• Không có kết quả nào được tìm thấy

Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Chia sẻ "Bài giảng; Giáo án - Trường TH Đức Chính #navigation{display:block}#navigation_sub_menu{display:block}#main-content .container{width:100%}#breadcrumb-area,.container .row.top-row>div .portlet-column-content,.container .row.bottom-"

Copied!
14
0
0

Văn bản

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨ

Tiết tập viết tuần trước các em luyện viết chữ hoa gì ?

Bạn nào nhắc lại được từ và câu ứng dụng ở

bài đó?

Hãy viết hoa một chữ

Gh và từ Ghềnh Ráng.

(2)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(3)

Bài. Ôn chữ hoa H

1 3

2

* Chữ H được viết bởi mấy nét ? * Chữ H được viết bởi 3 nét :

+ Nét 1: cong trái kết hợp nét lượn ngang

+ Nét 2: Kết hợp 3 nét khuyết dưới, khuyết trên và móc phải

+ Nét 3: thẳng đứng.

Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(4)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(5)

Bài. Ôn chữ hoa H

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(6)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(7)

Bài. Ôn chữ hoa H

Vua Hàm Nghi (1872 - 1943)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020 Tập viết

(8)

Bài. Ôn chữ hoa H

Đèo Hải Vân Vịnh Hàn

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(9)

Bài. Ôn chữ hoa H

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

(10)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

Tư thế ngồi viết Tư thế ngồi viết

- Lưng thẳng không tì ngực vào bàn.

- Ngồi hơi cúi.

- Mắt cách vở khoảng 25- 30cm - Tay phải cầm bút.

-Tay trái tì nhẹ lên mép vở để giữ.

-Hai chân để song song thoải mái.

(11)

Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020

Tập viết

Bài. Ôn chữ hoa H

(12)

* Chữ H được viết bởi mấy nét ? * Chữ H được viết bởi 3 nét :

+ Nét 1: cong trái kết hợp nét lượn ngang

+ Nét 2: Kết hợp 3 nét khuyết dưới, khuyết trên và móc phải

+ Nét 3: thẳng đứng.

(13)

- Dặn học sinh về nhà học, xem trước bài 13 tiết sau học..

(14)

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

- Nhận biết trên bản đồ vùng phân bố của một số loại cây trồng, vật nuôi chính ở nước ta (lúa gạo, cà phê, cao su, chè; trâu, bò, lợn)..

[r]

She’s listening

3/ Ngày nay chất dẻo có thể thay thế những vật liệu nào để chế tạo ra các sản phẩm thường dùng hàng ngày..

Đồng Xuân Lan.. - Hình ảnh ngôi nhà đang xây nói lên điều gì về đất nước ta?. - Hình ảnh ngôi nhà đang xây nói lên đất nước ta đang trên đà

Cây rơm giống như một túp lều không cửa, nhưng với tuổi thơ có thể mở cửa ở bất cứ nơi nào.. Lúc chơi trò chạy đuổi, những chú bé tinh ranh có thể chui

Hình ảnh nói lên nỗi vất vả của người nông dân để làm ra hạt gạo: Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu / Nước.. như ai nấu / Chết cả cá cờ / Cua ngoi lên

Sự lớn mạnh của hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới Nhiệm vụ: Đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.. Các điều kiện: + Phát triển tinh thần yêu nước

[r]

Mçi em ® îc viÕt mét tõ trong hä néi, hay hä ngo¹i theo hiÖu lÖnh cña c« råi chuyÒn nhanh cho

-Một số dây thần kinh dẫn luồng thần kinh nhận được từ các cơ quan của cơ thể về não hoặc tủy sống.. Một số dây thần kinh khác lại dẫn

QUÝ THẦY CÔ VỀ

Hộp quả cân với những quả cân có khối lượng khác nhau.

Tư thế

BÀI TẬP THỰC

Muốn giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị ta thực hiện theo mấy bước?. Đó là những

- Taïi sao Nguyeãn Taát Thaønh khoâng taùn thaønh con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa caùc nhaø yeâu nöôùc tieàn boái.. - Tröôùc tình hình ñoù, Nguyeãn Taát Thaønh

Nước ta chủ yếu xuất khẩu các khoáng sản (dầu mỏ, than,..), hàng tiêu dùng, nông sản và thuỷ sản; nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu

KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn theo tranh KÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn

Em có thể nghe thấy âm thanh phát ra

Ng êi thùc hiÖn: Phạm Thu Thảo TiÕt häc: TËp viÕt. Ng êi thùc hiÖn: Phạm

Bạn nào nhắc lại được câu viết ứng dụng ở bài đó.. Chữ

Tiết tập viết tuần trước các em luyện viết chữ hoa gì?. Bạn nào nhắc lại được từ và