LỜI CẢM ƠN

46  Tải về (0)

Văn bản

Do thời gian và trình độ có hạn nên đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót. Sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội trong những năm qua cũng kéo theo lượng dữ liệu được các cơ quan thu thập và lưu trữ hàng ngày tăng lên. Trong khi khối lượng dữ liệu phát triển nhanh chóng và được phân bổ khắp mọi nơi, mỗi hệ thống chỉ cần một lượng thông tin và dữ liệu nhất định để đáp ứng các yêu cầu riêng của mình và trong nhiều trường hợp, việc xây dựng một hệ thống cần thông tin và dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

Xuất phát từ thực tế này, dẫn đến yêu cầu phải có phương thức tích hợp thông tin, dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để sử dụng tối ưu các thông tin, dữ liệu cần thiết và quan trọng là có thể sử dụng thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau. Xuất phát từ vấn đề trên, em chọn đề tài: “Khảo sát và đề xuất giải pháp tích hợp cơ sở dữ liệu phân tán trên môi trường Internet”. với mục đích xây dựng giải pháp tích hợp dữ liệu giúp quản lý dữ liệu cho các lĩnh vực quản lý. Cuối cùng, một số kết quả đạt được và hạn chế của đề tài được trình bày trong phần kết luận.

GIỚI THIỆU CHUNG

ĐẶT VẤN ĐỀ

 • Bài toán tích hợp dữ liệu
 • Vấn đề tích hợp

Việc lựa chọn giao thức truyền thông độc lập với cơ sở hạ tầng viễn thông và nền tảng phần mềm. Khi nghĩ đến tích hợp dữ liệu, chúng ta nghĩ ngay đến việc tổng hợp thông tin từ các nguồn dữ liệu có sẵn từ các hệ thống khác nhau hoặc trên cùng một hệ thống thành một nguồn dữ liệu mới có thể dùng chung cho một hệ thống, một thứ gì đó mới hoặc chỉ để lưu trữ. Cách thức khai thác, vận chuyển thông tin từ cơ sở dữ liệu của các cơ quan quản lý chuyên ngành về Trung tâm tích hợp dữ liệu.

TỔNG QUAN VỀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU

 • Khái niệm về tích hợp dữ liệu
 • Các mức độ tích hợp dữ liệu
 • Các phương pháp tích hợp dữ liệu

Một hệ thống tích hợp dữ liệu thường không cần tất cả thông tin dữ liệu trong các nguồn được tích hợp. Nhu cầu tích hợp dữ liệu vào hệ thống, đặc biệt là trên môi trường internet là rất lớn. Một kiểu tiếp cận tích hợp dữ liệu khác dựa trên ràng buộc dữ liệu.

Một ví dụ điển hình của phương pháp tích hợp dữ liệu kiểu này là phương pháp được sử dụng cho hệ thống IBIS (Internet_base Information System). Source Schema S: Mô tả cấu trúc của tập hợp các nguồn dữ liệu sẽ được tích hợp vào hệ thống. Có nhiều nghiên cứu khác nhau về tích hợp dữ liệu dựa trên ontology trong các hệ thống đa tác tử.

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP CÁC CSDL

MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ CSDL TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

 • Một số phương pháp truyền thống khai thác dữ liệu dựa trên Web
  • Phương pháp Java Socket
  • Phương pháp Servlets Java
  • Phương pháp RMI
  • Phương pháp CORBA
 • Phương pháp khai thác dữ liệu dựa trên Web service
  • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
  • SOAP (Simple Object Access Protocol)
  • XML (eXtensible Markup Language)
  • Khai thác các Web Service

Hoạt động của mô hình truy cập cơ sở dữ liệu qua web bằng phương thức Java socket được thực hiện qua các bước sau. Máy khách truy cập máy chủ web thông qua trình duyệt web, trang web và Java applet truy cập cơ sở dữ liệu từ máy chủ web được tải xuống máy khách. Ứng dụng Java applet truy cập cơ sở dữ liệu do người dùng khởi động ở máy khách và kết nối đến thành phần trung gian trên máy chủ Web, khi kết nối thành công, máy khách gửi yêu cầu truy cập dữ liệu đến thành phần trung gian trên máy chủ Web.

Kết nối được chấp nhận, chương trình trung gian sẽ truy cập vào cơ sở dữ liệu trên máy chủ web để lấy dữ liệu mà máy khách yêu cầu. Hoạt động của mô hình truy cập cơ sở dữ liệu bằng Servlet thực hiện theo các bước sau. Chương trình servlet truy cập cơ sở dữ liệu cục bộ để lấy dữ liệu theo yêu cầu của máy khách.

Trình duyệt web trên máy khách sẽ hiển thị dữ liệu được yêu cầu cho người dùng. Hoạt động của mô hình truy cập cơ sở dữ liệu web bằng phương pháp RMI được thực hiện qua các bước sau. Java applet chịu trách nhiệm truy cập cơ sở dữ liệu web bằng cách gọi một phương thức bên ngoài được tải xuống từ máy chủ đến máy khách cùng với trang web của máy chủ web.

Ứng dụng máy chủ đáp ứng yêu cầu được bắt đầu bởi một công ty đăng ký tên dịch vụ chạy trên máy chủ web và thực hiện truy cập cơ sở dữ liệu để lấy dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng. Ứng dụng máy chủ trả về dữ liệu kết quả cho máy khách bằng cách gọi phương thức từ xa. Hoạt động của mô hình truy cập cơ sở dữ liệu web với cách tiếp cận CORBA diễn ra theo các bước sau.

Máy khách truy cập máy chủ web, applet hoạt động để truy cập cơ sở dữ liệu web được tải xuống máy khách từ máy chủ. Ứng dụng Máy chủ CORBA thực hiện truy cập cơ sở dữ liệu web cục bộ và truy xuất dữ liệu do phía máy khách yêu cầu. Ứng dụng máy chủ CORBA gửi dữ liệu kết quả trở lại máy khách dưới dạng giá trị trả về của lệnh gọi phương thức.

XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU

 • Khái niệm
 • Các kiến trúc dữ liệu nghiệp vụ
 • Tiêu chuẩn cho phân loại dữ liệu nghiệp vụ
  • Khả năng sử dụng dữ liệu trong nghiệp vụ
  • Phạm vi dữ liệu
  • Dữ liệu đọc - ghi và dữ liệu chỉ đọc
  • Thời gian hiện hành của dữ liệu
 • Kỹ thuật thiết kế
  • Lập mô hình tổ chức
  • Biểu diễn thời gian trong dữ liệu nghiệp vụ
  • Dữ liệu lịch sử
  • Nhân bản dữ liệu

Dữ liệu đến từ nhiều nguồn khác nhau, tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Để hiểu và sử dụng doanh nghiệp, dữ liệu phải được chuyển đổi thành thông tin. Dữ liệu thường được định nghĩa là một đại diện dựa trên máy tính của thông tin kinh doanh.

Loại cuối cùng là siêu dữ liệu, mô tả ý nghĩa của dữ liệu. Siêu dữ liệu chỉ xác định hoặc mô tả dữ liệu kinh doanh hoặc dữ liệu thành phẩm. Dữ liệu có thể có cấu trúc cao (trường và bản ghi) hoặc không có cấu trúc.

Lớp trên cùng được sử dụng bởi các ứng dụng thông tin là dữ liệu dẫn xuất. Dữ liệu có thể tương tác từ nhiều cơ sở dữ liệu trong lớp thời gian thực. Lấy dữ liệu do người dùng yêu cầu từ dữ liệu vừa được tuân thủ.

Những lý do kinh doanh này hạn chế việc sử dụng trực tiếp lớp tương thích dữ liệu cho các chức năng thông tin quản lý. Hầu hết người dùng cuối có thể đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của họ thông qua lớp dữ liệu dẫn xuất. Dữ liệu thông tin: Được sử dụng để quản lý kinh doanh dài hạn.

Dữ liệu kinh doanh là dữ liệu kinh doanh chính trong một tổ chức và là nguồn dữ liệu thông tin. Thời điểm hiện tại của dữ liệu phản ánh vị trí của dữ liệu theo thời gian của doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp thay đổi theo thời gian, dữ liệu kinh doanh cũng phải phản ánh sự thay đổi đó.

THỬ NGHIỆM TÍCH HỢP DỮ LIỆU VỀ CÁC CẦU TRÊN QUỐC LỘ

 • MÔ TẢ BÀI TOÁN
 • TRUY CẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU TẠI CÁC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ
 • XÂY DỰNG WEB SERVICE
 • TIÊU THỤ WEB SERVICE

Tại mỗi khu vực quản lý đường, một dịch vụ web sẽ được xây dựng để truy cập cơ sở dữ liệu địa phương để biết thông tin. Trao đổi thông tin giữa các trung tâm diễn ra thông qua HTTP và SOAP, vì vậy chỉ có một mã định danh cho dịch vụ web được đề cập. Trên web service, xây dựng các phương thức truy cập và lấy thông tin từ máy chủ cơ sở dữ liệu.

Sử dụng tiện ích Disco, Wsdl để lấy thông tin về các dịch vụ web. Các ứng dụng sẽ tham khảo thông tin trong bất kỳ tệp nào trong số này để gọi các phương thức dịch vụ web. Một cuộc gọi phương thức dịch vụ web thực sự là một cuộc gọi đến proxy và phần còn lại tùy thuộc vào proxy.

Khi có yêu cầu nhận dữ liệu, một thông báo được gửi đến dịch vụ Web của trung tâm đối tượng, sau khi kiểm tra tính hợp lệ của thông báo, một phương thức xác định sẽ thực hiện việc nhập vào cơ sở dữ liệu cục bộ. được đặt để nhận thông tin. Để sử dụng các phương thức của dịch vụ Web, chúng ta cần lấy tất cả thông tin về dịch vụ Web này. Có hai cách để đưa thông tin dịch vụ web vào ứng dụng của người tiêu dùng.

Trong môi trường lập trình DotNet, MicroSoft cung cấp các tiện ích như Disco và Wsdl để truy xuất thông tin về một dịch vụ web. Kết quả của việc thực hiện câu lệnh trên là tạo một tệp Service.cs, tên của tệp kết quả này khớp với tên của lớp được xây dựng bên trong dịch vụ web. Tên tham chiếu web: Tên tham chiếu dịch vụ web trong chương trình người tiêu dùng Chọn Thêm tham chiếu.

Sau khi thực hiện các thao tác trên, chúng ta đã có đầy đủ thông tin về web service cần sử dụng. Trình bày thử nghiệm tích hợp dữ liệu các cầu quốc lộ trên nền web service. Giải pháp tích hợp dữ liệu trên nền web service là một hướng đi mới trong việc trao đổi thông tin trên Internet hiện nay.

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Tài liệu tham khảo

Chủ đề liên quan :

Tải tài liệu ngay bằng cách
quét QR code trên app 1PDF

Tải app 1PDF tại