Toán 2 - Tuần 21 - Luyện tập chung

Download (0)

Full text

(1)

BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG

MÔN TOÁN - LỚP 2

MÔN TOÁN - LỚP 2

(2)
(3)

Bài 1 : Tính nhẩm

3 x 7 = 3 x 4 = 3 x 3 = 3 x 2 = 2 x 5 =

2 x 9 = 2 x 4 = 2 x 2 =

10 18

8 4

21 12

9 6

(4)

Bài 1 : Tính nhẩm

4 x 4 = 4 x 3 = 4 x 7 = 4 x 2 =

5 x 10 = 4 x 10 = 3 x 10 = 2 x 10 =

16 12

28 8

10 40 30

20

(5)

Bài 2 :Viết số thích hợp vào ô trống:

12

Thừa số 2 5 4 3 5 3 2 4

Thừa số 6 9 8 7 8 9 7 4

Tích

45 32 21 40 27 14 16

(6)

Bài 3: 2 x 3 ... 3 x 2 4 x 6 ... 4 x 3 5 x 8 ... 5 x 4

= >

>

(7)

Mỗi học sinh được mượn 5 quyển truyện. Hỏi 8 học sinh được mượn bao

nhiêu quyển truyện?

Tóm tắt

1 học sinh: 5 quyển truyện

8 học sinh: … quyển truyện?

Bài 4:

Số quyển truyện 8 học sinh được mượn là: Giải 5 x 8 = 40 (quyển truyện)

Đáp số: 40 quyển truyện

(8)

Củng cố:

Dặn dò: Xem lại bài.

Chuẩn bị bài: “Phép chia”.

(9)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in