Toán 2 - Tuần 25 - Luyện tập (2)

13  Download (0)

Full text

(1)

Kiểm tra bàI cũ

Bài 1: Hình nào tô màu đỏ số ô vuông

5 1

A B C D

(2)

Bµi 2:H×nh nµo khoanh vµo sè con vÞt

a

b

H×nh a khoanh vµo sè con vÞt.

5 1

5 1

5 1

(3)

LuyÖn tËp

(4)

Bµi 1:TÝnh nhÈm:

10 : 5 = 30 : 5 =

15 : 5 = 45 : 5 =

20 : 5 = 35 : 5 =

25 : 5 = 50 : 5 =

2 4

9 7 10

3 5 6

Bµi 2: TÝnh nhÈm:

5 x 2 = 10 : 2 = 10 : 5 =

5 x 3 = 15 : 3 = 15 : 5 =

5 x 4 = 20 : 5 = 20 : 4 =

5 x 1 = 5 : 5 = 5 : 1 = 10

4 5 20

5 1 5 2

5

15 5 3

(5)

Bài 3 : Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn .Hỏi mỗi bạn có mấy quyển vở ?

Tóm tắt:

5 bạn: 35 quyển vở 1 bạn …quyển vở ?

Bài giải:

Mỗi bạn nhận được số quyển vở là:

35 : 5 = 7 (quyển)

Đáp số: 7 quyển vở

(6)

Bài 4: Có 25 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi

đĩa 5 quả. Hỏi xếp đư ợc vào mấy đĩa?

Tóm tắt:

5 quả: 1 đĩa 25 quả:…đĩa?

Bài giải:

Số đĩa xếp đư ợc là:

25 : 5 = 5 (đĩa)

Đáp số: 5 đĩa

(7)

a

b

H×nh a khoanh vµo sè con voi.

5 1

5

Bài 5: H×nh nµo khoanh vµo sè con voi1

(8)
(9)

Bµi 1: §· t« mµu h×nh nµo? 1

5

aa b

(10)

Bµi 2: §· t« mµu h×nh nµo?

a bb

1 4

(11)

a b

Bài 3: Em hãy chọn đáp án đúng.

10 : 5 = 1 b 20 : 5 = 4

(12)

aa b

Bài 4: Em hãy chọn đáp án đúng.

35 : 5 =7 45 : 5 =8

(13)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in