• Không có kết quả nào được tìm thấy

k5 - Tuần 32 - On tap ve tinh chu vi dien tich mot so hinh

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Chia sẻ "k5 - Tuần 32 - On tap ve tinh chu vi dien tich mot so hinh"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Văn bản

(1)
(2)

a

b c

a

TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

- Hình hộp chữ nhật

- Sxung quanh= (a + b) x 2 x c - Stoàn phần = Sxung quanh + S2 đáy - V = a x b x c

- Hình lập phương - Sxung quanh= a x a x 4 - Stoàn phần = a x a x 6 - V = a x a x a

(3)

S xung quanh =

S toàn phần = V =

a b

Hình hộp chữ nhật c

(a + b) x 2 x c

S xung quanh + S đáy x 2

a x b x c

(4)

S xung quanh =

S toàn phần = V =

a Hình lập phương

a x a x 4

a x a x 6

a x a x a

(5)

6m

4,5m 4m

1. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong phòng.

Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

(6)

6m

4,5m 4m

1. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong phòng.

Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Diện tích xung quanh căn phòng là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2) Diện tích trần của căn phòng là:

6 X 4,5 = 27 (m2) Diện tích quét vôi là:

84 + 27 - 8,5 = 102,5 (m2) Đáp số: 102.5 m2

(7)

2. Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a)Tính thể tích các hộp đó

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy

màu ?

10cm

(8)

2. Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a)Tính thể tích các hộp đó

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy

màu ?

Thể tích cái hộp là:

10 X 10 x 10 = 1000 (cm

3

) Giấy màu cần dùng là:

10 X 10 x 6 = 600 (cm

2

)

Đáp số: a) 1000cm3 b) 600cm2

10cm

(9)

3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là; chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

(10)

3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là; chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Thể tích cái bể là:

2 X 1,5 x 1 = 3 (m

3

)

Thời gian nước chảy đầy bể là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Tài liệu tham khảo

Tài liệu liên quan

Caùch veõ hình ba chieàu cuûa hình hoäp chöõ nhaät..

Bài 4: Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5 cm.Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn

Câu 1: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,2m, chiều rộng 0,8 m chiều cao 0,6m và một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của chiều dà, chiều rộng, chiều

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao ( cùng đơn vị đo ).. Bài 3 : Một khối gỗ dạng hình hộp chữ

Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm...

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là; chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m...

Bài 4: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng kém chiều dài 8m.. Tính chu vi

* Bài 4: Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 30cm,chiều dài gấp đôi