Phiếu bài tập Toán 6 - Lớp 6A2 - Từ 27/04/2020 đến 3/05/2020

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)

ÔN TẬP HÌNH

Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot và tia Oy sao cho

0

xOy 130 , xOt 65  0.

a) So sánh tOy và  xOt ?

b) Tia Ot có là tia phân giác của xOy không? Vì sao?

c) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo yOx ' và tOx ' ?

Bài 2: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho

0

xOy 100 , xOt 50  0 .

a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính tOy ?

c) Tia Ot có là tia phân giác của xOy không? Vì sao?

d) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy, tia Oz là tia phân giác của xOm . Chứng tỏ tOz là góc vuông.

Bài 3: Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho xOz 70  0. a) Tính yOz ?

b) Trên nửa mặt phẳng bờ Ox chứa Oz, vẽ tia Ot sao cho xOt 140 .  0 Chứng tỏ tia Oz là tia phân giác của xOt . 

c) Vẽ tia Om là tia đối của tia Oz. Tính yOm? 

CHÚC CÁC CON LÀM BÀI TỐT!

Yêu cầu

+ HS làm bài ra vở để GV sẽ chữa trên Zoom.

+Yêu cầu Bài 2, Bài 3 HS vẽ hình ra giữa vở và cách ít nhất 3 dòng rồi mới ghi lời giải từ câu a.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now