Tập đọc 2 - Tuần 29 - Cây đa quê hương

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KiÓm tra bµi cò

Em thÝch nh©n vËt nµo? V× sao?

(3)

C©y ®a quª h­ương­(Trang 93)

(4)
(5)
(6)
(7)

nổi lên nặng nề chót vót

rễ cây

lững thững

lúa vàng gợn sóng

Luyện đọc Tìm hiểu bài - Thời thơ ấu

- Cổ kính - Chót vót

- Li kì

-Tưởngchừng

(8)

Trong vßm l¸, giã chiÒu gÈy lªn nh÷ng ®iÖu

nh¹c li k× tưởng­chõng như ai ®ang cư êi ®ang nãi.

(9)

Xa xa, giữa cánh đồng, đàn trâu ra về, lững thững từng bước nặng nề. Bóng sừng trâu dư ới ánh chiều kéo dài, lan giữa ruộng đồng yên lặng.

(10)

nổi lên nặng nề chót vót

rễ cây

lững thững

lúa vàng gợn sóng

Luyện đọc Tìm hiểu bài - Thời thơ ấu - Cổ kính

- Chót vót - Li kì

- T ưởng chừng - Lững thững

(11)

- Những từ ngữ, câu văn nào cho thấy cây đa sống rất lâu ?

- Cây đa nghìn năm gắn liền với thời thơ ấu của chúng tôi. Đó là một tòa cổ kính hơn là một thân cây.

(12)

Nêu các bộ phận của cây đa (thân, cành,

ngọn, rễ) đư ợc tả bằng những hình ảnh nào?

-Thân cây - một tòa cổ kính.

- Cành cây - cột đình.

- Ngọn cây - chót vót giữa trời xanh.

- Rễ cây - con rắn hổ mang giận dữ

(13)

Hãy nói lại đặc điểm mỗi bộ phận của cây đa bằng một từ.

M: Thân cây rất to.

(14)

Ngồi hóng mát d ới gốc đa, tác giả còn thấy những cảnh đẹp nào của quê h ơng?

(15)

nổi lên nặng nề chót vót

rễ cây

lững thững

lúa vàng gợn sóng

Luyện đọc Tìm hiểu bài - Thời thơ ấu - Cổ kính

- Chót vót - Li kì

- T ởng chừng - Lững thững

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in