4 2

a

a

bằng :

A.

1

. B.

10

. C.

lg5 .lg4

2 a

a

. D.

ln10

.

Câu 2: Cho hàm số

y f x

  xác định và liên tục trên đoạn  

a b

; . Diện tích

S

của hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số

y f x

  , trục hoành, hai đường thẳng

x a x b , 

được tính theo công thức A.

b 2

 

d

a

S

f x x

. B.

b

 

d

a

S

f x x

. C.

b

 

d

a

S

f x x

. D.

b 2

 

d

a

S 

f x x

. Câu 3: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số

y=4x+1

A.

2x2- +x C.

B.

2x2- +1 C.

C.

2x2-x.

D.

2x2+ +x C.

Câu 4: Hàm số

y f x ( )

có bảng biến thiên như sau?

Hàm số đồng biến trong khoảng nào?

A.

 4;

 . B.



;0  . C.



;1  . D.  0;



 .

Câu 5: Cho mặt cầu tâm

I

bán kính

R

có phương trình

x2y2z2 x 2y 1 0

. Trong các mệnh đề sau tìm mềnh đề đúng ?

A.

1;1;0 , 1

2 4

I  R

. B.

1; 1;0 , 1

2 2

I   R

. C.

1; 1;0 , 1

2 2

I   R

. D.

1;1;0 , 1

2 2

I  R

.

Câu 6: Cho tập S gồm 15 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Từ 15 điểm thuộc tập S xác định được bao nhiêu tam giác từ 15 điểm đã cho.

A.

C153

. B.

A153

. C.

P15

D.

A1512

.

Câu 7: Cho số phức z thỏa mãn

z

 1 2

i

5

i

. Khẳng định nào sau đây

sai?

A. Phần thực của z bằng 2. B.

z  3

.

C. Số phức nghịch đảo của z là 2 1

5 5

i

. D. Phần ảo của z bằng 1.

_________________________________________________________________________________________

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Đề thi gồm 05 trang

BÀI THI MÔN TOÁN - LỚP 12

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ___________________________________

MÃ ĐỀ THI: 132

Họ và tên thí sinh: . . . Số báo danh: . . .

(18)

thành phương trình nào dưới đây?

A.

t22 2 1 0t 

. B.

t2 t 2 2 0

. C.

t

1 2 2 0

 t

. D.

t

1 0

 t

. Câu 9: Tập nghiệm của phương trình

4 3 1

2

x

x  

   

là:

A.   2 . B.   0;2 . C. 0; 3

2

 

 

 

. D.  

2 .

Câu 10: Gọi

l h R, ,

lần lượt là độ dài đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của hình trụ. Đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

A.

l h

. B.

h R

. C.

R2h2l2

. D.

l2h2R2

. Câu 11: Cho 

2 1

 

m 2 1

n

. Khi đó

A.

m n

. B.

m0

. C.

m n

. D.

m n

.

Câu 12: Một quần thể vi khuẩn bắt đầu từ 100 cá thể và cứ su 3 giờ thì số cá thể lại tăng gấp đôi. Bởi vậy số cá thể vi khuẩn được biểu thị theo thời gian

t

(đơn vị: giờ) bằng công thức

N t

 

100.23t

. Hỏi sau bao lâu thì quần thể này đạt tới 50000 cá thể ( làm tròn đến hàng phần mười)?

A.

36,8

giờ. B.

30,2

giờ. C.

26,9

giờ. D.

18,6

giờ.

Câu 13: Cho hàm số

y= f x

( ) có bảng biến thiên như sau

Hàm số đồng biến trên tập

A.

;1

 . B.

;0

 . C.

 ; 2

 . D.

 1;

 . Câu 14: Đặt

5

( )

0

2 1

I=

ò

ax+

,

a

là tham số. Tìm tất cả các giá trị của

a

để

I<0

A.

1

a<-5

. B.

1

a>-5

. C.

a> -5

. D.

a<5

.

Câu 15: Điểm nào trong hinhg vẽ dưới đây là điểm biểu diễn cho số phức liên hợp của số phức

z= +3 2i

A.

Q

. B.

N

. C.

P

. D.

M

.

_________________________________________________________________________________________

(19)

A.

200

. B.

200

. C.

250

. D.

150

. Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số

y x42x2

A. 1

m

3 . B.

m1

. C.

m  5

. D.

m 1

. Câu 18: Nếu

f x

  xác định trên

R

và có đạo hàm

f x

 

x x2

1

 

2 x2

 thì

f x

 

A. Có duy nhất một cực tiểu

x 2

.

B. Đạt cực tiểu tại

x 

2,

x

0 ,đạt cực đại tại

x 1

. C. Đạt cực đại tại

x 

2,

x

0 và đạt cực tiểu tại

x 1

. D. Không có cực trị.

Câu 19: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng phức biểu diễn các số phức

z

2

a i a

 là.

A. Trục hoành. B. Đường thẳng

y 1

.

C. Đường thẳng

x2

. D. Trục tung.

Câu 20: Đồ thị hàm số

y x46x25

có bao nhiêu điểm cực trị?

A.

1

. B.

2

. C.

3

. D.

4

.

Câu 21: Cho hình chóp

S ABC.

. Gọi

M N P, ,

theo thứ tự là trung điểm của SA SB SC , , . Tính tỉ số thể tích của hai khối chóp

S MNP.

S ABC.

A.

1

2

. B.

1

4

. C.

1

8

. D.

1

16

. Câu 22: Cho số phức  3 ,(   )

z i x R

x i

.

Tổng phần thực và phần ảo z của là A. 2 6

2

1

x

x .

B. 4 2

2

x. C. 2 4 2

x. D.

4 2

2

1

x

x

.

Câu 23: Cho hàm số

y f x

( ) xác định trên

R\ 1

  , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thực của phương trình 2 ( ) 4 0

f x  

A. 4

.

B. 2 . C.

3

. D. 1 .

Câu 24: Tính bán kính mặt cầu tâm

I

(3; 5; 2)

 

và tiếp xúc  

P :2x y 3 11 0z 

là:

A. 14

.

B. 14 . C.

28

. D. 2 14 .

Câu 25: Tìm giá trị lớn nhất

M

và giá trị nhỏ nhất

m

của hàm số

y f x

 

x3

3

x2

9

x

35 trên đoạn

4;4.

A.

M 40;m30

. B.

M 20;m 2

. C.

M 40;m 41

. D.

M 10;m 11

. Câu 26: Tập các số phức

z

có phần ảo âm, thỏa mãn 

z24



z2  z 1 0

A.

2 ;1 3 2 2

i i

 

  

 

 

 

. B.  

2i

. C.

2 ; 1 3

2 2

i i

 

   

 

 

 

. D.

2 ;1 3

2 2

i i

 

  

 

 

 

.

_________________________________________________________________________________________

(20)

A.

y f x

 

  x3 3x1

. B.

y f x

 

  x3 3 1x

. C.

y f x

 

x33 1x

. D.

y f x

 

x33x1

.

Câu 28: Trong không gian cho ba điểm

A

6;0;0 , 0; 2;0 ,

 

B

 

C 0;0; 4

 , đường thẳng chứa trung tuyến xuất phát từ đỉnh

A

của tam giác

ABC

có phương trình

A.

6 1 2 2

x t

y t

z t

  

   

   

. B.

6 1 2 2 x t

y t

z t

 

   

   

. C.

6 1 2 2 x t

y t

z t

 

   

  

. D.

6 1 2 2 x t

y t

z t

 

   

   

.

Câu 29: Trên hệ tọa độ

Oxyz

, cho mặt phẳng  

P x y z:   2

và mặt cầu  

S x: 2y2z2 2

. Gọi

; ;

M a b c

thuộc giao tuyến giữa  

P

và  

S

. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.

minb

 

1;2

. B.

maxaminb

. C. min

c 

 1;1  . D. max

c

2;2



.

Câu 30: Tính thể tích của phần vật thể nằm giữa hai mặt phẳng

x0

x2

, biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục

Ox

tại điểm có hoành độ

x

0 x 2

 là một nửa hình tròn bán kính

5x2

.

A.

V 8

. B.

V 4

. C.

V 32

. D.

V 16

. Câu 31: Mặt cầu tâm

I

 1;0;4  tiếp xúc với đường thẳng

: 1 2

1 2 1

x y z

d    

có bán kính bằng bao nhiêu?

A.

10

3

. B.

3

. C. 12

6 . D. 12 .

Câu 32: Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực

m

để hàm số

yln

x2 1

mx1

đồng biến trên

.

A.

;0

. B.

1;1

. C.    ; 1  . D.    ; 1  .

Câu 33: Cho mặt phẳng    : 2

y z 

0 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng?

A.  

 / /Oy

. B.  

 / /Ox

. C.     / /

Oyz

 . D.   chứa trục

Ox

. Câu 34: Cho hình lăng trụ đứng

ABC A B C.   

có đáy

ABC

là tam giác cân,

AB AC a 

,

BAC120

,

BB a 

.

I

là trung điểm của đoạn

CC

. Tính

cosin

góc giữa 

ABC

 và 

AB I

 . A.

3

2

. B.

2

2

. C. 3

10 . D. 5

5 .

_________________________________________________________________________________________

(21)

của khối nón là

A.

a3

. B.

2a3

. C.

2 3

3 a

. D.

3

3 a

.

Câu 36: Cho

n

là số nguyên dương thỏa mãn 5

Cnn1Cn3

0 . Tìm hệ số của số hạng chứa

x5

trong khai triển nhị thức Niu-tơn của

2

1 , 0

2

x n x

x

   

 

 

.

A.

35

16

. B.

35 5

16x

. C.

35 5

2 x

. D.

35

16

. Câu 37: Phương trình tiếp tuyến tại điểm cực đại của đồ thị hàm số

y x44x21

A.

y1

. B.

y  4x 2

. C.

y4x23

. D.

y  4x 2

. Câu 38: Trong không gian

Oxyz,

cho điểm

A

 0;0;1  và đường thẳng

: 6 1

2 1 1

x y z

d    

. Phương trình đường thẳng

đi qua

A

vuông góc và cắt

d

A.

1

2 1 1

x y z  

. B.

1

1 2 1

xyz

.

C.

1

2 1 1

x y z

 

  

. D.

1

2 5 1

x y z

 

.

Câu 39: Tìm tất cả các giá trị của tham số

m

để hàm số

1 3 2 2 10

y3xx mx 

đồng biến trên

. A.

m 4

. B.

m 4

. C.

m 4

. D.

m 4

.

Câu 40: Cho hình chóp

S ABC.

có đáy

ABC

là tam giác đều cạnh

a SA,

vuông góc với đáy, góc giữa

SB

và đáy bằng

60 .

Tính khoảng cách giữa

AC

SB

theo

a

A.

2 . 2

a

B.

2 .a

C.

15 .

5

a

D.

7 .

7 a

Câu 41: Cho bốn điểm

A

1;0;0 , 0;1;0 ,

 

B

 

C 0;0;1 ,

 

D 1;1;1 .

 Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào

sai?

A. Tam giác

ABD

là tam giác đều. B. Bốn điểm

A B C D, , ,

tạo thành tứ diện.

C.

AB

vuông góc với

CD.

D. Tam giác

BCD

là tam giác vuông.

Câu 42: Số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

y 4x2 21 3x2 2 x x

  

 

A.

1.

B.

3.

C.

4.

D.

2.

Câu 43: Cho hàm số

f x

 

x3

3 1

x

. Có bao nhiêu giá trị nguyên của

m

để giá trị nhỏ nhất của hàm số

2sin 1

yf x m

không vượt quá 10 ?

A.

45.

B.

43.

C.

30.

D.

41.

Câu 44: Số nghiệm nguyên của bất phương trình sau

log 3

x 1 log

3

x 1 log 4

3

A.

0.

B.

3.

C.

1.

D.

2.

Câu 45: Cho 6

z i1 

6

z i2  

2 3

i

;

1 2

1

z z 

3 . Tính

1 2

1

z z 

3

i

. A. 3

2 . B. 1

3 . C. 3

6 . D. 2 3

3 .

_________________________________________________________________________________________

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình đó là phương trình của một mặt cầuA. Khi đó tích phân I được viết dưới dạng

có đáy là tam giác cân tại A, mặt bên ( SBC ) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáyA. Tính tỉ số thể tích của hai phần đó

Tính diện tích xung quanh S xq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao tứ diện ABCD... Gọi S là điểm

có đáy ABC là tam giác vuông tại B , mặt bên SAC là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Tính thể tích khối chóp

HD Giải Vẽ hình chữ nhật AEGF. Cho hình chóp. S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a , mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại đỉnh S và nằm trong mặt

B1: Tìm đường cao của hình : học sinh phải tìm đường cao bằng cách suy ra từ các quan hệ vuông góc giữa đường với đường để chứng mình được đường vuông góc với mặt,

có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3 , tam giác SAC đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Thể tích của khối

Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Tính thể tích

(Đô thị hóa làm suy thoái môi trường, theo quan điểm thông thường. Quan điểm này đã khiến nhiều nước đang phát triển hạn chế sự di cư nông thôn - thành thị và kiềm chế

Dẫn chứng (đoạn 2): When selecting your clothes each day, it is therefore important to think about who you’re likely to meet, where you are going to be spending most of your

b) Chứng minh hệ thức AE. Giả sử I và F lần lượt là trung điểm của OA và IC. Chứng minh tam giác AIF đồng dạng tam giác KIB. Tính độ dài IK theo R.. d) Khi I là trung điểm

có đáy là hình vuông, mặt bên  SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy... Thể tích của khối lập phương có cạnh bằng

S ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng 3 , tam giác SAC đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Thể tích của khối chóp đã

có đáy là tam giác ABC đều cạnh a , tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Gọi M là trung điểm của cạnh

A. S ABC có cạnh đáy là a 2 và tất cả các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông cân. Thể tích V của khối chóp. Thể tích V của khối tứ diện ABCD là. A.

Tính diện tích của hình tam giác MDC.... Tính diện tích của hình tam

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, mặt bên SAB là tam giác vuông cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.. Tính diện tích của

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, tam giác SAC cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB hợp với đáy một góc 30 ◦ , M là trung điểm

A. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trên mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S ABCD.. Gọi G là trọng tâm tam giác SBC.

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy.. Tính thể tích V

S ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , mặt bên  SAB  là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.Tính theo a diện tích xung quanh S xq của

Bài 1: Cho tam giác ABC có các đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Gọi E là điểm đối xứng với C qua D, EB cắt AD tại.. Đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Một

Tính thể tích của khối bát diện đều mà các đỉnh là các tâm của các mặt của hình lập phương đã cho.. có đáy ABC là tam giác vuông