• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài tập trắc nghiệm giới hạn có lời giải chi tiết – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh - Học Tập Trực Tuyến Cấp 1,2,3 - Hoc Online 247"

Copied!
58
0
0
Xem thêm ( Trang)

Văn bản

(1)

CHỦ ĐỀ

4. GIỚI HẠN

Bài 01

GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ

I GIỚI HẠN HỮU HẠN CỦA DÃY SỐ 1. Định nghĩa

Định nghĩa 1

Ta nĩi dãy số

( )

un cĩ giới hạn là 0 khi n dần tới dương vơ cực, nếu un cĩ thể nhỏ hơn một số dương bé tuỳ ý, kể từ một số hạng nào đĩ trở đi.

Kí hiệu: lim n 0

n u

→+∞ = hay un→0 khi n→ +∞. Định nghĩa 2

Ta nĩi dãy số

( )

vn cĩ giới hạn là a (hay vn dần tới a) khi n→ +∞,nếu

( )

lim n 0.

n v a

→+∞ − =

Kí hiệu: lim n

n v a

→+∞ = hay vna khi n→ +∞.

2. Một vài giới hạn đặc biệt

a) 1

lim 0;

n→+∞n= 1

lim k 0

n→+∞n = với k nguyên dương;

b) lim n 0

n q

→+∞ = nếu q<1;

c) Nếu un=c (c là hằng số) thì lim n lim .

n u n c c

→+∞ = →+∞ = Chú ý: Từ nay về sau thay cho lim n

n u a

→+∞ = ta viết tắt là limun =a.

II ĐỊNH LÝ VỀ GIỚI HẠN HỮU HẠN

Định lí 1

a) Nếu limun=a và limvn=b thì

( )

lim un vn a b

• + = + • lim

(

unvn

)

= −a b

( )

lim u vn. n a b.

• = lim n

n

u a

v b

 

 

•  = (nếu b0).

b) Nếu lim 0,

n n

u a

u n

 =



 ≥ ∀



thì lim

. 0

un a a

 =



 ≥

III TỔNG CỦA CẤP SỐ NHÂN LÙI VƠ HẠN

Cấp số nhân vơ hạn

( )

un cĩ cơng bội q, với q <1 được gọi là cấp số nhân lùi vơ hạn.

Tổng của cấp số nhân lùi vơ hạn:

( )

1 2 3

1

1 .

n

1

S u u u u u

q q

= + + + + =

… − <

… +

(2)

IV GIỚI HẠN VÔ CỰC 1. Định nghĩa

Ta nói dãy số

( )

un có giới hạn là +∞ khin→ +∞, nếu un có thể lớn hơn một số dương bất kì, kể từ một số hạng nào đó trở đi.

Kí hiệu: limun= +∞ hay un → +∞ khi n→ +∞.

Dãy số

( )

un có giới hạn là −∞ khi n→ +∞, nếu lim

(

un

)

= +∞

. Kí hiệu: limun= −∞ hay un → −∞ khi n→ +∞.

Nhận xét: un= +∞ ⇔lim

(

un

)

= −∞.

2. Một vài giới hạn đặc biệt

Ta thừa nhận các kết quả sau

a) limnk= +∞ với k nguyên dương;

b) limqn = +∞ nếu q>1.

3. Định lí 2

a) Nếu limun=  a và limvn = ±∞ thìlim n 0

n

u v = .

b) Nếu limun= >a  0, limvn=0 và vn>0,∀ >n 0 thì lim n .

n

u

v = +∞

c) Nếu limun = +∞ và limvn= >a 0 thì limu vn. n =+∞.

CÂU HỎI V= B=I TẬP TRẮC NGHIỆM 11

NGUYỄN PHÚ KHÁNH – HUỲNH ĐỨC KHÁNH Đăng ký mua trọn bộ trắc nghiệm 11 FILE WORD

Liên hệ tác giả HUỲNH ĐỨC KHÁNH – 0975120189 https://www.facebook.com/duckhanh0205

Khi mua có sẵn File đề riêng;

File đáp án riêng để thuận tiện cho việc in ấn dạy học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Vấn đề 1. DÃY SỐ DẠNG PHÂN THỨC

Câu 1. Kết quả của giới hạn sin 5

lim 2

3 n n

 

 − 

 

  bằng:

A. −2. B. 3. C. 0. D. 5

3.

(3)

Lời giải. Ta có sin 5 1 , 0

3 n

n n

≤ ≤ mà 1

lim 0

n= nên sin 5

lim 0,

3 n

n = do đó sin 5

lim 2 2.

3 n n

 

 − = −

 

  Chọn A.

Nhận xét: Có thể dùng MTCT để tính (có thể chính xác hoặc gần đúng) giới hạn như sau (các bài sau có thể làm tương tự):

Nhập sin 5

( )

3 2.

X X

Bấm CALC và nhập 9999999999(một số dòng MTCT khi bấm nhiều số « 9 » thì nó báo lỗi, khi đó ta cần bấm ít số « 9 » hơn.

Bấm « = » ta được kết quả (có thể gần đúng), sau đó chọn đáp án có giá trị gần đúng với kết quả hiện trên MTCT.

Câu 2. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn k để

2 cos1

lim 1.

2 2

n nk

n n

=

A. 0. B. 1. C. 4. D. Vô số.

Lời giải. Ta có 2 sin 2 1 sin 2

2 2

n n n n n

n n

− = − .

Điều kiện bài toán trở thành

cos1

lim 0.

nk

n

n =

Ta có 1

lim cos cos 0 1

n= = nên bài toán trở thành tìm k sao cho

* 2 1

, 3

lim lim 0 1 0 2

2

k k

k k l

n k

n k

n

= = ⇔ − < ⇔ < → = không tồn tại k (do k nguyên dương và chẵn). Chọn A.

Câu 3. Kết quả của giới hạn 3 sin 4 cos

lim 1

n n

n +

+ bằng:

A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Lời giải. Ta có 3sin 4 cos 7 7 0

1 1

3sin 4 cos

0 lim 0.

1

n n n n

n n n n

≤ + ≤ ≤ → +

→

 + =

+ + Chọn B.

Câu 4. Kết quả của giới hạn cos 22 lim 5

1

n n

n

 

 − 

 

 +  bằng:

A. 4. B. 1

4. C. 5. D. −4.

Lời giải. Ta có

2 2 2 2

cos 2 1 c cos 2

0 os 2 lim 5

0 lim 0

1 1 1 5.

1

n n n n n n n

n n n n

n ≤ ≤ → → = →

+ + +

 

 − =

 

 +  Chọn C.

Câu 5. Kết quả của giới hạn lim 2sin 2 3 5

n n

 

 − 

 

  là:

A. −∞. B. −2. C. 0. D. +∞.

Lời giải. Ta có 2 3 3 1 sin

lim sin 2 lim . 2 .

5 5

n n

n n n

n

π π

   

 − =  − 

   

 

    Vì

(4)

3 3

3

lim lim

1 sin

lim . 2 .

1 sin

5

0 1 sin 1 lim . 2 2 0

5 5

. n 0

n n

n n

n n

n n n

π

π π

 

 = +∞  = +∞

   

 

 →   →  − = −∞

     

   − = − <  

   

   

 

 ≤ →

Chọn A.

Câu 6. Giá trị của giới hạn

(

1

)

lim 4

1

n

n

 − 

 

 + 

 

 + 

 

bằng:

A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải. Ta có

( )

1 1 1

( )

1

( )

0 1

0 lim 0 lim 4 4

1 1 1 .

1

n

n n

n n n n n

− −

≤ ≤ ≤ → → = 

 − 

 

 + =

 

 + 

 

→

+ + +

Chọn C.

Câu 7. Cho hai dãy số

( )

un

( )

vn

( )

2

1 1

n

un

n

= −

+ và 21 2. vn

=n

+ Khi đó lim

(

un+vn

)

có giá trị bằng:

A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.

Lời giải. Ta có

( )

2

2

0

lim lim 0 li

1 1

1 0

1 .

0

m 2

0 0 1

n n

n

n n

n

u n

u n

u v

n n v v



 → = = 

≤ ≤ ≤ →

+

≤ ≤ ≤

→ + =



 →

 +

Chọn B.

Chú ý: Cho P n

( )

,Q n

( )

lần lượt là các đa thức bậc m k, theo biến n:

( ) ( )

( ) ( )

1 0

1 1

1 1 0

1 0

0

m

k k

k k k

m m

m m a n a a

Q n b n b n b n

P x a n

b b a n

= + + + + =/

= + + + + =/

⋯ Khi đó

( )

lim

( )

lim

m m

k k

P n a n

Q n = b n , viết tắt

( ) ( )

m m

k k

P n a n

Q nb n , ta có các trường hợp sau: Nếu « bậc tử » < « bậc mẫu (m<k) thì

( )

limP n

( )

0.

Q n = Nếu « bậc tử » = « bậc mẫu (m=k) thì

( )

lim

( )

m.

k

P n a Q n =b Nếu « bậc tử » > « bậc mẫu (m>k) thì

( )

( )

lim 0.

0

m k m k

khi a b P n

khi a b Q n

+∞ >

= 

−∞ <



Để ý rằng nếu P n

( )

,Q n

( )

có chứa « căn » thì ta vẫn tính được bậc của nó. Cụ thể mnk tì có bậc là k.

n Ví dụ n có bậc là 1 3 4 ,

2 n có bậc là 4 ,...

3

Trong các bài sau ta có thể dùng dấu hiệu trên để chỉ ra kết quả một cách nhanh chóng!

Câu 8. Giá trị của giới hạn 2 3 lim4n 2n 1

− + là:

A. 3 4.

B. −∞. C. 0. D. −1.

(5)

Lời giải. Ta có 2 2

2

3

3 0

lim lim 0.

2 1 4

4 2 1

4 n

n n

n n

− = = =

− + − +

Chọn C.

Giải nhanh: Dạng « bậc tử » < « bậc mẫu » nên kết quả bằng 0.

Câu 9. Giá trị của giới hạn 3 2 2

lim 3 1

n n

n n

+

+ − bằng:

A. 2. B. 1. C. 2

3. D. 0.

Lời giải. Ta có 3 2 2

2 3

1 2

2 0

lim lim 0.

3 1 1

3 1

1

n n n n

n n

n n

+ +

= = =

+ − + −

Chọn D.

Giải nhanh: Dạng « bậc tử » < « bậc mẫu » nên kết quả bằng 0.

Câu 10. Giá trị của giới hạn 3 34 2 1

lim4 2 1

n n

n n

− +

+ + là:

A. +∞. B. 0. C. 2

7. D. 3

4.

Lời giải. Ta có 34 2 4

3 4

3 2 1

3 2 1 0

lim lim 0.

2 1 4

4 2 1

4

n n n n n

n n

n n

− +

− +

= = =

+ + + +

Chọn B.

Giải nhanh: Dạng « bậc tử » < « bậc mẫu » nên kết quả bằng 0.

Câu 11. Giá trị của giới hạn 1

lim 2

n n n2

+

+ bằng:

A. 3

2. B. 2. C. 1. D. 0.

Lời giải. Ta có 2

2

1 1

1 0

lim lim 0.

2 1

2 1

n n n n

n

n

2

+ +

= = =

+ +

Chọn D.

Giải nhanh: 1 2 1

0.

2

n n n n

n2 n n

+ = →

+

Câu 12. Cho hai dãy số

( )

un

( )

vn có 1

n 1 u =n

+

2 .

n 2 v =n

+ Khi đó lim

n n

v

u có giá trị bằng:

A. 1. B. 2. C. 0. D. 3.

Lời giải. Ta có

1 1

1 1

lim lim lim 1.

2 2 1

1

n n

v n n

u n

n + +

= = = =

+ +

Chọn A.

Giải nhanh: 1

1.

2

n n

n n

+ =

+

Câu 13. Cho dãy số

( )

un với 4

5 3

n

u an n

= +

+ trong đó a là tham số thực. Để dãy số

( )

un

có giới hạn bằng 2, giá trị của a là:

(6)

A. a=10. B. a=8. C. a=6. D. a=4.

Lời giải. Ta có

4

lim lim 4 lim .

5 3 3 5

5

n

an a n a

u n

n + +

= = =

+ +

Khi đó

lim 2 2 10

n 5

u = ⇔a= ⇔ =a → Chọn A.

Giải nhanh: 4

2 10.

5 3 5 5

an an a

n n a

+ = ⇔ =

∼ + ∼

Câu 14. Cho dãy số

( )

un với 2

5 3

n

n b

u n

= +

+ trong đó b là tham số thực. Để dãy số

( )

un

có giới hạn hữu hạn, giá trị của b là:

A. b là một số thực tùy ý. B. b=2.

C. không tồn tại b. D. b=5.

Lời giải. Ta có

( )

2 2 2

lim lim lim

5 3 3 5

5

n

b

n b n

u n

n

b + +

= = = →

+ +

∈ℝ Chọn A.

Giải nhanh: 2 2 2

5 3 5 5

n b n

n n

+ =

+ với mọi b.

Câu 15. Tính giới hạn 2 2 5

lim .

2 1

n n

L n

= + + +

A. 3

2.

L= B. 1

2.

L= C. L=2. D. L=1.

Lời giải. Ta có 2 2 2

2

1 5

5 1 1

lim lim

1 2

2 1

2

n n n n

L n

n + + + +

= = = →

+ +

Chọn B.

Giải nhanh: 2 2 5 22 1 2.

2 1 2

n n n

n n

+ + =

+ ∼

Câu 16. Cho dãy số

( )

un với 4 2 2 2 5 .

n

n n

u an

= + +

+ Để dãy số đã cho có giới hạn bằng 2, giá trị của a là:

A. a= −4. B. a=4. C. a=3. D. a=2.

Lời giải.

( )

2 2

2

2

1 2

4 2 4 4

2 lim lim lim

5 0 2.

n 5

n n n n

u a a

a

an a

n + + + +

= = = = ⇔ =

+ +

=/ Chọn D.

Giải nhanh: 4 2 2 2 4 22 4

2 2.

5

n n n

a a

an an

+ + = ⇔ =

∼ + ∼

Câu 17. Tính giới hạn 32 3 3

lim .

2 5 2

n n

L n n

= −

+ −

A. 3

2.

L= − B. 1

5.

L= C. 1

2.

L= D. L=0.

(7)

Lời giải. 32 3

2 3

1 3

3 3

lim lim

5 2 2

2 5 2

2

n n n

L n n

n n

− − −

= = = →

+ − + −

Chọn A.

Giải nhanh: 32 3 3 333 3 . 2

2 5 2 2

n n n

n n n

− −

+ − ∼ = −

Câu 18. Tìm tất cả các giá trị của tham số a để

( )

2 4

4

5 3

lim 0.

1 2 1

n an

L a n n

= − >

− + +

A. a≤0;a≥1. B. 0< <a 1. C. a<0;a>1. D. 0≤ <a 1.

Lời giải.

( ) ( ) ( )

2 4 2

4

3 4

5 3 0

5 3 3

lim lim 0 .

2 1 1 1

1 2 1 1

a a

n an n a

L a n n a a a

n n

−  <

− − 

= = = > ⇔

 >

− + + − + + 

Chọn C.

Câu 19. Tính giới hạn

( )( )

( ) ( )

3 2

4

2 3 1

lim .

2 1 7

n n n

L n n

− +

= − −

A. 3

2.

L= − B. L=1. C. L=3. D. L= +∞.

Lời giải. Ta có

( )( )

( ) ( )

3 2

3 2 2 2 2 2

4

4

4 4

2 1 2 1

1 . 3 1 3

2 3 1 1.3 3

lim lim lim .

1 7 1 7 2.1 2

2 1 7

2 . 1 2 1

n n

n n n n n n n

L n n

n n

n n n n

      

 −   +   −  + 

      

− +        −

= = = = = −

      

− −  −   −   −  −  Chọn A.

Giải nhanh:

( )( )

( ) ( )

3 2 3 2

4 4

2 3 1 .3 3

. 2 2 1 7 2 .

n n n n n

n n n n

− + −

− − = −

Câu 20. Tính giới hạn

( )( ) ( )

( )( )

2 3

4 2

2 2 1 4 5

lim .

3 1 3 7

n n n n

L n n n

+ + +

= − − −

A. L=0. B. L=1. C. 8

3.

L= D. L= +∞.

Lời giải.

( )( ) ( )

( )( )

2 3 3

4 2

3 4 2

2 1 5

1 2 4

2 2 1 4 5 1.2.4 8

lim lim .

3 1 7 1.3 3

3 1 3 7

1 3

n n n n n n n

L n n n

n n n

   

 +  +  + 

   

+ + +    

= = = =

  

− − −  − −  −  Chọn C.

Giải nhanh:

( )( ) ( )

( )( )

2 3 2 3

4 2

4 2

2 2 1 4 5 .2 .4 8

. 3 3 1 3 7 .3

n n n n n n n

n n

n n n

+ + +

− − − =

Câu 21. Tính giới hạn 3

3

lim 1. 8 L n

n

= +

+

A. 1

2.

L= B. L=1. C. 1

8.

L= D. L= +∞.

(8)

Lời giải. 3 3

3 3

3

1 1

1 1

lim lim 1

8 8 1

1

n n

L n

n + +

= = = = →

+ +

Chọn B.

Giải nhanh: 3 3

3 3

1 1.

8

n n

n n

+ =

+ ∼

Câu 22. Kết quả của giới hạn 3 22 lim1 3

n n

n

là:

A. 1 3.

B. +∞. C. −∞. D. 2

3.

Lời giải.

3

3 2 2

2

2 2 2

2 2

1 1

lim 2 lim lim . .

1 1 1 3

3 3

n n n n n n

n n

n n

 

 −  −

 

 

− = =

 

−  −  −

Ta có

3 2

2

2

2 2

lim 2

2 1 1 2

im lim .

1 1

lim 0 1 3

1 3 3

3 n

n n n n

n n

n n

 = +∞

 −

 − −

 → = = −∞ →

 = − < −

 −

 −



Chọn C.

Giải nhanh: 3 22 32 1 3 .

1 3 3

n n n

n n n

− = − →−∞

− ∼−

Câu 23. Kết quả của giới hạn 22 3 3

lim4 2 1

n n

n n

+

+ + là:

A. 3

4. B. +∞. C. 0 D. 5

7.

Lời giải.

3

3 2 2

2

2

2 2

2 2

3 3

2 3

lim lim lim . .

2 1

2 1

4 2 1

4 4

n n n n n n

n n

n n n n n

 

 +  +

 

 

+ = =

 

+ +  + +  + +

Ta có

3 2

2

2

2 2

lim 2

2 3

2 3

3 3 im lim . .

2 1

lim 0 4 2 1

2 1 4 4 4

n

n n n n

n n n

n n n n

 = +∞

 +

 + +

 → = = +∞

 = > + +

 + +

 + +



Chọn B.

Giải nhanh: 22 3 3 3 32 3

. .

4

4 2 1 4

n n n

n n n n

+ = →+∞

+ + ∼

Câu 24. Kết quả của giới hạn 3 4 lim 4 5 n n

n

− là:

A. 0. B. +∞. C. −∞. D. 3

4.

Lời giải.

4

4 3 3

3

3 1 3 1

lim3 lim lim . .

5 5

4 5

4 4

n n n n n n

n n

n n

 

 −  −

 

 

− = =

 

−  −  −

Ta có

(9)

3

4 3

3 3

lim 3

3 1 1 lim3 l lim . 1 .

4 5 5

lim 0

5 4 4 4

n

n n n n

n n

n n

 = +∞

 −

 −

 − → = = −∞

 = − < −

 −

 −



Chọn C.

Giải nhanh: 3 4 4 1 3

. .

4 5 4 4

n n n

n n n

− −

= − →−∞

− ∼

Câu 25. Trong các giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng 0?

A. 3 22 3

lim .

2 1

n n +

B. 2 23 3

lim .

2 4

n n

− − C. 2 23 3

lim .

2 1

n n n

− − D. 2 24 3 42

lim .

2

n n

n n

− +

Lời giải. Theo dấu hiệu ở đã nêu ở phần Chú ý trên thì ta chọn giới hạn nào rơi vào trường hợp « bậc tử » < « bậc mẫu » !

3 2

3 2 lim2 1

n n

+ = +∞

− : « bậc tử » > « bậc mẫu » và a bm k =2.2= >4 0.

2 3

2 3

lim 0

2 4

n n

− =

− − : « bậc tử » < « bậc mẫu ». Chọn B.

3 2

2 3

lim 2 1

n n

n

− = +∞

− − : « bậc tử »> « bậc mẫu » và a bn k= −

(

3 .

) (

− >2

)

0.

2 4

4 2

2 3 3 3

lim

2 2

2

n n

n n

− −

= =

− + : « bậc tử » = « bậc mẫu » và 3 3 .

2 2

m k

a b

=− =

Câu 26. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 1

−3? B. 22 2

3 5.

n

n n

u n

= −

+ A. 34 2 23 1

3 2 1.

n

n n

u n n

− + −

= + − C. 32 32 3

9 1.

n

n n

u n n

= −

+ − D. 32 2 5

3 4 2.

n

n n

u n n

− + −

= + −

Lời giải. Ta chọn đáp án dạng « bậc tử » = « bậc mẫu » và a bm k>0. Chọn C.

2 3

3 2

3 3 1

lim lim .

9 3

9 1

n

n n

u n n

− −

= = = −

+ − Câu 27. Dãy số nào sau đây có giới hạn là +∞?

A. 1 2

5 5.

n

u n n

= +

+ B. 2 23 5 5 .

n

u n

n n

= −

+ C. 2 22

5 5 .

n

n n

u n n

= −

+ D. 1 2 2 5 5 .

n

n n

+ + Lời giải. Ta chọn đáp án dạng « bậc tử » > « bậc mẫu » với a bm k>0. Chọn A.

2 2

1 1

lim lim1 lim .

5 5 5

5

n

n n

u n

n

n + +

= = = +∞

+ +

2 lim

1 1

1 .

lim 0

5 5

5

m k

n n a

b n

 = +∞



 +

 = = >

 +



Các đáp án còn lại đều rơi vào trường hợp « bậc tử » ≤ « bậc mẫu » nên cho kết quả hữa hạn.

Câu 28. Dãy số nào sau đây có giới hạn là −∞? A. 1 2 2

5 5 . n

n n

+

+ B. 3 2 31 2 .

n

n n

u n n

+ −

= − + C. 222 334 .

n 2

n n

u n n

= −

+ D. 2 2

5 1 .

n

n n

u n

= − + Lời giải. Ta chọn đáp án dạng « bậc tử » = « bậc mẫu » và a bm k<0. Chọn C.

(10)

2 4

2 3

2 3

n 2

n n

u n n

= −

+ : « bậc tử » > « bậc mẫu » và a bm k= −3.2= − < 6 0 →limun= −∞. Chú ý : (i) lim

(

m m n 1 m 1 1 0

)

n 00.

n

khi a a n a n

khi a a n a

+∞ >

+ + = 

− <

+ +

 ∞

(ii) Giả sử q >max

{

qi :i=1; 2;m

}

thì

( )

0

1 1 0

1

lim . 0, 1.

0, 1

n n

m m

n

a khi q

a q a q khi a q

khi a

q a q

a

 <



+ + + + = +∞ > >

−∞ < >



Ta dùng « dấu hiệu nhanh » này để đưa ra kết quả nhanh chóng cho các bài sau.

Câu 29. Tính giới hạn L=lim 3

(

n2+5n3 .

)

A. L=3. B. L= −∞. C. L=5. D. L= +∞. Lời giải. L lim 3

(

n2 5n 3

)

limn2 2 5 32

n n

 

= + − =  + − = +∞ vì

2

2

lim

5 3 .

lim 2 2 0

n

n n

 = +∞

  

  

  + − = >

  

  



Chọn D.

Giải nhanh:3n2+5n−3∼3n2→ +∞.

Câu 30. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số a thuộc khoảng

(

10;10

)

để

( )

(

2 3

)

lim 5 3 2

L= nan = −∞.

A. 19. B. 3. C. 5. D. 10.

Lời giải. Ta có

( (

2

)

3

)

3 2

(

2

)

lim 5n 3 a 2 n limn 5 3 a 2 n

 

− − =  − − = −∞

( )

( )

2 2

2 , 10;10

lim 5 3 2 2 0 2 2 1; 0; 1.

a

a a a a a

n ∈ −

 

⇔  − − = − < ⇔ − < < → = − Chọn B.

Câu 31. Tính giới hạn lim 3

(

n4+4n2− +n 1 .

)

A. L=7. B. L= −∞. C. L=3. D. L= +∞. Lời giải. Ta có

(

4 2

)

4 2 3 4

4 1 1

lim 3n 4n n 1 limn 3

n n n

 

+ − + =  + − + = +∞ vì

4

2 3 4

lim

4 1 1 .

lim 3 3 0

n

n n n

 = +∞

  

  

  + − + = >

  

  



Chọn D.

Giải nhanh: 3n4+4n2− +n 1∼3n4→+∞.

Câu 32. Cho dãy số

( )

un với un= 2+

( )

2 2+...+

( )

2 n. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. limun = −∞. B. 2

lim .

1 2

un =

C. limun = +∞. D. Không tồn tại limun.

Lời giải. Vì 2,

( )

2 2,,

( )

2 n lập thành cấp số nhân có u1= 2=q nên

( ) ( ) ( )

1 2

2. 2 2 2 1 lim

1 2

n

n

n n

u −   u

= − = −  −  → = +∞

2 2 0

. 2 1 a

q

 = − >



 = >



Chọn C.

(11)

Câu 33. Giá trị của giới hạn 2

1 3

1 ...

2 2 2

lim 1

n n

+ + + +

+ bằng:

A. 1

8. B. 1. C.

1.

2 D.

1. 4

Lời giải. Ta có 1 3 1

( )

1

(

1

)

1 ... 1 2 . .

2 2 2 2 n 2 2

n n n

+ +

+ + + + = + +⋯ = Do đó

2

2 2

1 3

1 ...

2 2 2 1

lim lim

4

1 4 4

n

n n

n n

+ + + + +

= =

+ + (“bậc tử” = “bậc mẫu”). Chọn D.

Câu 34. Giá trị của giới hạn 12 22 21

lim ... n

n n n

 − 

 + + + 

 

  bằng:

A. 0. B. 1

3. C.

1.

2 D. 1.

Lời giải. Ta có

( ) ( )( )

2

2 2 2 2 2 2

1 1 1

1 2 1 1 1

... 1 2 . .

1 2

2

n n

n n n

n n n n n n

+ − + − n

− −

+ + + = + +⋯ − = =

Do đó

2

2 2 2 2

1 2 1 1

lim ... lim .

2 2

n n n

n n n n

 −  −

 + + + = =

 

  Chọn C.

Câu 35. Giá trị của giới hạn

( )

2

1 3 5 2 1

lim 3 4

n n

 + + + + + 

 

 

 

 +

 

⋯ bằng:

A. 0. B. 1

3. C.

2.

3 D. 1.

Lời giải. Ta có

( ) (

1 2 1

)

2

5 2 1

2

1 3 n n + nn

− =

+ + +⋯ = nên

( )

2

2 2

1 3 5 2 1 1

lim lim

3

3 4 3 4

n n

n n

 + + + + + 

  = = →

 

 

 + +

 

Chọn B.

Câu 36. Giá trị của giới hạn

( )

1 1 1

lim ...

1.2 2.3 n n 1

 

 

 + + + 

 

 +

  là:

A. 1

2. B. 1. C. 0. D. −∞.

Lời giải. Ta có

( )

1 1 1 1 1 1 1

lim ... lim 1 lim 1 1.

1.2 2.3 1 2 2 3 1

1 1

n n n n 1 n

     

     

 + + + =  − + − + =  − =

     

 +  + − +

 +

Chọn B.

Câu 37. Giá trị của giới hạn

( )( )

1 1 1

lim ...

1.3 3.5 2n 1 2n 1

 

 

 + + + 

 

 − +

  bằng:

A. 1

2. B.

1.

4 C. 1. D. 2.

Lời giải. Với mọi k∈ℕ* thì

( )( )

1 1 1 1

2k 1 2k 1 2 2k 1 2k 1

 

=  − 

− + − + , do đó

(12)

( )( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1

lim ... lim 1

1.3 3.5 2 1 2 1 2 3 3 5 2 1 2 1

1 1 1

lim 1 .

2 2 1 2

n n n n

n

   

 

 + + + =  − + − + − 

   

 − + − +

   

 

 

= − =

 + 

 

Chọn A.

Câu 38. Giá trị của giới hạn

( )

1 1 1

lim ...

1.4 2.5 n n 3

 

 + + + 

 + 

 

 

bằng:

A. 11

18. B. 2. C. 1. D.

3. 2 Lời giải. Ta có

( )

1 1 1 1 1 1 1 1 1

... 1

1.4 2.5 3 3 4 2 5 3 6

1 1 1 1 1 1

1

3 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1

1

3 2 3 1 2 3

1

1 1

3

1 1

3

11 1 1 1

3 6 1 2 3

n n

n n

n n

n n

n

n n n

 

 

+ + + = − + − + − +

 

+  

    

 

=  + + + − + + +  + − +

+ +

+ 

   

 

 

=  + + − + − + − + 

 

=  − + − + − + 

⋯ ⋯

Do đó

( )

1 1 1 1 11 1 1 1 11

lim ... lim .

1.4 2.5 n n 3 3 6 n 1 n 2 n 3 8

   

   

 + + + =  − − − =

   

 + + + +

  Chọn A.

Câu 39. Giá trị của giới hạn

( )

2 2 2

2

1 2 ...

lim

1 n n n + + +

+ bằng:

A. 4. B. 1. C. 1

2. D. 1

3.

Lời giải. Đặt

( )

2 3 3 2

(

1 2

)(

1

)

6 6

n n n

n n n

P n − + − +

= = thì ta có

( ) ( )

( ) ( ( ) ( ) ) ( ( ) ( ) )

( ) ( ) ( )( )

2 2 2 2

1 2 1 3 2 1

1 2 3

1 1

6

2 3 n P P P P P n P n

n n n

P n P

+ = − + − + + + −

+ +

= + =

+ +

+ ⋯ ⋯

Do đó

( )

( )( )

( )

2 2 2

2 2

1 2 ...

lim li 1 2 3 2 1

1 m 6 3.

6 1

n n n

n

n n n n

+ +

+ = + +

+ =

+ = Chọn D.

Câu 40. Cho dãy số có giới hạn

( )

un xác định bởi

1

1

2 .

1 , 1 2

n

n

n

u

u n

+ u

 =



 = ≥

 −



Tính limun.

A. limun = −1. B. limun=0. C. 1

lim .

n 2

u = D. limun=1.

Lời giải. Giả sử lim

un =a thì ta có

( )

1 2

2 2

2 1

1 1

lim lim 1

2 2 1

. 2 0

n

n

a a

a u

a a a

u a a a

+

 

 =/ =/

− = − + =

 

= = − = − ⇔ ⇔ ⇔ =

Chọn D.

(13)

Câu 41. Cho dãy số có giới hạn

( )

un xác định bởi 1

1

2 1 .

, 1 2

n n

u

u+ u n

 =



 +

 = ≥



Tính limun. A. limun =1. B. limun=0. C. limun =2. D. limun= +∞. Lời giải. Giả sử lim

un =a thì ta có

1

1 1

lim lim 1

2 2

n n

u a

a u+ + + a

= = = ⇔ = → Chọn A.

Câu 42. Kết quả của giới hạn 9 2 1

lim 4 2

n n n

− +

− bằng:

A. 2

3. B. 3

4. C. 0. D. 3.

Lời giải. 2 2

1 1

9 1 9 3

lim lim

4 2 2 4

4

n n n n

n

n

− + − +

= = →

− −

Chọn B.

Giải nhanh: 9 2 1 9 2 3 .

4 2 4 4

n n n

n n

− + =

− ∼

Câu 43. Kết quả của giới hạn 2

4

2 1

lim

3 2

n n

n

− + + +

bằng:

A. 2 3.

B. 1

2. C. 3

3 .

D. 1

2.

Lời giải. 2 2

4

4

2 1

2 1 1 1

lim lim

2 3

3 2

3

n n n n

n

n

− + +

− + +

= = − →

+ +

Chọn C.

Giải nhanh: 2 2

4 4

2 1 1

.

3 2 3 3

n n n

n n

− + + −

= − +

Câu 44. Kết quả của giới hạn 2 3 lim

2 5

n n

+ + là:

A. 5

2. B. 5

7. C. +∞. D. 1.

Lời giải.

2 3

2 3 2

lim lim 1.

2 5 2 5 2

n n

n

n + +

= = =

+ +

Chọn D.

Giải nhanh: 2 3 2 1.

2 5 2

n n

n n

+ =

+ ∼

Câu 45. Kết quả của giới hạn 1 4 lim

1 n

n n

+ −

+ + bằng:

A. 1. B. 0. C. −1. D. 1

2.

(14)

Lời giải. 2

2

1 1 4

1 4 0

lim lim 0

1 1 1 1

1

n n n n

n n

n n + −

+ − = = = →

+ + + +

Chọn B.

Giải nhanh: 1 4 1

0.

1

n n

n n n n

+ − = →

+ + ∼ Câu 46. Biết rằng 2

2

lim 1 sin .

2 4

n n

a b

n n + + π

= +

− −

Tính S=a3+b3.

A. S=1. B. S=8. C. S=0. D. S= −1.

Lời giải. Ta có 2 2

2

1 1 1

1 1 1

lim lim 2 2 sin

1 4

1 2

2 1

n n n

n n

n n + + π

+ + +

= = =

− − − −

2 2 8

0

a S

b

 =

→ → = →

 =

Chọn B.

Câu 47. Kết quả của giới hạn

4 2

lim 10

n +n +1 là:

A. +∞. B. 10. C. 0. D. −∞.

Lời giải. 2

4 2

2 4

10

10 0

lim lim 0.

1 1 1

1 1

n

n n

n n

= = =

+ + + +

Chọn C.

Giải nhanh: 2

4 2 4

10 10 10

0.

1 n

n n n

= → + +

Câu 48. Kết quả của giới hạn lim

(

1

)

42 22

1 n n

n n

+ +

+ − là:

A. +∞. B. 1. C. 0. D. −∞.

Lời giải.

( ) ( )

3

4 2 4 2

2 1

2 2

lim 1 lim 0

1 1

n n

n n n n n

+ +

+ = =

+ − + − (“bậc tử”< “bậc mẫu”). Chọn C.

Giải nhanh:

( )

4 2 4

2 2 2 2

1 . 0.

1

n n

n n

n n n n

+ + = →

+ − ∼ Câu 49. Biết rằng 3 3 2

2

5 7

lim 3

3 2

an n

b c

n n

+ −

= +

− +

với a b c, , là các tham số. Tính giá trị của biểu thức a 3c.

P b

= + A. P=3. B. 1

3.

P= C. P=2. D. 1

2. P=

Lời giải. Ta có

3 2 3

3 3 3 3

2

2

5 7

5 7

lim lim 3

1 2 3 3

3 2 3

an n a n n b a

n n

n n + − + −

= = =

− + − +

(15)

3 1

3 3 .

0 3 a b

b c P

c

 =

= + ⇒ ⇒ =

 =

Chọn B.

Câu 50. Kết quả của giới hạn lim 2005 −3n5+2n2 là:

A. +∞. B. 1. C. 0. D. −∞.

Lời giải. Ta có

5 2

5 5

5 3

200 2

lim 200 3n 2n limn 3

n n

 

 

− + =  − + = −∞vì 5

5

5 3

lim

200 2 .

lim 3 3 0

n

n n

 = +∞

  

  

  − + = − <

  

  



Chọn D.

Giải nhanh: 5200−3n5+2n25−3n5 = −53.n→−∞.

Vấn đề 2. DÃY SỐ CHỨA CĂN THỨC

Câu 51. Giá trị của giới hạn lim

(

n+ −5 n+1

)

bằng:

A. 0. B. 1. C. 3. D. 5.

Lời giải. n+ −5 n+1∼ nn= 0 →nhân lượng liên hợp:

( )

4

lim 5 1 lim 0

5 1

n n

n n

+ − + = = →

+ + + Chọn A.

Câu 52. Giá trị của giới hạn lim

(

n2− + −n 1 n

)

là:

A. 1 2.

B. 0. C. 1. D. −∞.

Lời giải. n2− + −n 1 nn2− = n 0 →nhân lượng liên hợp:

(

2

)

2

2

1 1

1 1

lim 1 lim lim

1 1 2

1 1 1

n n

n n n

n n n

n n

− + − +

− + − = = = − →

− + + − + +

Chọn A.

Giải nhanh : 2

2 2

1 1

1 .

1 2

n n

n n n

n n n n n

− + −

− + − = = −

− + + +

Câu 53. Giá trị của giới hạn lim

(

n2− −1 3n2+2

)

là:

A. −2. B. 0. C. −∞. D. +∞. Lời giải. lim

(

n2− −1 3n2+2

)

=limn 1n12 3+n22= −∞

2 2

1 2

limn , lim 1 3 1 3 0.

n n

 

 

= +∞  − − + = − < Chọn C.

Giải nhanh: n2− −1 3n2+2 n2 3n2 = −

(

1 3

)

n→−∞.

Câu 54. Giá trị của giới hạn lim

(

n2+2n n22n

)

là:

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Câu 5: Đường cong trong hình dưới đây là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C,D... Giáo viên có nhu cầu sở hữu file word

Tổng độ dài hành trình của quả bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?. Tam giác mà ba đỉnh của nó

Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm phía dưới trục hoành.. Đồ thị hàm số nào sau đây tiếp xúc

A.. Khẳng định nào dưới đây đúng.. b) Hàm số phân thức hữu tỉ và hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.A. CÂU

Tìm các giá trị m sao cho đường thẳng ( ) d m cắt đồ thị đã cho tại ba điểm phân biệt. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn của đồ thị. ).. b Tìm các giá trị của

[r]

Tìm m để hàm số (1) có cực đại , cực tiểu , đồng thời các điểm cực đại và cực tiểu cùng với gốc tọa độ O tạo thành một tam giác vuông tại O... Hãy tìm các

LỚP TOÁN THẦY DƢƠNG 76/5 PHAN THANH – 135 NGUYỄN CHÍ THANH ĐÀ NẴNG nhóm hạng tử thích hợp để sau khi áp dụng công th c (tổng thành tích sau khi hạ bậc) s

Để phương trình vô nghiệm, các giá trị của tham số m phải thỏa mãn điều

- Hàm số phân thức hữu tỉ (tức là thương của hai đa thức), hàm số lượng giác liên tục trên từng khoảng xác định của chúng.. Xét tính liên tục

Để giải các phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc hai, ta thường bình phương hai vế để đưa về một phương trình hệ quả không chứa ẩn dưới dấu căn.. Tìm tất cả các

Lưu ý rằng khi kết luận hàm bậc nhất trên bậc nhất là đồng biến (nghịch biến) trên từng khoảng xác định. Hàm số đã cho đồng biến trên . Bình luận: Hàm số đồng biến

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định... Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số

Câu 22: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây... Đồ thị nào dưới đây có thể là

Trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm số nằm trên đường thẳng nào dưới

Câu 38: Trên bàn có một cố nước hình trụ chứa đầy nước, có chiều cao bằng 3 lần đường kính của đáy;.. Một viên bi và một khối nón đều

A.. Lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca, tính xác suất để trong 4 người được chọn có ít nhất 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 viên bi trong hộp, tính xác suất để 5 viên bi được

Đây là chiều suy ra, nên khi thực hiện yêu cầu cụ thể là cực đại hay cực tiểu thì học sinh tiến hành kiểm tra lại các trường hợp của tham số (bằng dấu hiệu 1 hay

Cho hình phẳng trong hình bên (phần tô đậm) quay quanh trục hoành. Thể tích khối tròn xoay tạo thành được tính theo công thức nào trong các công thức

[r]

Trong mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z có phần thực bằng 2 là đường thẳng có phương trình:?. Trục hoành và

Hàm số ở phương án B là hàm số bậc bốn trùng phương nên có ít nhất một cực trị do đó không thể đồng biến trên ... Hàm số đồng biến, hay

DẠNG 2: ÁP DỤNG ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, GIẢI HỆ TÍCH PHÂN DẠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN.. TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 1 TÍCH PHÂN HÀM ẨN ĐỔI BIẾN DẠNG 2