• Không có kết quả nào được tìm thấy

Đề giữa kỳ 1 Toán 7 (Cánh Diều) năm 2022 - 2023 phòng GD&ĐT Yên Thế - Bắc Giang - THCS.TOANMATH.com

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "Đề giữa kỳ 1 Toán 7 (Cánh Diều) năm 2022 - 2023 phòng GD&ĐT Yên Thế - Bắc Giang - THCS.TOANMATH.com"

Copied!
4
0
0

Văn bản

(1)

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ (Đề gồm 3 trang)

ĐỀ KIỂM TRA LUYỆN KỸ NĂNG LÀM BÀI THI KẾT HỢP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: TOÁN - LỚP 7 (CÁNH DIỀU) Thời gian làm bài: 90 phút

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm Câu 1. Trong các câu sau câu nào đúng?

A.  3 N B.

3 7Z

C.

3 7 Z

D.

3 1 Q

Câu 2 . Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:

A. N*; B. Q; C. N ; D. Z . Câu 3 . Số đối của

5

9 là:

A.

5

9; B.

9

5; C.

5 9

; D.

9 5

. Câu 4 . Cho a,bZ , a, b0, x =

a

b; a,b cùng dấu thì:

A.x0 B. x0 C.x0 D.x0

Câu 5. Hình nào biểu diễn số

1

3 và số đối của

1 3 ?

A. B.

C. D.

Câu 6. 28 là kết quả của phép tính:

A. 24 . 24; B. 22 . 24; C. 21 . 28; D. 23 . 24.

Câu 7. Thứ tự thực hiện phép tính trên tập số hữu tỉ nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

A. [ ] → ( ) → { }. B. [ ] → { } → ( ).

C. { } → [ ] → ( ). D. ( ) → [ ] → { }.

Câu 8. Số cạnh của một hình hộp chữ nhật là:

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12 Câu 9. Số cặp các mặt bằng nhau của một hình hộp chữ nhật là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

(2)

Câu 10. Một cục tẩy có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước của cạnh đáy là 5 cm, 3 cm và chiều cao là 1,5 cm. Tính diện tích xung quanh của cục tẩy đó là:

A. 24 cm2; B. 18 cm2; C. 5 cm2; D. 6 cm2. Câu 11. Căn bậc hai số học của 49 là:

A. 7 B. 7 C. 7 và 7 D. 7 hoặc 7

Câu 12. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ các mặt bên của hình trên là những hình gì?

A. Tam giác B. Hình chữ nhật C. Hình Thoi D. Hình bình hành.

Câu 13.Cho một hình lăng trụ đứng có thể tích V, diện tích đáy là S, chiều cao hình lăng trụ được tính theo công thức:

A.

3V h S

B.

h S

V

C.

h V

S

D.

h 2V

S

Câu 14.Số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn ? A.

3

4 B.

6

11 C.

37

50 D.

9 8

Câu 15. Giá trị của biểu thức

 

 

2 5

4 4

3 .2 .3 E 2 .3

là :

A.

2

3 B.

2

3

C.

3

2 D.

3

2

Câu 16.Hình lập phương A có cạnh bằng

4

5 cạnh hình lập phương B. Hỏi thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu phần thể tích hình lập phương B?

A.

64

125 B.

12

64 C.

4

5 D.

16 25

Câu 17. Trong chân không, vận tốc ánh sáng là 299 792 458 m/s; với các tính toán không cần độ chính xác cao ta có thể coi vận tốc ánh sáng là 3.108 m/s. Trong một nghiên cứu, ánh sáng từ một ngôi sao đến Trái Đất mất 10 phút 13 giây. Khoảng cách giữa ngôi sao đó đến Trái Đất xấp xỉ bằng bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1939.105 km B. 1939.106 km

C. 1839.106 km D. 1839.105 km.

Câu 18.Tìm x, biết: 2x -

2 2

3

  

  =

5 9.

A. x = 0,5 B. x =

1

3 C. x =

2

3 D. x = 1.

Câu 19. Số vô tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân:

A. Hữu hạn B. Vô hạn tuần hoàn

(3)

C. Vô hạn không tuần hoàn D. Cả A, B và C.

Câu 20.Tính thể tích của hình lăng trụ đứng sau:

A. 16 cm3 B. 20 cm3 C. 26 cm3 D. 22 cm3

PHẦN II: TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 21.(1,5 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể):

a) 7,2 ( 3,7 2,8) 0,3    b)

0 3

7 1

3 .16

8 2

 

    

c)

16 1

10. 0,01. 3 49 4

9 6

Câu 22.(1,5 điểm)Tìm x, biết:

a)

5 2 2

8 x 3

    

b)

2 5 5

3 3 x7

c)

1 2 5 5

3 36 6

x

Câu 23.(0,5 điểm)

Một bể cá hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 1,8 m2 và có chiều cao là 0,8m. Tính chu vi đáy của bể cá đó.

Câu 24. (1,0 điểm)

Một cái bánh ngọt có dạng hình lăng trụ đứng tam giác, kích thước như hình vẽ.

a) Tính thể tích cái bánh.

b) Nếu phải làm một chiếc hộp bằng bìa cứng để cái bánh này thì diện tích bìa cứng cần dùng là bao nhiêu (Coi mép dán không dáng kể).

6cm 10cm

8 cm 3cm Câu 25.(0,5 điểm)Thu gọn biểu thức:

A=

1 1 1

1 . 1 ... 1

1 2 1 2 3 1 2 3 ... 2006

   

         

   

(4)

---HẾT---

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

A. ĐỀ CHÍNH THỨC.. a) Em hãy vẽ minh họa trên giấy mảnh đất nhà bạn An bằng hình chữ

Sau đó ông giảm giá để bán hết số điện thoại còn lại.A. Khẳng định nào dưới đây

A. Hình tam giác có 3 trục đối xứng. Hình thang có 1 trục đối xứng. Tam giác cân có 2 trục đối xứng. Tam giác đều có 3 trục đối xứng. điểm I là trung điểm của

Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.. - Điểm toàn bài không được

Nếu học sinh trình bày cách làm đúng khác thì cho điểm các phần theo thang điểm tương ứng.. - Điểm toàn bài không được

Cô giáo chia học sinh trong lớp thành các nhóm học tập sao cho học sinh nam trong các nhóm bằng nhau và số học sinh nữ trong các nhóm bằng nhauA. Hỏi cô có

Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi..

D. Tứ giác có giao điểm hai đường chéo cách đều bốn đỉnh là hình chữ nhật Câu 18. Hình tròn PHẦN II.. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC,

Cô Anh dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5m bao quanh mảnh đất hình chữ nhật có các kích thước lần lượt là 3m

Số toa ít nhất cần có để chở hết số khách thăm quan là bao nhiêu?. Hình

2cm Câu 18: Bác Hưng uốn một dây thép thành móc treo đồ dạng hình thoi với dộ dài cạnh bằng 30cmC. Bác Hưng cần bao nhiêu xăng-ti-mét dây thép để

c) Với yêu cầu nói trên, nên chọn kiểu nào để thể tích của lều lớn nhất.. a) Ta có thể xem cái lều là một lăng trụ đứng đáy tam giác cân cạnh bên bằng c, cạnh đáy bằng

Một hình chóp tứ giác đều và một lăng trụ đứng là tứ giác đều có chiều cao bằng nhau và có diện tích đáy bằng nhau. Thể tích hình lăng trụ đứng là: V= S.. Vậy nếu

Xác suất để chọn được số có chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục

Tính diện tích xung quanh S xq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn nội tiếp tam giác BCD và chiều cao bằng chiều cao tứ diện ABCD... Gọi S là điểm

VÍ DỤ 1: Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng trong hình 102.  Hướng dẫn: Sử dụng các công thức có sẵn.. Hãy tính thể tích

3 chiều cao của hình lăng trụ. Tính chiều cao của mực nước khi đó. Tính thể tích khối lăng trụ. Tính thể tích khối lăng trụ này. Tính diện tích xung quanh,

Tính diện tích của hình tam giác MDC.... Tính diện tích của hình tam

Tính xác suất để mật khẩu đó là một dãy chữ cái mà các chữ cái nếu xuất hiện 1 lần thì không đứng cạnh nhau, đồng thời các chữ T, N giống nhau thì đứng cạnh nhauC.

a) Lăng trụ đứng: Là lăng trụ có cạnh bên vuông góc với đáy. Các mặt bên là các hình chữ nhật. Cạnh bên bằng đường cao của lăng trụ. b) Lăng trụ đều: Là lăng trụ đứng và

+ Là lăng trụ đứng có đáy là đa giác đều + Các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau - Hình hộp: Là lăng trụ có đáy là hình bình hành + Hình hộp đứng có các cạnh

[r]

Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên.. Cho hình chóp tứ giác