Chính tả 2 - Tuần 30 - Cháu nhớ Bác Hồ

Download (0)

Full text

(1)

2. Viết ba từ ngữ chứa tiếng có âm tr ?

1Viết ba từ ngữ chứa tiếng có âm ch?

(2)

Đêm đêm cháu những bâng khuâng Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu.

Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu,

Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ.

Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.

Theo Thanh Hải

(3)

Nội dung đoạn thơ nói lên điều gì?

Thể hiện tình cảm mong nhớ Bác Hồ của bạn nhỏ sống trong

vùng địch tạm chiếm

(4)

CHÁU NHỚ BÁC Hồ

Đêm đêm cháu những bâng khuâng Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu.

Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu,

Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ.

Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ, Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.

Theo Thanh Hải

. Đoạn thơ có mấy dòng?

Có 6 dòng

. Chữ đầu mỗi dòng viết như thế nào?

Viết hoa

.Bài thơ viết theo thể thơ nào?

Thơ lục bát – dòng 6 – dòng 8 Tìm những từ khó viết

trong bài?

(5)

Luyện tập Bài 2

a/ch hoặc tr

…ăm sóc, một….ăm, va ….ạm, ….ạm y tế

ch tr ch tr

b) êt hay êch

Ngày T…. , dấu v….., chênh l……, d…. vải

Ngày Tết , dấu vết, chênh lệch, dệt vải

(6)

• Với tiếng bắt đầu bằng tr (TRĂNG)

Bài 3: đặt câu

- Trăng đêm nay sáng quá.

- Ai cũng thích ngắm trăng.

- Trăng trung thu là đẹp nhất.

Nhận xét tiết học

(7)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in