Tuan 13: Gap, cat, dan hinh tron

Download (0)

Full text

(1)

1

Giáo dục thủ công

Bài 7: Gấp, cắt, dán hình tròn (tiết 1 )

(2)

Hoạt động 1:Quan sát và giơ thẻ (A,B,C) +Hãy chọn chữ đặt trước

câu trả lời đúng.

- Hình tròn được đặt trong a. Hình chữ nhật.

b.

Hình vuông.

c.

Hình tam giác.

Giáo dục thủ cơng

Bài 7: Gấp, cắt, dán hình trịn (tiết 1 )

(3)

Hoạt động 1: Quan sát

o N

M .

. P

. .

Nhìn và so sánh độ dài các đoạn thẳng:

OM, ON, OP.

Giáo dục thủ cơng

Bài 7: Gấp, cắt, dán hình trịn (tiết 1 )

(4)

Hoạt động 2. Cách gấp, cắt, dán hình tròn:

Bước 1: Gấp hình:

. O

Hình 1a

(5)

H ì nh 1a

H ì nh 1b

Hình 2a

Hình 2b O

O

C D

O

O

(6)

Bước 2: Cắt hình :

H ì nh 2b C D

O

D C

O

H ì nh 2c

H ì nh 3

(7)

H ì nh 3 H ì nh 4

(8)

H ì nh 5

Bước 3: Dán hình

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in