Toán 2 - Tuần 25 - Thực hành xem đồng hồ

20  Download (0)

Full text

(1)

1 giờ có bao nhiêu phút ?

60 phút 60 phút

15 phút 15 phút

30 phút 30 phút

A. A B. B

C. C.

KIỂM TRA BÀI CŨ

KIỂM TRA BÀI CŨ

(2)

. Kim phút chỉ số 3 được:

3 phút 3 phút

15 phút 15 phút

30 phút 30 phút A. A

B. B.

C. C.

(3)

Kim phút chỉ số 6 được:

60 phút 60 phút 6 phút

6 phút

30 phút 30 phút A. A.

B. B.

C. C.

(4)

§ång hå chØ mÊy giê ?

§ång hå chØ 4 giê 15 phót

12

3 6

9

1 2

5 4 7

8

10 11

(5)

Thực hành xem đồng hồ

(6)

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

A B C D

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

B i 1: à

(7)

A

4 giờ 15 phút

12

3 6

9

1 2

4 7 5

8

10 11

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

(8)

B

1 giờ 30 phút

12

3 6

9

1 2

4 7 5

8

10 11

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

(9)

C

9 giờ 15 phút

12

3 6

9

1 2

4 7 5

8

10 11

Đồng hồ chỉ mấy

giờ?

(10)

D

8 giờ 30 phút

12

3 6

9

1 2

4 7 5

8

10 11

Đồng hồ chỉ mấy

giờ?

(11)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ

nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

E

G

a)An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

b)An ra chơi lúc 15 giờ.

c)An vào học tiếp lúc 15 giờ 15phút d)An tan lúc 16 giờ 30phút

e)An tưới rau lúc 5 giơ ø30phút chiều g)An ăn cơm lúc 7 giờ tối

D

(12)

2.Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

G

a)An vào học lúc

13 giờ 30 phút.

(13)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

G b)An ra chơi lúc

15 giờ.

(14)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

G

c)An vào học tiếp lúc

15 giờ 15phút

(15)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

d) An tan lúc G

16 giờ 30phút

(16)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

G

e)An tưới rau lúc

5 giờ30phút chiều

(17)

2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011 12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

12

3 6

9

1 2

5 4 8 7

1011

19:00

A B

C

D

E

G

g)An ăn cơm lúc

7 giờ tối

(18)

Bài 3:

(19)
(20)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in