Lop 2 - TOAN - Tuan 21 - Bai - Luyen tap chung

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Bµi cò

§äc b¶ng nh©n 2 §äc b¶ng nh©n 3

§äc b¶ng nh©n 4

§äc b¶ng nh©n 5 LuyÖn tËp chung

Bµi 1: TÝnh nhÈm

2 x 6 = 2 x 8 = 5 x 9 = 3 x 5 = 3 x 6 = 3 x 8 = 2 x 9 = 4 x 5 = 4 x 6 = 4 x 8 = 4 x 9 = 2 x 5 =

5 x 6 = 5 x 8 = 3 x 9 = 5 x 5 =12 16 45 15 20 18

24 18

36 10 24 32

25 27

30 40

(3)

LuyÖn tËp chung

Bµi 2: TÝnh

b. 4 x 8 – 17 =

a. 5 x 5 + 6 = 25 + 6

= 31

c.2 x 9 –18 = d.3 x 7 + 29 =

32 - 17

18 - 18 21 + 29

= 0 = 50

= 15

(4)

Luyện tập chung

Bài 3: Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi

đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Tóm tắt

Mỗi đôi đũa: 2 chiếc

Bài giải

7 đôi đũa có số chiếc đũa là:

2 x 7 = 14 (chiếc đũa)

Đáp số: 14 (chiếc đũa)

7 đôi đũa : ... chiếc?

(5)

Luyện tập chung

Bài 4: Tính độ dài đ ờng gấp khúc sau:

a.

3 cm .

3 .

cm 3 cm

Bài giải

Độ dài đ ờng gấp khúc là:

3 + 3 + 3 = 9 ( cm)

Đáp số: 9 cm

Bài giải

Độ dài đ ờng gấp khúc là:

3 x 3 = 9 ( cm)

Đáp số: 9 cm

C1: C2:

(6)

Luyện tập chung

Bài 4: Tính độ dài đ ờng gấp khúc sau:

b.

2 cm

. .

2 cm

2 cm

C1: Độ dài đ ờng gấp khúc là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 ( cm)

Đáp số: 8 cm

Bài giải

C2: Độ dài đ ờng gấp khúc là:

2 x 4 = 8 ( cm)

Đáp số: 8 cm

2 cm

2 cm

(7)

LuyÖn tËp chung

(8)

Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 1 n¨m 2010

To¸n

LuyÖn tËp chung

6 10 16

9 24 30

45 30 15

2 3 5

x x

x

x x x

x x

x

(9)

Luyện tập chung

Bài 1: Tính nhẩm Bài 2: Tính

Bài 3: Mỗi đôi đũa có 2 chiếc đũa. Hỏi 7 đôi

đũa có bao nhiêu chiếc đũa?

Bài 4: Tính độ dài đ ờng gấp khúc

(10)

KÝnh chóc quý thÇy, quý c« m¹nh khoÎ .

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in