Bài 42. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

Văn bản

(1)

Bài 42. NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

A.Mục tiêu.

- Khái niệm về nồng độ phần trăm( C%).

- Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%) của dung dịch.

B. Hướng dẫn nghiên cứu bài.

I.Nồng độ phần trăm của dung dịch:

HS đọc phần 1 SGK/ 143  định nghĩa.

-Nếu ký hiệu:

+Khối lượng chất tan là mct

+Khối lượng dd là mdd

+Nồng độ phần trăm là C%.

 Rút ra biểu thức tính C%=

- Áp dụng công thức làm các ví dụ sau:

Vd1:Hoà tan15g muối trong 60g dd .Tính nồng độ phần trăm của dd.

Vd2 : Hoà tan 10g đường vào 40g nước. Tính nồng độ phần trăm của dd.

+Khối lượng chất tan là mct= ? +Khối lượng dd là mdd = ?

Nồng độ % là C%.?

* Chú ý : + Muốn tính nồng độ %( C%) thì cần phải có đủ 2 đại lượng là khối lượng chất tan( mct) và khối lượng dung dịch( mdd).

+ Nếu đề bài chưa có đủ 2 đại lượng trên, như chưa có khối lượng dung dịch thì tính khối lượng dung dịch ( mdd= mct + mnước)

C. Kiến thức trọng tâm sau khi nghiên cứu bài.

I.Nồng độ phần trăm của dung dịch:

1/Định nghĩa.

-Nồng độ % (kí hiệu C%) của một dung dịch cho ta biết số gam chất tan có trong 100g dung dịch.

Vd: Dung dịch đường 20% cho biết: Trong 100g dung dịch có hòa tan 20g đường.

2/Công thức.

C% =

dd ct

m

m . 100%

+Khối lượng chất tan là mct(g) +Khối lượng dd là mdd(g) +Nồng độ % là C%.

* Áp dụng:

Vd1:Hoà tan10g muối trong 50g dd .Tính nồng độ phần trăm của dd.

C%muối =

dd ct

m

m . 100%=

50

10 x 100% = 20%

Vd2 : Hoà tan 10g đường vào 40g nước. Tính nồng độ phần trăm của dd.

Giải: mct = mđường = 10g mH2O = 40g.

 mdd = mct + mdm = 10 + 40 = 50g.

(2)

 C% đường=

dd ct

m

m . 100% =

50

10 x 100% = 20%

Vậy:nồng độ phần trăm của dung dịch là 20%

HS làm bài tập sgk 5/ 146

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now