Bài giảng LTVC lớp 5 tuần 8 MRVT Thiên nhiên

26  Tải về (0)

Văn bản

(1)
(2)

Kiểm tra bài cũ:

Lấy ví dụ về một từ nhiều nghĩa và đặt câu để phân biệt các nghĩa của từ đó?

(3)

Bài 1: Dòng nào d ới đây giải thích đúng nghĩa từ thiên nhiên?

A. Tất cả những gì do con ng ời tạo ra.

B. Tất cả những gì không do con ng ời tạo ra.

C. Tất cả mọi thứ tồn tại xung quanh con ng ời.

B

(4)

Thiªn nhiªn lµ tæng thÓ nãi chung nh÷ng g× tån t¹i xung quanh con ng êi mµ kh«ng ph¶i do con ng êi t¹o ra.

(5)

Bài 2: Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật, hiện t ợng trong thiên nhiên:

a) Lên thác xuống ghềnh.

b) Góp gió thành bão.

c) N ớc chảy đá mòn.

d) Khoai đất lạ, mạ đất quen.

(6)

Th¸c n íc ư

(7)

Th¸c n íc ư

(8)

Thác: chỗ dòng nước chảy vượt qua một vách đá cao nằm chắn ngang lòng sông hay suối

(9)

GhÒnh §¸

(10)

GhÒnh §¸

Ghềnh: chỗ lòng sông bị thu hẹp và nông, có đá lởm chởm nằm chắn ngang làm dòng nước dồn lại và chảy xiết.

(11)

Tìm thêm những câu thành ngữ, tục ngữ có từ ngữ

chỉ các sự vật hiện t ợng trong thiên nhiên:

1- Qua sông phải luỵ đò.

2- Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì m a.

3- ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy n ớc.

4- Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì m a

(12)

Bµi 3: T×m nh÷ng tõ ng÷ miªu t¶ kh«ng gian. §Æt c©u víi mét trong c¸c tõ ng÷ võa t×m ® îc.ư

Nhóm 1 a. Tả chiều

rộng

Nhóm 2 b. Tả chiều

dài(xa)

Nhóm 3 c. Tả chiều

cao

Bao la, mênh mông, bát

ngát, thênh thang, nghi ngút, vô tận….

Tít tắp, tít mù khơi, muôn trùng khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút

ngàn, tít mù tắp, dằng dặc, lê thê...

Cao vút, chót vót, vời vợi, ngất ngưởng, chất ngất….

Nhóm 4 (K,G) d. Tả chiều

sâu

Hun hút, thăm thẳm, sâu hoăm hoắm, sâu hoắm,…

(13)

Bài 4: Tìm những từ ngữ miêu tả sóng n ớc. Đặt

câu với một trong các từ ngữ vừa tìm đ ợc.

a. Tả tiếng sóng. Mẫu: ì ầm..

b. Tả làn sóng nhẹ. Mẫu: lăn tăn.

c. Tả đợt sóng mạnh. Mẫu: cuồn cuộn

(14)

Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng n ớc:

a. Tả tiếng sóng: ì ầm; ầm ầm, rì rào, ì oạp...

b. Tả làn sóng nhẹ: Lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, tr ờn lên, bò lên...

c. Tả đợt sóng mạnh: Cuồn cuộn, trào dâng, điên cuồng, dữ dội...

(15)

Mét sè h×nh ¶nh

thiªn nhiªn

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

Một số hình ảnh thảm họa của

thiên nhiên

(21)

Lũ lụt

(22)

Sóng thần

(23)

Núi lửa

(24)

Động đất

(25)

DÆn dß

VÒ nhµ ghi nhí c¸c tõ ng miªu t¶ kh«ng gian, s«ng n ữ íc; c¸c c©u thµnh ng , tôc ng nãi vÒ thiªn nhiªn.

ư ữ ữ

ChuÈn bÞ bµi sau: LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa.

(26)

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại