THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU, THUỐC ĐÔNG Y, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PHỤ LỤC II

CÁC THAY ĐỔI LỚN, THAY ĐỔI NHỎ, THAY ĐỔI KHÁC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

LƯU HÀNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số / 2014 /TT-BYT ngày tháng năm 2014) A. THUỐC HÓA DƯỢC

B. VẮC XIN, HUYẾT THANH CHỨA KHÁNG THỂ, SINH PHẨM Y TẾ, TRỪ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN IN VITRO

C. THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU, THUỐC ĐÔNG Y, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in