k5 - Tuần 32 - On tap ve tinh chu vi dien tich mot so hinh

10  Download (0)

Full text

(1)
(2)

a

b c

a

TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH

- Hình hộp chữ nhật

- Sxung quanh= (a + b) x 2 x c - Stoàn phần = Sxung quanh + S2 đáy - V = a x b x c

- Hình lập phương - Sxung quanh= a x a x 4 - Stoàn phần = a x a x 6 - V = a x a x a

(3)

S xung quanh =

S toàn phần = V =

a b

Hình hộp chữ nhật c

(a + b) x 2 x c

S xung quanh + S đáy x 2

a x b x c

(4)

S xung quanh =

S toàn phần = V =

a Hình lập phương

a x a x 4

a x a x 6

a x a x a

(5)

6m

4,5m 4m

1. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong phòng.

Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

(6)

6m

4,5m 4m

1. Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 bức tường phía trong phòng.

Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.

Diện tích xung quanh căn phòng là:

(6 + 4,5) x 2 x 4 = 84 (m2) Diện tích trần của căn phòng là:

6 X 4,5 = 27 (m2) Diện tích quét vôi là:

84 + 27 - 8,5 = 102,5 (m2) Đáp số: 102.5 m2

(7)

2. Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a)Tính thể tích các hộp đó

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy

màu ?

10cm

(8)

2. Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a)Tính thể tích các hộp đó

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy

màu ?

Thể tích cái hộp là:

10 X 10 x 10 = 1000 (cm

3

) Giấy màu cần dùng là:

10 X 10 x 6 = 600 (cm

2

)

Đáp số: a) 1000cm3 b) 600cm2

10cm

(9)

3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là; chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

(10)

3. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là; chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Thể tích cái bể là:

2 X 1,5 x 1 = 3 (m

3

)

Thời gian nước chảy đầy bể là:

3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in