Bài 1. Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ | Tiểu học Đặng Trần Côn

Văn bản

(1)

Mĩ thuật

Mĩ thuật

(2)

Xem tranh ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

(Phương pháp liên kết học sinh với tác phẩm)

Xem tranh ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

(Phương pháp liên kết học sinh với tác phẩm)

Mĩ thuật Mĩ thuật

Tu n 31;Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

I/ Khám phá chủ điểm về tác phẩm nghệ thuật

1. Em hãy nêu một vài nét về tiểu sử của họa sĩ Tô Ngọc Vân ?

2. Hãy kể tên một số tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân ?

3.Sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Tô Ngọc Vân ?

(3)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

Tô Ng c Vân là m t h a sĩ tài năng, ọ có nhiều đóng góp cho nền mĩ thu tậ hi n đ i Vi t Nam. Ông tôt nghi pệ khóa II (1926-1931) Trường Mĩ thu tậ Đông Dương , sau đó tr thànhở

gi ng viền c a trả ường.

Nh ng năm 1939-1944 là giai đo n ữ sáng tác sung s c nhât c a ông ứ

v i chât li u ch đ o là s n dâu.ớ ủ ạ ơ I/ Khám phá chủ điểm về tác phẩm nghệ thuật

(4)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

* Nh ng tác ph m n i b t giai đo n này là : ổ ậ ở

Thiếu nữ bên hoa huệ (1943)

Thiếu nữ bên hoa huệ (1943)

Thiếu nữ bên hoa sen (1944)

Thiếu nữ bên hoa sen (1944)

Hai thiếu nữ và em bé (1944)

Hai thiếu nữ và em bé (1944)

(5)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

I/ Khám phá chủ điểm về tác phẩm nghệ thuật

Sau cách m ng tháng Tám, h a sĩ ạ Tô Ng c Vân đ m nhi m cọ ương vị

Hi u trệ ưởng Trường Mĩ thu t Vi t Namậ chiền khu Vi t Băc. T đó, ông đã

cùng anh em văn ngh sĩ đem tài năngệ Và tình yều ngh thu t góp phân ph cệ v cu c kháng chiền trụ ường kì c a ủ

dân t c.ộ

(6)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

* Nh ng tác ph m n i b t giai đo n này là : ổ ậ ở

Ch t ch Hồ Chí Minh làm ủ ị vi c t i Bắc b Phệ ạ

(1946)

Ch t ch Hồ Chí Minh làm ủ ị vi c t i Bắc b Phệ ạ

(1946)

Hai chiến sĩ (1954) Hai chiến sĩ

(1954)

B a trến đồi (1953) B a trến đồi

(1953)

(7)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

I/ Khám phá chủ điểm về tác phẩm nghệ thuật Trong s nghi p c a mình, h a sĩự Tô Ng c Vân không ch là m t h a sĩọ Mà còn là nhà qu n lí, nhà nghiền c uả Lí lu n mĩ thu t có uy tín. Ông đã có ậ Nhiều đóng góp to l n trong vi c đàoớ T o đ i ngũ h a sĩ tài năng cho ạ

đât nước. Ông hi sinh trền đường công Tác trong chiền d ch Đi n Biền Phị

Năm 1954 khi tài năng đang n r .ở ộ Năm 1996, ông được Nhà nướ ặc t ng Gi i thả ưởng Hô Chí Minh về

Văn h c – Ngh thu tọ

(8)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

II/ Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ và trình bày cảm nhận.

* Tác giả của bức tranh là ai ? Tranh được vẽ bằng chất liệu gì ?

+ Tác gi c a b c tranh là h a sĩ Tồ Ng c Vân.ả ủ Tranh được vẽ* bắng chât li u s n dâu ơ

* Hình ảnh chính của bức tranh là gì ? + M t thiếu n m c áo dài trắng

* Hình ảnh chính được vẽ như thế nào ? + Hình m ng đ n gi n, ơ

chiếm di n tích l n trong b c tranh

* Ngoài hình ảnh người thiếu nữ, thì bức tranh còn có những hình ảnh nào nữa ?

+ Có bình hoa đ t trến bàn

* Màu sắc của bức tranh như thế nào ? + Màu ch đ o là màu trắng, xanh, hồng;ủ ạ

hòa sắc nh nhàng, trong sáng.

(9)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

II/ Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ và trình bày cảm nhận.

B c tranh Thiều n bền hoa hu là m t trong

nh ng tác ph m tiều bi u c a h a sĩ Tô Ng c Vân. V i bô c c đ n gi n, cô đ ng; hình nh chính là ơ m t thiều n thành th trong t thề ngôi nghiềng, ư dáng uy n chuy n, đâu h i cúi, tay trái vuôt nh ơ lền mái tóc, tay ph i nâng nh cánh hoa.

Màu săc trong tranh nh nhàng: màu trăng,

màu xanh, màu hông chiềm phân l n di n tích b c tranh. Màu trăng và ghi xám c a áo, màu hông c a làn da, màu trăng và xanh nh c a bông hoa ẹ ủ kềt h p v i màu đen c a mái tóc t o nền hòa săc nh nhàng, t ươi sáng. Ánh sáng lan t a trền toàn b b c tranh làm n i b t hình nh thiều n d u ộ ứ ổ ậ ữ ị Dàng, thanh khiềt.

(10)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

II/ Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ và trình bày cảm nhận.

B c tranh Thiều n bền hoa hu là m t trong nh ng tác ph m đ p, có s c hâp dâLn, lôi cuôn người xem. B c tranh đ ược veL băng s n dâu, ơ m t chât li u m i vào th i đó, nh ng mang ư v đ p gi n d , tinh tề, gân gũi v i tâm hônẻ ẹ người Vi t Nam

(11)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

III / Vẽ và tô màu bức tranh theo trí nhớ VI / Trưng bày kết quả và trình bày

(12)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

V / Cũng cố, dặn dò:

- Em hãy nhắc lại hình ảnh chính trong tranh vẽ gì?

+Tranh vẽ một thiếu nữ mặc áo dài trắng

-Về nhà các em sưu tầm tranh một số họa tiết điêu khắc cổ Việt Nam bài 9.

(13)

ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ ThiÕu n÷ bªn hoa huÖ

Mĩ thuật Mĩ thuật

Bµi 1 : Th ường thøc mÜ thuËt

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Đang cập nhật...

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now