TOÁN 4-TUẦN 32-ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỚI STN TR 163

Download (0)

Full text

(1)

(Trang 170)

(2)

4

5 + 2 7

4

5 - 2 7

1. Phân số thứ nhất là , phân số thứ hai là .

Hãy tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

4 5

2 7

4

5 x 2 7

4

5 : 2 7

38

 35

8

 35

4

 35 14

 5

(3)

a) b) Bài 2. Số ?

(4)

2

3 + 5 2

3 - 4

3. Tính:

a)

29

= 12

19

6 - 3

= 4

(5)

2

3 + 5 2

3 - 4

3. Tính: Cách khác

29

= 12

38

12 - 9

= 12 8

12 + 30 12

9 - 12

=

(6)

2

5 x 1 2

1 : 3

3. Tính:

a)

3

= 5

1

5 : 1

= 3

(7)

2

9 : 2 9

1 x 2

3. Tính:

2 x 9 x 1 9 x 2 x 2

= 2

9 x 9 2

1 x 2

=

1

= 2

(8)

2

9 : 2 9

1 x 2

3. Tính: Cách khác

= 1

= 2 1 x 1

2

(9)

b. Số nước còn lại chiếm số phần của bể là:

Bài giải

a. Sau hai giờ vòi nước đó chảy được số phần bể là:

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in