Toán 2 - Tuần 31 - Luyện tập

12  Download (0)

Full text

(1)

732 1. TÝnh:

331 682

- 351 987

- 255 599

- 148 425

- 203 676 - 215

451 222 461

(2)

2. §Æt tÝnh råi tÝnh:

a) 986 - 264 758 - 354 831 - 120

b) 73 - 26 65 - 19 81 - 37 986

- 264 758

- 354 831

- 120

73

- 26 65

- 19 81

- 37

722 404 711

47 46 44

(3)

3. ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng:

Sè bÞ trõ Sè trõ

HiÖu

257

136 136 121

869 659

867

206

486 264 121

257

210

661

222 136 136

121 121

(4)

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Tãm t¾t:

Trường Thµnh C«ng : Trường H÷u NghÞ :

865 häc sinh

? häc sinh

32 häc sinh

Bµi gi¶i:

Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã sè häc sinh lµ: 865 – 32 = 833(häc sinh)

§¸p sè: 833 häc sinh

(5)

5.Khoanh vào chữ đặt trướckết quả đúng:

Số hình tứ giác có trong hình là:

A. 1

B. 2 C. 3 D. 4

1 2

3

(6)

876

§óng ghi §, sai ghi S:

- 33

843

876 - 33

546 S

§

(7)

Xem l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau:

TiÕt: LuyÖn tËp chung trang 160.

(8)
(9)
(10)
(11)

Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã nhiÒu h¬n Tr êng TiÓu häc H÷u NghÞ 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

(12)

4. Trường g TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã Ýt h¬n Trường TiÓu häc Thµnh C«ng 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Bµi gi¶i:

Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã sè häc sinh lµ: 865 – 32 = 833(häc sinh)

§¸p sè: 833 häc sinh

4. Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã 865 häc sinh, Trường TiÓu häc Thµnh C«ng cã nhiÒu h¬n Trường TiÓu häc H÷u NghÞ 32 häc sinh. Hái Trường TiÓu häc H÷u NghÞ cã bao nhiªu häc sinh?

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in