TOÁN 3 - TUẦN 22 - LUYỆN TẬP (TR 114)

Download (0)

Full text

(1)
(2)

ÔN BÀI CŨ

*Đặt tính rồi tính:

1212 x 4

4848

2005 x 4

8020

1212 x 4 2005 x 4

(3)

LUYỆN TẬP

(TR 114)

(4)

Luyện tập

Viết phép cộng các số hạng bằng nhau thành phép

nhân

Tìm

thương Tìm số bị chia

Giải bài toán bằng 2 phép

tính Phân biệt

“thêm”

và “gấp”.

Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ

số.

(5)

Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

Bài 1: Viết thành phép nhân và ghi kết quả:

a. 4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258

c. 2007+ 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 = 8028

b. 1052 + 1052+ 1052 = 1052 x 3 = 3156

(6)

Bài 2: Số?

Bài 2: Số?

Số bị chia 423

Số chia 3 3 4 5

Thương 141 2401 1071

Muốn tìm thương ta phải làm thế

nào?

Muốn tìm số bị chia ta phải làm

thế nào?

141

423 9604 5355

(7)

Bài 3: Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Bài 3: Có 2 thùng, mỗi thùng chứa 1025l dầu. Người ta đã lấy ra 1350l dầu từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu?

Tóm tắt:

Có : 2 thùng 1 thùng : 1025l dầu Lấy : 1350l dầu Còn : …l dầu?

Bài giải:

Số lít dầu chứa trong cả hai thùng là:

1025 x 2 = 2050 (l) Số lít dầu còn lại là:

2050 – 1350 = 700 (l)

Đáp số: 700l dầu.

(8)

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Số đã cho

113 1015 1107 1009 Thêm 6

đơn vị 119 Gấp 6 lần 678

1021 6090

111 3

6642

1015

6054

(9)

DẶN DÒ

- Làm bài tập 1, 3 trang 114 vào vở.

- Chuẩn bị bài tiếp theo:

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

(TT)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in