Toán 5 - Tuần 12 - Nhân một số thập phân với một số thập phân

22  Tải về (0)

Văn bản

(1)

Trân trọng kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh Trân trọng kính chào quý thầy cô cùng các em học sinh

(2)

-Em hãy nêu qui tắc nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

-Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau :

-Nhân như nhân các số tự nhiên.

-Đếm xem trong phần thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy

nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ

(3)

Bài 3 Bài 3 : :

Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi Một ô tô mỗi giờ đi được 42,6km. Hỏi trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki trong 4 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki

lô mét ? lô mét ?

Giải

Số km ô tô đó đi được trong 4 giờ là : 42,6 x 4 = 170,4 (km)

Đáp số : 170,4 km

(4)

Toán :

I. HÌNH THÀNH QUI TẮC NHÂN NHẨM MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000…

II. LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH

(5)

Ví dụ 1.

27,867 x 10 = ?

I. HÌNH THÀNH QUI TẮC NHÂN NHẨM MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000…

27,867 10 278,670

x

(6)

+ Suy nghĩ để tìm cách viết số 27,867 thành số 278,67.

+ Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số thì ta được số 278,67.

(7)

+ Khi nhân một số thập phân với 10 ta cĩ thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào?

+ Vậy khi nhân một số thập phân với 10 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ

số là được ngay tích.

(8)

b. Ví dụ 2: Hãy đặt tính và thực hiện phép tính

53,286 x 100 = ? 53,286 100 5328,600

x

(9)

+ Suy nghĩ để tìm cách viết số 53,286 thành số 5328,6.

- Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai

chữ số thì ta được số 5328,6

(10)

+ Khi nhân một số thập phân với 100 ta cĩ thể tìm được ngay kết quả bằng cách nào?

+ Vậy khi nhân một số thập phân với 100 ta chỉ cần chuyển dấu phẩy của số đó sang bên phải hai chữ số

được ngay tích.

(11)

+Muốn nhân một số thập phân với 10 ta làm như thế nào?

-

Muốn nhân một số thập phân với 10 ta chỉ việc chuyển dấu

phẩy của số đĩ sang bên phải một chữ số.

(12)

- Muốn nhân một số thập phân với 100 ta làm như thế nào?

-

Muốn nhân một số thập phân với 100 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải

hai chữ số.

(13)

- Dựa vào cách nhân một số thập phân với 10, 100 em hãy nêu cách nhân một số thập phân với 1000.

-

Muốn nhân một số thập phân với 1000 ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải

ba chữ số.

(14)

- Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đĩ sang bên phải

một,hai,ba,…chữ số.

(15)

Bài 1 :

Nhân nhẩm

1,4 x 10 = 2,1 x 100 = 7,2 x 1000 =

a.

1414

II.LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH

210210 72007200

?

?

?

(16)

9,36 x 10 = 25,08 x 100 = 5,32 x 1000 =

b.

93,6 93,6 2508 2508 5320 5320

?

?

?

(17)

5,328 x 10 = 4,061 x 100 = 0,894 x 1000 =

c.

53,28 53,28 406,1 406,1

894 894

?

?

?

(18)

2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo 2.Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét

có đơn vị là xăng-ti-mét

10,4dm = 12,6m = 0,856m = 5,75dm =

104cm 1260cm

85,6cm 57,5cm

?

?

?

?

(19)

3. Một can nhựa chứa 10 lít dầu 3. Một can nhựa chứa 10 lít dầu

hoả. Biết một lít dầu hoả cân hoả. Biết một lít dầu hoả cân

nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng nặng 0,8kg, can rỗng cân nặng

1,3kg. Hỏi can dầu hoả đó cân 1,3kg. Hỏi can dầu hoả đó cân

nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

(20)

Bài giảiBài giải: :

10 lít dầu hoả cân nặng là:

10 lít dầu hoả cân nặng là:

10 x 0,8 = 8 10 x 0,8 = 8 (kg)(kg) Can dầu hoả cân Can dầu hoả cân

nặng là:

nặng là: 8 + 1,3 = 8 + 1,3 = 9,3 (kg)

9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg Đáp số: 9,3 kg

Khối lư

(21)

Khối lượng 10lít dầu hoả nặng là:

Khối lượng can dầu hoả nặng là:

10 x 0,8 = 8 (kg) 10 x 0,8 = 8 (kg)

88 + 1,3 = 9,3 (kg)+ 1,3 = 9,3 (kg) Đáp số: 9,3 kg

Bài giải Bài giải::

(22)

- Muốn nhân một số thập

phân với 10, 100, 1000 ta chỉ

việc chuyển dấu phẩy của số

đĩ sang bên phải một, hai, ba

chữ số.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại