Lop 2- TAP DOC -Tuan 13 TD Qua cua bo

24  Download (0)

Full text

(1)

MÔN TẬP ĐỌC

(2)

Kiểm tra bài cũ

Hãy đọc bài: Bông hoa niềm vui (trang 104).

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

Khi biết Chi cần bông hoa niềm vui, cô giáo

nói thế nào?

(3)
(4)

Quà của bố

thao láo quẫy tóe n ớc

nhộn nhạo

niềng niễng mốc thếch

Các em hãy đọc đúng một số từ sau:

Luyện đọc câu

mặt đất

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(5)

Chia đoạn

Đoạn 1: Từ đầu ... thao láo

Đoạn 2: còn lại

Luyện đọc đoạn

(6)

thúng câu

đồ đan khít bằng tre, hình tròn, lòng sâu, trát nhựa,

th ờng dùng đựng cá câu đ ợc

(7)

- Mở thỳng cõu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cỏi bũ nhộn nhạo .

- Hấp dẫn nhất là những con dế đực lạo xạo

trong cỏc vỏ bao diờm: toàn dế đực, cỏnh xoăn, gỏy vang nhà và chọi nhau phải biết.

* Các em hãy đọc ngắt giọng đúng các câu sau nhé

(8)

cµ cuèng

.

niÒng niÔng

(9)

c¸ sép

lµ loµi c¸ sèng ë n íc ngät, cã th©n

trßn vµ dµi, tr«ng gÇn gièng c¸ chuèi

(10)

con xËp xµnh

con muçm

con dÕ

(11)

Quà của bố

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(12)

Quà của bố

Câu hỏi: Quà của bố đi câu về có những gì?

Trả lời: Có cà cuống, niềng niễng, hoa sen đỏ, nhị sen vàng, có cá sộp, cá chuối.

Tìm hiểu bài

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(13)

cµ cuèng niÒng niÔng

(14)

Quà của bố

Quà của bố đi cắt tóc về có những gì?

Trả lời: con xập xành, con muỗm to xù mốc thếch, ngó ngoáy, những con dế đực cánh xoăn

gáy vang nhà

Tìm hiểu bài

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(15)

con muỗm

(16)

Nội dung: Bài văn nói lên tình cảm yêu thương của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho

các con.

(17)

Quà của bố

Câu hỏi: Những từ nào, câu nào cho thấy các con rất thích những món quà của bố?

Trả lời: Từ: hấp dẫn, giàu quá

Câu văn: Hấp dẫn nhất là những con dế lạo xạo trong các vỏ bao diêm..Quà của bố làm

Tìm hiểu bài

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(18)

Quà của bố Luyện đọc lại

Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(19)

Tập đọc: Quà của bố

Bố đi câu về, không một lần nào là chúng tôi không có quà.

Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo. Hoa sen đỏ nhị sen vàng tỏa hương thơm lừng. Những con cá sộp, cá chuối quẫy tóe nước, mắt thao láo...

Bố đi cắt tóc về, cũng không lần nào chúng tôi không có quà.

Mở hòm dụng cụ ra là cả một thế giới mặt đất: con xập xành, con

muỗm to xù, mốc thếch, ngó ngoáy. Hấp dẫn nhất là những con dế đực lạo xạo trong các vỏ bao diêm: toàn dế đực, cánh xoăn, gáy vang nhà và chọi nhau phải biết.

(20)

1

2

4 3

6 5

Quà củ a bố là cả một thế giớ i mặt đ ất.

Em hãy đọc đo ạn văn nói lên điều đ ó.

Đọc những câu văn cho thấy các con rất thích quà của

bố.

Quà củ a bố là cả một thế giớ i dưới n ước.

Em hãy đọc đo ạn văn nói lên điều đ ó.

Em hãy đọc đoạn 2.

Hãy đọc một đoạn em

thích.

Em hãy đọc

đoạn 1 của bài.

(21)

Quà của bố

Em hãy đặt tên khác cho câu chuyện ? Thứ ngày tháng năm 20

Tập đọc

(22)

M ón quà giản dị

T ình yêu của bố Nh ữn g

n q

của Bố tôi

Quà của bố

(23)

Luyện đọc: Tìm hiểu bài :

* T

ừ ngữ:

Tập đọc: Quà của bố

- nhộn nhạo

* Đọc diễn cảm:

- - niềng niễng cá sộp

- m ốc thếch

* Đọc đúng:

- Mở thúng câu ra là cả một thế giới dưới nước : cà cuống, niềng niễng đực, niềng niễng cái bò nhộn nhạo .

- Hấp dẫn nhất là những con dế đực lạo xạo trong các vỏ bao diêm: toàn dế

- mốc thếch - thúng câu - cá sộp

Nội dung: Bài văn nói lên tình cảm yêu thương

của người bố qua những món quà đơn sơ dành cho các con.

thao l¸o

quÉy tãe n íc

(24)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in