TOÁN ỨNG DỤNG TỈ LỆ BẢN ĐỒ TIẾP THEO

Văn bản

(1)

BB

? cm? cm

AA

Tỉ lệ 1 : 300

TOÁN

Tiết 134: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( Tiếp theo )

Bài toán 1: Khoảng cách giữa hai điểm A và B trên sân trường là 12m. Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 300,

khoảng cách giữa hai điểm đó là mấy xăng-ti- mét ?

(2)

Bài toán 2: Quãng đường từ Bắc Giang đến Hà Nội là 51km.Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1 000 000, quãng đường đó dài bao nhiêu mi-li-mét ?

Toán

Tiết 134: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( Tiếp theo )

(3)

(*) Để tính độ dài thu nhỏ trên bản đồ ta thực hiện theo hai bước:

• Bước 1: Đổi đơn vị đo thực tế ra cùng với độ dài thu nhỏ cần tìm.

• Bước 2: Lấy độ dài thực tế chia số lần thu nhỏ

theo tỉ lệ bản đồ.

(4)

Bài 1:Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Độ dài thu nhỏ Tỉ lệ bản đồ Độ dài thật

1 : 10 000

. . . cm

1 : 5 000

. . . mm

1 : 20 000

. . . dm

5 km 25 m 2 km

50 cm 5 mm 1dm

Toán

Tiết 134: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( Tiếp theo )

(5)

Bài 2: Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 12 km. Trên bản đồ tỉ lệ

1: 100 000, quãng đường đó dài bao nhiêu xăng- ti- mét?

Bài giải

12km = 1 200 000 cm

Quãng đường từ bản A đến bản B trên bản đồ là:

1 200 000 : 100 000 = 12 (cm) Đáp số: 12 cm

Toán

Tiết 134: Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ ( Tiếp theo )

(6)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now