Lop 2 - TOAN - Tuan 30 - Bai - Viet so thanh tong cac tram, cac don vi

15  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)
(4)

Đố em: Nêu số có 3 chữ số và cho biết số đó

gồm mấy trăm, mấy

chục , mấy đơn vị ?

(5)
(6)

357 gồm mấy trăm , mấy chục , mấy đơn vị

Viết số thành tổng các trăm chục đơn vị

(7)

Viết số thành tổng các trăm ,chục ,đơn vị

357 gồm 3 trăm 5 chục 7 đơn vị 357 = 300 + 50 +7

703 gồm 7 trăm 0 chục 3 đơn vị 820 = 800 + 20

820 gồm 8 trăm 2 chục 0 đơn vị

703 = 700 +3

(8)
(9)

Bài 1: Viết ( theo mẫu )

389 237 164 352 658

3 trăm 8 chục 9 đơn vị

2 trăm 3 chục 7 đơn vị 1 trăm 6 chục 4 đơn vị 3 trăm 5 chục 2 đơn vị 6 trăm 5 chục 8 đơn vị

389 = 300 + 80 + 9 237 = 200 + 30 + 7

164 = 100 + 60 + 4 352 = 300 + 50 + 2 658 = 600 + 50 + 8

(10)

Bài 2:Viết các số 271, 978, 835, 509 theo mẫu :

271 = 200 +70 +1

978 =900 + 70 + 8

835 = 800 + 30 + 5

509 = 500 + 9

(11)

Mỗi số 975, 731, 980, 505, 632, 842 được viết thành tổng nào ?

600+30+2

900+70+5

800+40+2

500+5

700+30+1

900+80 975

632

842

731

980

505

BÀI 3

(12)

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền ( xem hình vẽ )

BÀI 4

(13)

BÀI 4

Xếp 4 hình tam giác thành hình cái thuyền (

xem hình vẽ )

(14)

Ôn lại cách đọc, viết, phân tích số

có 3 chữ số thành tổng các trăm,

chục, đơn vị.

(15)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in