TOÁN 5- TUẦN 14- LUYỆN TẬP TR68

16  Download (0)

Full text

(1)

Môn: Toán 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGỌC

THỤY

(2)

TRÒ CHƠI CHỌN Ô SỐ

1 2 3 4

3,2 x 10 = ? 12,9 : 10 = ?

6 : 0,1 = ? 24 x 0,1 = ?

32

1,29 60

2,4

(3)

Toán

Luyện tập

Bài 1: Tính rồi so sánh kết quả tính:

a) 5 : 0,5 và 5 x 2 b) 3 : 0,2 và 3 x 5

52 : 0,5 và 52 x 2 18 : 0,25 và 18 x 4

n

(4)

a) 5 : 0,5 và 5 x 2

10 = 10

Muốn chia một số cho 0,5 cũng như lấy số đó nhân với 2

Bài 1: Tính rồi so sánh kết quả tính:

52 : 0,5 và 52 x 2 104 = 104

Toán

Luyện tập

(5)

a) 5 : 0,5 và 5 x 2

10 = 10

Muốn chia một số cho 0,5 cũng như lấy số đó nhân với 2

Bài 1: Tính rồi so sánh kết quả tính:

52 : 0,5 và 52 x 2 104 = 104

b) 3 : 0,2 và 3 x 5 15 = 15

Muốn chia một số cho 0,2 cũng như lấy số đó nhân với 5

Toán

Luyện tập

(6)

a) 5 : 0,5 và 5 x 2

10 = 10

Muốn chia một số cho 0,5 cũng như lấy số đó nhân với 2 Bài 1: Tính rồi so sánh kết quả tính:

52 : 0,5 và 52 x 2 104 = 104

b) 3 : 0,2 và 3 x 5 15 = 15

Muốn chia một số cho 0,2 cũng như lấy số đó nhân với 5

18 : 0,25 và 18 x 4

72 = 72

Muốn chia một số cho 0,25 cũng như lấy số đó nhân với 4

Toán

Luyện tập

(7)

Toán

Luyện tập

Bài 2: Tìm x:

a) x x 8,6 = 387 b) 9,5 x x = 399



v

x = 387 : 8,6 x = 45

x = 399 : 9,5

x = 42

(8)

Bài 3: Thùng to có 21 l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l dầu. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?



v

Thùng to có 21l dầu thùng bé có 15l dầu

mỗi chai có 0,75l dầu Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Toán

Luyện tập

(9)



Bài giải

Cách 1

Tổng số lít dầu hai thùng có là:

21 + 15 = 36 (l) Số chai dầu có là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

Đáp số : 48 chai

Cách 2

Số chai dầu thùng to là:

21 : 0,75 = 28 (chai) Số chai dầu thùng bé là:

15 : 0, 75 = 20 (chai) Tổng số chai dầu là:

20 + 28 = 48 (chai) Đáp số: 48 chai

Luyện tập

Toán

(10)



v

Bài 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5 m và có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m. Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

chiều rộng 12,5 m diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 25m

chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.

Tính

Bài giải

Diện tích hình vuông (hay chính là diện tích hình chữ nhật):

25 x 25 = 625 (m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

625 : 12,5 = 50 (m)

Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:

(50 + 12,5) x 2 = 125 (m) Đáp số: 125 m

Toán

Luyện tập

(11)
(12)

8 : 0,5 = ?

a. 40 b. 16 c. 4

b

0123456789

10

(13)

6 : 0,2 = ?

a. 30 b. 1,2 c. 12 c.

0123456789

10

(14)

9 : 0,25 = ?

a. 36 b. 2,25 c. 45

a.

0123456789

10

(15)

Chuẩn bị bài: Chia một số thập phân cho một số thập phân

(16)

V

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in