Toán 2 - Tuần 19 - Tổng của nhiều số

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

29

29 là tổng của 3 số: 3, 12 và 14. Phép tính trên là

phép tính tổng của nhiều số. Phép tính này

chúng ta sẽ được học trong bài học hôm nay.

7

Em có nhận xét gì về kết quả của bạn?

a) 3 + 12 +14 =

Em hãy thực hiện phép tính sau:

a) 2 + 5 =

Em có nhận xét gì về kết quả của bạn?

KIỂM TRA BÀI CŨ

7 là tổng của hai số 2 và 5

(3)

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

1. 2 + 3 + 4 =

Hãy tính nhẩm Cách thực hiện

Viết: 2

3 4 +

2 cộng 3 bằng 5 5 cộng 4 bằng 9

viết 9

9 9

(4)

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Thực hiện tính

12 34 40 +

Khi đặt phép tính theo cột dọc, ta

phải viết các số hàng đơn vị thẳng

cột với nhau, các số hàng chục thẳng cột với

nhau.

2.

Chú ý

Khi thực hiện phép tính theo cột dọc, ta bắt đầu cộng từ

hàng nào?

Bắt đầu từ hàng đơn vị, rồi đến hàng chục.

(5)

6

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Thực hiện tính

12 34 40 +

2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6.

1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.

2.

8

(6)

8

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

Thực hiện tính

15 46 + 29

- 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 9 bằng 20, 20 cộng 8 bằng 28, viết 8, nhớ 2.

- 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7, 7 thêm 2 bằng 9, viết 9.

3.

8

- Theo em tổng này gồm mấy số hạng?

- Gồm có 4 số hạng

9

(7)

15 24 21

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

1) Tính:

II) LUYỆN TẬP:

3 + 6 + 5 = 8 + 7 + 5 =

7 + 3 + 8 = 6 + 6 + 6 + 6 = 2) Tính:

96 24 24 + 24

60 15 15 + 15

65 36 + 20

9 68

14 33 +

14 18

20

24

Em có nhận xét gì về các số hạng trong phép tính: 6 + 6 + 6 + 6?

Có các số hạng đều bằng nhau

(8)

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

3)

II) LUYỆN TẬP:

SỐ

12kg

12kg 12kg

5l

5l 5l 5l

12kg + 12 kg + 12kg = 36 kg 5l +5 l + 5 l + …5 l = 20l

(9)

TOÁN: TỔNG CỦA NHIỀU SỐ

III) CỦNG CỐ:

1) Em hãy nhắc lại cách tính tổng của nhiều số?

- Ta đặt cột dọc, viết số nọ dưới số kia, viết dấu cộng, kẻ vạch ngang rồi thực

hiện phép tính bắt đầu từ hàng đơn vị.

2) Em hãy viết tổng các số hạng bằng nhau.

- Ví dụ: 5 + 5 + 5 = 9 + 9 + 9 +9 =

12 34 40 +

2)

86

I) THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH:

2 3 4 +

9 1)

15 46 + 29

8 98 3)

II) LUYỆN TẬP:

(10)

CÔNG VIỆC VỀ NHÀ

- Học bài.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

- Ôn lại phép cộng tổng của nhiều số.

- Chuẩn bị bài mới.

- Chuẩn bị bài:

Phép nhân

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in