Thủ công 2 - Tuần 24 - Phối hợp chủ đề Gấp, Cắt, Dán

13  Download (0)

Full text

(1)

Hãy nêu tên của mỗi biển báo giao thông dưới đây.

Hình 1 Hình 2

b . Biển báo giao thông cấm xe đi ngược chiều.

a . Biển báo giao thông cấm đỗ xe.

(2)

* Giấy thủ công, bút chì, thước

kẻ, kéo, hồ dán.

(3)

Ôn tập chương II

Phối hợp gấp, cắt, dán hình (tiết2).

(4)

Hoạt động 1: Ôn tập: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng

Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

Ch úc m ừn g

Si nh nh ật !!!

 

  

* Có mấy cách trang trí thiếp chúc mừng ? Đó là những cách nào ?

* Hãy nêu một số loại

thiếp chúc mừng khác mà em biết.

Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng.

(5)

1 2

3

4

(6)

Hoạt động 2: Ôn tập: Gấp, cắt, dán phong bì.

Bước 1: Gấp phong bì.

2 ô

1 ô rưỡi

1 ô rưỡi

(7)

1ô rưỡi 1ô rưỡi

(8)

Bước 2 :

Cắt phong bì.

Bước 3 : 

Dán phong bì.

(9)

Hoạt động 3: Thực hành

1. Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng.

2. Gấp cắt, dán phong bì.

* Trong cùng thời gian nhóm nào làm được nhiều sản phẩm đúng và đẹp nhóm đó sẽ chiến thắng.

* Làm việc theo nhóm 4 trong thời gian 10 phút.

(10)

Hoạt động 1: Ôn tập: Cắt, gấp, trang trí thiếp chúc mừng

Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng.

Ch úc m ừn g

Si nh nh ật !!!

 

  

Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng.

(11)

Hoạt động 2: Ôn tập: Gấp, cắt, dán phong bì.

Bước 1: Gấp phong bì.

2 ô

1 ô rưỡi 1 ô rưỡi

(12)

Bước 2 :

Cắt phong bì.

Bước 3 : 

Dán phong bì.

(13)

Hoạt động 4: Trưng bày sản phẩm và

nhận xét, đánh giá.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in