• Không có kết quả nào được tìm thấy

Toán 2 - Tuần 31 - Luyện tập

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Toán 2 - Tuần 31 - Luyện tập"

Copied!
12
0
0

Văn bản

(1)

732 1. TÝnh:

331 682

- 351 987

- 255 599

- 148 425

- 203 676 - 215

451 222 461

(2)

2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 986 - 264 758 - 354 831 - 120

b) 73 - 26 65 - 19 81 - 37 986

- 264 758

- 354 831

- 120

73

- 26 65

- 19 81

- 37

722 404 711

47 46 44

(3)

3. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:

Sè bÞ trõ Sè trõ

HiÖu

257

136 136 121

869 659

867

206

486 264 121

257

210

661

222 136 136

121 121

(4)

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Tãm t¾t:

Trường Thµnh C«ng : Trường H÷u NghÞ :

865 häc sinh

? häc sinh

32 häc sinh

Bµi gi¶i:

Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã sè häc sinh lµ: 865 – 32 = 833(häc sinh)

§¸p sè: 833 häc sinh

(5)

5.Khoanh vào chữ đặt trướckết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình là:

A. 1

B. 2 C. 3 D. 4

1 2

3

(6)

876

§óng ghi §, sai ghi S:

- 33

843

876 - 33

546 S

§

(7)

Xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau:

TiÕt: LuyÖn tËp chung trang 160.

(8)
(9)
(10)
(11)

Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã nhiÒu h¬n Tr êng TiÓu häc H÷u NghÞ 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

(12)

4. Trường g TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Bµi gi¶i:

Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã sè häc sinh lµ: 865 – 32 = 833(häc sinh)

§¸p sè: 833 häc sinh

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã nhiÒu h¬n Trường TiÓu häc H÷u NghÞ 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Etyl axetat lµ chÊt láng, mïi th¬m, Ýt tan trong nðíc, dïng lµm dung m«i trong c«ng nghiÖp. S¶n phÈm cña ph¶n øng gi÷a axit vµ rðîu gäi lµ este.. Axit axetic lµ mét axit

®ã lµ ph¶n øng trïng hîp. S¶n phÈm cña ph¶n øng gåm nhiÒu m¾t xÝch monome hîp thµnh nªn ®ðîc gäi lµ polime. Sè lðîng m¾t xÝch monome trong mét ph©n tö polime gäi lµ hÖ

[r]

b) Em hãy giúp Mai sửa lại phép tính sai cho đúng.

Gióp häc viªn biÕt thªm nghÒ nguéi ®Ó hç trî cho nghÒ chÝnh mµ c¸c häc viªn ®ang häc. Häc viªn ph©n biÖt ®−îc c¸c trang thiÕt bÞ, dông cô cña nghÒ nguéi.

Hái Lan cã bao nhiªu que

Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hång V©n Tr êng tiÓu häc B Xu©n Ninh. Bµi :

Lan cã bao nhiªu que

[r]

B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña tr êng tiÓu häc Thµnh C«ng.. Đọc đoạn

Em cã thÝch häc m«n MÜ thuËt kh«ng?. M«n häc nµo em

[r]

Cã bao nhiªu c¸ch xÕp kh¸c

C«ng thøc ho¸ häc... C«ng thøc

Thái độ: Cã ý thøc tÝch cùc tù gi¸c trong häc

ViÖc t¹o cho häc sinh niÒm høng thó trong häc tËp ph©n m«n H×nh häc hoµn toµn phô thuéc vµo n¨ng lùc s ph¹m cña gi¸o viªn2. §Æc biÖt lµ trong n¨m häc nµy toµn ngµnh gi¸o

H íng dÉn häc sinh viÕt vµo vë

Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô häc tËp.... Quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô häc

Trªn thùc tÕ, logic häc Vaisesika ra ®êi muén h¬n d−íi ¶nh h−ëng cña logic häc Nyaya vµ logic häc PhËt gi¸o Dignaga... LÞch sö logic

B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr êng TiÓu häc Thµnh C«ng.. B¹n DiÖu Chi lµ häc sinh cò cña Tr êng TiÓu häc Thµnh C«ng.. III) LuyÖn tËp... Thu Ph îng lµ líp

Muèn ch¨n nu«i cã hiÖu qu¶ ph¶i chän gièng vËt nu«i phï hîp... Chóc c¸c em häc sinh ngoan vµ

Những đặc điểm hình thái như đặc điểm thực vật học, thời gian sinh trưởng, đặc điểm của hoa được quan sát và mô tả ở các giai đoạn sinh trưởng.. Tổng thời gian

Các tác phẩm văn học phiêu lưu cũng chủ yếu là các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi: Timua và đồng đội; Các cuộc phiêu lưu của Mít đặc; Các cuộc phiêu lưu