Tập đọc 2 - Tuần 28 - Kho báu

13  Download (0)

Full text

(1)
(2)
(3)

Kho b¸u (trang 83)

(4)

Ngày xưa, có hai vợ chồng

người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu.

Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.

quanh năm

cuốc bẫm cày sâu gà gáy sáng

lặn mặt trời

(5)
(6)
(7)

Kho báu

(8)

Cụ ngụi đàng hoàng

(9)
(10)

Nội dung:

Ai yêu quý đất đai, chăm chỉ lao động trên ruộng đồng, người đó có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

(11)
(12)

Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời.

(13)

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in