TĐ: Cậu bé thông minh

Văn bản

(1)

www.themegallery.com

(2)

www.themegallery.com

(3)

www.themegallery.com

Tập đọc – Kể chuyện

(4)
(5)

www.themegallery.com

Tập đọc – Kể chuyện

Cậu bé thông minh

(6)

Luyện đọc

Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài

ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong

vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng,

nếu không có thì cả làng phải chịu tội.

(7)

Kinh đô:

Trọng thưởng:

Om sòm:

không nao núng, không lo sợ.

nơi vua và triều đình đóng.

ầm ĩ, gây náo động.

tặng cho phần thưởng lớn.

Bình tĩnh:

(8)

www.themegallery.com

(9)

Tìm hiểu bài

Cuộc thi:

1 2 3 4

1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài?

Lệnh cho mỗi làng trog vùng nộp một con gà trống biết đẻ trứng.

2. Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua?

Vì gà trống không đẻ trứng được.

3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

Cậu bé nói với vua một việc vô lí: bố mình đẻ em bé để từ đó vua phải nhận lệnh của mình là vô lí.

4. Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?

Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

Cậu yêu cầu sứ giả về tâu với vua rèn chiếc kim thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Cậu yêu cầu một việc cũng vô lí giống vua để không phải thực hiện lệnh vua.

(10)

Thảo luận nhóm

Truyện muốn nói lên điều gì?

Ca ngợi cậu bé thông minh, tài trí.

(11)

www.themegallery.com

+ Chuyện có những nhân vật nào?

-Truyện có những nhân vật: cậu bé, nhà vua.

+ Nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm người tài ? + Nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

- Lệnh cho mỗi vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng.

Tìm hiểu bài:

(12)

www.themegallery.com

-Vì gà trống không biết đẻ trứng.

+ Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ? + Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

- Cậu bé.

Tìm hiểu bài:

+Trong làng, ai đã xung phong lo liệu việc này?

+Trong làng, ai đã xung phong lo liệu việc này?

(13)

www.themegallery.com

-Cậu nói một câu khiến vua cho là vô lí: “ Bố mới đẻ em bé ”,từ đó, vua phải thừa nhận : lệnh của ngài cũng vô lí .

+Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

+Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lí?

-Yêu cầu sứ giả về tâu với đức vua rèn cho chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim.

Tìm hiểu bài:

+Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?

+Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì?

(14)

www.themegallery.com

-Cậu yêu cầu một việc vua không làm nổi để khỏi phải thực hiện lệnh của vua.

+ Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

+ Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy?

-Ca ngợi tài trí của cậu bé.

Tìm hiểu bài:

+ Câu chuyện này nói lên điều gì?

+ Câu chuyện này nói lên điều gì?

(15)

www.themegallery.com

(16)

www.themegallery.com

1 2 3

Dựa vào tranh các tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện Cậu bé thông minh

(17)

www.themegallery.com

1

Tập đọc – Kể chuyện Cậu bé thông minh

Thứ ba ngày 6tháng 9 năm 2016

(18)

www.themegallery.com

2

(19)

www.themegallery.com

3

(20)

www.themegallery.com

A

B

Dựa vào tranh , kể lại từng đoạn của câu chuyện Dựa vào tranh , kể lại từng đoạn của câu chuyện Tranh 1

Tranh 2 Tranh 3

Tranh 1 Tranh 2 Tranh 3

(21)

www.themegallery.com

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now